Sesja nr XII z dnia 2003-10-29

PORZĄDEK OBRAD
XII SESJI RADY MIASTA GDYNI
29 października 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Miasta
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2004-2007 (wstępną listę kandydatów przekazano P.T. Radnym wcześniej),
4.2. przyjęcia "Założeń do budżetu miasta Gdyni na rok 2004",
4.3. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/71/2003 r. z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2003 rok,
4.4. budowy centrum handlowo-usługowego Auchan o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy ul. Morskiej,
4.5. budowy obiektu handlowo-usługowego Pro-Meble o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy ul. Morskiej,
4.6. budowy obiektu handlowo-usługowego PB Budizol o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy ul. Morskiej
4.7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego,
4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Morskiej/Chylońskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego działki położonej w Gdyni przy ul. Robotniczej 1,
4.10. upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni lub będących w jej użytkowaniu wieczystym w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
4.11. zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/728/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32A,
4.12. zmiany treści Uchwały Nr XLII/794/98 Rady Miasta Gdyni z 25 lutego 1998 roku w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz niektóre usługi świadczone na bazie tych placówek,
4.13. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Hallera 9,
4.14. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdyni, ul. Płka Dąbka 277,
4.15. zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Hallera 9,
4.16. zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Gdyni, ul. Płka Dąbka 277,
4.17. zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Przewlekle Chorych, przy szpitalach: Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni,
4.18. zmiany nazwy zespołu szkół: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych, Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Przewlekle Chorych, przy szpitalach: Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni,
4.19. zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdyni, ul. Witomińska 25,
4.20. zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Specjalnej w Gdyni, ul. Kielecka 4,
4.21. gdyńskiego zasiłku prorodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
4.22. skreślenia ulic ze spisu,
4.23. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni,
5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ z XII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 29 października 2003 r.

Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Lista obecności stanowi załącznik.


Ad 1.
Otwarcie obrad XII Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RM, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Prezydent Wojciech Szczurek wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie, która - jak oświadczył - połączy wszystkich, tj. w sprawie budowy autostrady
A-1.
Uzasadniając nadzwyczajny tryb wniesienia projektu pod obrady prezydent informował, że w nadchodzącym miesiącu odbędą się 2 ważne spotkania - Kongres Miast, który odbędzie się 13 i 14 listopada w Warszawie oraz spotkanie w Gdyni przedstawicieli samorządów gmin związanych, z tytułu swojego położenia, ze sprawą autostrady.
- Będziemy zabiegać, aby ta autostrada była budowana. Na wspomnianych spotkaniach chciałbym zaprezentować stanowisko naszej rady w zaproponowanej formie rezolucji. Stanowisko rady proponuję omówić w formie pierwszego w porządku projektu.

Wiceprezydent Michał Guć wnioskował o zamianę projektów występujących w pierwotnym porządku pod numerami 4.11 i 4.12, które powinny występować w porządku w odwrotnej kolejności, ponieważ pierwsza z nich odwołuje się do drugiej.

Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za.

Wniosek o zmianę kolejności projektów oznaczonych numerami 4.11 i 4.12 (patrz projekt porządku stanowiący załącznik) przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za.

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół XI Sesji RMG uznał za przyjęty.


Ad 4.1.
Proponowany tekst projektu rezolucji odczytał prezydent W. Szczurek.
Prezydent mówił ponadto: - Ostatnio toczy się publiczna debata na temat wszystkich możliwości wsparcia tego przedsięwzięcia - na poziomie tak rządowym jak i samorządowym. Chcemy, aby nasz głos zabrzmiał wyraźnie, bo przecież - chyba warto to przypomnieć - to w naszym mieście zlokalizowany byłby funkcjonalny początek autostrady. Autostrada północ - południe stanowiłaby połączenie portów Gdyni i Gdańska z południem naszego kraju i południem Europy, a także łączyłaby południe Europy ze Skandynawią poprzez Gdynię właśnie. Tak więc Trasa Kwiatkowskiego i Obwodnica stanowią funkcjonalny początek trasy A-1.
Dlatego też powinniśmy się poczuwać do szczególnej odpowiedzialności za zrealizowanie tej idei. Powinniśmy o tym nieustannie przypominać. Zwracam się do Wysokiej Rady o przyjęcie projektu.

Opinia Komisji Budżetowej- pozytywna

Zdaniem radnego Adama Borkowskiego należałoby w rezolucji zawrzeć rodzaj zobowiązania prezydenta Miasta do stałego podejmowania czynności mających na celu zrealizowanie przedsięwzięcia.

Jarosław Duszewski- na pewno nikt nie jest przeciwny tej idei. Nie wiem tylko, czy radni wiedzą o informacjach jakie podane zostały w związku z tą sprawę przez "Dziennik Bałtycki" i czy wiedzą do końca, za czym będą głosować. A chodzi o to, abyśmy nie głosowali w istocie na rzecz jednego podmiotu, firmy Gdańsk Transport Company, w której udziałowcem jest amerykańska firma, bowiem ta firma właśnie zdobyła koncesję na budowę autostrady. O to, dlaczego nie rozpoczęto realizacji tego przedsięwzięcia należy zapytać tę firmę. W zawartej umowie z firmą nie ma wzmianki o rządowych gwarancjach. Firma ma to zrealizować za własne pieniądze, ponieważ działać ma w systemie BOP (buduj, obsługuj, płać). Te nakłady miałyby się jej zwrócić w ciągu 30. lat. Nie mówi się głośno, że presja, aby szybko zbudować autostradę, to w rzeczywistości presja, aby udzielono gwarancji prywatnej firmie. Mam nadzieję, że rząd odbierze tej firmie koncesję i Polacy będą budować autostradę za własne środki i środki pomocowe.
Mam więc pytanie, Panie prezydencie: czy nie występujemy tutaj w roli podmiotu lobbistycznego na rzecz prywatnej firmy?

