Sesja nr XIX z dnia 2004-04-28

PORZĄDEK OBRAD
XIX SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 kwietnia 2004 ROKU
Godz.12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie z pracy i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za rok 2003,
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2003,
5.2. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2003,
5.3. nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Piotrowi Pawłowskiemu,
5.4. obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
5.5. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej działających na terenie miasta Gdyni, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
5.6. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta (Andrzej Jodłowski)
5.7. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta (Andrzej Jodłowski - pełnomocnik Zbigniewa Szwichtenberga)
5.8. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta (Maria Jodłowska)
5.9. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta (Roman Nowicki)
5.10. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta (Irena Marchlik)
5.11. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta (Tadeusz Padzikowski)
5.12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Maly Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów,
5.13. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulicy Huzarskiej,
5.14. zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie "Gdyński Boznesplan 2004" z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej,
5.15. prowadzenia handlu okrężnego poza targowiskami na terenie Miasta Gdyni,
5.16. oddania w użytkowanie wieczyste (w trybie bezprzetargowym) działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej,
5.17. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Orlicz-Dreszera - "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie",
5.18. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spólce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach,
5.19. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej na rzecz użytkownika wieczystego "METALZBYT" spółki z o.o.,
5.20. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowa-Cynamonowa w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
5.21. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni,
5.22. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Niskiej 18,
5.23. nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Gdyni przy ul. Wolności 25,
5.24. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Protokół NR 19/04 z XIX SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 28 kwietnia 2004 r.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady stanowiący załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach Rady Miasta Gdyni.


Ad 1.
Otwarcie sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Wiceprezydent Bogusław Stasiak zgłosił zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejstrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach (w planowanym porządku obrad występujący pod numerem 5.18).
Uzasadniając wycofanie projektu z porządku wiceprezydent Stasiak wyjaśniał: - W obecnej chwili kończy się okres obowiązywania dotychczasowych przepisów ustawy o dopuszczalnej pomocy publicznej. Zasadne jest poczekanie i procedowanie już w nowym stanie prawnym, bowiem dotychczas obowiązująca ustawa traci moc z dniem 1 maja. Wrócimy do tej sprawy w przeciągu jednego bądź dwóch miesięcy.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o wprowadzeniu aneksem do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (pkt 5.24 przyjętego porządku)

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 21 gł. za.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół XVIII sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.
Pełny tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jacek Milewski- miło mi po raz kolejny stawać przed Państwem i sprawozdawać z pracy Komisji Rewizyjnej. W okresie sprawozdawczym odnosiliśmy się przede wszystkim do realizacji budżetu. Okres ten należy liczyć od kwietnia ubiegłego roku do kwietnia roku bieżącego. Nasza opinia na temat realizacji budżetu jest bardzo pozytywna.
Należy tylko dodać, że rok 2003 był rokiem bardzo trudnym dla budżetu ze względu na trudną sytuację gospodarczą w kraju.
Szczególnie wnikliwie analizowaliśmy wykonanie dochodów Miasta i tu ukłon w stronę prezydenta, wiceprezydentów, a szczególnie skarbnika Miasta Andrzeja Goldmanna i wydziału jego pionu, którego naczelnikiem jest Pan Stanisław Zachert. Dochody wykonano w bardzo dużym stopniu, co jest godne podkreślenia tym bardziej, że udział w podatkach był niedoszacowany i konieczne było dokonywanie korekt. Uzyskane dochody wystarczyły na pokrycie wydatków i żadne z przedsięwzięć uchwalonych przez radę nie zostało pominięte. W zakresie wydatków dokonano pewnych drobnych korekt, co wynikało głównie z ostrożności prezydenta.
Radny J. Milewski wnioskował o udzielenie prezydentowi absolutorium.

Przewodniczący RM przypomniał: - Wszyscy Państwo otrzymaliście opinię RIO (stanowi załącznik). Jest to opinia pozytywna.


Ad 5.1
Na pytanie Przewodniczącego RM, czy chce jeszcze coś dodać tytułem uzupełnienia bądź wyjaśnienia odnośnie sprawozdania, Prezydent Wojciech Szczurek odpowiedział, że nie ma żadnych uwag.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia):
Z-ca przewodniczącej komisji, radny Bogdan Krzyżankowski- Ze sprawozdania ustnego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie wynikało, że ocena działań w obszarze ochrony zdrowia nie jest do końca pozytywna - taki zapis ma miejsce w sprawozdaniu dostarczonym nam w formie pisemnej. Pojawiła się nawet propozycja w kwestiach personalnych. Komisja Zdrowia upoważniła mnie do ustosunkowania się do tego fragmentu sprawozdania. Uważamy, że przy pracy nad programami profilaktycznymi ma się do czynienia z taką liczbą zmiennych, że analizowanie działań w tym zakresie pod kątem czysto matematycznym nie jest wystarczającym kryterium do oceny działań ludzi w zakresie ochrony zdrowia. Uwagi dot. kwestii personalnych zawarte w sprawozdaniu komisja uznała za zbyt daleko posunięte.
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna

W imieniu klubu radnych "Samorządność" wystąpił radny Marcin Wołek : - Dochody budżetu w stosunku do roku 2002 wzrosły. Zwraca uwagę niekorzystna struktura dochodów, ale centralizacja po polsku polega na dodawaniu jednostkom samorządu terytorialnego kolejnych zadań przy nie zapewnianiu środków na ich realizację. Odbija się to kolejny rok czkawką. Należy zwrócić uwagę na bardzo dobre wykonanie dochodów, w tym wzrost dochodów własnych, pomimo niższych wpływów z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Dochody zostały zrealizowane na wysokim poziomie i to mimo zadłużenia różnych podmiotów w stosunku do Miasta z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2003, na kwotę 28 mln. zł.
Jako pozytywny aspekt pracy władz miasta należy odnotować działania na rzecz zmniejszenia poziomu zadłużenia firm gdyńskich. Dowodzi to długofalowego spojrzenia na gdyńską gospodarkę, choć można jednocześnie odnieść wrażenie, że to samorządom lokalnym bardziej zależy na poprawie kondycji sektora morsko - stoczniowego niż władzom centralnym. Ale czyż można się dziwić? Wszak z żadnego okna budynku ministerstwa w Warszawie morza nie widać, a statki na zdjęciach mogą wyglądać na mniej skomplikowane i tańsze niż ma to miejsce w rzeczywistości.
Bardzo dobre wykonanie dochodów z majątku gminy - 99,6 % - zasługuje na szczególne uznanie.
Dochody miasta zrealizowano w 98,8 %, co umożliwiło bieżące prowadzenie działań wynikających z obowiązującego prawa.
Wydatki zrealizowano na poziomie 94,5 %. Udział wydatków majątkowych stanowi blisko
8 % całości, choć oświata, na którą wydano blisko 180 mln. zł., również może być traktowana jako swego rodzaju inwestycja w najcenniejszy kapitał naszego miasta - w mieszkańców. Zadłużenie w stosunku do dochodów sięga 40 % i stanowi 2/3 dopuszczalnego poziomu.
Reasumując radny Wołek oświadczył: - W imieniu klubu radnych "Samorządność" rekomenduję pozytywne zaopiniowanie projektu.

