Sesja nr XIII z dnia 2003-11-26

PORZĄDEK OBRAD
XIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 listopada 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Miasta
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/71/03 z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2003,
4.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
4.3. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni a także jej wysokości,
4.4. ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej,
4.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,
4.8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka,
4.9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej,
4.10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej,
4.11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej,
4.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej,
4.13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,
4.14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, ulica Chwarznieńska - odcinek leśny,
4.15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska,
4.16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon Starego Obłuża,
4.17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Al. Zjednoczenia,
4.18. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni,
4.19. zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
4.20. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 2004 rok,
4.21. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości,
4.22. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Perłowej 22 na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej "Posejdon",
4.23. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Poznańskiej 10,
4.24. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 33 - działka nr 687/9 na rzecz jej użytkowników wieczystych,
4.25. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej, oznakowanej jako działka nr 307/2, km 94,
4.26. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Fr. Sokoła,
4.27. wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność osób fizycznych na działki stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni - ulica Gryfa Pomorskiego,
4.28. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni,
4.29. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalno-użytkowego, stanowiącego własność Miasta Gdyni, położonego przy ul. Abrahama 80-86 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i w prawie wieczystego użytkowania gruntu,
4.30. zmiany Uchwały Nr II/10/02 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni - Pana Wojciecha Szczurka,
4.31. rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie proklamowania roku 2004 rokiem Władysława Grabskiego,
4.32. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Janusza Kupcewicza-Szwocha - radnego Rady Miasta Gdyni.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 13/03 z XIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 listopada 2003 r.

Materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji - p. biuletyn stanowiący załącznik. Lista obecności stanowi załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.
Otwarcie obrad XIII Sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Do porządku zgłoszono nast. wnioski:
- umieszczenie projektu rezolucji na początku sesji - wniosek radnego, przewodniczącego Komisji Statutowej Marka Łucyka;
- wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni do prowadzenia zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ... - uzasadniając tryb nadzwyczajny wniesienia projektu do porządku wiceprezydent Marek Stępa wyjaśniał, iż w listopadzie b.r. wchodzi w życie ustawa o ochronie zabytków powodująca, że dotychczasowe porozumienie w przedmiotowym zakresie traci ważność (inne podstawy prawne). W sprawie przyszłego porozumienia było kilka kwestii spornych, co wymagało negocjowania warunków. Na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków nastąpiła zmiana personalna, natomiast treść proponowanego porozumienia nie zmienia naszych relacji z konserwatorem. Do tych relacji trzeba było nowe osoby przekonać i stąd prace nad ostatecznym tekstem porozumienia przedłużyły się i to jest powód, dla którego projekt nie mógł być wniesiony pod obrady w normalnym trybie. Przyjęcie projektu zapewni ciągłość pracy służb ochrony zabytków;
- w imieniu prezydenta i skarbnika naczelnik wydziału dochodów, pan Stanisław Zachert wniósł o zdjęcie z porządku projektu występującego pod numerem 4.4. ("ustalenie stawek podatku od środków transportowych") - do dnia dzisiejszego prezydent RP nie podpisał ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co uniemożliwia przyjęcie przedmiotowej uchwały. Na terenie Gdyni będą obowiązywały dotychczasowe stawki;
- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego RM o wprowadzenie do porządku projektów uwzględnionych w aneksie (p. zał.) i umieszczenie ich w porządku przed projektem w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego J. Kupcewicza Szwocha - dzięki temu radny Szwoch będzie mógł brać udział w rozpatrywaniu wszystkich projektów

Wniosek o przesunięcie na początek porządku projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie /27 gł. za/ - jako pkt 4.1

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie /.../ do prowadzenia zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków... przyjęto jednogłośnie /27/ - pkt 4.31.

Wniosek o wprowadzenie do porządku projektów w spr. wzorów deklaracji i informacji dot. podatków, nabycia nieruchomości zajętych pod ulicę Starodworcową i określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON (pełne tytuły jak w aneksie) przyjęto jednogłośnie /27/ - pkt 4.32 do 4.35.

Porządek obrad zmodyfikowany wprowadzonymi zmianami (j.w.) przyjęto jednogłośnie /27/.


Ad 3.
Wobec braku uwag protokół XII Sesji RM został uznany przez Przewodniczącego RM za przyjęty.


Ad 4.1.
Tekst proponowanej do przyjęcia rezolucji odczytał przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.
Tekst projektu rezolucji uwzględniający autopoprawki Komisji Statutowej stanowi załącznik.

