Sesja nr XIV z dnia 2003-12-31

PORZĄDEK OBRAD
XIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
31 grudnia 2003 ROKU
Godz. 10.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni,
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. wyboru Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni,
5.2. przyjęcia budżetu Miasta na rok 2004 (materiały przekazano P.T. Radnym w dniu 12 grudnia br.),
5.3. zmian do Statutu Miasta Gdyni,
5.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki,
5.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej,
5.6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka,
5.7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek - Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - na trasie przebiegu przez teren Miasta Gdyni - odcinek południowy,
5.8. stawek czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Jana z Tarnowa w Gdyni,
5.9. stawek czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Zbożowej II, ul. Dembińskiego II, ul. Wawrzyniaka, ul. Płka Dąbka, ul. Bosmańskiej - Algierskiej tworzących zasób mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka" sp. z o.o. w Gdyni,
5.10. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004",
5.11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok,
5.12. zatwierdzenia zmian w treści Statutu SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14,
5.13. zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, mieszczącego się w Gdyni przy ul. Reja 2 oraz uchylenia uchwały Nr XXXIII/1104/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 3 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ OPiTU,
5.14. porozumienia z gminą Kosakowo o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.15. porozumienia z gminą Rumia o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.16. porozumienia z gminą Sopot o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.17. porozumienia z gminą Wejherowo o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.18. porozumienia z gminą Żukowo o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.19. porozumienia z gminą Gdańsk o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.20. porozumienia z gminą Reda o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.21. porozumienia z gminą Wejherowo-miasto o przyjęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy,
5.22. ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
5.23. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Limbowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
5.24. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Andaluzyjskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
5.25. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej,
5.26. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Janusza Kupcewicza-Szwocha - radnego Rady Miasta Gdyni.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
7. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 14/03 z XIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
z dnia 31 grudnia 2003 r.

Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki  w tym biuletyn rady z opiniami komisji w pełnym brzmieniu). Lista obecności stanowi załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Ad 1.
Otwarcie obrad XIV Sesji RMG ogłosił Przewodniczący rady Stanisław Szwabski. Poza zwyczajowym powitaniem radnych i mieszkańców obserwujących obrady, Przewodniczący powitał także posła A. Różańskiego i Rzecznika Obywateli A. Szmyta.


Ad 2.

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu w spr. procedury postępowania z osobami w stanie nietrzeźwym (pełny tytuł jak w porządku stanowiącym integralną część niniejszego protokołu). Jak informował wiceprezydent uchwała pełniłaby rolę zarządzenia mającego status przepisu wewnętrznego. Projekt jest efektem likwidacji Izby Wytrzeźwień. Niezbędne jest przyjęcie jak najszybciej procedury, aby poszczególne służby publiczne wiedziały, w jaki sposób postępować z osobami bezdomnymi, które w okresie mrozów zostaną znalezione na ulicy. - Będziemy się starali maksymalnie ochronić te osoby przed skutkami ich bezmyślności. Ponieważ przepisy te muszą wejść w życie od nowego roku, konieczne było zastosowanie trybu nadzwyczajnego wniesienia projektu do porządku obrad - tłumaczył pan Guć.

Oświadczenie radnego A. Borkowskiego (wygłoszone za zgodą Przewodniczącego RM): - Mam przykry dla mnie obowiązek poinformowania, że od wczoraj, w wyniku decyzji klubu radnych SLD związanej z decyzją zarządu miejskiego naszej partii, kolega Tadeusz Kluba przestał być członkiem klubu SLD. Dziękuję Tadeuszowi za wkład w pracę naszego klubu. Mówię to z wielkim wzruszeniem i z wielką przykrością.

Wicprezydent Marek Stępa wniósł o zmianę kolejności projektów w nast. sposób: projekt występujący w planowanym porządku obrad (stanowi załącznik) pod numerem 5.22 przenieść pod numer 5.14. W ten sposób przedmiotowy projekt będzie występował przed projektami dot. zawarcia porozumień z poszczególnymi gminami, które będą konsekwencją przyjęcia projektu, o którym wyżej ( w spr. ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, organizowanej przez ZKM....). Byłoby to zgodne z logiką. Tym samym kolejne projekty występowałyby pod odpowiednio zmienionymi numerami.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr. wprowadzenia procedury zintegrowanego postępowania w okresie jesienno - zimowym w przypadku ujawnienia w miejscu publicznym osoby bezdomnej będącej w stanie nietrzeźwości został przyjęty jednogłośnie: 27 gł. za.