Przewodniczący St. Szwabski przypomniał: - Przedstawiliśmy Państwu uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wykonanie budżetu (stanowi załącznik).

DEBATA:
Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej (treść jak w załączniku) z uwagi na limity czasowe było odczytywane kolejno przez autorkę, radnego Adama Borkowskiego i radnego Stanisława Taube.
Radny Borkowski uprzednio zapytał Przewodniczącego: - Czy radna Kalinowska może skorzystać z przysługującego mi czasu na zabranie głosu?

St. Szwabski - nie ma takiej możliwości. Byłoby to niezgodne z regulaminem.

Stanisław Taube - chcę się ustosunkować do fragmentu wypowiedzi Pana Wołka, dotyczącego gdyńskiej stoczni. To Pańskie ugrupowanie (radnego Wołka - p.p.) - dawne AWS - doprowadziło do prywatyzacji stoczni. Dawny prezes stoczni popierany przez Państwa ugrupowanie dzisiaj jest poszukiwany. Na szczęście został znaleziony i będzie odpowiadał przed sądem. Obecny rząd doprowadził do tego, że stocznia stała się własnością skarbu państwa i tym samym uratowano stanowiska pracy. Na pewno nie byłoby tyle przychodów do budżetu, gdyby stocznia nie została uratowana.

St. Szwabski - to chyba nie był głos na temat.

Jerzy Wieczorek - chcę się ustosunkować do wypowiedzi Pani Kalinowskiej, która w ubiegłym roku nie brała udziału w pracy rady, my natomiast braliśmy udział we wszystkich sesjach i posiedzeniach komisji. Pani tymczasem referowała, co się zdarzyło - tak, jakby w ogóle nas nie było. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna. Opinia RIO jest bardzo dobra. Komisja Sportu, której jestem przewodniczącym, także oceniła wykonanie budżetu bardzo pozytywnie.

Odnosząc się do wcześniejszego pytania radnego A. Borkowskiego o możliwość "przekazania" limitu czasu wystąpienia innemu radnemu Przewodniczący St. Szwabski stwierdził: - Państwo stwarzacie wrażenie, jakbym to ja mógł dysponować głosami i czasem ich trwania w sposób dowolny. Nie mam takiej możliwości. Nie ma takich zapisów w Statucie.

J. Kalinowska - o tym, że w Gdyni jest łamany Statut nie tylko my wiemy.
Odnosząc się do wystąpienia radnego J. Wieczorka radna Kalinowska wyjaśniała: - To, o czym mówiłam, chcieliby ludzie usłyszeć. Cyfry chyba nie przerażają, chociaż niektóre tak.

Odnosząc się do wystąpienia radnej J. Kalinowskiej czytanego przez kolejnych radnych prezydent Wojciech Szczurek podziękował za powieść w odcinkach, po czym mówił dalej: - Dobrze, że Pani Kalinowska zastrzegła, że nie brała udziału w pracach rady przez pierwszy rok jej kadencji, chociaż jednocześnie pochylam się z szacunkiem z tego powodu, że Pani radna próbowała zmierzyć się z trudną materią, jaką jest budżet. To dobrze świadczy o sposobie wykorzystywania czasu w trakcie pełnienia funkcji radnego. Z drugiej strony szereg wniosków wyciągniętych przez Panią radną świadczy o tym, że ta przerwa w funkcjonowaniu w samorządzie gdyńskim odbiła się na stopniu zrozumienia przez Panią radną mechanizmów samorządowych. Rozumiem, że treść wystąpienia otrzymamy na piśmie, bo można będzie się do zarzutów tam zawartych ustosunkować także w formie pisemnej, przy czym stwierdzam, że wiele z tych wniosków brzmiało wręcz paradoksalnie.
W odpowiedzi radnemu Taube prezydent odpowiedział następująco: - Staramy się koncentrować przede wszystkim na sprawach samorządowych i proszę mnie nie prowokować do przedstawiania mojej oceny zasług rządu Leszka Millera dla gospodarki morskiej. Myślę, że prawdę widać gołym okiem. Jest to prawda skrzecząca. Jeśli odbędzie się kiedyś debata na ten temat, to z całą stanowczością odnoszę się do takich opinii jakie przedstawił nam radny Taube.

Radny J. Milewski podziękował skarbnikowi Miasta i wszystkim pracownikom urzędu, którzy wzięli udział w przygotowaniu sprawozdania, za przygotowanie bardzo dobrych materiałów, które umożliwiły dokonanie wnikliwej oceny realizacji budżetu.
Radny Milewski zaznaczył, że aprobatę dla pracy pracowników budżetu wyraził też przewodniczący RIO.

Jolanta Roszczynialska - nie zgadzam się z zarzutem, że Statut jest łamany (dot. wystąpienia radnej J. Kalinowskiej - p.p.). Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. Dodatkowo mobilizuje nas do tego składana przez nas przysięga. Jest to także nasz obowiązek wobec mieszkańców. Na tej sali Przewodniczący na pewno nie dopuści do łamania prawa. Często ma tu miejsce tolerancja Przewodniczącego, ale tylko na prośby klubów opozycjonistów. Radni "Samorządności" starają się przestrzegać prawa. Ja, jako prawnik, nie mogę się zgodzić z przeciwnym twierdzeniem. Proszę o rozważniejsze stawianie zarzutów.

Głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska: - Przygotuję informację ze wskazaniem, gdzie był złamany Statut, Pani prawnik.