Odnosząc się do uwagi radnego Borkowskiego prezydent W. Szczurek proponował zmodyfikowanie § 2 projektu poprzez dopisanie nast. słów: "Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdyni do podejmowania wszelkich działań zmierzających do wsparcia idei budowy Autostrady A-1, w szczególności..."
Odpowiadając radnemu Duszewskiemu prezydent wyjaśniał: - W treści rezolucji nie odnosimy się do jakiegokolwiek modelu budowy autostrady. To prawda, że można podjąć dyskusję, czy model koncesyjny jest modelem optymalnym. Z naszego punktu widzenia ten sposób jest dobry, który najszybciej prowadzi do budowy autostrady. Jeśli rząd Polski podpisuje z firmą umowę koncesyjną, to rozumiem, że ta firma jest w odpowiedni sposób weryfikowana. Trudno mi poddawać w wątpliwość rzetelność tych procedur. Wybrano taki sposób, a my oczekujemy, że stosowne czynności będą wszczęte. Skończył się czas debatowania i przyszedł czas na działanie. Nie chciałbym, aby rezolucja wciągnęła naszą radę w dyskusję, która firma jest lepsza. Jestem zdecydowanym lobbystą tej idei i Państwa do bycia jej lobbystami bardzo namawiam.

J. Duszewski- ja tylko przestrzegam, że firma prywatna może wykorzystać te wszystkie działania do wywierania presji na rząd. Nie chciałbym, aby rząd polski i nasza rada brały udział w gwarantowaniu środków na inwestycję prywatną.

W. Szczurek- wybrano określony model realizacji i my nie jesteśmy od tego, aby go weryfikować. Jestem pełen szacunku dla organizatorów kampanii publicznych w tej sprawie i my takie kampanie również chcemy inicjować. Najpilniejszą dla nas sprawą jest rozpoczęcie stosownych prac. Nie odbieram tych działań jako lobbingu na rzecz firmy. Uważam, że to, co się dzieje w mediach regionalnych w związku z autostradą jest prowadzeniem kampanii na rzecz jej budowy.

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI w sprawie zapewnienia możliwości budowy Autostrady A-1 przez Rząd Rzeczypospolitej Polski została przyjęta jednogłośnie /28/.


Ad 4.2.
Przewodniczący RM St. Szwabski poinformował radnych o trybie głosowania w sprawie wyboru ławników (zasady głosowania - patrz załącznik) oraz o sposobie zagwarantowania tajności głosowania (stanowiska w sali 105A).

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk w imieniu komisji zgłosił autopoprawkę (stanowi załącznik).

Radny Ludwik Korczyński poinformował o proponowanym przez Komisję Statutową składzie Komisji Skrutacyjnej :
- Andrzej Bień
- Andrzej Czaplicki
- Janusz Kupcewicz Szwoch
- Marek Łucyk
- Stanisław Taube
- Marcin Wołek
- Paweł Ziegert
- Zygmunt Zmuda Trzebiatowski
- Lech Żurek
Wszystkie propowane osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji.

Innych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono.

Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie /28/.

Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej powołano radnego Marka Łucyka (poinformował o tym radnych pan Marcin Wołek).

Po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów przez członków Komisji Skrutacyjnej przewodniczący komisji, r. Marek Łucyk, poinformował:
- w głosowaniu na ławników do Sądu Okręgowego - Wydział Pracy w Gdańsku wzięło udział 28. radnych. Ważnych głosów oddano 27. Do sądu wybrano 15. ławników;
- w głosowaniu na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku wzięło udział 28. radnych. Liczba ważnych głosów: 26. Wybrano 76. ławników;
- w głosowaniu na ławników do Sądu Pracy w Gdyni wzięło udział 28. radnych. Liczba ważnych głosów: 27. Wybrano 80. ławników;
- w głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni wzięło udział 28 radnych. Liczba ważnych głosów: 27. Wybrano 170. ławników

Protokoły Komisji Skrutacyjnej są do wglądu w Biurze Rady Miasta - p.p.

Radny M. Łucyk przywołując treść sprawozdania zespołu ds. przeprowadzenia wyborów (stanowi załącznik), powołanego na poprzedniej sesji, przypomniał, iż zespół przekazał radnym wszystkie niezbędne informacje dot. kandydatów na ławników.
Przewodniczący Komisji Statutowej podziękował członkom zespołu za ich wkład w przygotowanie wyborów.