Porządek obrad z wprowadzonymi j.w. zmianami przyjęto jednogłośnie: 27 głosów za.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół XIII sesji za przyjęty.


Ad 4.
Pełny tekst sprawozdania rzecznika stanowi załącznik do protokołu.
Jak wyjaśniał pan prof. Andrzej Szmyt, jego wystąpienie przed radą na koniec kadencji ma podstawy statutowe, z uwagi jednak na powtarzalność informacji, które każdorazowo radzie przekazuje podczas swoich corocznych wystąpień, wystąpienie będzie miało charakter skrótowy.
Rzecznik przypomniał, iż corocznie ma ok. 200 dyżurów dla obywateli, ale osoby zainteresowane mają dostęp do Rzecznika także poza dyżurami.
Obywatele najczęściej interweniują osobiście. Dla większości spraw wystarczy przeprowadzenie postępowania wstępnego wyjaśniającego. Te sprawy udaje się załatwić w terminie jednego miesiąca.
Nadal ma miejsce stała tendencja, iż interwencje na ogół można przyporządkować do jednej z dwóch grup spraw: jedna dotyczy poszczególnych wydziałów urzędu, natomiast druga to takie sprawy, z którymi obywatele mają kłopoty, ale które de facto nie są sprawami samorządowymi. Są to sprawy sądowe, bankowe, policyjne, czy z zakresu prawa pracy.
Jeśli chodzi o sprawy samorządowe, to cechą szczególną większości z nich jest to, że obywatele nie wnoszą swojej sprawy do stosownego wydziału przed przyjściem do Rzecznika albo nie skorzystali jeszcze z przysługującego im trybu skargowego. Wówczas - jeśli jest to zasadne - obywatele są informowani o stosownych środkach odwoławczych lub też innych sposobach załatwienia sprawy.


Ad 5.1.
Przewodniczący St. Szwabski zaproponował przedłużenie kadencji obecnemu Rzecznikowi, panu profesorowi Andrzejowi Szmytowi.

Głosowanie nad przedmiotowym projektem odbyło się w trybie głosowania tajnego.

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk poinformował o składzie Komisji Skrutacyjnej RMG: Jerzy Wieczorek, Stanisław Taube, Kazimiera Cegłowska, Janusz Kupcewicz Szwoch, Marek Łucyk.

Powyższy skład komisji przyjęto jednogłośnie.

Z procedurą głosowania jak i protokołem z przeprowadzonego głosowania zapoznał radnych przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Jerzy Wieczorek.
Uprawnionych do głosowania jest 28 radnych. Udział w głosowaniu wzięło 27 radnych.
Głosów ważnych oddano 26, nieważnych: 1.
/protokół komisji stanowi załącznik/

UCHWAŁA NR XIV/292/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni została przyjęta: 23/3/0

Pan A. Szmyt podziękował radnym za wybór na kadencję 2004 - 2006.


Ad 5.2.
Projekt i autopoprawkę - stanowią załączniki - przedstawił skarbnik Andrzej Goldmann.
Skarbnik Miasta informował ponadto, iż RIO (opinia stanowi załącznik) uznała projekt za zgodny z przepisami. Jednocześnie jednak RIO zgłosiła uwagę, iż nie należy w poczet zadłużenia zaliczać odsetek z tytułu obligacji. Autorzy projektu uwzględnili powyższą uwagę w autopoprawce.
W przedmiocie przywołanej uwagi RIO skabnik A. Goldmann stwierdził:- Naszym zdaniem odsetki te powinny być włączone do zadłużenia, ale z RIO nie dyskutujemy.

Opinie komisji:
Komisja Budżetowa - pozytywna (Przewodniczący St. Szwabski poinformował, że prezydent uwzględnił poprawki zgłoszone przez poszczególne komisje)
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Kultury - pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna

DEBATA:
A. Borkowski - projekt budżetu jest taki, na jaki Miasto stać, natomiast radni SLD nie mogą pogodzić się z koncepcją budowania budżetu na zasadzie tak potężnego zadłużenia Miasta. Upoważniamy Prezydenta do zaciągnięcia kredytu długoterminiowego w wysokości 40 mln. zł., krótkoterminowego do kwoty 30 mln. zł., do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 50 mln. zł., a także do zaciągania zobowiązań, np. w związku z inwestycjami, do kwoty 76 mln. zł. Tak więc upoważniamy Pana Prezydenta do podjęcia zobowiązań w sumie do kwoty 196 mln. zł.
Przypomnę, że w 2003 roku zadłużenie wynosi 190 930 000 zł. W samym 2004 roku będziemy musieli spłacić 46,5 mln. zł. Gdy dodamy te dwie cyfry: 196 mln. zł. i 190 930 000 zł., to czyni to po stronie długów Miasta kwotę w wysokości 386 mln. zł. Jak to się ma do ustawowego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z którym pułap zadłużenia nie może przekroczyć 60 %. Przy takim zadłużeniu byłoby to już prawie 80 % i grozić nam będzie zarząd komisaryczny. Może wchodzi tu w grę koncepcja zaciągania zobowiązań celem spłacenia poprzednich długów? Byłaby to bardzo niebezpieczna polityka. Przy tego rodzaju upoważnieniach dla Prezydenta nie możemy popierać tego projektu budżetu.
Są też zastrzeżenia do innych elementów: na niektóre prospołeczne działania w Gdyni planuje się mniej pieniędzy niż w roku 2003.
Budżet w obecnej wersji nie jest budżetem, który SLD mógłby poprzeć.

W kwestii upoważnień dla Prezydenta celem zaciągania zobowiązań odpowiedział przedmówcy skarbnik A. Goldmann: - Tak jak Pan radny nie można liczyć. Każdy z tych paragrafów funkcjonuje sam w sobie i te kwoty nie mogą być sumowane. Kredyt długoterminowy już jest ujęty w budżecie i tu konieczne jest jedynie upoważnienie dla Prezydenta. Upoważnienie dot. kwoty 30 mln. zł. (kredyt krótkoterminowy) wynika z tego, że mamy funkcjonować przy zupełnie nowych przepisach dotyczących finansowania samorządów. Nie wiemy jakie będą tego skutki i stąd chęć zabezpieczenia Prezydenta kredytami krótkoterminowymi. Te pieniądze nie mogą przejść do budżetu roku następnego. Np. obecnie przyśpieszone jest ściąganie podatków - do stycznia. W efekcie możemy odczuć skutki obniżenia dochodów na skutek udzielonych ulg znacznie wcześniej. Z tego Prezydent nie musi korzystać. Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny, to przyjęty jest bezpieczny program jego spłaty. Chcemy wzmocnić program inwestycyjny. Należy też się liczyć z konsekwencjami wzrostu bezrobocia, co wiązać się będzie z upadłością niektórych firm budowlanych i tu musi być zabezpieczenie. Upoważnienie dla Prezydenta do zaciągania 50 mln. zł. zobowiązań jest potrzebne po to, aby nie było konieczności uzyskiwania na każdy większy wydatek zgody rady. Ta kwota nie wchodzi w poczet zadłużenia, o którym mówił Pan radny.
76 mln. zł. dotyczy programów inwestycyjnych. Umowy, być może, będą podpisywane już dzisiaj, a ich realizacja będzie mieć miejsce np. w latach 2005 i 2006. Chodzi o umożliwienie Prezydentowi podpisania tych umów w ramach przyjętego programu.
Prognoza stanu zadłużenia Miasta jest następująca: 2003: 194 mln. zł., 2004: 231 mln. zł., 2005: 224 mln. zł., a potem zadłużenie ma schodzić lawinowo w dół.

Radny Marcin Wołek rekomendował projekt w imieniu radnych klubu "Samorządność", po czym uzasadniał: - Jest to budżet niełatwy z uwagi na głęboki kryzys finansów publicznych i decentralizację po polsku, tj. więcej zadań na dole bez pieniędzy. Z drugiej jednak strony jest to budżet bezpieczny, ponieważ zobowiązania plasują się znacznie poniżej maksymalnych progów ustawowych. Jest to budżet zgodny z wizją zawartą w strategii Miasta, rozpoczynający kształtowanie miasta nowoczesnego (zajezdnia trolejbusowa, hala widowiskowo - sportowa, wydatki na usługi edukacyjne). Jest to też budżet prounijny - przygotowanie projektów finansowanych przy udziale środków UE, Bałtycka Scena Letnia - nowa wizja teatru plenerowego, kontynuacja ze środków PHARE budowy Mariny, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny (realizacja także przy pomocy środków PHARE) oraz uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód realizowanego jeszcze z funduszu przedakcesyjnego ISPA.
Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to ich dynamika jest bardzo wysoka w stosunku do roku 2003. Blisko 26 mln. zł. przeznaczamy na inwestycje drogowe. Łączne wydatki majątkowe to kwota 64 mln. zł., a więc dynamika wzrostu w stosunku do roku bieżącego wyniesie 152 %.
Godny podkreślenia jest fakt, że na kulturę przeznacza się 15 mln. zł., co świadczy o tym, że nie tylko drogami Miasto żyje, ale że i ta sfera życia jest przedmiotem troski władz miasta.