Tadeusz Kluba - przez okres 3. kadencji po raz pierwszy mogę otwarcie, niezależnie przedstawić własne zdanie. Znam się na budżecie, na bilansie, bo jako kierownik działam w gospodarce ponad 30 lat. Zrealizowany w 2003 roku budżet i osiągnięte wpływy są modelowe. Proszę mnie źle nie zrozumieć - nie mówię tego po to, aby komuś schlebiać. Takich wyników jakie ma Gdynia ze świecą szukać. Opozycja jest po to, żeby sobie pokrzyczeć. "Tak krawiec kraje, jak mu materii staje". Gdynia jest jednym z najpiękniejszych miast. Jeżdzę po Polsce, za granicę i miło mi stwierdzić, że możemy się chwalić naszym miastem w chwili, gdy przystępujemy do UE.
Pan Kluba zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Prezydentowi absolutorium.

UCHWAŁA NR XIX/392/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2003 została przyjęta: 20/5/0

Prezydent Wojciech Szczurek - dziękuję za zakończenie bardzo ważnego etapu w pracy samorządu. Budżet i sprawozdanie z jego wykonania są jednymi z ważniejszych uchwał, jakie podejmuje rada, a podjęta właśnie uchwała jest podsumowaniem wielomiesięcznej pracy.
Dziękuję skarnikowi, Pani Alicji Helbin, Pani Danucie Pietrzak. Dziękuję Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczącemu i wszystkim komisjom branżowym.
Z dużą uwagą zapoznaliśmy się ze wszystkimi wnioskami. Traktujemy je jako podpowiedzi, co jeszcze zrobić, aby nasze miasto funkcjonowało jak najlepiej. Traktujemy je z pokorą i postaramy się w przyszłości unikać uchybień, na które wskazały komisje.
Dziękuję Wysokiej Radzie za zrealizowanie ważnego, samorządowego zadania.


Ad 5.2
Treść projektu - patrz załącznik.

Opinie komisji:
Komisja Kultury - pozytywna
Komisja Samorządności - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna

Radna J. Kalinowska odczytała dalszą część wystąpienia (przedstawianego w punkcie 5.1.).

Do części zarzutów zawartych w powyższym wystąpieniu (p. zał.) odniosła się z kolei wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Nie wystarczy chcieć atakować. Trzeba mieć również wiedzę, w jakim systemie działa samorząd. Jeśli chodzi o kompetencje samorządu i środki przekazywane gminie odpowiem na dwa zarzuty, które szczególnie mnie oburzyły.
Po raz pierwszy przeprowadziliśmy bardzo dokładną analizę programów profilaktycznych. Przeznaczyliśmy na nie 1 mln. zł. Fundusz Zdrowia przekazał na całe województwo pomorskie 1,5 mld. zł. Wybieramy programy profilaktyczne ratujące sytuację w ochronie zdrowia. NFZ wylicza sobie standardy. To Pani Krystyna Łybacka obiecała, że w każdej szkole będzie gabinet lekarski i że znajdą się na to pieniądze. W Gdyni wszystkie szkoły mają takie gabinety. W innych gminach zostały zlikwidowane. Dobrze by było, żeby radni tak atakujący posiadali tego rodzaju wiedzę.
Sprawa szczepień: przyjęliśmy zasadę, że wszystkie dzieci będą szczepione, ale okazało się, że w przypadku części dzieci załatwili to rodzice na własny koszt.
Oświata: czy Pani radna Kalinowska wie, że ten rząd (Leszka Millera - przyp. prot.) zabrał pieniądze na dożywianie dzieci w szkołach? Przeznaczyliśmy w tym roku na dożywianie 500 tys. zł. Takich półprawd w wystąpieniu Pani Kalinowskiej jest więcej.
Pani Kalinowska głosi to wszystko z wielką lekkością. Trzeba dotrzeć do źródeł i przyczyn kształtowania się takiego, a nie innego budżetu.

Do wystąpienia radnej J. Kalinowskiej nawiązał także przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny J. Milewski: - Dokumenty, na których podstawie Pani radna formułuje swoje zarzuty, powinny oceniać poszczególne komisje. Na posiedzeniach komisji ma miejsce merytoryczna dyskusja z wiceprezydentami i naczelnikami. Dzisiaj odnosimy się do wykonania budżetu w całości. Nie rozmawiamy dzisiaj o drogach czy szczepieniach. Jest to ukłon ze strony Prezydenta, że pozwala dzisiaj na tak szczegółową dyskusję. Dziękuję prezydentowi za precyzyjne planowanie i takie monitorowanie swoich służb, dzięki któremu za każdym razem możemy opiniować realizację budżetu pozytywnie.

A. Borkowsk i- w swoim imieniu chcę powiedzieć, że sprawozdanie z wykonania budżetu nie powinno się ograniczać jedynie do kwot. To powinna być także ocena pracy Pana Prezydenta w całym roku i to nie tylko w zakresie realizacji budżetu. Budżet obrazuje jedynie, czy Prezydent zrealizował określone wskaźniki.
Kilka uwag po rocznej pracy Pana Prezydenta: radni opozycji mają utrudniony dostęp do Pana i Pańskich zastępców. Np. ja, gdy usiłuję dostać się do któregoś z wiceprezydentów, tak jestem traktowany w sekretariacie: albo wiceprezydent nie ma czasu, albo będzie później. Jeśli proszę o oddzwonienie w ważnej dla radnego sprawie, to bezskutecznie. Proszę o spowodowanie, aby dostęp do Pana Prezydenta i jego zastępców był dla radnych opozycji łatwiejszy. Ja potrafię sobie ten dostęp wywalczyć, ale proszą o to także inni radni.
Przez cały miniony rok działaliśmy bez aktualnego Statutu. Pan Prezydent obiecał, że przedłoży projekt nowego Statutu do końca marca. Brak nowego Statutu jest utrudnieniem w naszej pracy. Proszę, aby prace nad tym projektem zostały przyśpieszone. Kwestie prawne nie powinny stanowić problemu. W urzędzie jest zatrudnionych 13. wysoko kwalifikowanych prawników i ci prawnicy powinni w przeciągu 2. tygodni taki projekt Statutu opracować. Podnosiło się kwestię herbu. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Herb mamy prawidłowy - sprawdziłem to. Jeśli są jakieś inne przyczyny nie przedkładania takiego projektu, to proszę o nich powiedzieć. Może nowy Statut wyjaśni np. co to za ciało - Kolegium Prezydenta. Nie wiem np. czy mam prawo uczestniczenia w posiedzeniach Kolegium. W poprzednim Statucie był zapis gwarantujący nam prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
Zatrudniamy w urzędzie 735 osób. W 95 roku zatrudnialiśmy dużo mniej. W roku 2003 zatrudniano 104 osoby na stanowiskach kierowniczych i dlatego nie rozumiem opieszałości w podejmowaniu decyzji. Znam sprawy ciągnące się latami. Proszę o wzmocnienie nadzoru w obszarze terminowości załatwiania spraw.
Przeczytałem w prasie artykuły zaczepiające Prezydenta, w którym podnosi się, że jakiś prawnik wziął jakieś pieniądze. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

