Sesja nr X z dnia 2003-08-27

PORZĄDEK OBRAD
X SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 sierpnia 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Miasta
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/71/2003 r. z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2003,
4.2. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
4.3. określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2004 r.,
4.4. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1,
4.5. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2,
4.6. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3,
4.7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Walerianowej i Głogowej w Gdyni,
4.8. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego (Stefan Olszewski i inni),
4.9. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego (M.R.Miotk),
4.10. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego (Barbara Jarych),
4.11. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego (Wojciech Szczepański),
4.12. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej (E.S.Wittstock),
4.13. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej (A.W.Wittstock),
4.14. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - na trasie przebiegu przez teren miasta Gdyni - odcinek południowy,
4.15. ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23,
4.16. likwidacji Izby Wytrzeźwień przy ul. Redłowskiej 31 w Gdyni,
4.17. wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 49 jako działka nr 863/59 zapisana w KW 52049 (ul. Morska 91a) na rzecz każdorazowego podmiotu fizycznego lub prawnego uprawnionego do korzystania z piwnic pod budynkiem Morska 89A, usytuowanym na działce 832/59 KM 49 oraz zapewniającej dojście do lokalu użytkowego w budynku ul. Morskiej 89a,
4.18. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego firmie "Intop - Ltd" sp. z o.o. w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - "Droga Różowa",
4.19. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - "Droga Różowa",
5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ z X SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 sierpnia 2003 r.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii i stanowisk komisji rady - jak w biuletynie stanowiącym załącznik. Przypisy protokolantki pisane są kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.
Owarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
W imieniu klubu radnych "Samorządność" Prezydent Wojciech Szczurek wniósł o wprowadzenie do porządku projektu Rezolucji dotyczącej 23. rocznicy Sierpnia 1980.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu Rezolucji RMG przyjęto jednogłośnie: 21 głosów za /jako punkt 4.1./.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół IX Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
Jak informował prezydent W. Szczurek, wszyscy obecni na sesji radni zadeklarowali chęć podpisania się pod projektem rezolucji.
Prezydent W. Szczurek odczytał tekst projektu (zgodnie z treścią załącznika).
Wobec projektu nie zgłoszono uwag.

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI W 23. ROCZNICĘ SIERPNIA 1980 Z DNIA 27 SIERPNIA 2003 r. została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.2.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił skarnik miasta Andrzej Goldmann.
Jak informował pan Goldmann do projektu dołączona jest autopoprawka, zgodnie z którą w punkcie IV dodaje się lit. "h" o treści jak w załączniku.

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie (pełne brzmienie poszczególnych opinii jak w biuletynie stanowiącym załącznik).
UCHWAŁA NR X/201/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/71/2003 z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2003 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.3.
Prezentując projekt skarbnik miasta przywołał treść art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (patrz uzasadnienie do projektu stanowiące załącznik), a także poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w § 2. dopisuje się nast. słowa: "...oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni".

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
UCHWAŁA NR X/202/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.4.
Projekt przedstawił wiceprezydent Michał Guć.
Jak co roku rada winna przeznaczyć określoną kwotę na działalność Rad Dzielnic i jednostek pomocniczych. Kwota jest wynikiem pomnożenia stawki na mieszkańca przez liczbę mieszkańców danej dzielnicy. Stanie się ona podstawą dla tworzenia budżetów rad dzielnic, które z kolei będą częścią budżetu miasta.
Od 3 lat władze miasta starają się, aby kwota ta była nieco wyższa od wskaźnika inflacji przyjmowanego dla budżetu. Jest propozycja, aby w roku 2004 była to kwota w wys. 5,65 zł. Wskaźnik inflacji dla budżetu: 2,2 %. Po raz pierwszy to rady dzielnic same przygotują w całości swoje budżety. Sposób wykorzystania środków wskaże Radzie Miasta, czy dla poszczególnych rad dzielnic wskazane będzie zwiększenie budżetu w przyszłości, czy też utrzymanie go na dotychczasowym poziomie.