Andrzej Czaplicki - zabieram głos w imieniu środowiska PiS. W projekcie budżetu zawarte są punkty godne poparcia, ale są i takie, które stanowią duże zagrożenie. Dość spore zadłużenie stawia nas w czołówce miast pod tym względem. Inwestycje są zbyt spektakularne, natomiast w mniejszym stopniu wiążą się z potrzebami jakie się pojawiają w obliczu akcesji unijnych. Są jeszcze miejsca, w których nie ma kanalizacji wodociągowych, utwardzonych dróg. Od tych miejsc Europa jest daleko. W budżecie nie widać środków, które tworzy się w wielu samorządach celem absorbcji środków unijnych. Żeby po nie sięgnąć, trzeba mieć własne wkłady w wysokości co najmniej 25 %.
Radny zgłosił poprawkę, której przyjęcie - jak oświadczył - zapewni poparcie radnych PiS dla projektu: uchylenie w całości § 17, upoważniającego Prezydenta do zaciągania zobowiązań (tym samym odpowiednia zmiana numeracji kolejnych paragrafów).
Poprawka zgłoszona przez r. A. Czaplickiego, tj. wykreślenie § 17, nie została przyjęta: 5 gł. za; 22 gł. przeciw, 0 gł. wstrzym. się.

UCHWAŁA NR XIV/293/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta: 22/5/0

Przewodniczący RM oświadczył, iż cieszy się, że Rada Miasta Gdyni wchodzi w nowy rok z uchwalonym już budżetem.
Prezydent Wojciech Szczurek - dziękuję wszystkim, którzy w ciągu ostatnich miesięcy pracowali nad budżetem: Panu Goldmannowi, Pani Helbin i wszystkim pracownikom pionu Pani Danusi. Dziękuję komisjom za ich sprawną pracę nad projektem.
Odpowiadając na wątpliwości i niepokoje jakie tu wyartykułowano chcę zapewnić, że deklaracje wygłoszone przez skarbnika Miasta są prawdziwe - w żaden sposób nie będą przekraczane parametry zadłużenia określone w ustawie. Wiecie Państwo doskonale, że przyjęliśmy niższe parametry niż te, na które pozwala ustawa. Przyjęty budżet pozwala na spokojne myślenie o kolejnych inwestycjach. Przyjęliśmy wskaźniki odwołujące się do środków zewnętrznych, ale które też pokazują w cyklu 10-letnim, jak Miasto będzie tu realizowało swoją politykę. Zobowiązuję się, że ustawowe progi nie będą przekroczone. O każdym elemencie działań w tym zakresie rada będzie na bieżąco informowana.