Prezydent Wojciech Szczurek odniósł się w pierwszym rzędzie do ostatniej kwestii podniesionej przez przedmówcę mówiąc: - Myślę, że Pan radny ma oba wycinki prasowe, w których jest zawarte odniesienie się do tych opinii (o czym Pan doskonale wie). Rozumiem intencje Pana radnego, acz pozwolę sobie ocenić je krytycznie uważając je za godzące w dobre reguły postępowania.
Radni opozycji mają prawo do głoszenia swoich opinii na temat działań Prezydenta, niemniej jednak udzielanie absolutorium jest to tylko kwestia oceny wykonania budżetu i to jedynie winno być przedmiotem merytorycznej debaty. Oczywiście można poruszać też inne sprawy.
Co do kwestii terminowości załatwiania spraw, to rzeczywiście w tej mierze trzeba nieustannie dążyć do tego, aby administracja pracowała coraz sprawniej, szybciej i wprowadzać takie mechanizmy, które na terminowość wpływają pozytywnie. Myślę, że osiągnięto tu już wiele. Stale ma miejsce kontrola i rozliczanie urzędników z terminowości załatwiania spraw. Zachęcam do zapoznania się z tymi procedurami.
Próby porównywania pracy organów administracji niegdyś funkcjonującej z pracą organów administracji samorządowej są bezcelowe, bo mówimy o dwóch różnych porządkach prawnych, o różnych kompetencjach i działaniach. Z jednej strony trzeba robić wszystko, by stan zatrudnienia w urzędzie odpowiadał potrzebom, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że stan zatrudnienia to również gwarancja jakości świadczonych usług. Proszę powiedzieć, w jakich wydziałach należy zwolnić ludzi, a ja wtedy powiem jakie to przyniesie skutki. O każdym zatrudnieniu jestem informowany. Jest to robione z dużą ostrożnością.
Kolegium Prezydenta to zespół osób, który towarzyszy Prezydentowi w podejmowaniu decyzji. Korzystam z doświadczenia współpracowników, urzędników po to, aby podejmowane decyzje były w jak największym stopniu decyzjami trafnymi, aby zarządzenia miały szansę podlegać weryfikacji w dyskusji. Korzystanie z wiedzy o mieście wiceprezydentów i skarbnika nie zwalnia Prezydenta z odpowiedzialności (już jednoosobowej) za każde zarządzenie.
Nie będę się odnosił do kwestii dostępu do Prezydenta. Nie odnoszę wrażenia, żeby Pan (radny Borkowski - p.p.) i radni opozycji mieli z tym trudności. O ile wiem, radni opozycji dość często odwiedzają gabinety wiceprezydentów.
Statut: projekt został skierowany do pracy w komisjach rady. Jest to skomplikowana materia. Myślę, że należy się spodziewać, że projekt będzie przedmiotem obrad na sesji majowej, a na pewno czerwcowej. Ja także odczuwam brak aktualnego Statutu. Nie ma problemów jeśli chodzi o aspekt prawny, ale dokument ten wymaga namysłu i uważnego przeanalizowania.

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny M. Łucyk, także odniósł się do sprawy Statutu: - To nie jest jedynie kwestia pracy nad samym Statutem. Przy okazji zmieniamy regulamin Rady Miasta, a także statuty i regulaminy rad dzielnic. Dotąd Rady Dzielnic miały różne regulaminy obrad. Chcemy, aby były takie same. Dodatkowo są tworzone regulaminy przyznawania honorowego obywatelstwa i medalu im. E. Kwiatkowskiego. Najpóźniej w czerwcu projekt Statutu będzie gotowy.

St. Taube - w wystąpieniu radnej Kalinowskiej jest zapis mówiący o Stowarzyszeniu RAZEM. Czy jego szefem jest Pan Wojciech Rudzki i czy jest on zatrudniony w urzędzie?

UCHWAŁA NR XIX/393/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2003 została przyjęta: 20/5/0


Ad 5.3
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił radny M. Łucyk.

Opinie komisji:
Komisja Samorządności - pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna

Andrzej Czaplick i- mam pytanie do przewodniczącego Komisji Statutowej i do Prezydium rady. W zeszłej kadencji, w imieniu środowisk zainteresowanych sprawą honorowego obywatelstwa Pan Piotr Tymański zgłosił wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa biskupowi Szladze, który urodził się na Witominie i wszystkie szczeble kariery duchownego przeszedł w Gdyni. Przewodniczący Łucyk, w jednym z wywiadów prasowych, na pytanie tego dotyczące odpowiedział wówczas, że jest specjalna procedura nadawania honorowego obywatelstwa biskupom. Na czym polegała wadliwość tego wniosku?

St. Szwabski - Pan radny wie oczywiście, że zabrał głos nie na temat. Takie kwestie porusza się na posiedzeniach Komisji Statutowej.


UCHWAŁA NR XIX/394/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Piotrowi Pawłowskiemu została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. za.