Przewodniczący St. Szwabski informował ponadto: - Projekt rezolucji przygotowaliśmy na wniosek laureata Medalu im. E. Kwiatkowskiego, prof. M. Drozdowskiego. Podobną rezolucję przyjęliśmy przed dwoma laty - dotyczyła ustanowienia roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.


A. Borkowsk i- całym sercem popieramy rezolucję (radni klubu SLD - p.p.). Ponieważ spora część okresu, w którym istniała II RP, była związana z tzw. sanacją, przede wszystkim sanacją finansów, w której Władysław Grabski odegrał niepoślednią rolę, proponuję zmodyfikowanie ostatniego akapitu i nadanie mu nast. brzmienia: "Wobec poszukiwania rozwiązań uzdrawiających stan finansów publicznych ..." (dalej tekst jak w projekcie).

Poprawka radnego A. Borkowskiego (patrz wyżej) nie została przyjęta: 4/20/2.
REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 4.2.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił skarbnik Andrzej Goldmann.
Opinie komisji:
Komisja Kultury - pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia) - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej) - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR XIII/256/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RMG nr IV/71/03 z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2003 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.3.
Projekt uchwały i załączoną autopoprawkę dot. § 1 pkt-u 1. lit. "c" i "e" (fakt obniżonych stawek dla organizacji publicznych, których działalność gospodarcza jest zapisana w Statucie, wynika z przepisów wyższego rzędu) przedstawił pan Stanisław Zachert - patrz załączniki.
Pan Zachert poinformował ponadto, iż pozostałe uchwały podatkowe, tj. podatek od posiadania psów, opłata miejscowa, opłata administracyjna pozostają bez zmian (tym samym stawki obowiązujące w bieżącym roku będą obowiązywać także w roku 2004).

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR XIII/257/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni została przyjęta: 22/0/1


Ad 4.4.
Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawił naczelnik St. Zachert.
Opinie komisji:
Komisja Budżetowa - pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna (jak informowała przewodnicząca komisji, zgłaszano wątpliwości odnośnie kontroli inkasentów)
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Radny A. Borkowski wyraził niepokój, czy fakt pominięcia w paragrafie mówiącym o ogłoszeniu uchwały, dziennika Urzędu Miasta Gdyni, tj. "Monitora", nie spowoduje nieopublikowania uchwały w tym dzienniku. - Chodzi mi o to, aby wszystkie uchwały były publikowane w Monitorze.

Przewodniczący RM zapewnił radnego Borkowskiego, że wszystkie uchwały były, są i będą publikowane w "Monitorze".

Wątpliwości członków Komisji Zdrowia przedstawiła jej przewodnicząca, radna Alina Winiarska: - Na posiedzeniu komisji zgłoszono obawy, czy inkasenci faktycznie pobierają opłaty w wysokości określonej przez uchwałę.

St. Zachert - są bloczki opłaty targowej, w których wysokość stawki jest już określona. Do mnie nie dotarły sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Mamy możliwości kontrolowania inkasentów i będziemy to robić.

UCHWAŁA NR XIII/258/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.5.
Najistotniejsze ustalenia planu przedstawił na mapie wiceprezydent M. Stępa (patrz zał.).
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu rada podjęła - jak przypomniał wiceprezydent - w roku 2000.

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR XIII/259/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.6.
M. Stępa - rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania planu w roku 96. Plan wyłożono do wglądu w roku 99. Wpłynęło 12 zarzutów. Rada zarzuty odrzuciła, a ich autorzy złożyli skargi do NSA. Sąd ustosunkował się do tego w roku 2001 odrzucając 10 zarzutów, natomiast 2 uznano za zasadne, m. in. dlatego, że uzasadnienie było - zdaniem sądu - zbyt lakoniczne. Wobec tego część procedury musiała być powtórzona. Kwestionowane rozwiązania zostały pełniej uzasadnione, po czym plan powtórnie został wyłożony do wglądu. Ponownie przedstawiono radzie zarzuty, które ponownie zostały odrzucone. Tym razem do NSA złożono jedną skargę (druga osoba wycofała swój zarzut). Dzięki pełniejszemu, tym razem, uzasadnieniu, skarga nie była w stanie zatrzymać procedury - NSA odrzucił ją. Tak więc po 7. latach procedowania możemy plan przyjąć.

