Sesja nr XI z dnia 2003-09-24

PORZĄDEK OBRAD
XI SESJI RADY MIASTA GDYNI
24 września 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Miasta
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji,
4.2. powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji,
4.3. zmian do Statutu Miasta Gdyni,
4.4. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni,
4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej i ul. 10 Lutego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz uchylenia Uchwały Nr XV/245/95 z dnia 25 października 1995 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gdyni,
4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej - ul. Wołyńskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej i Drodze Gdyńskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.8. zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni,
4.9. zmiany treści Uchwały nr XXXIX/728/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32A.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 11/03 z XI SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 24 września 2003 r.

W obradach wzięli udział członkowie Kolegium Prezydenta. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji - p. biuletyn stanowiący załącznik. Przypisy protokolantki pisane są kursywą.


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Do przedłożonego porządku uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RMG uznał porządek obrad za przyjęty.


Ad 3.
Do protokołu X Sesji RMG uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RMG uznał protokół za przyjęty, przypominając jednocześnie o aneksie do porządku z zawartymi w nim projektami uchwał, wniesionymi przez Prezydenta Miasta.


Ad 4.1.
Projekt uchwały odczytał przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk - zgodnie z treścią projektu i uzasadnienia (stanowią załączniki).

Opinie komisji:
Komisja Statutowa - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
UCHWAŁA NR XI/223/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.2.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił radny Marek Łucyk.
Radny Łucyk poinformował o poprawce wprowadzonej przez Komisję Statutową, zgodnie z którą w § 1 projektu dopisuje się radnego Adama Borkowskiego.

Opinie komisji j.w.

Wymienieni w § 1 radni zostali poproszeni przez radnego M. Łucyka o potwierdzenie, czy wyrażają zgodę na wejście do składu Komisji Dyscyplinarnej II stopnia.
Wszyscy radni wyrazili zgodę (o zgodzie nieobecnego na początku sesji radnego B. Krzyżankowskiego poinformował przewodniczący Komisji Statutowej).

Radny Lech Żurek pytał kto i w jakiej sytuacji będzie decydował w jakim składzie będą orzekały poszczególne grupy, ponieważ stosowana praktyka wskazuje, iż z reguły są to grupy 3-osobowe.

Na powyższe pytanie odpowiedział naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński: - Zgodnie z rozporządzeniem przewodniczący komisji wybrani przez członków komisji kierują pracą tych komisji, zwołując składy 3-osobowe do orzekania w poszczególnych sprawach.
Ponadto naczelnik przypomniał, iż w myśl przepisów wyższego rzędu członek komisji jest wyłączony z orzekania w przypadku powinowactwa z osobą, o której winie się orzeka, bądź w takich przypadkach gdy np. członek komisji jest przełożonym takiej osoby, lub gdy toczy się przeciw niemu postępowanie karne czy też dyscyplinarne.
UCHWAŁA NR XI/224/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.3.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił radny Marek Łucyk. Zmiana polega na wykreśleniu § 2.

Opinia Komisji Statutowej- pozytywna
UCHWAŁA NR XI/225/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.4.
Prezentujący projekt wiceprezydent Bogusław Stasiak przypomniał, iż dostarczone radnym dodatkowe mapki wyjaśniają istotę przedłożonego projektu.
Jak dalej informował wiceprezydent, odcinek gruntu będący w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej niezbędny jest do połączenia górnego biegu ulicy Myśliwskiej z ulicą Lipową (wiceprezydent prezentował radnym przebieg ulicy Myśliwskiej) tak, aby można było zrealizować połączenie komunikacyjne między tymi ulicami.
Jak dalej informował prezentujący projekt, wyszczególniony w podstawie prawnej projektu art. 15 wskazuje, iż przy rozliczeniach finansowych uwzględniona będzie różnica w m2.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej) - pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
UCHWAŁA NR XI/226/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.5.
Jak wyjaśniał wiceprezydent B. Stasiak, uchylana uchwała funkcjonowała w warunkach innego stanu prawnego i dotyczyła tylko części działek, stąd bezcelowe było modyfikowanie jej zapisów. Kolegium uznało za zasadne opracowanie nowego projektu.
Autorzy projektu proponują rozwiązanie osadzone w obecnie obowiązujących przepisach. Właściciele 2. działek nie będących własnością gminy zadeklarowali chęć przystąpienia do przyszłego przedsięwzięcia /inwestycji/.
Projekt - jak dalej informował wiceprezydent - pozwala osobom fizycznym na przystąpienie do negocjacji z potencjalnym inwestorem.
Okres obowiązywania obecnego planu osiągnie swój kres z końcem bieżącego roku. Do czynności, które miałyby miejsce w przyszłym roku odnosiłyby się już nowe ustawy i obowiązujące studium dla przedmiotowego terenu.
Ewentualna inwestycja na terenie przedmiotowych działek musi nawiązywać do sposobu zagospodarowania działek sąsiednich.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR XI/227/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej i ul. 10. Lutego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz uchylenia Uchwały Nr XV/245/95 z dnia 25 października 1995 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.6.
Jak informował wstępnie wiceprezydent B. Stasiak, zarówno przedmiotowy projekt, jak i kolejny (4.7.), mają analogiczne uzasadnienia.
Grunt będący przedmiotem projektu usytuowany jest między ulicą Wołyńską a terenem, który w przyszłości ma okalać halę widowiskowo - sportową i w związku z tym ma być odpowiednio zagospodarowany. Znajdujący się tam budynek zamieszkany przez jedną rodzinę stanowi własność Miasta i w momencie wdrażania stosownej procedury sprzedaży osobom tym Miasto zaproponuje przeniesienie się do mieszkania znajdującego się w zasobie komunalnym. Reszta znajdujących się na gruncie obiektów ma charakter techniczny i obiekty te są w dyspozycji Miasta. Po wykonaniu podziału geodezyjnego powierzchnia terenu ulegnie stosownej korekcie (stąd słowo "około" w § 1).