Ad 5.4.
Naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński: - W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego Prezydent wnosi o przyjęcie uchwały o utworzeniu 114. obwodów stałych głosowania. Jak Państwo zapewne wiecie, wybory będą przeprowadzone w oparciu o trzy ustawy. Stałe obwody muszą być powołane w oparciu o ordynację wyborczą do rad gmin. Przedmiotowy projekt w zasadzie nie zmienia niczego w stosunku do dotychczasowej uchwały, tyle że na skutek migracji obywateli i wzrostu liczby mieszkańców w obwodzie nr 64 musimy przenieść w całości ulicę Spokojną do obwodu nr 63. Ponadto proponujemy przenieść mieszkańców ulicy Powstania Wielkopolskiego (numery nieparzyste) do obwodu, którego siedziba znajdować się będzie w SP nr 34. To rozwiązanie będzie dla mieszkańców wygodniejsze.
Uzasadniając wniesienie autopoprawki (przeniesienie siedziby obwodu nr 105 do Przedszkola Samorządowego nr 48 przy ul. Unruga 86) pan Szpaczyński informował: - Nie jesteśmy w stanie sprostać finansowym wymaganiom Spółdzielni, w lokalu której mieściła się dotychczasowa siedziba. Podjęliśmy próbę znalezienia bezpłatnego lokalu. Udało się go
znaleźć w przedszkolu.

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

UCHWAŁA NR XIX/395/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 5.5.
M. Szpaczyński - Rada Gminy musi podjąć decyzję o utworzeniu obwodów zamkniętych w domach pomocy społecznej i szpitalach (w danej placówce musi przebywać minimum 50. wyborców).

Opinia j.w.

UCHWAŁA NR XIX/396/2004 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej działających na terenie miasta Gdyni, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.6.
Blok projektów dotyczących zarzutów do planu zagospodarowania przestrzennego przedstawił wiceprezydent Marek Stępa.
Przedstawiając przedmiotowy projekt pan Stępa informował: - Pan Jodłowski złożył zarzuty dwukrotnie, ponieważ plan był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Wiceprezydent odniósł się do zasadniczych tez zarzutu:
- właściciele nieruchomości wielokrotnie występowali o zmianę planu, który przewidywał powstanie dzielnicowego ośrodka usług, co uniemożliwiało mieszkańcom dokonywanie remontów w domach wybudowanych jeszcze przed wojną: w istocie, plan przewidywał funkcjonowanie takiego ośrodka, który realizację remontów uniemożliwiał w płaszczyźnie prawnej, ponieważ przebudowy, jakie tam miały miejsce, były nielegalne;
- projekt nie zaspakaja potrzeb, bo nie zapewnia kontynuacji funkcji mieszkaniowej (dotychczas realizowanej nielegalnie - uwaga wicepr.) - dotychczasowy plan funkcjonuje od 20. lat i nie pozostawiał złudzeń co do możliwości akceptacji funkcji mieszkaniowej;
- obawy, czy gmina zapłaci pełną kwotę odszkodowania za dorobek życia (w szczególności za nakłady poczynione nielegalnie - uwaga wiceprezydenta);
- obawy o to, że mieszkańcy ulicy Drzymały zostaną eksmitowani lub wywłaszczeni - oczywiście nie ma mowy o eksmisji czy wywłaszczeniu. Gmina, z chwilą przystąpienia do realizacji planu, rozpoczyna od regulacji spraw własnościowych i opiera się na rynkowej wycenie nieruchomości. Nie jest natomiast możliwe odwrócenie kolejności. Nie można najpierw kupować terenu, a potem uchwalać planu, bo w sytuacji jego nieuchwalenia nie ma uzasadnienia dla takich zakupów. Uchwalenie planu stwarza podstawy do negocjacji i wykupienia nieruchomości;
- akceptację i zgodę na plan mieszkańcy wyrażą wówczas, gdy otrzymają pełną kwotę odszkodowania

Reasumując wiceprezydent oświadczył: - Po rozpatrzeniu proponuję uznanie zarzutów za niezasadne, odrzucenie ich w całości i tym samym przyjęcie przedmiotowej uchwały.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

UCHWAŁA NR XIX/397/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta została przyjęta jednogłośnie /15/.


Ad 5.7.
Uzasadnienie projektu - patrz załącznik.
Tytułem komentarza wiceprezydent M. Stępa stwierdził: - Faktycznym autorem zarzutów jest Pan Jodłowski, który w tym przypadku występuje jako pełnomocnik Pana Szwichtenberga, współwłaściciela nieruchomości przy ul. Drzymały 12. Przedmiotem zarzutów są te same kwestie, co w przypadku poprzedniego projektu (patrz pkt 5.6.).
Konkludując wiceprezydent oświadczył: - Nasze stanowisko jest takie jak wyżej (pkt 5.6.).

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/398/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta została przyjęta: 15/0/2


Ad 5.8.
Wiceprezydent M. Stępa informował: - Pani Maria Jodłowska reprezentuje tę samą rodzinę co Pan Jodłowski i podnosi te same kwestie.
Ponadto wiceprezydent dodał: - W świetle aktualnie obowiązujących ustawowych przepisów gmina jest zobowiązana rok po wystąpieniu żądania wykupu nieruchomości do dokonania tej czynności - na podstawie rynkowej wyceny. Uregulowanie tych spraw może mieć miejsce dopiero po odrzuceniu zarzutów i - w dalszej kolejności - po przyjęciu planu. Tak więc interesy składających zarzuty w tym konkretnym zakresie będą w pełni zabezpieczone.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/399/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.9.
Odnosząc się do treści zarzutów (jak w uzasadnieniu do projektu stanowiącym załącznik) pan M. Stępa wyjaśniał: - Na działce Pana Nowickiego nie można realizować budownictwa mieszkaniowego, ponieważ jest to działka sąsiadująca z Trasą Kwiatkowskiego, co wyklucza funkcję mieszkaniową, gdyż teren ten nie spełnia podstawowych warunków, tj. nie zapewni ciszy, spokoju czy czystości powietrza. Co prawda na terenie 02 taka funkcja została zaakceptowana, ale w tym przypadku chodzi o adaptację dwóch już istniejących budynków mieszkalnych. Mieszkańcy sami podjęli świadomie decyzję, że chcą w tym miejscu mieszkać. Planista musi się kierować określonymi normami, które w tym przypadku nie byłyby zapewnione, gdyby przystąpiono do realizacji nowego budownictwa mieszkaniowego. Usługowa funkcja terenu należącego do autora zarzutu została już przewidziana w poprzednim planie i w tym względzie brak zgody na budownictwo mieszkaniowe nie jest zubożeniem możliwości inwestycyjnych na przedmiotowym terenie, ponieważ tam przewidywano już w latach 80. powstanie dzielnicowego ośrodka usługowego.
Sprawa udrożnienia ruchu kołowego - przez posesję kościoła: zapytaliśmy właściciela o zdanie na ten temat. Nie akceptuje on rozwiązań proponowanych przez autora zarzutu. Przedłużenie ulicy Ramułta, które nie jest niezbędne, stworzyłoby poważne problemy właścicielowi na skutek rozdzielenia jego działki na dwie niepowiązane ze sobą części. Przejazd pod estakadą zapewni, iż nie zostanie ograniczona dostępność.
Zarzut spadku wartości działki: na tym terenie realizacja funkcji mieszkaniowej nigdy nie była przewidywana, natomiast były i są przewidywane usługi.
Deklaracja autora zarzutu o podjęciu określonych działań (m. in. nie realizowanie stosownych opłat) w razie przystąpienia do realizacji planu (patrz uzasadnienie) jest próbą szantażu, do której trudno się merytorycznie odnosić.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/400/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.10
M. Stępa - autorka zarzutu napisała kilka uwag jak najbardziej słusznych, np. odnoszących się do kwestii własnościowych, tyle że rozpatrywanie różnych roszczeń jest zadaniem innych organów (np. ustosunkowanie się do kwestii faktycznego użytkowania działek) i nie wchodzi to w zakres problematyki planu. Zadaniem planisty jest najbardziej celowe zaplanowanie zagospodarowania terenu.
Stwierdzenie, że plan narusza prawo własności jest oczywiście prawdą, tyle że funkcja mieszkaniowa tam występująca jest niezgodna z wcześniej obowiązującymi planami.
Działka jest zbywalna - przeciwnie niż twierdzi autorka. Zainteresowana nabyciem jest gmina.
Zarzut, iż przyjęte wskaźniki są niewłaściwe jest i nie jest prawdziwy, bo rzeczywiście dla funkcji mieszkaniowej nie są właściwe, ale plan takiej funkcji nie przewiduje.
Autorka wnosi, aby gmina - w przypadku odrzucenia zarzutów - zaoferowała osobom zainteresowanym nieruchomości zamienne, co oczywiście jest możliwe, ale dopiero po uchwaleniu planu.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/401/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta została przyjęta jednogłośnie /16/.