Opinie komisji:
Komisja Strategi i- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

A. Borkowski-  do projektu są załączone karty terenu. Jedna z nich mówi o funkcji dojazdowej. Mówi się też, że realizacja przebicia ulicy Żeglarskiej będzie wymagała rozebrania kaplicy. Tymczasem nieopodal kaplicy powstał piękny, dwupiętrowy budynek. Czy nie będziemy musieli usankcjonować tego budynku?

M. Stępa - my oczywiście wiemy, że ten budynek powstał. Powstał w oparciu o obowiązujący do tej pory plan. W tym świetle budowa obiektu była legalna. Czy w tej sytuacji planowane rozwiązanie dojazdu jest rozwiązaniem optymalnym? Można stwierdzić, że już nie. Prawdopodobnie trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Plan umożliwia rozwiązanie szeregu innych problemów. Uchwalenie planu dla tego rozległego terenu jest celowe, natomiast do tego wąskiego odcinka trzeba będzie wrócić. Na ogół unikamy takich problemów, ale w tym przypadku pragmatyczniej jest uchwalić plan, mimo iż w tym punkcie prawdopodobnie nie będzie zrealizowany. Można do tego wrócić wykonując opracowanie planistyczne o znacznie mniejszym zasięgu.

UCHWAŁA NR XIII/260/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonii w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.7.
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, że przedmiotowy projekt, jak i kolejne projekty do punktu 4.18 włącznie, tworzą blok takich samych projektów jeśli chodzi o ich istotę, dlatego uzasadnienie przedmiotowego projektu odnosi się do wszystkich, wspomnianych wyżej projektów.
Uchwalenie nowych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów ma na celu zapewnienie zgodności wszystkich procedur, jakie będą realizowane, z nową ustawą. Granice planów są podobne do granic określonych we wcześniejszych uchwałach, z wyjątkiem 2. planów dotyczących rejonu Orłowa (4.7. i 4.8.). Plan Kolibek jest ukierunkowany na ochronę przyrody, dlatego przesunęliśmy granice między rejonami tak, aby cała dolina Kolibianki znalazła się w granicach tego planu. Granica nie będzie więc biegła po cieku, ale po północnej krawędzi doliny potoku. Nie będzie więc rozdzielony pomiędzy 2 dokumenty.

Opinie komisji j.w.

Przewodniczący St. Szwabski zaproponował łączne przedyskutowanie bloku projektów, a później przegłosowanie każdego z nich osobno.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Lech Żurek, poinformował, że komisja przegłosowała wszystkie projekty jeden raz, blokowo.

Radny Andrzej Bień zapytał, czy jest możliwe określenie terminu zakończenia prac planistycznych.

M. Stępa - plany są na różnym stopniu zaawansowania jeśli chodzi o ich opracowanie. W każdym przypadku musimy dać wymagany ustawowo czas mieszkańcom na złożenie wniosków. Te wnioski w ciągu 3. tygodni prezydent musi rozpatrzyć. Jeśli takich wniosków nie będzie, czy też prezydent nie rozpatrzy wniosków, które wpłynęły, pozytywnie, to czas trwania tych procedur nie przedłuży się w sposób istotny. Tak więc nie mogę składać deklaracji co do dokładnych terminów. Kilkadziesiąt instytucji ma prawo wziąć udział w całej procedurze planistycznej, nie licząc mieszkańców.

UCHWAŁA NR XIII/261/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.8.
UCHWAŁA NR XIII/262/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.9.
UCHWAŁA NR XIII/263/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.10
UCHWAŁA NR XIII/264/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.11
UCHWAŁA NR XIII/265/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.12.
UCHWAŁA NR XIII/266/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.13.
UCHWAŁA NR XIII/267/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.14.
UCHWAŁA NR XIII/268/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, ulica Chwarznieńska - odcinek leśny została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.15.
UCHWAŁA NR XIII/269/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.16.
UCHWAŁA NR XIII/270/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon Starego Obłuża została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.17.
UCHWAŁA NR XIII/271/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Al. Zjednoczenia została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.18
UCHWAŁA NR XIII/272/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.19.
Rekomendując projekt wiceprezydent Marek Stępa poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w § 1. punkcie 2. po słowach: "kartą Euro<26" dopisuje się słowa: "Student oraz kartą ISIC".