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna (także w przypadku 4.7.)
Komisja Strategii - pozytywna (także 4.7.)
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna (także 4.7.)
UCHWAŁA NR XI/228/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej - ul. Wołyńskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego /25/.


Ad 4.7.
Projekt - zgodnie z treścią uzasadnienia - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR XI/229/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej i Drodze Gdyńskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.8.
Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk - zgodnie z treścią załącznika.

Wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke, stwierdził, iż chciałby znać powody, dla których radny M. Roman rezygnuje z członkostwa. - Radny Roman podczas konstytuowania się obecnych komisji zabiegał przecież o uczestniczenie w pracach 2. czy 3. komisji.

Radny Mariusz Roman poinformował o oświadczeniu, które złożył - jak informował - na ręce przewodniczącego Komisji Samorządności Lokalnej (stanowi załącznik do protokołu), po czym stwierdził: - Dziwię się, że nie stanowi to załącznika do projektu.
Radny wyliczył przyczyny, dla których składa rezygnację: brak stałego terminu obradowania, częste zmiany tych terminów oraz praktyka krótkiego procedowania komisji (ok. 10 minut).
Powyższe przyczyny uniemożliwiały radnemu branie czynnego udziału w pracach komisji.

Głos ad vocem zabrał przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, radny Andrzej Bień: - Jestem przewodniczącym tej komisji. Na pierwszym posiedzeniu wspólnie ustaliliśmy stały termin obradowania, tj. trzeci czwartek miesiąca. Posiedzenia rzeczywiście nie zawsze odbywały się w tym właśnie terminie, natomiast zawsze miesiąc wcześniej ustalany jest termin kolejnego posiedzenia i każdy członek komisji zna ten termin.
Odnośnie kolejnego zarzutu radny Bień wyjaśniał: - Jedynie dwa posiedzenia trwały krócej niż 15 minut, czyli tyle, o ile Pan radny Roman stale spóźnia się (dzisiejsze spóźnienie się Pana radnego na sesję obrazuje ten zwyczaj). Z tego powodu dieta Pana radnego była odpowiednio mniejsza. Te dwa posiedzenia twały krótko, ponieważ materiały na sesję nie wymagały dłuższego obradowania i uważałem, że nie ma podstaw, dla których pozostali członkowie komisji mają czekać na spóźnialskich. Szanuję czas tych, którzy są punktualni. Powody rezygnacji Pana radnego są więc zupełnie inne.

M. Roman- proszę mi podać przykłady innych komisji, na posiedzeniach których nad poprawkami do budżetu debatuje się 10 minut. Komisje nie są liczne, w każdej z nich liczba przedstawicieli opozycji to jedna lub dwie osoby. Te krótkie posiedzenia miały miejsce wówczas, gdy nie brali w nich udziału przedstawiciele opozycji. Zastanówmy się wobec tego, czy w ogóle są potrzebne komisje.

Radny Marcin Wołek zwrócił uwagę przedmówcy, iż liczebność i struktura komisji jest wypadkową wyników wyborczych.

UCHWAŁA NR XI/230/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchawły Nr II/16/2002 RMG z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 24/1/1.


Ad 4.9.
Jak wyjaśniał wiceprezydent Michał Guć, projekt ma charakter kosmetyczny. Takie projekty będą się jeszcze pojawiały z uwagi na znaczące zmiany przepisów odnoszących się do pomocy społecznej. W przedmiotowym projekcie istotą jest zmiana nazwy placówki, która ma charakter gminny i przeznaczona jest tylko dla mieszkańców Gdyni. Dotychczasowa nazwa była nazwą mylącą i powodowała wszczynanie starań o przyjęcie do placówki także przez osoby spoza Gdyni.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
UCHWAŁA NR XI/231/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/728/97 RMG z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A została przyjęta jednogłośnie /25/.


