Sesja nr XV z dnia 2004-01-28

PORZĄDEK OBRAD
XV SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 stycznia 2004 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu,
4.2. wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych,
4.3. przekształcenia Technikum Gastronomicznego na podbudowie szkoły zasadniczej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni przy ul. Morskiej 77,
4.4. przekształcenia Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni przy ul. Morskiej 79,
4.5. przekształcenia Technikum Budowy Okrętów na podbudowie szkoły zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13a,
4.6. przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 55,
4.7. przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Kolegium Miejskiego w Gdyni przy ul. Raduńskiej 21,
4.8. przekształcenia Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Dorosłych na podbudowie programowej ponadpodstawowej szkoły zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 227,
4.9. przekształcenia Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych na podbudowie ponadpodstawowej szkoły zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni przy ul. Śmidowicza 49,
4.10. przekształcenia Technikum Budowlanego dla Dorosłych na podbudowie ponadpodstawowej szkoły zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni przy ul. Tetmajera 65,
4.11. przekształcenia Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych na podbudowie programowej ponadpodstawowej szkoły zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13a,
4.12. stopniowej likwidacji Technikum Odzieżowego po ponadpodstawowej szkole zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni przy ul. Morskiej 77,
4.13. stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni przy ul. Wolności 22b,
4.14. stopniowej likwidacji Technikum Odzieżowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni przy ul. Morskiej 77,
4.15. likwidacji Technikum Chemicznego po ponadpodstawowej szkole zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 227,
4.16. likwidacji Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Dorosłych w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48,
4.17. włączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego do Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13,
4.18. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a gminami ościennymi na współpracę dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych oraz gdyńskich dzieci w przedszkolach innych gmin,
4.19. zmiany Uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych,
4.20. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Wiczlinie, oznaczonej jako działki nr 234/7, nr 241/1, nr 244/1, opisane na km 6 oraz nieruchomości położonej w Gdyni oznaczonej jako działka nr 239/2, opisane na km 1L,
4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu, nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Źródło Marii 52,
4.22. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mławskiej-Władysławskiego w formie przetargu ustnego ograniczonego,
4.23. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni,
4.24. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" pani Krystynie Milewskiej - Medal Nr 22,
4.25. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" pani Magdalenie Kurczewskiej-Svensson - Medal Nr 23,
4.26. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" panu Bogusławowi Witkowskiemu - Medal Nr 24.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

aneks do porządku obrad
XV Sesji Rady Miasta Gdyni
28 stycznia 2004 roku

Projekty uchwał w sprawach:
1. zmiany Uchwały Nr XLIII/1389/02 Rady Miasta Gdyni z 28 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przechodu i przejazdu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni, położonym w Gdyni przy ul. Mściwoja i Władysława IV,
2. wyrażenia woli przystąpienia Miasta Gdyni do stowarzyszenia "Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli",
3. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XIV/301/03 z 31 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004" oraz zmiany i uchylenia niektórych innych uchwał.


PROTOKÓŁ NR 15/04 zXV SESJI RADY MIASTA GDYNI

28 stycznia 2004 ROKU

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Pełne brzmienie opinii komisji - jak w biuletynie stanowiącym załącznik. Lista obecności stanowi załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.
Otwarcie XV sesji ogłosił Przewodniczący RM, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o fakcie wniesienia przez Prezydenta Miasta na 7 dni przed Sesją 3. projektów uchwał (tytuły jak w aneksie stanowiącym załącznik).
O zdjęcie z porządku obrad projektów występujących w planowanym porządku pod numerami 4.21 i 4.22 (patrz zał.) wniósł wiceprezydent Bogusław Stasiak.
Porządek obrad ze zmianami j.w. został uznany przez Przewodniczącego RM za przyjęty.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół XIV Sesji za przyjęty.