Ad 5.3.
Projekt przedstawił dyrektor UM, pan Jerzy Zając, wyjaśniając istotę proponowanych w nim zmian: - Prawdopodobnie również prace ministerstwa idą w takim kierunku, aby została istotnie zmieniona instytucja mianowania urzędników i aby pracodawca miał większą możliwość obserwacji kandydata do mianowania. Ujęcie już obecnie tego elementu w uchwale jest potrzebne do prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami nie będzie konieczne mianowanie naczelnika przez okres 3 lat. Analogiczne rozwiązanie stosować się będzie w stosunku do kierowników i samodzielnych stanowisk.
Opinie komisji:
Komisja Statutowa - pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna
A. Borkowski - cieszę się, że już ma miejsce jakaś zmiana, niemniej jednak przypomnę, że 11 grudnia 2002 roku podjęliśmy uchwałę zobowiązującą do przedstawienia projektu nowego Statutu do końca marca, a więc prawie rok temu. Potem zmieniliśmy tę uchwałę. Apeluję do Komisji Statutowej, do Prezydenta i radnych, aby prace nad nowym Statutem przyśpieszyć. Chcemy zaproponować zmiany tak, aby klub radnych mógł liczyć mniej członków niż jest to obecnie wymagane.
J. Zając - nie ma jeszcze ustawowych przepisów dotyczących kwestii flagi, a bez tego nie można uchwalić nowego Statutu. Taka uchwała byłaby odrzucona przez wojewodę. Pozytywne jest obecnie to, że bardzo dużo uregulowań dotyczących pracowników samorządowych ma ulec zmianie i dlatego nic złego się nie wydarzyło z tego powodu, że Statut nie został jeszcze uchwalony.
St. Szwabsk i- prace nad Statutem trwają. Obecnie pracujemy nad zagadnieniem funkcjonowania rad dzielnic. Jestem przekonany, że w ciągu pierwszego kwartału nowego roku Komisja Statutowa przedstawi ostateczną wersję nowego Statutu.
UCHWAŁA NR XIV/294/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.4.
Jak informował wiceprezydent Marek Stępa przedmiotowy projekt jest dalszym ciągiem uchwał wcześniej podjętych przez radę. Prace nie są zaawansowane na tyle, aby mogły być kontynuowane w oparciu o starą ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Należy więc wszystko rozpocząć od nowa w sensie proceduralnym, bo w sensie merytorycznym wszystko jest już wykonane.
Projekt i uzasadnienie - patrz załącznik.
Opinie komisji
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
UCHWAŁA NR XIV/295/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.5.
M. Stępa - obszar, który będzie objęty planem, nie był wcześniej przedmiotem prac planistycznych. Decyzja o sporządzeniu takiego planu jest efektem wniosku osoby prywatnej, która jest właścicielem większości tego terenu. Osoba ta poniesie koszty jeśli chodzi o przygotowanie materiałów wyjściowych. Teren położony jest w dzielnicy Redłowo, a więc dzielnicy będącej obecnie pod dużą presją inwestycyjną, bowiem oczy developerów są na nią zwrócone. Sytuacja na tym terenie wskazywałaby, że mógłby on funkcjonować w oparciu o zasadę dobrego sąsiedztwa, co jednak mogłoby się wiązać z niezbyt szczęśliwymi rozwiązaniami przestrzennymi i stąd celowe wydaje się przyjęcie dla niego planu.
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
UCHWAŁA NR XIV/296/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.6
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent M. Stępa.
Uzasadnienie analogiczne do uzasadnienia uchwały podjętej w punkcie 5.4.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIV/297/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 5.7.
Projekt przedstawił wicepr. M. Stępa - p. zał. do protokołu.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIV/298/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek - Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - na trasie przebiegu przez teren miasta Gdyni - odcinek południowy została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.8.
Jak informował wiceprezydent Bogusław Stasiak, TBS realizuje obecnie 419 mieszkań w różnych lokalizacjach, dla których można wyróżnić 2 grupy stawek czynszu. 210 mieszkań to mieszkania dla osób wychodzących z budynków prywatnych czynszowych i wśród nich 75 mieszkań ma przypaść w udziale osobom o niższych dochodach. Dla tych osób proponuje się 3 % wskaźnik odtworzeniowy (a więc o 1 % niższy niż pozostałe).
Autopoprawka: w tabeli I.2. - "Wyliczenie średnich kosztów eksploatacji w okresie od 01.01.03 r. - 31.08.03 r.", w wierszu 6. kolumnie "Stawka" w miejsce 1,15 zł. należy wpisać: 1.50 zł. (dotyczy też kolejnego projektu).
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Wiceprezydent Bogusław Stasiak prosił o wykreślenie w uzasadnieniu znaczka procentu ("0,04 ")
UCHWAŁA NR XIV/299/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Jana z Tarnowa w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 5.9
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIV/300/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stawki czynszu regulowanego w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Zbożowej II, ul. Dembińskiego II, ul. Wawrzyniaka, ul. Płk-a Dąbka, ul. Bosmańskiej - Algierskiej w Gdyni, tworzących zasób mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka" sp. z o.o. w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 5.10
Na wstępie wiceprezydent M. Guć przypomniał, że Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Był to rok 1995.
Uchwalona w kwietniu b.r. ustawa o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na gminy obowiązek uchwalania takiego programu. Obecnie obowiązujący w Gdyni program współpracy należy dostosować do wymogów ustawy.
Jak wyjaśniał dalej wiceprezydent, przedmiotowy projekt zawiera kompleksowy opis zasad współdziałania samorządu z organizacjami. Są tu zarówno regulacje dotyczące finansowania jak i użyczania gminnych lokali, współpracę merytoryczną, współpracę zagraniczną - a więc wszystkie sfery, w których organizacje mogą współpracować z Miastem.
Autopoprawka w rozdziałach 5 i 8 - stanowi załącznik.
Jak informował Przewodniczący St. Szwabski, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Opinie komisji:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna

Radny Jacek Milewski zaznaczył, że Gdynia jako jedna z pierwszych gmin rozpoczęła tego rodzaju współpracę, po czym wyraził nast. życzenie: - Chciałbym, aby zmiana ustawy nie przesłoniła Miastu idei budowania społeczeństwa obywatelskiego. Chciałbym, aby w ciągu kolejnego roku zostały wypracowane takie formuły współpracy, które będą pomagały organizacjom, a nie utrudniały im funkcjonowanie.
Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Milewski oświadczył: - Komisja Rewizyjna popiera projekt, ponieważ jest realizacją wymogu ustawowego, natomiast nie jest to wyraz praktyki w tym mieście, bo współpraca z organizacjami ma już tu miejsce od wielu lat.
UCHWAŁA NR XIV/301/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004" została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 5.11.
Wiceprezydent Ewa Łowkiel podkreślała, że program będący przedmiotem uchwały jest w dużym stopniu kontynuacją programu z roku ubiegłego. W projekcie zawarte są - jak informowała pani wiceprezydent - zapisy będące konsekwencją zmian ustawowych.

Opinie komisji:
Komisja Samorządności:
Przewodniczący komisji, radny Andrzej Bień, przypomniał, iż komisja wnioskowała o wpisanie w rozdz. VIII punkcie 3. w miejsce koordynatora realizacji programu wydział zdrowia UM (bez wymieniania koordynatora). - Sprawa ta była konsultowana z Panią prezydent.
Komisja Zdrowia - pozytywna
Poprawka, o której mówił radny A. Bień, została wprowadzona do projektu.

UCHWAŁA NR XIV/302/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.12
Przedstawione przez wiceprezydent E. Łowkiel autopoprawki stanowią część jednolitego tekstu projektu stanowiącego załącznik.

Opinia Komisji Zdrowia - pozytywna

UCHWAŁA NR XIV/303/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Statutu SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, przy ul. Żwirki i Wigury 14 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 5.13
Autopoprawki, przedstawione przez p. E. Łowkiel, stanowią część poprawionego jednolitego tekstu projektu, stanowiącego załącznik.

Opinia Komisji Zdrowia - pozytywna

UCHWAŁA NR XIV/304/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, mieszczącego się w Gdyni, przy ul. Reja 2 oraz uchylenia Uchwały Nr XXXIII/1104/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 3 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ OpiTU została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.14
Jak informował wiceprezydent M. Stępa, przedmiotem projektu są przepisy porządkowe. Po raz pierwszy stoi przed radą wymóg uchwalenia przepisów porządkowych dla komunikacji miejskiej. Regulamin funkcjonuje wiele lat, sukcesywnie doskonalony. Po raz pierwszy wymaga uchwalenia przez radę.
Pan M. Stępa poprosił dyrektora ZKM, pana O. Wyszomirskiego o przedstawienie uzasadnienia prawnego projektu.

Pan prof. O. Wyszomirski podziękował komisjom rady za wniesienie cennych uwag, na podstawie których wprowadzono 3 autopoprawki (patrz załącznik).

Opinie komisji:
Komisja Samorządności - pozytywna (z tytułu przyjęcia przez autorów projektu zgłoszonych przez członków komisji poprawek);
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