Ad 5.11
Komentując zarzuty wiceprezydent M. Stępa stwierdził: - Interesujące dla sprawy jest to, że właściciele prawie 2/3 powierzchni działki nie wnoszą zarzutów.
Autor podnosi, że linia rozgraniczająca teren należący do autora zarzutów i teren komunikacji przebiega przez jego działkę wyłączając tym samym jej część z możliwości inwestowania. Uszczuplenie działki autora jest rzeczywiście faktem. Wynika to z konieczności zapewnienia odpowiedniej szerokości pasa ruchu pieszego. Jest to i tak szerokość minimalna. Nieprawdziwe natomiast jest stwierdzenie, że poprowadzenie linii rozgraniczającej drastycznie ograniczy możliwość inwestowania, ponieważ plan zezwala na budowę do wysokości istniejącej zabudowy (są to parterowe pawilony). Plan umożliwia spiętrzenie zabudowy.
Zarzut, w którym autor wskazuje, że plan uniemożliwia dojazd do pawilonu handlowego (własność autora) został rozpatrzony pozytywnie, ponieważ faktycznie proponowane rozwiązanie dojazdu zostało uznane za wadliwe. Sprawa dojazdu została rozwiązana inaczej, w sposób korzystny dla autora zarzutu.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/402/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta została przyjęta jednogłośnie /18/.


Ad 5.12
M. Stępa - wpłynęły 3 zarzuty. Prezydent uwzględnił w całości jeden zarzut, a dwa w części. Tak więc w pozostałych częściach, nie uwzględnionych, trzeba było podjąć uchwałę o odrzuceniu zarzutów i tak też się stało. Wcześniej jednak, po uwzględnieniu zarzutów, powstała nowa wersja planu i wówczas wpłynął dodatkowo jeden protest. Na sesji 25 lutego rada rozpatrzyła protest i nieuwzględnioną część zarzutów podejmując decyzję o ich odrzuceniu. Informuję, że do NSA nie wpłynęły skargi na te uchwały, zatem można procedować dalej. Wszystkie czynności, do których jesteśmy zobligowani, zostały wykonane. Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami studium warunków zagospodarowania przestrzennego.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/403/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów została przyjęta jednogłośnie /18/.


Ad 5.13
Jak przypomniał wiceprezydent M. Stępa, rada rozpoczęła pracę nad przedmiotowym planem w 2002 roku poprzez podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. Plan był wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się publiczna dyskusja nad jego ustaleniami. Plan jest realizowany już pod rządami nowej ustawy i dlatego uwaga, która do planu wpłynęła, nie została uwzględniona (uwagi - zgodnie z nową ustawą - należy rozpatrywać). Uwaga dotyczy nast. kwestii: plan przewiduje określenie stawki procentowej, co powoduje, że w przypadku wzrostu wartości działki gminie przysługuje możliwość zwiększenia ceny o określony procent. W tym przypadku ustalono, iż będzie to 30 %. W uwadze mieszkańcy mówią o stawce 0 % twierdząc m.in., że wzrost wartości nie będzie miał miejsca. Prezydent stwierdził, że skoro wzrost nie będzie miał miejsca, to i tak będzie 0 %. Jeśli jednak będzie inaczej, to gmina nie powinna lekkomyślnie rezygnować z przychodu. Dotyczy to jedynie tego obrotu, który dokona się w przeciągu 5. lat od uchwalenia planu. Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami studium.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/404/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulicy Huzarskiej została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.14
Jak informował wiceprezydent Michał Guć, konkurs "Gdyński Biznesplan" odbywa się po raz drugi. Spośród ubiegłorocznych laureatów 8. podjęło działalność gospodarczą. W bieżącym roku wpłynęły 124 wnioski. Odbyły się szkolenia. Obecnie ma miejsce etap półfinałów. Jedną z nagród jest zwolnienie pierwszych trzech laureatów z opłaty rejestracyjnej dokonywanej w urzędzie w przypadku rozpoczynania działalności. Jest to dodatkowy gest obok nagród sponsorów.

UCHWAŁA NR XIX/405/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie "Gdyński Biznesplan 2004" z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej została przyjęta jednogłośnie /17/.