Meritum projektu przedstawił dyrektor ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski: - W projekcie nie przewidziano podwyżek cen biletów jednorazowych, dekadowych i miesięcznych, natomiast wprowadza się tzw. bilet 24-godzinny z nadrukiem: "24 godziny", który byłby ważny na wszystkich liniach, a uzyskiwałby ważność po jednokrotnym skasowaniu podczas realizacji pierwszego przejazdu. Rok temu zostałem przez Państwa zobowiązany do przygotowania koncepcji takiego biletu. Bilet normalny kosztowałby 8 zł. a ulgowy - 4 zł.
Główną przesłanką nie podwyższania cen jest zjawisko polegające na tym, że popyt staje się coraz bardziej elastyczny i jego wielkość zależy także od cen. To znaczyłoby, że podwyżki cen spowodowałyby spadek popytu na nasze usługi. Stąd powstało przekonanie, że dotychczasowe ceny należałoby utrzymać. Poza ekonomicznymi istotne są także przesłanki natury społecznej.
Reszta informacji jak w załączniku.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

Radny Stanisław Taube wnioskował o dopisanie do § 7 ust. 3., w którym byłaby mowa o tym, że pracownikom spółki pracowniczej "Trobus" przysługuje tzw. bilet pracowniczy. Ci pracownicy - jak uzasadniał radny - pracują w gdyńskiej komunikacji od wielu lat. Obecna spółka nadal wykonuje czynności związane z gdyńską komunikacją. Nie wprowadzenie takiego zapisu do uchwały byłoby więc krzywdzące, ponieważ 28 stycznia, kiedy podejmowano decyzję o likwidacji spółki zapewniano jednocześnie, że pracownicy niczego nie stracą i zachowają wszystkie dotychczasowe uprawnienia.

Odnośnie opinii Komisji Zdrowia radny Mariusz Roman informował: - Projekt był zaopiniowany pozytywnie przez komisję, ale z poprawką mówiącą o utrzymaniu biletów pracowniczych dla pracowników rozwiązanej gminnej spółki, a pracujących obecnie w spółce pracowniczej.

Pan O. Wyszomirski odczytał opinie związków zawodowych nt. projektu - stanowią załączniki.

Radny Lech Żurek odniósł się do wypowiedzi radnego St. Taube: - Z wypowiedzi Pana radnego można by wysnuć wniosek, że pracownicy podmiotu prywatnego powinni mieć takie same uprawnienia jak pracownicy spółek komunalnych. Nieprawdą jest, że w porozumieniu jest zapis o takim pakiecie uprawnień socjalnych. Pan Taube na pewno pomógł tym osobom w znalezieniu pracy, razem zresztą z Panem Stasiakiem i rozumiem, że Pan Taube występuje bardziej jako przewodniczący związków zawodowych niż radny Miasta Gdyni.

St. Taube - w czasie gdy podpisywaliśmy ustalenia nie było możliwości dokonania zapisu o uprawnieniach ze względów prawnych, ale Pan Szczurek i Pan Stasiak znali sytuację spółki. Kto zawinił? Nie pracownicy, którzy tyle lat pracowali. Dzisiaj pozbawia się ich kolejnych przywilejów. Tu chodzi o zasadę, bo na pewno nie o jakieś duże pieniądze (pracuje tam ok. 17 osób). Chodzi o to, abyśmy się nawzajem szanowali.

M. Roman - chcę przypomnieć wszystkim radnym, że obiecywali, iż żadne uprawnienia nie zostaną zlikwidowane. Państwo przekonywaliście, że ci pracownicy nic nie stracą. Było tylko 2. radnych przeciwnych likwidacji tej spółki. Byli to radni PiS. Poza tym przypominam, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia zobligowaliśmy Pana Stępę do przygotowania poprawki w tym temacie. Wiceprezydent zobowiązał się do przygotowania takiej poprawki. Dlaczego nie ma tej poprawki i dlaczego zignorowano wniosek Komisji Zdrowia? To był wniosek całej komisji.