Ad 4.1.
O mającym nastąpić wstąpieniu przez panią Jolantę Kalinowską w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu, poinformował radę przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.
Projekt i uzasadnienie są załączone do prot. 
Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż na jego ręce wpłynęło pismo dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pana Piotra Czajkowskiego, z załączonym protokołem z wyborów potwierdzającym, iż w miejsce radnego J. Kupcewicza Szwocha wstępuje pani Jolanta Kalinowska.
Wobec braku wniosków o głosowanie tajne w przedmiocie projektu uchwały, Przewodniczący RM zarządził głosowanie jawne.

UCHWAŁA NR XV/320/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu została przyjęta: 21/0/2.

Przewodniczący RM St. Szwabski odczytał rotę ślubowania:
"Wierna Konstytucji i prawu RP ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na wzgędzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Jolanta Kalinowska - ślubuję.
Przewodniczący RM pogratulował pani Jolancie Kalinowskiej wstąpienia w prawa radnej Miasta Gdyni.


Ad 4.2.
Wiceprezydent B. Stasiak - art. 35 prawa spółdzielczego upraszcza procedurę uwłaszczenia poprzez umożliwienie stosowania bonifikat. Procedura polega na tym, że dokonuje się podwójnej wyceny: wartości gruntu i użytkowania wieczystego. Od wykazanej różnicy należnej do zapłacenia może być udzielona bonifikata.
Proponujemy bonifikatę 90. % na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielnie mieszkaniowe.
W § 2 projektu upoważnia się Prezydenta do przeprowadzenia stosownych procedur.
Wiceprezydent przypomniał, że władze miasta wykonywały już czynności związane ze zgodą na sprzedaż gruntu spółdzielniom, najczęściej w celu regulowania stanów terenowo -prawnych w sytuacjach, kiedy budynki spółdzielcze położone były na gruntach o różnej własności.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej) - pozytywna

DEBATA:
Andrzej Czaplicki - środowisko samorządowe gdyńskiego PiS-u z wielką nadzieją czekało na tą uchwałę i bardzo się cieszy, że ta inicjatywa ma obecnie miejsce. Jest to pożądane także w kontekście akcesji do Unii Europejskiej, na terenie której nie obowiązuje twór w postaci użytkowania wieczystego. Użytkowanie rodzi różne zagrożenia dla mieszkańców - użytkowników lokali. Bank może przewłaszczyć dom i może się okazać, że już nie jesteśmy właścicielami. Ta uchwała zmieni ten stan rzeczy i w tych burzliwych czasach, kiedy przeprowadzane są różne operacje, często bez wiedzy mieszkańców, zabezpieczy interesy lokatorów. Oczekujemy, że z chwilą gdy ustawodawca umożliwi uwłaszczenie lokatorom lokali komunalnych, my także pójdziemy w tym kierunku.
Ludzie zgłaszają mi na dyżurze, że jeśli będą mieli do wyboru wydanie pieniędzy na utrzymanie czy opłatę w wysokości kilkuset złotych, wybiorą to pierwsze. Prezes jednej ze Sp-ni powiedział mi, że kaktus mu wyrośnie, jeśli ludzie to wykupią. Teraz ludzie mają problemy bytowe.
Radny A. Czaplicki zgłosił poprawkę, zgodnie z którą wysokość bonifikaty wynosiłaby 98 %.

Adam Borkowski - wprawdzie myśleliśmy (radni klubu SLD - przyp. prot.) o 97. % bonifikacie, ale skoro kolega zaproponował 98 %, to my chętnie to poprzemy.
Proszę o wyjaśnienie, czy nie można tego prawa do bonifikaty rozszerzyć na wspólnoty mieszkaniowe.
Na koniec radny Borkowski oświadczył: klub radnych SLD popiera wniosek radnego A. Czaplickiego.