Ad 5.15
Prezentując projekt zgodnie z treścią załącznika wiceprezydent Bogusław Stasiak poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w § 1 punkcie "f" wykreśla się słowa: "związane z regionem pomorskim/kaszubskim"

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Radny Adam Borkowski pytał, czy konieczne jest podawanie w paragrafie 8. wymiaru kary. - Czy nie wystarczy podanie trybu, który obowiązuje w takim przypadku?

B. Stasiak - z naszego punktu widzenia jest to o tyle wygodniejsze, że uchwała ta będzie wykorzystywana jako wzór i dlatego określamy widełki kary.

A. Borkowski-  jeśli naruszanie przepisów będzie notoryczne, to te 300 zł. może być za małą kwotą - to miałem na myśli.

UCHWAŁA NR XIX/406/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie prowadzenia handlu okrężnego poza targowiskami na terenie Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /18/.


Ad 5.16
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna

UCHWAŁA NR XIX/407/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste (w trybie bezprzetargowym) działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Manganowej została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.17
B. Stasiak - dotychczasowym właścicielem nieruchomości jest Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Posiadamy wszelkie uzgodnienia i zgody. Celem porządkowania stanów prawnych nabywamy grunty potrzebne w związku z budową Trasy Kwiatkowskiego.
Reszta informacji - jak w uzasadnieniu do projektu

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/408/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Orlicz - Dreszera - "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie" została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 5.18
B. Stasiak - transakcja (sprzedaż gruntu) jest korzystna dla Miasta. Użytkowanie wieczyste i własność będą wycenione (przewidujemy, że będzie to 4 tys. m kw) i różnica będzie do zapłaty, przy czym rozliczać się będziemy saldami. Tak więc wpływ netto będzie pomniejszony o kwotę, która stanowi zobowiązanie Miasta wobec spółki.
Nabycie gruntu jest konieczne z uwagi na budowę Drogi Różowej.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/409/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Łużyckiej na rzecz użytkownika wieczystego METALZBYT Spółki z o.o. została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 5.19
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/410/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowa - Cynamonowa, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 5.20
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/411/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 5.21
Jak wyjaśniał wiceprezydent B. Stasiak w sytuacjach, gdy kończy się okres użytkowania wieczystego, a sposób użytkowania nie budził istotnych zastrzeżeń, użytkownik ma prawo wystąpić o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego. W przypadku Pani Teresy Szczepaniak nie ma uzasadnionej przyczyny do odmowy.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIX/412/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Niskiej 18 została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 5.22
Wiceprezydent Ewa Łowkie l- nadanie szkole imienia jest kompetencją Rady Miasta. Historia życia Leona Kąkola zawiera znaki i symbole charakterystyczne dla XX wieku (życiorys - p. uzasadnienie projektu).
- Wydaje mi się, że to dobry znak, że społeczność lokalna poszukując dla szkoły patrona znalazła człowieka, którego losy są też wpisane w historię szkoły - Pan Kąkol był jej dyrektorem.

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska - jestem absolwentką tej szkoły i pamiętam dyrektora Kąkola jako wspaniałego człowieka. W pamięci mieszkańców dzielnicy i wszystkich uczniów zachował się jako dobry człowiek.

Adam Borkowski - ja osobiście i chyba my wszyscy cieszymy się, że były nauczyciel, dyrektor tej szkoły, bojownik o wolność Polski staje się patronem.

UCHWAŁA NR XIX/413/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Gdyni, przy ul. Wolności 25 została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 5.23
Wiceprezydent Michał Guć- projekt przedstawia jakie środki będą wydatkowane w 2004 roku. Jest też informacja, jak to wyglądało w 2003 roku. Ubiegły rok był rokiem szczególnym, ponieważ we wrześniu otrzymaliśmy informację o otrzymaniu z PFRON-u dodatkowego pół miliona zł. Na wydanie tych pieniędzy mieliśmy więc bardzo mało czasu. Nie udało się wykorzystać wszystkiego, ale spożytkowaliśmy całkiem sporo tych pieniędzy. Zwracam uwagę, że w bieżącym roku nie przeznaczamy środków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Robią to stowarzyszenia i inne organizacje. Prezydent uznał, że wydatki będą realizowane w ramach jednolitej procedury. Wszystkie stowarzyszenia będą występować o środki bezpośrednio do Prezydenta w ramach przyjętej procedury grantowej. Po 1 czerwca będą już obowiązywały procedury wynikające z ustawy o wolontariacie.
Jeśli chodzi o pomoc dla osób indywidualnych, to kwoty są podobne do kwot wydatkowanych w roku ubiegłym, który był bardzo dobrym rokiem dla tych osób.
Przeznaczamy środki na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapeutycznych. Wpłynęły dwa wnioski kolejnych organizacji w sprawie środków na stworzenie warsztatów. Jest szansa, że w tym roku powstanie 40 dodatkowych miejsc, których finansowanie przejmie PFRON w przyszłym roku. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w kolejnych latach gmina znowu będzie partycypować w pokrywaniu części kosztów, bo PFRON będzie miał tych środków mniej.
Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaakceptowała propozycję podziału środków, co znaczy, że projekt odpowiada oczekiwaniom tego środowiska.

Opinia Komisji Zdrowia - pozytywna

UCHWAŁA NR XIX/414/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 5.24
Jak oznajmił na wstępie wiceprezydent M. Stępa, rada nie ma do odegrania wielkiej roli w przypadkach przyznawania drogom określonych kategorii. Rozporządzenie ministra infrastruktury ustala przebieg dróg krajowych, natomiast projekt uchwały dotyczy tego fragmentu drogi, który pozbawiono statusu drogi krajowej, co nie wpłynie na jej stan. Droga (przebieg jak w projekcie) została już zakwalifikowana w drodze zarządzenia do dróg wojewódzkich.

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

UCHWAŁA NR XIX/415/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 6.
Stanisław Szwabski- przed dwoma tygodniami odbyło się zgromadzenie, na którym podjęto uchwałę o udzieleniu zarządowi związku absolutorium. Wybrano zarząd nowej kadencji. Z przyjemnością informuję, że pozostaję członkiem tego zarządu. Jednocześnie informuję, że Pan Roman Knop nie jest już członkiem zarządu. W jego miejsce wszedł Pan Piotr Gajlitis, który pełni też funkcję skarbnika miasta Rumii i który z pochodzenia jest Łotyszem. W swoim życiorysie ma też reprezentowanie Polski w konsulacie w Łotwie. Zarząd podjął już działalność w nowej kadencji.
30 kwietnia b.r. odbędzie się impreza kończąca wszystkie konkursy szkolne jakie związek prowadził w latach 2003 i 2004. Będzie to podsumowanie wszystkich działań edukacyjnych związku. Zapraszam wszystkich zainteresowanych (uroczystość odbędzie się w GEMINI).