Prezydent Wojciech Szczurek - szlachetną rzeczą jest troska o pracowników, ale tu mamy do czynienia z uproszczeniami i - mówiąc delikatnie - z rozmijaniem się z faktami. Myślę, że w sposób niezwykle odpowiedzialny Miasto wzięło na swoje barki ciężar odpowiedzialności za losy pracowników likwidowanej firmy. Nasze deklaracje w tej sprawie wynikały z poczucia odpowiedzialności za przyszłość wszystkich pracowników. Chodziło o to, aby każdy dostał pracę. Proszę podać mi przykład organu założycielskiego, który czuje się tak odpowiedzialny za pracowników. Panowie próbujecie zbudować tu nieco inny wizerunek władz Miasta. Próbujecie stworzyć wrażenie, że ktoś obiecał tym pracownikom zachowanie ciągłości wszystkich uprawnień. Zaprzeczam temu. Nikt nie składał takich deklaracji. Proszę nie wprowadzać rady w błąd. Ta firma nie jest jedynym miejscem pracy, do którego trafili byli pracownicy gminnej spółki. Nie słyszałem od Panów stwierdzenia, że tamtym osobom także należą się takie uprawnienia. Tu rzeczywiście występuje problem zasad. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z problemem likwidacji. Był to precedens i chciałbym, aby miała tu miejsce czytelność reguł i odpowiedzialność za słowa. Wywiązaliśmy się ze wszystkich zobowiązań, które dobrowolnie podjęliśmy, choć Miasto nie było do tego zmuszone. Przyjęcie zobowiązania, o którym mówił Pan Taube, byłoby wyłomem w zasadach wiążących się z przekształcaniem podmiotów. Wszyscy ci ludzie nadal mają pracę.
Jako prezydent przyjmuję informację o stanowisku komisji. Jeśli komisja chce sformułować jakąś poprawkę, to proszę to zrobić, natomiast nie będą realizowane jakiekolwiek polecenia komisji, z którymi prezydent gruntownie się nie zgadza. Nie będę przygotowywał poprawek, które nie są realizacją przemyśleń, zadań, aspiracji realizowanych przez prezydenta Miasta.

Jerzy Miotke - komisja przygotowała autopoprawkę. Jest załączona do materiałów.


W. Szczurek - pan radny Roman użył innego sformułowania. Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że komisja poleca prezydentowi przygotowanie poprawki.

M. Roman - Pan wiceprezydent Stępa zobligował się na posiedzeniu komisji, że przygotuje poprawkę - że skoryguje ewentualne błędy w naszej poprawce. Zwracam uwagę, że żaden z członków komisji oprócz mnie nie wspomniał, że taka poprawka została zgłoszona. Jest to naruszenie reguł gry przez przewodniczącą komisji, Panią Winiarską.

A. Winiarska - radny Roman zapomniał się we własnych wyjaśnieniach. Pamiętam dyskusję z Panem Stępą. To nie była propozycja autopoprawki, a jedynie obietnica rozeznania się, jakie są uprawnienia spółki i czy możemy taką poprawkę wprowadzić. Jeśli są możliwości pomocy ludziom, to my zawsze chętnie, ale musimy działać w granicach prawa. Nie możemy działać poza prawem. O jakiej autopoprawce Pan Miotke mówił? Komisja autopoprawki nie przygotowała. Panowie działacie na własną rękę.

Wiceprezydent M. Stępa - komisja nie może opracowywać autopoprawek do dokumentu składanego przez prezydenta. Jestem urzędnikiem prezydenta i oczywiście mogę wykonać każdą pracę redakcyjną, o ile jest ona zgodna z wolą prezydenta. W tym przypadku okazało się, że tak nie jest i myślę, że Pan wytrawny radny Roman powinien to zrozumieć.

Radny Andrzej Bień podziękował panu O. Wyszomirskiemu za dotrzymanie obietnicy wprowadzenia w życie biletu 24-godzinnego. Nie podwyższając cen biletów rada decyduje się - jak zauważył radny Bień - na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji z dotacji.

M. Roman - oczywiście przyjmuję wytłumaczenie Pana Stępy. Przypominam, że propozycja wprowadzenia biletu 24-godzinnego padła jeszcze ze strony Komisji Zdrowia i Rodziny poprzedniej kadencji. Cieszymy się z tego.

Przewodniczący St. Szwabski odczytał treść poprawki do § 7 ust. 2, punktu 2. przedstawioną w biuletynie informacyjnym: "Współmałżonkom i dzieciom emerytów i rencistów gdyńskich jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz podmiotom, które powstały na bazie likwidacji z majątku gminnych jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz podmiotom, które powstały na bazie likwidacji z majątku gminnych jednostek organizacyjnych gdyńskiej komunikacji miejskiej pod warunkiem, że ...".

Powyższa poprawka nie została przyjęta: 6/18/1.
UCHWAŁA NR XIII/273/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 RMG z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami została przyjęta: 23/0/4