UCHWAŁA NR XII/234/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2004-2007 została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.3.
Projekt założeń do budżetu 2004 przedstawił wiceprezydent M. Guć: - Tradycyjnie do października rada powinna przyjąć założenia do budżetu na kolejny rok. Jest to zgodne z procedurą określoną przez radę. Odmienność tych założeń od poprzednich polega na oparciu ich na tezach strategii przyjętej przez radę w czerwcu b.r. Są one podzielone tak, jak strategia jest podzielona, na cele i priorytety.
Drugą część stanowią założenia do wieloletniej polityki inwestycyjnej. Przedsięwzięcia będą doszczegóławiane w budżecie roku 2004. Pan Guć omówił poszczególne grupy inwestycji -zgodnie z treścią załącznika.
Jak dalej informował pan Guć, autorzy w drodze autopoprawek wprowadzili niektóre z wniosków komisji (tekst po wprowadzeniu autopoprawek stanowi załącznik).
Ponadto w drodze autopoprawki zmieniono na poprawną pisownię nazw ulic występujących w punktach "f" i "h" (ul. Dembińskiego, ul. Rungurska).
Brak danych z Warszawy nie pozwolił - jak wyjaśniał pan Guć - na podanie danych, co do wysokości środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań zawartych w założeniach.

Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna

A. Borkowski- bardzo się cieszę, że założenia są powiązane ze strategią i że ich układ jest dość przejrzysty i logiczny. Brakuje mi jednak kilku konkretów.
Mówi się np. że nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie dochodów, ale mamy przecież dochody z naszego majątku, które już można określić. Można by je przynajmniej wstępnie oszacować.
W dziale "przestrzeń" brakuje mi konkretnych adresów (renowacja zabytkowych budynków w Śródmieściu).
Porządkowane też będą sprawy terenowo - prawne, ale brakuje mi tu konkretnych elementów, które stanowiłyby dla prezydenta wytyczne co do kierunku działań.
Myślę, że po dzisiejszej debacie w sprawie rezolucji można np. sprecyzować, że będziemy wspierać budowę A-1.
Można też wskazać, ile konkretnie planów zagospodarowania planuje się do wykonania, jakich dzielnic będą dotyczyły.
Chciałbym też wzmocnienia wymowy elementu: "Bałtycka Scena Letnia" - na to powinny się znaleźć środki, bo jest to świetna promocja Miasta.
W haśle "gospodarka" mowa jest m.in. o zawieraniu przez Miasto porozumień z uczelniami - jakimi i czego te porozumienia miałyby dotyczyć?
Jak wynika z założeń, Gdynia będzie aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Metropolitarnej (dot. współpracy gmin trójmiejskich). Duże brawa.
Brakuje też szczegółów jesli chodzi o wieloletnie inwestycje, a odnoszących się konkretnie do roku 2004. W moim odczuciu założenia są jakby trochę przepisane ze strategii.
Na koniec radny stwierdził, iż generalnie założenia bardzo mu się podobają.

M. Guć- uwagi mojego przedmówcy można generalnie sprowadzić do jednego zarzutu: że założenia są zbyt ogólne. Założenia tak naprawdę tworzone były w sytuacji pewnej niewiadomej. Są one raczej pewną deklaracją woli, natomiast trudno jeszcze mówić o konkretach. Trudno bowiem mówić w połowie 2003 konkretnie o tym, co będzie w roku 2004. Gdyby poza tym stosować się do tych uwag, to założenia liczyłyby 60 stron, a nie 6. Trzeba by opisać całą działalność Miasta, a to jest obecnie po prostu niemożliwe.
Co do dochodów z naszego majątku, to jest to niewielka wartość, bo gros środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych.
Polityka inwestycyjna - rada zadysponowała, iż w założeniach na dany rok znajdować się mają elementy tej wieloletniej polityki i prezydent musi się z tego wywiązać. W międzyczasie program ten stał się częścią budżetu. Może więc jest tu sugestia dla Komisji Statutowej, aby zmienić uchwałę zobowiązującą do tworzenia budżetu.
Autostrada A-1 - budujemy jej początek, tj. Trasę Kwiatkowskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jacek Milewski wyraził przekonanie, że założenia odnoszące się do przyjętej strategii spowodują, iż projekt budżetu w kolejnym roku będzie bardzo konkretny. Zdaniem radnego przedłożony projekt jest świetnie skonstruowany.

UCHWAŁA NR XII/235/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia "Założeń do budżetu miasta Gdyni na rok 2004" została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.4.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił skarbnik miasta Andrzej Goldmann.

Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

A. Czaplicki- - w poprzedniej uchwale budżetowej miała być zawarta tabela zadłużenia. Nie było jej. W jednej z wypowiedzi podczas poprzedniej sesji Pan skarbnik powiedział, że rozwiązanie polegające na sprzedaży długu zastosowane przez Gdańsk, przez Gdynię nie będzie zaakceptowane. Z kolei w wywiadzie dla "Rzeczypospolitej" z 10 października Pan skarbnik oświadczył, że zadłużenie jednak będzie sprzedane. Czy zmieniło się stanowisko Miasta?

A. Goldmann- konstruowanie budżetu wymaga pilnego śledzenia instrumentów do wykorzystania. Dawno już miasta polskie nie funkcjonują w oparciu o dochody własne. Gdynia rozważała możliwość zbycia wierzytelności i ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego. Sytuacja finansowa naszej gminy jest jeszcze na tyle dobra, że nie musimy z tego korzystać. Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Miasto kredytu w wysokości 10 mln. zł. w razie zachwiania równowagi budżetowej. To zachwianie nie nastąpiło, mamy więc otwartą linię kredytową. Czy Miasto z tego skorzysta - jeszcze nie wiadomo. Prawdopodobnie pieniądze te będziemy chcieli wykorzystać, choćby ze względu na korzystne oprocentowanie.