Ad 7.
Jak poinformował Przewodniczący RM, na jego ręce wpłynęła interpelacja radnego A. Borkowskiego dot. zezwolenia na sprzedaż piwa w klubie marynarskim przy ul. Portowej.

Radny A. Borkowski odczytał interpelację - stanowi załącznik.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, że interpelacja zostanie przekazana Prezydentowi Miasta.


Ad 8.
- St. Szwabski - w piątek mija termin składania oświadczeń majątkowych. Dotychczas złożono tych oświadczeń mniej niż połowę. Zachęcam wszystkich do złożenia oświadczeń w wymaganym terminie. W innym przypadku będą wyciągnięte konsekwencje ustawowe.

- J. Kalinowska - otrzymałam pismo Komisji Statutowej, które jest przypomnieniem, że radny jest zobowiązany do działania w radzie poprzez pracę w komisjach (przywołane pismo stanowi załącznik).

Ponadto pani Kalinowska po raz kolejny odczytała swoje pismo z 18 marca b.r., a także pismo będące skargą do Wojewody:

"Niniejszym rezygnuję z pracy w Komisji Mieszkaniowej wskazanej jako drugiej w piśmie z dnia 5 lutego 2004. Podtrzymuję wolę pracy w Komisji Zdrowia i Rodziny wskazanej jako pierwszej w swoim piśmie".

"Skarga: na mocy artykułu 171 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz artykułu 76 ust. 1 i art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zaskarżam uchwałę nr XIII/383/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2002 RMG z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta. Wymienionej uchwale narzucam naruszenie: art. 32 ust. 2 Konstytucji poprzez dyskryminowanie w życiu politycznym; art. 7 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego poprzez uniemożliwienie swobodnego wykonywania mandatu; naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym poprzez wybieranie a nie ustalanie składu osobowego komisji; odmowę ustalenia przynależności radnej Jolanty Kalinowskiej do Komisji Zdrowia i Rodziny mimo wolnego miejsca w ustalonym składzie; paragraf 31 ust. 1 Statutu Miasta Gdyni poprzez ustalenie przynależności do Komisji Mieszkaniowej wbrew woli radnej; odmowę ustalenia miejsca zgłoszenia radnej wg swojego uznania do Komisji Zdrowia i Rodziny. W oparciu o art. 79 ust. 1 i 88 ust. 1 cytowanej ustawy wnoszę o: orzeczenie, że podjęta uchwała jest niezgodna z prawem i jako taka jest nieważna; nakazanie wykonania czynności prawnej ustalenia oraz zatwierdzenia, że w skład Komisji Zdrowia i Rodziny wchodzi radna Jolanta Kalinowska, która wniosła do niej akces wg swojego uznania"

Pani Kalinowska poinformowała, że pytania złożone przez nią w formie pisemnej, a dotyczące realizacji budżetu, złoży także w formie interpelacji.

Radna J. Kalinowska pytała Przewodniczącego RM: - Dlaczego moje nazwisko zostało wykreślone z biuletynu informacji publicznej? Nie figuruję w nim jako radna. W portalu Gdyni także nie ma mojego nazwisko. Moje nazwisko figuruje jedynie jako radna Kalinowska w składzie Rady Dzielnicy.

- Radny Paweł Ziegert zaprosił radnych do wzięcia udziału w festynie rodzinnym organizowanym w dniu 3 maja b.r.

- Adam Borkowski - wczoraj odbyła się w Teatrze Miejskim uroczystość z okazji nadania Panu prof. Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu honorowego obywatela Gdyni. Była to bardzo piękna uroczystość, ale informuję, że czułem się na niej radnym drugiej czy trzeciej kategorii, ponieważ asystent asystentki przydzielił mi miejsce w 10. rzędzie, podczas gdy inni radni siedzieli np. w rzędzie 6. Na sesji siedzę w pierwszym rzędzie. Apeluję do Przewodniczącego RM, aby na tego typu uroczystościach rezerwowano dla wszystkich radnych takie same miejsca. Niech to robi biuro rady, ponieważ nasze Panie znają radnych i traktują ich jako jednakowo ważnych.

- Radny Marek Łucyk w odpowiedzi na wystąpienie radnej J. Kalinowskiej: - Nie rozumiem Pani odpowiedzi kierowanej do Komisji Statutowej. Skoro na razie jest Pani członkiem Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, to proszę Panią o podpisywanie się na liście obecności tej komisji jako jej członek, a nie jako gość.

- Bogdan Krzyżankowsk i- w biuletynie, w części dotyczącej ustaleń Komisji Zdrowia, pojawił się dwukrotnie błąd w wynikach głosowań. W punkcie 5.1. prawidłowy wynik wynosił: 4 za, 3 przeciw, 0 wstrzym. się. Taki sam wynik głosowania miał miejsce w przypadku projektu występującego w punkcie 5.2.

- Stanisław Taube - pytanie do Prezydenta: czy jest możliwe, że w Gdyni mieszkańcy nie są traktowani tak samo? Są tacy - bardziej znani urzędowi - którzy otrzymują informacje na temat cen kupna działek szybciej niż inni.
Dwa razy zwracałem się w sekretariacie z prośbą o rozmowę z Panem Prezydentem i nie otrzymałem odpowiedzi, że Pan Prezydent mnie przyjmie.

Prezydent W. Szczurek odpowiadając radnemu Taube informował: - W sprawach nieruchomości przyjmuje wiceprezydent Stasiak.

- Mariusz Roman - od kilku lat monituję, aby w biurze rady pojawiło się sprawne ksero. Jest to duża trudność, że radni muszą szukać możliwości skserowania dokumentów.

Odpowiadając radnemu Borkowskiemu (patrz wyżej) Przewodniczący poinformował: - W pierwszych rzędach w teatrze posadziliśmy młodzież szkolną.

A. Borkowski - do tego nie mam zastrzeżeń.

St. Szwabsk i- wiem, że byli też radni, którzy siedzieli za Panem.


Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 26 maja b.r.; godz. 12


Ad 11.
Zamknięcie obrad XIX Sesji ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 28.04.2004