B. Stasiak - przypomnijmy, że jeśli chodzi o wykup mieszkań komunalnych, to obowiązuje i funkcjonuje zasada udzielania 80 % bonifikaty. Bonifikata przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność nie jest tematem nowym. Uznaliśmy, że najbardziej radykalną wysokością w przypadkach osób fizycznych jest 90. % bonifikata.
W kraju wygląda to różnie. Są miasta, które udzieliły 98.% bonifikaty, ale są też takie miasta, które stosują bonifikaty w wysokościach 70, 80 czy 90 %. O problemie użytkowania wieczystego można mówić z różnych punktów widzenia - np. jako o uprawnieniu anachronicznym. Można też argumentować, że lepiej, aby właścicielem gruntu był skarb państwa czy gmina niż osoba fizyczna czy mała wspólnota, w której kilka osób będzie musiało zmierzyć się z potencjalną machiną biurokratyczną. Oczywiście mieści się w tym zakresie cała sfera domysłów i poglądów co do rzetelności wykonywania obowiązków przez gminy bądź skarb państwa.
W jaki sposób spółdzielnie będą korzystać z tej uchwały, to już będzie sprawa wewnętrzna organów spółdzielni i ich mieszkańców.
Czym innym natomiast jest użytkowanie wieczyste, którego dysponentem jest wspólnota mieszkaniowa. Trwają w tej mierze przygotowania legislacyjne.
Wicprezydent podkreślił: - Przedmiotowa uchwała dotyczy jedynie spółdzielni mieszkaniowych.

Stanisław Taube - ja, jako członek komisji gospodarki komunalnej, głosowałem za bonifikatą 90 %, ale po uzyskaniu informacji o wysokościach bonifikat w innych miastach (jak Białystok) uznałem, iż należy przyjąć wyższą bonifikatę. Gdynia jest chyba bogatszym miastem niż Białystok.
Radny Taube wnioskował o przyjęcie 98 % bonifikaty.

Mariusz Roman - nie będę kolegów przebijał. Przypomnę tylko, że rok temu uwłaszczyliśmy część gruntów na rzecz Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy zastosowaniu 100. % bonifikaty. Prawo powinno być takie samo dla wszystkich.
Idea uwłaszczenia z zastosowaniem 98. % bonifikaty jest jak najbardziej właściwa.

B. Stasiak - mówimy o specyficznej sytuacji, tj. o prawie spółdzielni mieszkaniowych do rozszerzenia władania nieruchomościami. Każda ze spółdzielni użytkownikiem gruntów już jest. Wolą spółdzielców będzie, czy mocniej umocują swoje uprawnienie do nieruchomości. Chciałbym oszczędzić przywoływania przykładów innych miast. Jest to polemika prowadząca w ślepy zaułek. Jeśli transakcja wynosi bez bonifikaty 1 tys. zł., a my proponujemy 100 zł., to oznacza to, że przyszły właściciel mieszkania uzyskuje przyrost w postaci 90. % z chwilą wprowadzenia mieszkania na wtórny rynek. 90. % bonifikata dotyczyć będzie jednej grupy mieszkańców. Są przecież osoby mieszkające w zasobach prywatnych czy we wspólnotach. Pozostali mieszkańcy wyrażają zgodę, aby ta grupa mieszkańców nabyła prawo do własności gruntu za 1/10 jego wartości.

Konstatując, iż poprawka radnego A. Czaplickiego "konsumuje" poprawki zgłoszone przez pozostałych radnych, Przewodniczący RM zadał pytanie wnioskodawcom, czy godzą się na głosowanie jednej poprawki, zgłoszonej przez radnego Czaplickiego.

Wnioskodawcy wyrazili zgodę na rozwiązanie proponowane przez St. Szwabskiego.

Poprawka r. A. Czaplickiego mówiąca o zmianie wysokości bonifikaty na 98 % nie została przyjęta: 5/21/1

UCHWAŁA NR XV/321/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych została przyjęta: 23/0/2


Ad 4.3
Wiceprezydent Ewa Łowkiel poinformowała, iż projekty od nr-u 4.3 do 4.11 stanowią blok projektów związanych z przekształceniem placówek oświatowych, stąd uzasadnienia kolejnych projektów są analogiczne do uzasadnienia projektu przedmiotowego (patrz załączniki).
Wszystkie projekty, o których mowa wyżej, dotyczą przekształceń tzw. techników uzupełniajacych, stanowiących ofertę dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Jak poinformował przewodniczący Komisji Oświaty, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, blok projektów - od 4.3. do 4.11- uzyskał pozytywną opinię komisji.