Ad 4.20
Jak informował dyrektor UM Gdyni, pan Jerzy Zając, projektowany limit opiniowały Związek Zawodowy Zrzeszenia Taksówkarzy oraz organizacje konsumenckie. Do zawarcia porozumienia niestety nie doszło. Przedłożona propozycja jest rozsądnym rozwiązaniem. Proponowany limit jest w skali Trójmiasta największy. Nie jest to równoznaczne z zamykaniem możliwości wykonywania zawodu. Autorzy projektu nie chcą, aby pojawiła się sztuczna bariera typu dwie licencje. Liczba taksówek w Gdyni oscyluje w granicach 1 400. Z tego - jak się szacuje - ponad 300 pojazdów nie funkcjonuje. Dzisiaj jest wydanych 976 licencji, wnosi się o wydanie kolejnych 50. W sumie będzie to 1 026 licencji. Jest obawa, że do uzyskania tych 50. nowych licencji ruszą taksówkarze także z innych miast, aczkolwiek władze miasta będą dbać o to, aby takie zjawiska nie miały miejsca.
Do przyjęcia projektu obliguje radę ustawa.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

A. Borkowski - zgadzam się z ideą limitowania liczby taksówek. Nie jest dla mnie jasne, czy będzie obowiązywał limit ściśle 50. licencji, czy też będzie to limit do 50. licencji. Jeśli to ostatnie, proponuję poprawkę do § 1.: "Ustala się limit do 50. ...".
St. Szwabski - sądzę, że sformułowanie jest jednoznaczne.
A. Borkowski - czy ten limit nie jest za mały?
L. Żurek - komisja gospodarki komunalnej optowała za limitem 30. licencji, ale przed sesją wyrażono zgodę na 50.
Radny A. Borkowski wycofał swój wniosek o dokonanie w § 1. poprawki (j.w.).
UCHWAŁA NR XIII/274/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 2004 rok została przyjęta: 22/0/3


Ad 4.21
Jak informował prezentujący projekt wiceprezydent B. Stasiak, w drodze autopoprawki zmieniono podaną w uzasadnieniu kwotę: "szacunkowa wartość terenu wynosi 437 400 zł.".

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR XIII/275/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni, prawem własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.22.
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.
Na rysunku podany jest zły numer karty mapy. Istotny jest numer księgi wieczystej, podany prawidłowo.

Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/276/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Perłowej 22, na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej "Posejdon" została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.23.
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Analizowana była sprawa podziału nieruchomości. Wydział architektoniczno - budowlany wydał opinię, że przeprowadzenie takiego podziału jest niemożliwe, ponieważ nie byłoby możliwości ustanowienia służebności drogowej, czyli powiązania działki z ulicą Poznańską.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/277/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną , w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Poznańskiej 10 została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.24
Przedstawił p. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/278/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Głogowej 33 - działka nr 687/9 - na rzecz jej użytkowników wieczystych została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.25
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/279/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej, oznakowanej jako działka nr 307/2, km 94 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.26
Poza informacjami zawartymi w załączniku wiceprezydent B. Stasiak przedstawił autopoprawkę, zgodnie z którą w podstawie prawnej w miejsce art. 37 ust. 2 pkt 8 wpisuje się: art. 6 pkt 4.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/280/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy F. Sokoła została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.27
Jak informował wiceprezydent B. Stasiak, zamiana działek pozwoli na uporządkowanie linii zabudowy i realizację miejsc parkingowych w ramach
Opinie j.w.
UCHWAŁA NR XIII/281/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność osób fizycznych na działki stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni - ulica Gryfa Pomorskiego została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.28
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/282/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.29
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/283/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalno - użytkowego stanowiącego własność Miasta Gdyni, położonego przy ul. Abrahama 80-86 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i w prawie wieczystego użytkowania gruntu została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.30
Wniesienie projektu pod obrady uzasadnił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk: - Ustawa dopuszcza przyznanie dodatku na czas nieokreślony, co znaczy w przypadku prezydenta Wojciecha Szczurka - do końca obecnej kadencji. Projekt nie zmienia dotychczasowej wysokości tej kwoty.

Opinie komisji:
Komisja Statutowa - pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna

Radny Andrzej Czaplicki w imieniu swoim i radnego Mariusza Romana zgłosił do projektu poprawkę (stanowi załącznik), po czym wyjaśniał tę inicjatywę następująco: - Do czasu wniesienia pod obrady przedmiotowego projektu obowiązywała stara ustawa obligująca radę do corocznego uchwalania dodatku. Rada Ministrów ustaliła, że jest możliwość uchwalania tego na czas nieokreślony i rada decyduje się na czas nieokreślony. Jest jednak ciągle możliwość przyznawania dodatku na czas określony - to tylko kwestia woli rady. Przyznawanie dodatku na czas określony zgodne jest ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Proponujemy zastosowanie menadżerskiego systemu wynagradzania, a nie urzędniczego. Inaczej nawiążemy do dawnych czasów, kiedy w samorządzie miało miejsce podejście typowo urzędnicze. A przecież Pan prezydent czuje się chyba bardziej menadżerem? Co do wysokości kwoty nie mamy żadnych zastrzeżeń. Chodzi nam o sam mechanizm - nowoczesny, zgodny z trendami panującymi w UE.