A. Czaplicki- a więc informacje podane w artykule są przekłamaniem?

A. Goldmann- jeśli miało to miejsce miesiąc temu, to nie, natomiast potem zmieniliśmy stanowisko.

UCHWAŁA NR XII/236/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr IV/71/2003 r. z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2003 rok została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.5.
Projekt prezentował wiceprezydent Marek Stępa informując na wstępie, iż firma Auchan złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu 8 października ub. roku dot. terenu przy ul. Morskiej.
Jak dalej wyjaśniał wiceprezydent, obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Morskiej przewiduje lokalizację na nim obiektów służących obsłudze klientów zmotoryzowanych.
Art. 31a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że jeśli w planie miejscowym nie przeznacza się terenów pod budowę obiektów wielkopowierzchniowych, tj. o powierzchni powyżej 2 tys. m2, to - mimo iż jest w planie zapisana funkcja handlowo - usługowa - prezydent jest zobowiązany do uruchomienia specjalnej procedury. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie analizy pod kątem rozpatrzenia możliwości przeznaczenia terenu pod budowę takiego obiektu, w oparciu o stosowne prognozy (rodzaj wykonanych prognoz - jak w załączniku).
Konsekwencje mogą być dwojakiego rodzaju: podjęcie uchwały o nieprzystępowaniu do zmiany planu i wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania bądź decyzja o przystąpieniu do zmiany planu i w rezultacie uchwalenie zakazu umieszczania w planie takiej funkcji.
Przeprowadzona analiza stwierdza, iż możliwe jest przeznaczenie rozpatrywanego terenu pod proponowany przez firmę Auchan sposób zagospodarowania.
Projekt zawiera postanowienie o nieprzystępowaniu do zmiany planu, co upoważni prezydenta do wydania decyzji o warunkach zagospodarowania.
W prognozach i analizach zawarte są propozycje ekspertów dotyczące rozwiązań, które winny warunkować dopuszczenie do użytkowania takiego obiektu. Te warunki zostaną wpisane do decyzji jako obowiązkowe i obciążające inwestora, co zabezpieczy Miasto przed ewentualnymi negatywnymi skutkami.
Wiceprezydent M. Stępa wnioskował o przyjęcie przez Radę Miasta przedstawionego projektu.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny- pozytywna

DEBATA:
A. Borkowski- przystępując do analizy udostępnionego radnym materiału, zwróciłem uwagę na ust. 2 art. 30 ustawy o samorządzie gminnym mówiącego, że do zadań prezydenta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady. I z tego obowiązku prezydent wywiązał się. Z kolei k.p.a. z 14 czerwca 64 r. z późn. zmianami, w art. 2. normuje postępowanie w sprawach skarg i wniosków . Art. 241 mówi z kolei, że przedmiotem wniosku może być m.in. lepsze zaspokojenie potrzeb ludności. Artykuł 31a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje prezydenta do przekazania analizy z prognozami oraz stosownego wniosku. Nie mogłem tego wniosku znaleźć w materiałach. Projekt nie jest tym wnioskiem, bo obowiązek przedłożenia projektu wynika z innych przepisów.. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że prezydent musi najpierw wystąpić do rady z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania bądź nie. W materiałach są zawarte wnioski podpisane przez autorkę opracowania, zaś w analizie, w punkcie 6., też jest wniosek będący powtórzeniem wcześniejszych wniosków sformułowanych przez autorkę - czy to jest wniosek Pana prezydenta? Mam nadzieję, że nie. Tak więc w projekcie nie ma wniosku kierowanego do rady.
Skoro nie zmieniamy planu i umieszczamy tam obiekt wielkopowierzchniowy, to jak to się ma do kolejnego projektu dotyczącego planu, w którym wydzielony jest pas przeznaczony na drogę?
W art. 10 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 94 r. mówi się o tym, że do projektu planu miejscowego prezydent dołącza prognozy skutków i ten warunek jest spełniony, ale mówi się też o wymogu dołączenia opinii powiatowego bądź miejskiego rzecznika konsumentów, a także opinii zarządów sąsiednich gmin. Te opinie mają dotyczyć ściśle takiego obiektu. Odnosi się to też do 2. kolejnych projektów uchwał. Te opinie mogły być w materiałach, gdy zatwierdzaliśmy tamten plan (mowa o planie obowiązującym - p.p.), ale wówczas nie było mowy o takim obiekcie.
Cieszę się, że wniosek, o którym mowa w punkcie 6. nie jest wnioskiem Pana prezydenta, bo myślałem, że wydział architektury "poszedł tu na łatwiznę".
Reasumując radny Borkowski wnioskował o odesłanie projektu do komisji celem lepszego przygotowania oraz dołączenia opinii, o których mowa wyżej. Radny argumentował ponadto, iż projekt winien być konsultowany także z radnymi Rady Dzielnicy Cisowa, którzy - jak informował - skierowali do niego pismo, w którym protestują co do umieszczenia projektów (4.4., 4.5., 4.6) w porządku obrad.
- Wszystkie te kwestie należy uporządkować tak, aby było to poprawne pod względem prawnym, dlatego wnoszę o zdjęcie projektu z porządku. Odnoszę ten wniosek także do 2. kolejnych projektów.