4.10
Jak przypominał prezentujący projekt, skarbnik Andrzej Goldmann, przedmiotowe zmiany były już radnym sygnalizowane w analizie dotyczącej 1-go półrocza b.r. Wskazywano w niej na zagrożenia dla realizacji budżetu. Zmniejszeniu ulegają dochody, rozchody i wydatki (szczegóły jak w załączniku).
Skarbnik Miasta omówił także zwiększenia (patrz załącznik).
Inne zmiany wiążą się z przeniesieniem środków między paragrafami i zamykają się zerowym saldem.
Duże zmiany w inwestycjach spowodowane są albo wnioskami mieszkańców albo związane są z wykonastwem (wyniki przetargów, niższe koszty itd.).
W przypadku GFOŚ zmiany są wynikiem przesunięć dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących.
Jak dalej informował skarbnik miasta, w okresie międzysesyjnym prezydent zwiększył wydatki i dochody, co jest pochodną dotacji z tytułu dodatków mieszkaniowych, dotacji na Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości i inne.
W związku z wnoszoną autopoprawką (stanowi załącznik) skarbnik A. Goldmann wyjaśniał: - 21 października b.r. przypada kolejna spłata z tytułu obligacji. Wiąże się to z koniecznością pożyczenia pieniędzy z zewnątrz, jeśli chcemy dotrzymać terminów i oszczędzić wydatków na skutek naliczenia odsetek za zwłokę (w wys. 13 %). Oprocentowanie kredytu zaś wyniosłoby ok. 5 % w skali roku. Byłby to kredyt długoterminowy, ponieważ fakt jego figurowania w budżecie 1 stycznia kolejnego roku już czyniłby go kredytem właśnie długoterminowym. Stąd też konieczność uzyskania zgody rady na zaciągnięcie takiego kredytu. Środki na jego spłatę częściowo stanowiłyby środki własne (16 mln. zł.), zaś różnica (do 10 mln. zł.) spłacana byłaby do maja przyszłego roku.
Pan A. Goldmann stwierdził: - Po raz pierwszy pojawił się w Gdyni dylemat utrzymania płynności płatniczej, na co rzutuje sytuacja w kraju (niższe wpływy od mieszkańców, trudności ze zbywaniem nieruchomości, zła sytuacja na rynku pracy - tu zwłaszcza problem stoczni).

Opinie komisji dot. wersji bez autopoprawki:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna

Adam Borkowski- na posiedzeniu jednej z komisji skarbnik mówił, że Miasto zwróci się w sprawie kredytu do jednego z banków współpracujących z Miastem. Proszę o podanie jakichś szczegółów, jeśli nie jest to sprzeczne z tajemnicą handlową. Mam nadzieję, że dostaniemy od któregoś z tych banków jak najtańszy kredyt, ponieważ lokujemy tam nasze środki.

A. Goldmann- mówiąc o naszych poszukiwaniach miałem na myśli przede wszystkim nasze rozmowy z austriackim bankiem, ponieważ oferuje on wykup wierzytelności. Bank ten prowadzi też rozmowy z Gdańskiem w sprawie zabezpieczenia spłaty zadłużenia tego miasta. Prowadziliśmy też rozmowy z innymi bankami (w sumie z 4.). Staraliśmy się zainteresować wykupem obligacji bank, który sprawy naszych obligacji prowadzi, ale usztywnił on swoje stanowisko żądając podniesienia oprocentowania.
Wracając do kwestii negocjacji z bankiem austriackim skarbnik informował: - Po konsultacjach z RIO pojawiły się istotne problemy. Okazuje się, że bank musiałby najpierw wykupić wierzytelności i dopiero wówczas Miasto mogłoby zawrzeć umowę o ich odkupieniu. Żaden bank - podejrzewam - nie zgodzi się na taki układ. Z drugiej strony, gdyby taki manewr się udał, otworzyłaby się "puszka Pandory", bo takim rozwiązaniem zainteresowałyby się inne gminy.
W ostateczności - informował dalej p. Goldmann - postanowiliśmy zaciągnąć kredyt. Wyślemy zapytanie do 11. banków i wybierzemy ofertę najkorzystniejszą dla Miasta. Wyboru dokona komisja przetargowa.