St. Szwabski - osobliwe to podejście do nowoczesności.

M. Łucyk - Gdańsk także przyjął czas nieokreślony. Co do propozycji zawarcia kontraktu menadżerskiego, to taki kontrakt jest zawierany z prezydentem na 4 lata, poprzez wybory. Głosowanie raz na 3 miesiące mijałoby się z celem. Uchwalenie tego dodatku jest obligatoryjne.

M. Roman - będziecie Państwo głosować nad, myślę, ważnym uprawnieniem jakie ma rada dzięki ustawodawcy. Macie chyba świadomość, że jeśli przyjmiecie tę uchwałę, to w tej kadencji nie będziemy już do tego wracać?

Jacek Milewski - mamy tę świadomość. Jestem zaskoczony poziomem tej dyskusji. Mamy najlepszego prezydenta w Polsce. Najlepszego jaki mógł się nam trafić i właśnie dlatego nie chcemy do tego wracać.

Poprawka radnych A. Czaplickiego i M. Romana nie została przyjęta: 2/21/2
UCHWAŁA NR XIII/284/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/02 RMG z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka została przyjęta: 25/0/2


Ad 4.31
Uzasadnienie celowości przyjęcia projektu przedstawione zostało przez wiceprezydenta Marka Stępę w punkcie dotyczącym przyjęcia porządku obrad.
Wiceprezydent M. Stępa przypomniał, że projekt jest krokiem natury formalnej. Merytorycznie nic się nie zmienia w porozumieniu. Uprawnienia, które przechodzą na miejskiego konserwatora są takie jak dotychczas.

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR XIII/285/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni do prowadzenia zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i podpisania porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.32
Jak informował naczelnik wydziału dochodów Stanisław Zachert, projekt niesie ze sobą niewielkie zmiany w stosunku do dotychczasowych realiów. Deklaracja dotyczy osób prawnych, a informacja osób fizycznych.
Wszystkie przekazane informacje zgodne są z treścią załącznika.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR XIII/286/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.33
Projekt przedstawił naczelnik St. Zachert - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/287/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.34
Projekt przedstawił p. St. Zachert - p. zał.
Autopoprawka: w załączniku, w punktach o treści "pozostałych" dopisanie: "w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego".
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/288/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.35
Przedstawił p. St. Zachert - p. zał.
Autopoprawka j.w.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XIII/289/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.36
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent M. Stępa.
Projekt związany jest z obszarem, na którym z pewnością będzie realizowana inwestycja miejska. PKP nie płaci podatku od nieruchomości, tak więc przejęcie gruntu nie pociągnie za sobą konieczności angażowania miejskich środków.
Autopoprawka: w § 1 skreślenie słów: "za rok 2003".
UCHWAŁA NR XIII/290/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod ulicę Starodworcową została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.37
Jak wyjaśniał wiceprezydent Michał Guć, środki PFRON-u nie są częścią budżetu Miasta. Rada natomiast ma prawo decydowania w jakiej wysokości środki na jakie zadania mają być przeznaczane. Oczywiście jest to zamknięty katalog zadań. W ubiegłym roku taką uchwałę rada przyjęła w czerwcu.
Obecnie zmieniły się przepisy dot. dofinansowywania przystosowywania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na mniej atrakcyjne i dlatego pracodawcy są mniej zainteresowani uzyskiwaniem tych środków.
- Otrzymaliśmy informację z funduszu - informował dalej wiceprezydent - że wielkość środków jest większa o kwotę 250 tys. zł. Nie ma więc szansy na wydanie tych pieniędzy w tym roku. Oczywiście staramy się te środki uruchamiać, już głównie z przeznaczeniem dla osób fizycznych. Likwidujemy np. bariery architektoniczne, czy realizujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Nie ma natomiast szans na przekazanie tych pieniędzy osobom prawnym, ponieważ wnioski trzeba było składać do 30 listopada ub. r. Urząd i jednostki gminne będą się starały te środki wykorzystać w jak największym stopniu.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR XIII/291/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/186/03 RMG z 25 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.38
W kwestii formalnej głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jacek Milewski: - Wnoszę o skierowanie projektu do pracy w komisji. Co prawda Komisja Rewizyjna nie zajmuje się tego typu projektami, ale w sprawie pana Kupcewicza Szwocha otrzymałem już kilka wniosków i chciałbym, aby komisja projektowi bliżej się przyjrzała. Nie wiedziałem, że projekt będzie zamieszczony w porządku obecnej sesji.
M. Łucyk -  mamy 3 miesiące na podjęcie tej uchwały.
Wniosek o wycofanie projektu uchwały w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Janusza Kupcewicza Szwocha - radnego Rady Miasta Gdyni z porządku obrad i skierowanie do Komisji Rewizyjnej został przyjęty: 20/0/1.