Wiceprezydent M. Guć odnosząc się do kwestii wniosku prezydenta stwierdził: - Ustawa faktycznie mówi o takim wniosku, w szczególności chodzi tu o wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania zakazującej budowę obiektu o pow. powyżej 2 tys. m2. Oczywiście może to być jeden z wniosków. Innym możliwym do złożenia wnioskiem, jest wniosek o zaakceptowanie przez radę lokalizacji takiego obiektu. Przedmiotowy projekt jest właśnie poprzedzony takim wnioskiem prezydenta - o rozpatrzenie tego projektu podczas dzisiejszej sesji. Taki wniosek wpłynął w terminie statutowym do biura rady. Jeśli Pan radny Borkowski jest zainteresowany rozwinięciem tego wątku, dysponujemy opinią prawną stwierdzającą, iż spełnione zostały wszystkie wymogi ustawowe.
Co do kwestii opinii zarządów gmin oraz rzecznika konsumentów wiceprezydent wyjaśniał: - Przypuszczam, że Pan radny posługiwał się jedną z nowelizacji, a to jest trudny do czytania tekst, ponieważ odnosi się we fragmentach do poszczególnych artykułów ustawy. W tekście jednolitym art. 10 mówi o opiniach w przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem Państwo nie uchwalacie miejscowego planu, tylko rozpatrujecie sytuację z art. 31a, tj. sytuację, w której plan dopuszcza określone funkcje, natomiast nie mówi wprost o obiekcie wielkopowierzchniowym. W takim przypadku wymagane jest jedynie sporządzenie analizy, która została przedłożona. Na jej podstawie prezydent wnioskował o podjęcie przez radę uchwały.

Radny A. Borkowski wyjaśniał, że posługiwał się tekstem jednolitym zawierającym wszystkie zmiany i ponownie powołał się na art. 10 mówiący o opiniach w sytuacji zmiany planu. Zdaniem radnego taka zmiana będzie miała de facto miejsce, a polegać będzie na dopuszczeniu do budowy obiektu wielkopowierzchniowego.
Radny Borkowski odczytał treść art. 10, po czym oświadczył: - Skoro mamy pracować wg ustawy z 94 r., to trzymajmy się prawa.

Wątpliwości co do zachowania wymaganych procedur formalno - prawnych zgłosił także radny Andrzej Czaplicki zaznaczając, że odnosi je także do kolejnych 2. projektów (4.5 i 4.6). - Skoro w podstawie wymienia się art. 85 nowej ustawy, odsyłający do procedury z ustawy z roku 94, to do zastosowania są dwie procedury: albo przystąpienie do zmiany planu albo wprowadzenie zakazu. Nie ma natomiast w art. 31 upoważnienia dla rady do nie przystępowania do zmiany planu. Z drugiej strony ustawodawca wprowadzając art. 13 ust. 1 pkt 5 tzw. noweli lipcowej z 2000 roku, zamierzał utrudnić rozwój tego typu obiektów i w tym artykule wręcz wskazuje na obowiązek uchwalenia zmiany planu, jeśli w istniejącym planie nie ma takiej funkcji. Ciężko więc byłoby nam w tej sytuacji to poprzeć. Bylibyśmy za tym, aby te 3 projekty poddano dopracowaniu.
Kolejną sprawą jest kwestia przesłanek gospodarczo - społecznych tych inwestycji. Miasto jest administratorem. Skoro wniosek jest zgodny z planem, to trzeba wydać pozwolenie. Tutaj jednak jest trochę inna sytuacja, ponieważ mamy też projekt występujący pod numerem 4.8. (w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /.../ położonych przy ul. Morskiej/Chylońskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego). Widzimy więc, że Miasto chce ułatwić sprawę inwestorowi, bo wiadomo, że nikt inny tego nie kupi.
Radny Czaplicki poprosił o wyjaśnienie powyższych wątpliwości, a w razie braku stosownych wyjaśnień, odesłanie projektu do komisji celem poddania go dopracowaniu.

Wiceprezydent M. Guć ponownie zaznaczył, że przedmiotem projektu nie jest zmiana planu. Tylko zmiana planu łączy się z koniecznością wystąpienia do zarządów gmin i rzecznika konsumentów o wydanie stosownych opinii. Wniosek prezydenta związany z przedmiotowym projektem załączenia takich opinii nie wymaga. Kwestia ta jest pod względem prawnym sprawdzona. Projektodawcy dysponują stosowną opinią prawną.

Radny Janusz Kupcewicz Szwoch- zdając sobie sprawę, że wniosek o odesłanie do komisji będzie odrzucony, składam kolejny wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego w tej sprawie. Może rzeczywiście opinie nie są potrzebne, natomiast biorąc pod uwagę sytuację jaka miała miejsce w związku z budową Geana oraz brak opinii rady dzielnicy i środowiska kupieckiego, chciałbym zapobiec wywieszaniu zdjęć radnych z klubu SLD na drzwiach sklepów tak, jak to miało miejsce w Grudziądzu.

Radna Jadwiga Stefaniszyn poinformowała radnych, że na spotkania z nią przychodzili mieszkańcy dzielnicy Cisowa ucieszeni faktem, iż taki obiekt powstanie poza zabudową dzielnicy, na polach. Zdaniem mieszkańców inwestycja rozładuje korki na ulicach Morskiej i Kcyńskiej.
- Jednej osobie z dzielnicy to przeszkadza, bo ma tam swój sklepik - oświadczyła radna Stefaniszyn.