A. Borkowski - do meritum projektów nie mam w zasadzie zastrzeżeń, jednak zwracam uwagę na fakt, iż ich uzasadnienia są mało eleganckie (mówca miał na myśli ostatnie zdanie uzasadnienia odsyłające do projektu uchwały, a więc niczego w związku z projektem nie wyjaśniające - a taka przecież jest rola uzasadnienia).

Wiceprezydent Ewa Łowkiel przyjęła - jak oświadczyła - powyższą uwagę.

UCHWAŁA NR XV/322/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Technikum Gastronomicznego na podbudowie szkoły zasadniczej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, przy ul. Morskiej 77 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.4.
UCHWAŁA NR XV/323/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zasadniczej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni, przy ul. Morskiej 79 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.5.
UCHWAŁA NR XV/324/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Technikum Budowy Okrętów na podbudowie szkoły zasadniczej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13a została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.6.
Tytułem uzupełnienia informacji wiceprezydent E. Łowkiel mówiła: - Od września 2004 roku powołujemy 2-letnie liceum uzupełniające, którego oferta także będzie kierowana do absolwentów szkół zasadniczych.

UCHWAŁA NR XV/325/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni, przy ul. Wejherowskiej 55 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.7.
UCHWAŁA NR XV/326/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Kolegium Miejskiego w Gdyni, przy ul. Raduńskiej 21 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.8.
Radny St. Taube zwrócił uwagę na pomyłkę w adresie - nr 227 jest nieprawidłowy (poprawnie: 237).

Wiceprezydent E. Łowkiel zgłosiła autopoprawkę - w miejsce numeru 227 wpisanie: 237.

UCHWAŁA NR XV/327/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Dorosłych na podbudowie programowej ponadpodstawowej szkoły zasadniczej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 237 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.9
UCHWAŁA NR XV/328/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych na podbudowie ponadpodstawowej szkoły zasadniczej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Gdyni, przy ul. Śmidowicza 49 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.10
UCHWAŁA NR XV/329/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Technikum Budowlanego dla Dorosłych na podbudowie ponadpodstawowej szkoły zasadniczej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni, przy ul. Tetmajera 65 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.11
UCHWAŁA NR XV/330/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych na podbudowie programowej ponadpodstawowej szkoły zasadniczej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13a została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.12.
Omawiając blok projektów dotyczących likwidacji placówek oświatowych wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniała: - Wszczynamy stopniową likwidację szkół, do których nie było naboru bądź ten nabór nie może mieć miejsca, ponieważ nie ma absolwentów szkół niższego rzędu.
Do szkoły, której dotyczy przedmiotowy projekt, nie ma naboru od 3 lat, ponieważ nie ma naboru do zasadniczej szkoły zawodowej, po ukończeniu której uczniowie kontynuowali naukę w Technikum Odzieżowym.
Poprawka do tekstu uzasadnienia: w szkole funkcjonowały 4 oddziały (a nie 3 jak podano w uzasadnieniu),

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna (dot. całego bloku projektów - do nr. 4.16)

UCHWAŁA NR XV/331/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Odzieżowego po ponadpodstawowej szkole zasadniczej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych w Gdyni, przy ul. Morskiej 77 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.13.
E. Łowkiel - ta szkoła od niegdyś dużej szkoły dla dorosłych w ostatnich latach przekształciła się w szkołę, w której funkcjonuje jedna klasa. Po przeprowadzeniu analizy stwierdziliśmy, że zespół nr 5 i Kolegium Miejskie w pełni zaspakajają obecne potrzeby edukacyjne. Proponujemy stopniową likwidację.

UCHWAŁA NR XV/332/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni, przy ul. Wolności 22b została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.14.
Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, już w zeszłym roku nie było absolwentów. Jedną z przyczyn jest fakt ostrej rywalizacji między szkołami i uatrakcyjnianiu ofert. - Proponujemy umożliwienie uczącym się obecnie w szkole zakończenia cyklu kształcenia.