Ad 5.
Przewodniczący Komisji Oświaty, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski: - Minął rok naszej pracy. W tym czasie odbyło się 12 posiedzeń naszej komisji, z czego 3 wyjazdowe wiążące się z przyjętą filozofią pracy naszej komisji, koncentrującą się na dwojakim charakterze działania: związanym z opiniowaniem projektów uchwał i dającym członkom komisji możliwość poszerzania swojej wiedzy o edukacji naszego miasta. W ramach tego pierwszego priorytetu udało nam się zająć merytoryczne stanowisko w stosunku do 56. projektów, natomiast jeśli chodzi o drugą formułę odwiedziliśmy Kolegium Miejskie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Maciejewicza. Każdy wyjazd wiązał się z konkretną problematyką. Poza 4. osobami tworzącymi stały skład komisji, komisja przyjęła zasadę wystosowywania tzw. stałych zaproszeń dla osób wspierających nas w poprzedniej kadencji, a które obecnie - z powodów formalnych - członkami komisji być nie mogą (reprezentanci 2. oświatowych organizacji związkowych oraz przedstawiciel gdyńskiego szkolnictwa niepublicznego).


Ad 6.W wystąpieniu Przewodniczącego St. Szwabskiego zawarte były nast. informacje:
- zgromadzenie związku przyjęło nowe ceny wody jednogłośnie;
- wszystkie gminy związkowe ratyfikowały nowy statut związku;
- program kanalizacyjny ISPA został zatwierdzony w Brukseli już definitywnie - obecnie można być pewnym, że środki na kanalizację Gdyni - Zachód będą;
- prowadzone są prace rekultywacyjne na starym składowisku odpadów. Dokonano próbnych odwiertów stwierdzając istnienie gazu, co umożliwi zbudowanie tam elektrowni opartej na spalaniu tego gazu. Tym samym nastąpi odgazowanie starego składowiska, co jest ważnym elementem rekultywacji


Ad 7.
Na ręce wpłynęła interpelacja radnego A. Borkowskiego.
Przewodniczący RM wyraził zgodę na odczytanie interpelacji przez autora - na jego prośbę.
Treść interpelacji - p. zał.


Ad 8.
Pan St. Szwabski informował o terminie, w którym odbędzie się msza święta związana z rocznicą śmierci wiceprezydenta i radnego Gdyni, pana Macieja Brzeskiego.
Przewodniczący poinformował, iż 12 grudnia b.r. będą do uzyskania w biurze rady projekty budżetu.


Ad 9.
A. Czaplicki - jakiś czas temu odwiedzili mnie w czasie pełnienia dyżuru radnego przedstawiciele "Solidarności" Gdyńskich Kombatantów i pytali, dlaczego nic się nie robi w sprawie odebrania honorowego obywatelstwa marszałkowi Konstantemu Rokosowskiemu. Twierdzą, że wszystkim radnym dostarczono pismo w tej sprawie (parę miesięcy temu). Jest dla mnie bulwersujące, że obok takich autorytetów jak prezydent Kaczorowski, Andrzej Wajda, Lech Wałęsa występują takie osoby jak pan Rokosowski. Czy radni mają prawo otrzymywać pisma do nich kierowane, czy nie? Wnoszę o zorganizowanie jakiejś dyskusji na ten temat.
M. Łucyk - do Komisji Statutowej wpłynął taki wniosek. Obecnie próbujemy dotrzeć do informacji, kto jeszcze jest obywatelem honorowym Gdyni. Chcemy wszystkie takie kontrowersyjne kwestie rozwiązać kompleksowo.
St. Szwabski - w przeszłości uzyskiwano ten tytuł w różnych okolicznościach. Wiele osób nie nazwałbym obywatelami honorowymi. Zastanowimy się z całą radą co z tym fantem zrobić. Mam pewien pomysł, którego na razie nie będę przedstawiał.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 31 grudnia b.r.; godz. 10


Ad 11.
Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski ogłosił zamknięcie obrad XIII Sesji.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
Data udostępnienia informacji: 26.11.2003