A. Borkowski- dalej nie jestem przekonany, czy idziemy dobrą drogą pod względem prawnym. Radcy mają to do siebie, że w zależności od tego kto im zleci, taką opinię piszą. Innych radców ja np. zwolniłbym. W ostatecznych wnioskach jest napisane:
"Uruchomienie planowanego obiektu przy ul. Morskiej przyczyni się do:
- wzrostu pracy przewozowej o 20 do 27 % na poszczególnych odcinkach ulicy;
- czasu podróży o 19 %;
- liczby pojazdów oczekujących o 20 %;
- - wyczerpania przepustowości niektórych skrzyżowań w okresach szczytowych"
Natężenie ruchu będzie więc groziło całkowitym paraliżem.

M. Stępa- to, co cytuje Pan Borkowski jest faktycznie napisane, jednak pominął Pan jedną kwestię - jest to opis sytuacji, która miałaby miejsce w przypadku braku zalecanych inwestycji w układ drogowy. Gdyby wydano decyzję nie wymuszającą takich inwestycji, to te niekorzystne zjawiska faktycznie by zaistniały. Ekspertyzy wyraźnie wzkazują, gdzie winno się dokonać korekty skrzyżowań, zainstalować sygnalizacje świetlne i system sterowania ruchem. Te przedsięwzięcia spowodują, że sytuacja po wybudowaniu obiektu będzie wręcz korzystniejsza niż obecnie.

Jerzy Wieczorek- protestuję przeciw formułowaniu przez Pana Borkowskiego tego rodzaju zarzutów wobec radców prawnych (że pracują tak, jak chcą tego ich pracodawcy). Jest to szkalujące.

Wniosek o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 6/19/1

Wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem nie został przyjęty: 6/9/10

UCHWAŁA NR XII/237/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie budowy centrum handlowo - usługowego Auchan o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy ul. Morskiej została przyjęta: 18/2/4.


Ad 4.6
Wiceprezydent Marek Stępa przedstawił na mapie teren, którego dotyczy przedmiotowy projekt, po czym poinformował, iż do Miasta wpłynęły wnioski 2. inwestorów zainteresowanych budową obiektu na obszarze, którego dotyczą projekty 4.5. i 4.6. Inwestor, który kupi teren, zrealizuje swoją inwestycję (oczywiście jedną).
Przedmiotowy projekt wiąże się z wnioskiem firmy Pro-Meble. Procedura jest analogiczna do stosowanej w przypadku poprzedniego projektu (szczegóły jak w uzasadnieniu stanowiącym załącznik). Uchwalony plan przeznacza przedmiotowy teren na funkcje handlowo - usługowe, natomiast w związku z nowelizacją ustawy, dokonaną po uchwaleniu planu, konieczne jest wydanie decyzji na budowę obiektu wielkopowierzchniowego .
Wicprezydent zapewniał, że wydanie 2. decyzji dla 2. podmiotów nie rodzi komplikacji, natomiast oznacza, że oba podmioty będą się ubiegać o korzystne dla siebie sfinalizowanie zakupu terenu. Dla tego z podmiotów, który ziemi nie nabędzie, sprawa nie będzie miała dalszego ciągu. Fakt wydania decyzji nie rodzi prawa do roszczeń wobec Miasta.

Opinie komisji j.w.

Mariusz Roman- te dwa projekty (4.5 i 4.6) różnią się tym od poprzedniego, że decydujemy o 2. inwestorach. Czy nie byłoby wskazane przed podjęciem uchwał dołączenie do nich kryteriów, które wskazałyby, który z tych potencjalnych inwestorów ma otrzymać grunt? Oczywiście to nie jest nasz grunt, ale mogą tu pojawić się przypuszczenia o jakichś niejawnych rozgrywkach - że dajemy coś w prezencie inwestorom czy właścicielowi gruntu.
Zdaniem radnego dołączenie kryteriów wykluczy podejrzenia o istnienie czynników korupcjogennych.

M. Guć- chyba inaczej rozumiemy znaczenie słowa: "korupcja". Trudno bowiem nazwać korupcją zaoferowanie właścicielowi ziemi mniej czy więcej pieniędzy. Korupcją natomiast byłoby to, gdyby rada próbowała jeden wniosek przyjąć, a drugi odrzucić. Na szczęście rada nie może tego zrobić. Nie ma możliwości faworyzowania któregoś z inwestorów, co szczęśliwie tworzy sytuację niekorupcjogenną.

UCHWAŁA NR XII/238/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie budowy obiektu handlowo - usługowego Pro-Meble o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2, przy ul. Morskiej została przyjęta: 17/1/3


Ad 4.7
Projekt przedstawił wiceprezydent M. Stępa - zgodnie z treścią załącznika.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XII/239/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie budowy obiektu handlowo - usługowego PB Budizol o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przy ul. Morskiej została przyjęta: 15/2/1


Ad 4.8
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił wiceprezydent M. Stępa. /Plan przedstawiony został radnym na mapie/

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
UCHWAŁA NR XII/240/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.9.
Projekt przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak - zgodnie z treścią załącznika. /przedstawiono na mapie/
Wiceprezydent stwierdził, iż należy się spodziewać uzyskania ze sprzedaży kwoty adekwatnej do faktycznej wartości nieruchomośmi.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna

A. Borkowski- kwota, za którą zostanie sprzedana nieruchomość, powinna być naprawdę adekwatna (jak powiedział pan wiceprezydent), bo będziemy mieli jednego kupca, co do którego podjęliśmy już uchwałę. Chciałbym, aby procedura przetargu została przeprowadzona ze szczególną dbałością o prawo. Proszę o informowanie o wszystkim mieszkańców, zwłaszcza o terminie przetargu (ja też chcę w nim brać udział), o jego zasadach i możliwości wzięcia w nim udziału.