UCHWAŁA NR XV/333/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Odzieżowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, przy ul. Morskiej 77 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.15.
Autopoprawka - wpisanie nast. numeru: 237 (zamiast 227).
E. Łowkiel - od 2. lat nie ma naboru. Obecni uczniowie ukończą naukę w technikum i z dniem 31 sierpnia szkoła przestanie istnieć.

UCHWAŁA NR XV/334/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Technikum Chemicznego po ponadpodstawowej szkole zasadniczej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 237 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.16
E. Łowkiel - od 4 lat nie ma już naboru. Jest to kolejny przykład, jak zmienia się w sposób naturalny zainteresowanie kształceniem się w określonych kierunkach. W przypadku tej szkoły takiego zainteresowania nie ma.

UCHWAŁA NR XV/335/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Technikum Mechaniczno - Elektrycznego dla Dorosłych w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48 została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.17
Na wstępie wystąpienia wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o autopoprawkach - prawidłowa nazwa placówki brzmi: Ośrodek Dokształcania Zawodowego (tytuł projektu i § 1), natomiast termin wejścia w życie uchwały winien być nast.: 1 września 2004 r. (§ 3).
Jak dalej informowała wiceprezydent, ośrodek organizuje kursy teoretycznej nauki zawodowej, z których korzystają osoby z całej Polski. Finansowanie kształcenia odbywa się na zasadzie porozumień zawieranych między starostwami. Ostatnio gwałtownie ubywa uczniów. W bieżącym roku jest ich o ok. 700. mniej w stosunku do ubiegłego roku. Zmniejszenie liczby uczniów ma miejsce z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, iż maleje liczba uczniów podejmujących naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Drugi powód związany jest z demografią - rośnie niż demograficzny, a co za tym idzie więcej jest miejsc w liceach i technikach. Istotne jest też to, że wojewódzkie ośrodki dokształcania zawodowego pozostawiono w gestii miast, w których dotychczas funkcjonowały. Miasta nie otrzymują na ich funkcjonowanie subwencji. Musimy wyliczać cenę kursu i w drodze porozumienia ze starostwami te kwoty uzyskiwać, by nie doprowadzać do sytuacji, w której z podatków mieszkańców Gdyni kształcono by dzieci spoza naszego miasta. Na to zresztą nie zezwala także ustawa. Fakt ubywana liczby uczniów powoduje z kolei wzrost kosztów kształcenia, a to z kolei powoduje, że potencjalni uczniowie rezygnują z kształcenia się w Gdyni. W dodatku taką placówkę można obecnie powołać bez zgody kuratora oświaty. Tak się stało w Wejherowie i z tego powodu 500 uczniów odeszło z gdyńskiego ośrodka. Tymczasem arkusz organizacyjny ośrodka przyjmowany jest w maju, natomiast wypowiedzenia dla nauczycieli trzeba dostarczyć do 31 maja. Dlatego też dramatyczna była dla nas informacja w sierpniu, że ubędzie tylu uczniów. To spowodowało konieczność negocjowania ze starostwami podniesienia wysokości cen tak, aby możliwie zmniejszyć dopłatę, jaką musiała realizować Gdynia. Władze miasta muszą przede wszystkim stać na straży finansów miasta. Ok. 400 tys. zł. dopłaciliśmy w roku 2002 do ośrodka, natomiast w 2003 ok. 300 tys. zł.
Zamysł połączenia wojewódzkiego ośrodka z Zespołem Szkół Budownictwa Okrętowego wynika także z przeświadczenia, że taki manewr pozwoli na racjonalne wykorzystanie zatrudnionych nauczycieli i przestrzeni ośrodka. Trudno dziś przewidzieć jakie będzie zainteresowanie kształceniem się w ośrodku we wrześniu 2004 roku.

Przewodniczący RM poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo pracowników rady pedagogicznej wyrażające sprzeciw wobec planowanego połączenia placówek.
Do większości argumentów zawartych w piśmie pani wiceprezydent już się odniosła. Pismo jest do wglądu w biurze rady - stanowi załącznik do protokołu.