UCHWAŁA NR XI/232/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr IV/71/2003 z 22 stycznia 2003 roku dot. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2003 została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 4.11
Projekt przedstawił wiceprezydent Michał Guć: - W styczniu b.r. minister infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające granice portu w Gdyni. Przepisy wymagają, aby morskie przejście graniczne znajdowało się bądź w granicach administracyjnych portu bądź przystani morskiej. Jest więc konieczne, aby tam, gdzie odbywają się odprawy graniczne ustanowiona została przystań. Dotyczy to też Żeglugi Gdańskiej. Załączona mapka jest nieco skorygowana w stosunku do poprzedniej wersji. Istnieje obecnie możliwość przyjmowania statków także po stronie rosyjskiej, co znaczy, że musi się zmienić procedura odpraw po naszej stronie na nieco bardziej skomplikowaną. Straż graniczna oraz Urząd Celny wymagają spełniania wyższych standardów, co wiąże się z koniecznością zagospodarowania większej przestrzeni. Zmiana pozwoli na stworzenie w budynku "Róży Wiatrów" sali odpraw spełniającej wymogi służb granicznych.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
UCHWAŁA NR XI/233/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia opinii dot. granicy przystani morskiej "Żegluga Gdańska" w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 5.
Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, radny A. Bień, informował: - Od początku działalności do dnia dzisiejszego komisja obradowała 13 razy. Komisja przyjęła program pracy, w którym wskazaliśmy 3 podstawowe obszary zainteresowania - samorządność lokalna, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz kwestie porządku i bezpieczeństwa. Odbyły się 3 posiedzenia wyjazdowe. Odwiedziliśmy komisariaty Policji i dwie strażnice Straży Pożarnej. Odbyła się szeroka dyskusja na temat zachowań patologicznych niektórych policjantów. Mamy nadzieję, że wszelkie negatywne sygnały w tej kwestii będą się spotykały ze stanowczym przeciwdziałaniem - jak do tej pory.
Komisja podjęła działania zmierzające do opracowania ram współpracy z Radami Dzielnic. Powstał zespół roboczy zajmujący się opracowaniem tych kwestii. W jego skład wchodzę ja, pan wiceprezydent Michał Guć i przewodniczący Komisji Statutowej Marek Łucyk.


Ad 6.
W sprawozdaniu Przewodniczącego Stanisława Szwabskiego zawarte były następujące informacje:
- starania związku o środki z funduszu ISPA na kanalizację miast - 5 września b.r. Komisja Europejska rozpatrzyła projekt i zaopiniowała go pozytywnie. Koszt realizacji opiewa na 196 000 000 zł. Niestety, jest też mniej pozytywny sygnał. Związek starał się, aby finansowanie przedsięwzięcia ze środków europejskich odbyło się na poziomie 74 %, komisja jednak zagwarantowała 55 %. Różnica wyraża się kwotą 39 mln. zł. Jest to więc dużo. PWiK podjął - w imieniu związku - starania o rozszerzenie skali tego finansowania, trzeba jednak brać pod uwagę, że nie zakończą się sukcesem i te 39 mln. zł. będziemy musieli zapewnić (co zresztą było pierwotnie przewidywane). Opracowanie jest dostępne w BRM;
- w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związek przeprowadził analizę stosowanych już sposobów zagospodarowywania odpadów niebezpiecznych i opracowuje nowe warianty ich zagospodarowywania. Dotychczasowy system składa sie z kilku elementów . Związek przygotował sześciowariantową wersję kontynuacji tych programów. Różnią się one znacznie kosztami (od ok. 100 do ok. 300 mln. zł. rocznie). Dyskusja nad tą kwestią trwa. W ciągu 2 tygodni przedstawimy gminom do wyboru 2 bądź 3 warianty najłatwiejsze do przyjęcia. Nie da się tego zrobić, niestety, bezkosztowo. Ostateczna decyzja o przyjętym wariancie będzie Miastom podana do wiadomości. Największe koszty generują stałe punkty odbioru odpadów niebezpiecznych. Nieco mniej kosztowne są punkty objazdowe. Pozostałe to sposoby niskobudżetowe.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Wiceprzewodnicząca RM, radna Joanna Zielińska, przypomniała, że na kolejnej sesji rady ma się odbyć wybór ławników. Zgłosiło się 1481 chętnych. Od 6 października będzie można się zapoznać z ankietami wypełnionymi przez kandydatów. Są w nich zawarte dane nt. wykształcenia, pracy, miejsca zamieszkania i wieku. Listy będą rozbite na kandydatów do poszczególnych sądów.
Pani Zielińska zachęcała radnych do zapoznania się z ankietami do kolejnej sesji.

Przewodniczący RM uzupełnił powyższe informacje przypomnieniem, iż spośród 1 481 kandydatów na ławników trzeba będzie wybrać 400 osób.

Radna Beata Łęgowska poinformowała, iż 4 października Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca organizuje obchody dni hospicjów na świecie. Pani Łęgowska podała rodzaj imprez towarzyszących i odpowiadające im godziny.


Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 29 października b.r.; godz. 12


Ad 11.
Zakończenie obrad XI Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 24.09.2003