UCHWAŁA NR XIV/305/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.15
O. Wyszomirski - przesłanką merytoryczną bloku projektów dotyczących porozumień jest chęć zapewnienia zintegrowanego funkcjonowania komunikacji miejskiej na obszarze zurbanizowanym obejmującym Gdynię i miasta sąsiednie, a także inne miasta wchodzące w skład aglomeracji gdańskiej, do których dociera komunikacja gdyńska. Dotychczas ta komunikacja funkcjonowała na podstawie umów zawieranych przez ZKM z gminami ościennymi, zainteresowanymi współpracą w zakresie komunikacji miejskiej. W świetle nowych uregulowań ustawowych zaistniała konieczność uchwalenia porozumień z gminami. W przypadku braku takich porozumień komunikacja międzygminna nie miałaby charakteru komunikacji miejskiej lecz krajowej, co powodowałoby, że autobusy i trolejbusy musiałyby być dodatkowo wyposażane. Konieczne też byłoby wykupywanie winiet, dosyć kosztownych (4. tys. zł. dla autobusu w skali roku). Wiodącą tutaj gminą byłaby gmina Gdynia, której przepisy obowiązywałyby na tym terenie zurbanizowanym, natomiast inne gminy mają możliwość innego ustalania cen i ulg.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, że wszystkie projekty dot. porozumień z gminami, będące konsekwencją przyjętej - j.w. - uchwały, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przez dwie komisje rady: Komisję Strategii i Komisję Gospodarki Komunalnej.

Radny A. Borkowski zwrócił uwagę na fakt, iż w podstawie prawnej przywołana jest ustawa o nieaktualnym już tytule (o samorządzie terytorialnym) przypominając, że aktualnie jest to ustawa o samorządzie gminnym. Radny Borkowski proponował: - Niech radca prawny St. Sałapa zastanawia się nad tym, co podpisuje.

Wiceprezydent M. Stępa- projekt powstał jeszcze wówczas, gdy obowiązywała ustawa o poprzednim tytule i zwrócił uwagę na użyty w podstawie zwrot: "z późniejszymi zmianami".

UCHWAŁA NR XIV/306/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia z gminą Kosakowo o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Kosakowo została przyjęta: 25/1/0.


Ad 5.16
UCHWAŁA NR XIV/307/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia z gminą Rumia o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rumia została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.17
UCHWAŁA NR XIV/308/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia z gminą Sopot o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Sopot została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.18
UCHWAŁA NR XIV/309/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie porozumienia z gminą Wejherowo o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wejherowo została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.19
UCHWAŁA NR XIV/310/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia z gminą Żukowo o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.20
UCHWAŁA NR XIV/311/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie porozumienia z gminą Gdańsk o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Gdańsk została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.21
UCHWAŁA NR XIV/312/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie porozumienia z gminą Reda o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 5.22
UCHWAŁA NR XIV/313/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie porozumienia z Miastem Wejherowo o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wejherowo została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.23
Projekt przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

UCHWAŁA NR XIV/314/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Limbowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 5.24
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIV/315/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Andaluzyjskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 5.25
Jak przewidywał wiceprezydent B. Stasiak, przejęcie przedmiotowego gruntu pozwoli na uporządkowanie terenów leśnych na skutek zmiany administratora.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XIV/316/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Nagietkowej została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 5.26
Na prośbę Przewodniczącego RM wyraziła zgodę na przeniesienie projektu dot. radnego J. Kupcewicza Szwocha na koniec porządku - jednogłośnie "za" /26/.
Wiceprezydent M. Guć - ideę projektu prezentowałem podczas zgłaszania wniosku o wprowadzenie go do porządku obrad. Procedura ma zapobiegać przewożeniu osób w stanie nietrzeźwym z instytucji do instytucji. Porozumienia ze stosownymi służbami zostały zawarte.

Opinie komisji:
Komisja Samorządności - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Budżetowa - pozytywna

UCHWAŁA NR XIV/317/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wprowadzenia procedury zintegrowanego postępowania w okresie jesienno - zimowym, w przypadku ujawnienia w miejscu publicznym osoby bezdomnej, będącej w stanie nietrzeźwości została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 5.27
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

UCHWAŁA NR XIV/318/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/458/99 RMG z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 5.28
Przewodniczący Komisji Statutowej Marek Łucyk - komisja miała 3 miesiące na zaopiniowanie projektu.
Radny odczytał projekt wraz z uzasadnieniem - stanowią załączniki.

Janusz Kupcewicz Szwoch - dziękuję za czas z Państwem spędzony i za to, że miałem możliwość pracowania z Państwem. Oceniam to doświadczeie bardzo pozytywnie. Rezygnuję z mandatu z przyczyn natury osobistej jak i z powodu zarzutów mojego środowiska, że naruszam ustawę. Różne były opinie prawników na ten temat.

UCHWAŁA NR XIV/319/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Janusza Kupcewicza Szwocha - radnego Rady Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.