A. Borkowski - jeden z elementów zawartych w piśmie rady pedagogicznej mówi o tym, że placówka nie powinna być włączona z dniem 31 marca. Autopoprawka wychodzi temu na przeciw (z dniem 1 września - p.p.).
Nauczyciele podnoszą też, że ośrodek funkcjonuje dobrze, z czym trzeba by się zgodzić. Co z tego jednak, skoro z kasy miasta wypływa coraz więcej pieniędzy. Uważam więc, że projekt należy przyjąć.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR XV/336/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego do Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13 została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.18
Jak wyjaśniała wiceprezydent E. Łowkiel, zmieniły się zapisy ustawowe mówiące o systemie dotowania niesamorządowych przedszkoli. Pojawił się m.in. zapis dot. zawierania porozumień między gminami w kwestii zwrotu kosztów. Projekt jest wyrażeniem zgody na zawarcie przez Gdynię porozumień z gminami, których mieszkańcy korzystają z gdyńskich przedszkoli bądź gmianami, z których przedszkoli korzystają gdyńskie dzieci.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR XV/337/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a gminami ościennymi na współpracę dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców w/w gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych oraz gdyńskich dzieci w przedszkolach innych gmin została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.19
Przedmiotowy projekt - jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel - jest konsekwencją zarówno wcześniej podjętej już przez Wysoką Radę uchwały jak i zmiany odpowiednich zapisów ustawowych. Zmienia się sposób przekazywania dotacji.
Reszta informacji - jak w załączniku nr 1 do projektu.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR XV/338/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/112/99 RMG z dnia 27 stycznia 1999 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.20
Jak wyjaśniał prezentujący projekt wiceprezydent Bogusław Stasiak, działki objęte projektem wyłączone będą z produkcji leśnej i skomunalizowane. Przedmiotowe grunty związane będą z cyklem przygotowań do budowy Trasy Kwiatkowskiego.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

UCHWAŁA NR XV/339/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Wiczlinie, oznaczonej jako działki nr 234/7, nr 241/1, nr 244/1, opisane na km 6 oraz nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej jako działka 239/2, opisane na km 1L została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.21
B. Stasiak - od początku lat 90. odbywają się czynności polegające na usuwaniu wraków samochodów. Mieliśmy trudności z rozstrzyganiem, jak długo te pojazdy mają stać w miejscach, w których zostały porzucone. Reguły prawne (rozporządzenie - p.p.) jakie weszły w życie umożliwiają obecnie radykalne rozwiązywanie takich sytuacji. Przysporzy to nam majątku, choć Boże chroń przed takim majątkiem. Niestety należy liczyć się z tym, że co jakiś czas będziemy kierować do rady tego rodzaju projekty, chyba że będzie możliwość prawna przekazania w formie delegacji uprawnień decyzyjnych w tej kwestii.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności) - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

A. Borkowski - dobrze byłoby przyjąć jakieś generalne rozwiązanie pozwalające na scedowanie uprawnień decyzyjnych w tym względzie na prezydenta. Prosiłbym Pana Prezydenta o określenie teminu, w którym wystąpiłby z takim wnioskiem, ponieważ faktycznie angażowanie rady w tak drobnych sprawach pozbawione jest sensu.

B. Stasiak - oczywiście będziemy dążyli do stworzenia takich podstaw prawnych bądź też zasad, które procedowanie w takich przypadkach będą ściśle określać.

UCHWAŁA NR XV/340/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.22
Treść i uzasadnienie projektu - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk. Jednocześnie radny Łucyk zapewnił, iż szersze, bardziej wyczerpujące uzasadnienie zostanie wygłoszone podczas laudacji (uwaga odnosząca się także do 2. kolejnych projektów).

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Samorządności - pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna

UCHWAŁA NR XV/341/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" Pani Krystynie Milewskiej - Medal Nr 22, została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.23
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił radny M. Łucyk.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XV/342/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" Pani Magdalenie Kurczewskiej Svensson - Medal Nr 23, została przyjętae jednogłośnie /23/.