St. Szwabski- nie będę pytał, co radny rozumie przez "szczególną dbałość o prawo".

UCHWAŁA NR XII/241/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Morskiej/Chylońskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta: 17/1/3.


Ad 4.10
Projekt, zgodnie z treścią zał., przedstawił wicepr. B. Stasiak.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Radny A. Borkowski zwrócił uwagę na konieczność napisania słów "syn" i "córka" w odpowiednim przypadku (dot. § 1.).

Powyższą uwagę wicepr. B. Stasiak przyjął w formie autopoprawki.

UCHWAŁA NR XII/242/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego działki położonej w Gdyni, przy ul. Robotniczej 1 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.11.
Przedstawił B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.

A. Borkowski- upoważnienia, o których mowa w projekcie, powinny być oparte o opracowane przez radę zasady. Rozumiem, że jest to upoważnienie jednostkowe, ale przecież zwracałem się o opracowanie ogólnych zasad. Apeluję o stworzenie takich zasad.

B. Stasiak- Pan radny ma rację, ale my mówiliśmy o zasadach wydzierżawiania i użyczania gruntów, natomiast przedmiotowa sprawa dotyczy instalacji podziemnych.

St. Szwabski- Pan prezydent obiecał, że te zasady będą opracowane.

UCHWAŁA NR XII/243/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni lub będących w jej użytkowaniu wieczystym, w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.12.
Projekt przedstawił wiceprezydent M. Guć - zgodnie z treścią zał.

Jak informował Przewodniczący RM, przedmiotowy projekt, jak i kolejny, opiniowane były przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Opinia jest pozytywna.

UCHWAŁA NR XII/244/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLII/794/98 RMG z 25 lutego 1998 r. w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz niektóre usługi świadczone na bazie tych placówek została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.13
Przedstawił M. Guć- zgodnie z treścią zał.
Opinie j.w.
UCHWAŁA NR XII/245/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/728/97 RMG z dn. 26 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.14
Jak informowała wiceprezydent Ewa Łowkiel uzasadnienie przedmiotowej uchwały (p. zał.) dotyczy dotyczy także 7. kolejnych projektów.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż 8 przedłożonych projektów (dot. zmiany nazwy placówek) zaopiniowały pozytywnie Komisja Oświaty i Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Alina Winiarska- rozumiem, że określenie "Specjalna" zostaje w nazwie placówki.

Radna Winiarska otrzymała na powyższe odpowiedź twierdzącą (wykreślenie dotyczy tablicy urzędowej, sztandaru, świadectw i pieczęci, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne).

UCHWAŁA NR XII/246/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.15
UCHWAŁA NR XII/247/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdyni, ul. Płk-a Dąbka 277 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.16
UCHWAŁA NR XII/248/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.17
UCHWAŁA NR XII/249/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego w Gdyni, ul. Płk-a Dąbka 277 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.18
UCHWAŁA NR XII/250/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK ul Powstania Styczniowego 1 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.19
UCHWAŁA NR XII/251/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany nazwy zespołu szkół: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych, Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Przewlekle Chorych, przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1; Szpital Morski im. PCK - ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.20
UCHWAŁA NR XII/252/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdyni, ul. Witomińska 25 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.21
UCHWAŁA NR XII/253/03 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie nazwy Zasadniczej Szkoły Specjalnej w Gdyni, ul. Kielecka 4 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.22
Wiceprzewodniczący RMG Jerzy Miotke wniósł o zdjęcie projektu z porządku obrad uzasadniając, iż projekt wymaga ustalenia konsekwencji finansowych wprowadzenia w życie zasiłku. Ponadto fakt, iż dystrybucją zasiłku zająłby się MOPS, wymaga wypracowania kryteriów odnoszących się do stopnia zamożności ewentualnych beneficjentów zasiłku.
Radny J. Miotke postawił wniosek formalny o odesłanie projektu do komisji.

Opinie komisji:
Komisja Strategii- negatywna
Komisja Zdrowia- wniosek o odesłanie projektu do komisji celem dopracowania

Projektodawca Mariusz Roman zaznaczył na wstępie swojego wystąpienia, iż podłożem wniesienia pod obrady przedmiotowego projektu było pragnienie włączenia się - w tej formie - w obchody 25.-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.
Treść wystąpienia z autopoprawką - patrz załącznik do prot.

Odnosząc się do wniosku radnego J. Miotke radny M. Roman poinformował, iż projektodawcy dowiedziawszy się o skutkach finansowych wprowadzenia zasiłku zdążyli przygotować stosowną autopoprawkę, która - zdaniem autorów - rozwiązuje problem związany z opodatkowaniem świadczenia (autopoprawka stanowi załącznik).

J. Miotke- skoro MOPS ma być realizatorem uchwały, a podstawę prawną w tym przypadku stanowiłaby ustawa o pomocy społecznej, to w przypadku każdej rodziny będącej potencjalnym świadczeniobiorcą należałoby ustalić stopień zamożności. To wymaga opracowania stosownej procedury i stąd mój wniosek o zdjęcie projektu z porządku i odesłanie do komisji.