St. Szwabski - dziękuję Panu Kupcewiczowi za współpracę z radą. Mam nadzieję, że była to współpraca owocna. My też byliśmy z niej zadowoleni. Działalność Pana Kupcewicza pozytywnie odbiła się na pracy Komisji Strategii, której był członkiem.


Ad 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, przedstawione przez przewodniczącą komisji, radną Jadwigę Stefaniszyn, stanowi załącznik.


Ad 7.
St. Szwabski - na zgromadzeniu związku został przyjęty budżet na rok 2004, co pozwoli wejść w nowy rok z już uchwalonym budżetem i tym samym na pełną realizację zadań związku.
Wspólnie z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów związek przystępuje do przedsięwzięcia mającego na celu produkcję i wykorzystywanie paliwa odzyskiwanego z odpadów do celów energetycznych. W porozumieniu zakłada się, że ZUO uruchomi produkcję tego paliwa, co jest zresztą wymogiem UE jeśli chodzi o sposób zagospodarowania odpadów. OPEC zaś winien podjąć budowę odpowiedniego zakładu (w oparciu m. in. o środki europejskie), który zająłby się produkcją energii cieplnej w powiązaniu z tym właśnie systemem spalania odpadów. Porozumienie ma doprowadzić w latach 2006 - 2008 do budowy na obszarze Gdyni Zachód bądź w otoczeniu Polifarbu zakładu energetycznego, który usprawni system obsługi energetycznej naszego Miasta.
W związku rozpoczęła się kontrola RIO, która ma się zakończyć w połowie lutego. O rezultatach kontroli poinformuję Państwa.


Ad 8.
Jak informował Przewodniczący RM, na jego ręce wpłynęła interpelacja radnych M. Romana i A. Czaplickiego (autorzy zdecydowali, że nie jest konieczne jej odczytanie) - stanowią załączniki.
St. Szwabski- inerpelację przekażę Panu Prezydentowi.


Ad 9.
A. Borkowski - dowiedziałem się wczoraj o łamaniu prawa na ulicy Korzennej 8. Buduje się tam pawilon na samej granicy, gdy tymczasem zgodnie z warunkami zabudowy (mam tą decyzję) budować należy 6 m od granicy.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował o konsultacji z prawnikiem w kwestii podstawy prawnej uchwał związanych z porozumieniami z gminami w zakresie lokalnej komunikacji zbiorowej. Tytuł przywołanej ustawy zmienia się na: "o samorządzie gminnym". Prawidłowo jest podany Dziennik Ustaw, w którym opublikowana jest przedmiotowa ustawa. Nieprawidłowy tytuł ustawy należy potraktować - zgodnie z opinię radcy prawnego UM - jako błąd pisarski. Jednocześnie pan M. Stępa zapewnił, że czynność podjęcia uchwał była ważna w myśl przywołanej wyżej opinii prawnej.

Przewodniczący St. Szwabski - pojawiły się publikacje prasowe oskarżające jednego z radnych o łamanie ustawy antykorupcyjnej. Podjąłem działania w celu uzyskania opinii prawnych, także prof. Kuleszy, na którego opinię dziennikarze powoływali się. Na kolejnej sesji pozwolę sobie na przedstawienie faktycznej sytuacji w tym względzie.
Pan St. Szwabski przypomniał radnym o obowiązku wypełnienia deklaracji majątkowych przypominając, że przedstawił radzie błędy jakie popełniano przy wypełnianiu poprzednich deklaracji. Pan Przewodniczący prosił radnych o rzetelne i staranne wypełnianie ankiet we wszystkich pozycjach i o nie zostawianie sobie wykonania tej czynności na ostatnią chwilę, celem uniknięcia zarzutu niechlujstwa w wypełnianiu deklaracji. Wszystkie pozycje w deklaracji dotyczą radnych.


Ad 10.
Poseł A. Różański, obecny na XIV sesji, podziękował radnym i Prezydium za mijający 2003 rok i życzył radzie nie tyle częstych co owocnych kontaktów z parlamentarzystami.
Pan Różański stwierdził: - Miasto jest świetnie zarządzane przez Prezydenta, więc nie potrzebuje specjalnego lobbingu, niemniej jednak deklaruję nadal gotowość do nawiązania owocnej i konstruktywnej współpracy.


Ad 11.
Termin kolejnej sesji RM: 28 stycznia 2004 r.; g. 12.


Ad 12.
Zamknięcie obrad XIV sesji RMG ogłosił Przewodniczący RM, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 31.12.2003