Ad 4.24
Projekt przedstawił r. M. Łucyk - p. zał.

Radny A. Borkowski zwrócił uwagę na fakt, iż w uzasadnieniach projektów dot. nadania medali nie podano nazwisk radnych, na wniosek których wytypowano dane osoby do odznaczenia. Radny Borkowski prosił projektodawców o podawanie w przyszłości nazwisk wnioskodawców.

Przewodniczący Komisji Statutowej M. Łucyk zapewnił, że komisja w przyszłości weźmie pod uwagę powyższy wniosek.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XV/343/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni" Panu Bogusławowi Witkowskiemu - Medal nr 24, została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.25
Jak wyjaśniał wiceprezydent B. Stasiak, przedmiotowy projekt jest jedynie skorygowaniem przyjętej już uchwały - dopisanie w § 1 paru działek (p. zał.).

Opinie komisji:
Komisja Samorządnośc i- pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna

UCHWAŁA NR XV/344/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/1389/02 RMG z 28 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przechodu i przejazdu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni, położonym w Gdyni, przy ul. Mściwoja i Władysława IV została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.26
Wiceprezydent Michał Guć - ci z Państwa, którzy śledzą wydarzenia wiedzą zapewne, że Zarząd województwa pomorskiego podjął działania związane z powołaniem swojego biura w Brukseli. Chodzi o zapewnienie samorządom - z chwilą wejścia do UE - bezpośredniego wglądu w informacje dot. możliwości współpracy czy finansowania oraz możliwości promocji regionu w Brukseli. Ostatecznie wybrano formułę stowarzyszenia. Obecnie trwają prace nad jego powołaniem. Do projektu dołączony jest projekt statutu przyszłego stowarzyszenia, do którego jest już szereg uwag. Zebranie założycielskie ma się odbyć w lutym. Można nie przystępować do stowarzyszenia, a zrobić to z chwilą przyjęcia statutu, bądź przystąpić i mieć rzeczywisty wpływ na ostateczny kształt statutu. Umawiałem się już z niektórymi radnymi, aby przekazywali bezpośrednio do mnie swoje uwagi.

Opinia Komisji Samorządności - pozytywna

A. Borkowski - proponuję wprowadzić § 4 zobowiązujący do złożenia radzie informacji (np. za rok), jak te sprawy statutowe zostały rozwiązane. Może też to być deklaracja Pana Gucia, że na pewno przedstawi taka informację np. za rok, mówiącą czy zostały uwzględnione nasze uwagi czy nie.

Wiceprezydent M. Guć zapewnił: - Oczywiście będziecie Państwo poinformowani o ostatecznej redakcji statutu. Nie ma konieczności wprowadzania takiego zobowiązania do projektu.

UCHWAŁA NR XV/345/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Gdyni do stowarzyszenia "Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli" została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.27
Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Guć, projekt jest skutkiem działalności legislacyjnej parlamentu. Rada Miasta program już przyjęła. Obecnie jest ustawowy obowiązek przyjęcia programu rocznego. Problem polega na tym, że zasady udzielania dotacji miały wejść w życie od 1. stycznia b.r., tymczasem parlament znowelizował ustawę wprowadzając 5-miesięczny okres przedłużający czas na uzyskanie dotacji. Dotychczasowe zasady były zdecydowanie bardziej przyjazne organizacjom[pozarządowym. Organizacje nauczyły się już tych procedur. Nowych procedur jeszcze nie znamy. Korzystamy z tego, że jest jeszcze możliwość korzystania ze starych zasad przez okres 5. miesięcy i dlatego obowiązywanie niektórych zapisów przedmiotowego projektu prezydent proponuje zawiesić na czas obowiązywania dotychczasowych zasad. Od 1 czerwca natomiast będą już obowiązywały zasady określone w ustawie.
Wiceprezydent uprzedził, że będzie jeszcze konieczność uchylenia starych przepisów - prawdopodobnie w maju lub w czerwcu.