M. Roman- nasze konsultacje z gminami, które wprowadziły u siebie analogiczne instytucje (np. Dąbki pod Warszawą, Rzeszów) wykazały, że nie jest tu wymagane stosowanie kryterium dochodowości. Wprowadzenie takiego kryterium odebrałoby sens temu projektowi.

Wniosek o odesłanie projektu uchwały w sprawie gdyńskiego zasiłku prorodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka do komisji został przyjęty: 18/6/0.


Ad 4.23
Projekt przedstawił radny M. Łucyk - zgodnie z treścią zał.

A. Winiarska- czy tam niczego się nie buduje?

M. Łucyk- nie.

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

Radny A. Borkowski sugerował, aby niektóre nazwy upamiętniające piękne postaci naszej historii, były nadawane innym powstającym ulicom.

Radny Jerzy Wieczorek wnioskował, aby nazwa określająca część dzielnicy - Stare Obłuże - także uległa wykreśleniu, jako nazwa w istocie już nie funkcjonująca.

Radny M. Łucyk zapewnił przedmówcę, że Komisja Statutowa zajmie się zgłoszonym problemem.

UCHWAŁA NR XII/254/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skreślenia ulic ze spisu została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.24
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił radny M. Łucyk.

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

UCHWAŁA NR XII/255/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Sportu przedstawił jej przewodniczący, radny Jerzy Wieczorek - stanowi załącznik.


Ad 6.
Jak informował Przewodniczący RMG St. Szwabski, związek jest w trakcie przygotowywania procedury opiniowania propozycji nowych cen za zużycie wody. Propozycje nowych wyższych cen wniosło PWiK.
Przewodniczący przypomniał: - Kilka razy przedstawiałem Państwu problem nowych inwestycji, które byłyby finansowane przez ISPA. Wspominałem, że zatwierdzony przez Brukselę poziom finansowania jest niższy od wnioskowanego, w związku z czym należy przewidzieć wyższy udział własny. Ten udział może być wniesiony przez gminy bądź przez PWiK. Optujemy za tym 2. rozwiązaniem, bo wiemy, że w gminach brakuje na to środków. Stąd propozycja wzrostu cen wody.
Przewodniczący zasygnalizował, iż proponowany jest wzrost cen wody z 2.10 zł. do 2.17 zł. oraz ścieków - podwyżka o 13 gr. Łącznie proponuje się podwyżkę o 20 gr., co stanowi niecałe 3 %. Propozycje te nie stały się jeszcze faktem.
Przewodniczący poinformował, że projekt planu rozwoju PWiK oraz wniosek przedsiębiorstwa o zmianę taryfy jest do wglądu w biurze rady.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego RM interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Przewodniczący RM St. Szwabski przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych (stanowi załącznik) zaznaczając, iż do przekazania takiej informacji jest zobowiązany przez ustawę. Informacja dot. oświadczeń zawierających uchybienia i błędy.
- Trudno oczywiście oceniać te błędy bardzo negatywnie, ponieważ taka formuła składania oświadczeń miała miejsce po raz pierwszy. Jest to dla wszystkich nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku usterek nie będzie.
Przewodniczący zadeklarował swoją pomoc w wyjaśnianiu wszystkich, związanych z oświadceniami, wątpliwości.

Przewodniczący St. Szwabski informował dalej, iż ustawa obliguje także prezydenta miasta do złożenia informacji dot. oświadczeń majątkowych.

W imieniu prezydenta informację przekazał sekretarz miasta Jerzy Zając: - Do analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez: zastępców prezydenta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta,. został powołany specjalny zespół. W sumie dotyczy to 231 osób. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie w/w osoby złożyły oświadczenia w ustawowym terminie. Jedyną osobą, która tego nie zrobiła, jest były pracownik urzędu, główny specjalista wydziału architektoniczno - budowlanego, który przeszedł na emeryturę. Główną nieprawidłowością było niewykazanie w części A informacji o dochodach z tytułu zatrudnienia. Nieujawnienie tych informacji wynikało z nieprecyzyjnego zapisu dotyczącego osiąganych dochodów. Zapis mógł sugerować brak konieczności umieszczenia informacji, ponieważ osoby, o których mowa, zobowiązane były do dołączenia do oświadczeń stosownych PIT-ów zawierających wymagane informacje. Pozostałe nieprawidłowości polegały na niepodaniu:
- w części A wysokości zgromadzonych środków pieniężnych w walucie polskiej i obcej;
- wartości szacunkowych posiadanych nieruchomości oraz tytułów prawnych do nich;
- kredytów i pożyczek;
- miejsc położenia posiadanych nieruchomości
Do wszystkich osób, które wadliwie wypełniły oświadczenia skierowano imiennie pisma wskazujące nieprawidłowości, z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień. Wszystkie te osoby złożyły takie wyjaśnienia w formie pisemnej.
Dokumenty związane z analizą dokonaną przez w/w zespół zostały przekazane do stosownych urzędów skarbowych.


Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji RMG: 26 listopada b.r.; godz. 12


Ad 11.
Zamknięcie obrad XII Sesji RM ogłosił Przewodniczący RM, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
Data udostępnienia informacji: 29.10.2003