Opinie komisji:
Komisja Samorządności - pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna

Wiceprezydent poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w § 4 w miejsce słowa "uchwały" wpisuje się słowo: "ustawy" (ustawy o kulturze fizycznej).

UCHWAŁA NR XV/346/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XIV/301/03 z 31 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004" oraz zmiany i uchylenia niektórych innych uchwał została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia - przedstawione przez jej przewodniczącą, radną Alinę Winiarską - stanowi załącznik.


Ad 6.
Stanisław Szwabski - związek zorganizował 21 stycznia konferencję dotyczącą ochrony powierzchni ziemi i rekultywacji gruntów zdegradowanych. Temat omawiany był w kontekście problematyki ochrony zasobów wód podziemnych, z których korzysta cała nasza północna część aglomeracji - od Gdyni aż do Strzebielina i na północ do Pucka (zbiornik nr 110). Wiemy, że są to jedne z najlepszych zasobów wód w kraju. Opisano stan i skutki zaniedbań w zakresie ochrony powierzchni ziemi, opisano działania które są lub powinny być podejmowane celem rekultywacji gruntów zaniedbanych, wreszcie przedstawiono praktyczne zastosowanie obowiązującego prawa dla ochrony gruntów i wód podziemnych. Wyjaśniano też jakie elementy ochrony wód podziemnych powinny być uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania, w planach ochrony środowiska, w planach gospodarki odpadami. W konfencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym ja i Pani naczelnik wydziału ochrony środowiska.
Przewodniczący RM wyraził nadzieję, że wnioski z konferencji przyczynią się do poprawy stanu wód podziemnych informując ponadto, że współorganizatorem przedsięwzięcia było starostwo wejherowskie, na którego terenie znajduje się większa część zasobów.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego RM złożono 2 interpelacje radnych A. Czaplickiego i M. Romana - stanowią załączniki. Przewodniczący zapewnił autorów, że interpelacje zostaną przekazane Prezydentowi.


Ad 8.

St. Szwabsk i- jesteśmy w przededniu uroczystej sesji. Wszyscy Państwo otrzymaliście zaproszenia. Jeśli ktoś chciałby zaprosić dodatkowe osoby, dysponuję jeszcze zaproszeniami.

Adam Borkowski - informuję radę, że Polski Związek Działkowców pismem z 22 października 2003 roku wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego pracowniczy ogródek działkowy "Kotwica" przy ulicy Zielonej.
Informuję Pana Prezydenta, że w tej sprawie działania winny być przyśpieszone. Sprawa była rozpatrywana przez wydział gospodarki nieruchomościami, który prawie po 1,5 miesięcznym okresie tego rozpatrywania, 5 grudnia pisał co następuje: "Informujemy, że wystąpiliśmy do zespołu radców prawnych o wydanie opinii prawnej co do możliwości uregulowania stanu prawnego przedmiotowego gruntu". Ta opinia powinna już być, bowiem dzisiaj mija 56 dzień od wystąpienia do radców prawnych, jutro zaś mija 100 dni od wszczęcia sprawy i działkowcy wciąż nie mają decyzji. Wprawdzie argumentuje się, że są trudności z komunalizacją i innymi czynnościami odnośnie tego rodzaju gruntów, ale decyzja powinna zapaść w odpowiednim czasie. Przy tym nie jest to taka trudna sprawa, bo przedmiotowy ogródek jest jednym z ostatnich, a więc mamy już doświadczenie w komunalizacji i przekształcaniu prawa w tego typu przypadkach.


Ad 9.
Radny A. Borkowski zgłosił wniosek do Przewodniczącego RM: - W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat, którzy radni mogą piastować swoje funkcje, a którzy nie mogą wnoszę, aby w opinii, o którą będzie Pan Przewodniczący występował znalazła się informacja, czy radni pełniący swoje funkcje z wyboru mogą być pełnomocnikami prezydenta do prowadzenia różnych spraw. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii.


Ad 10.
Termin kolejnego posiedzenia: 25 lutego b.r.; godz. 12.


Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
Data udostępnienia informacji: 28.01.2004