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
UCHWAŁA NR X/203/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2004 roku została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.5.
Jak informował wiceprezydent M. Guć, przedmiotowy projekt jak i kolejne dwa mają to samo uzasadnienie.
Wiceprezydent rozpoczął wyjaśnianie istoty projektów w odniesieniu do Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 informując, że powołanie przedmiotowego domu jest przyczyną wniesienia pod obrady wszystkich 3. projektów. Jak dalej informował pan M. Guć, stworzono warunki dla powstania domu przy ulicy Wójta Radtkego i grupa rodzinna funkcjonująca przy domu dziecka na Demptowie zostanie przeniesiona do samodzielnego mieszkania, w związku z czym stanie się odrębną jednostką - Rodzinnym Domem Dziecka.
Założeniem polityki miasta w tej sferze jest to, aby - o ile to tylko możliwe - dzieci pozbawione opieki naturalnych rodziców mogły się wychowywać w rodzinnym domu, a nie w publicznej placówce. Jest już wytypowany lokal na kolejny taki dom - przy ulicy Morskiej i stąd kolejny projekt uchwały dot. domu nr 3. Trwają rozmowy z rodzicami. Jest szansa, że jeszcze w bieżącym roku dom zostanie utworzony.
Pierwszy projekt (dom nr 1) dotyczy domu przejętego przez Miasto od Wojewody, w związku z czym projekt ma charakter porządkujący. Podjęcie tej uchwały ułatwi załatwienie niektórych formalności.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
/wszystkie w/w komisje pozytywnie zaopiniowały także kolejne 2 projekty/
UCHWAŁA NR X/204/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.6
UCHWAŁA NR X/205/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.7.
UCHWAŁA NR X/206/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.8.
Projekt rekomendował do przyjęcia wiceprezydent Marek Stępa.
W roku 2001 plan został wyłożony do wglądu. Wpłynęło 5 zarzutów i 2 protesty. Rada w całości odrzuciła zarzuty i protesty. Trzy osoby, których zarzuty zostały odrzucone, wniosły skargi do NSA. Sąd rozpatrzył skargi w czerwcu tego roku. Dwie z nich oddalił, a w sprawie trzeciej umorzył postępowanie. Taki werdykt umożliwia przyjęcie planu.
Plan obejmuje niewielki obszar, a jego celem było zbadanie możliwości przeznaczenia części terenu pod funkcję mieszkaniową. To okazało się możliwe. Niewielki obszar przeznaczony by był pod funkcje komercyjne - w skali odpowiadającej skupisku ludności na tym obszarze. Większość terenu będzie przeznaczona pod zieleń leśną bądź pod zieleń parkową. W obu przypadkach możliwe będzie instalowanie urządzeń służących rekreacji, co - z uwagi na sąsiedztwo Dąbrowy - ma istotne znaczenie.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
UCHWAŁA NR X/207/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Głogowej i Walerianowej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.9
Wiceprezydent M. Stępa zapowiadając przedstawianie kolejnych projektów przez naczelnika wydziału urbanistyki, pana Marka Karzyńskiego, informował jednocześnie o błędzie występującym w planowanym porządku - od punktu 4.9 do punktu 4.14 (p. zał.) w miejsce słowa "protestów" należy wpisać słowo: "zarzutów".
Pan Marek Karzyński przedstawił projekt zgodnie z załączonym uzasadnieniem i wnioskował w przypadku każdego z poniższych projektów o odrzucenie zarzutów.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
UCHWAŁA NR X/208/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.10
Jak wyjaśniał naczelnik M. Karzyński plan rzeczywiście zakłada - jak zarzucano - niewielkie uszczuplenie działki poprzez podcięcie narożnika. Jest to konieczne z uwagi na warunki techniczne.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR X/209/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.11.
Jak informował m. in. naczelnik M. Karzyński, kwestionowane podcięcie należy do procesu rozpoczętego wcześniej, z tytułu poszerzenia ulicy Stolarskiej. Plan jedynie sankcjonuje ten proces. Jeśli chodzi o linię zabudowy, wszystkie budynki są położone w znacznej odległości od ulicy Stolarskiej (z wyjątkiem 1. garażu). Plan zakłada odległość 7 m od ulicy. Nie jest wobec tego możliwe wybudowanie garażu przez autorkę.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR X/210/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.12
Jak m. in. informował naczelnik M. Karzyński, dotychczasowy plan zakładał podcięcie działek (z tytułu konieczności poszerzenia ulicy Bosmańskiej), z których większość została wykupiona przez Miasto. Pozostałe informacje - p. projekt z uzasadnieniem stanowiący załącznik.
UCHWAŁA NR X/211/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego została przyjęta: 19/0/2.


Ad 4.13
M. Karzyński- przez obszar objęty planem ma przebiegać droga. Potrzeba jej realizacji wynika z dotychczasowych opracowań planistycznych. Zaproponowano najmniej konfliktowy przebieg drogi. Nie można jej przeprowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć czyichś interesów. Tu takie naruszenie następuje - uszczupla działkę. Oczywiście autorowi zarzutu przysługiwać będzie stosowne odszkodowanie.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR X/212/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.14
M. Karzyński- projektowana droga podcina narożnik działki autorów zarzutu. Plan zakłada ograniczenie zabudowy w sąsiedztwie drogi. Jak informował dalej naczelnik wydziału urbanistyki, rozpatrywanie treści zarzutu zaowocowało wprowadzeniem autopoprawki, zgodnie z którą wpisuje się możliwość adaptacji istniejącego budynku oraz wprowadza się zapis, iż w przypadku naruszenia norm w trakcie eksploatacji drogi, zastosowane zostaną odpowiednie środki - np. ekrany akustyczne. Zbliżenie drogi do budynku jest nieuniknione.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna

Wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke, prosił o wyjaśnienie, czy w związku z przyjęciem przedmiotowego projektu należy się spodziewać wydatków związanych z eksmisją mieszkańców.

M. Karzyński- mieszkańcom przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Poza tym w razie udowodnienia przez właścicieli, że dotychczasowe wykorzystanie działki jest niemożliwe, przysługiwałoby im odszkodowanie lub wykup działki w całości.

UCHWAŁA NR X/213/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej została przyjęta: 19/2/1.


Ad 4.15
M. Karzyński- większość właścicieli doszła z inwestorem do porozumienia i zawarła stosowne umowy, z wyjątkiem autora zarzutu. Sprawa odszkodowania nie należy do ustaleń planu. Regulują to inne procedury. Wydaje się, że proponowany przebieg gazociągu jest najmniej konfliktowy.

Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR X/214/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociagu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek -Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - na trasie przebiegu przez teren miasta Gdyni - odcinek południowy została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.16
Jak wyjaśniała prezentująca projekt, wiceprezydent Ewa Łowkiel, przedmiotowy projekt ma charakter porządkujący.
Wiceprezydent przypomniała, że w Gdyni funkcjonuje jeden żłobek, który w pełni zaspakaja potrzeby mieszkańców, a nawet dysponuje pewną ilością miejsc, które będą mogły być do dyspozycji dla osób spoza Gdyni (w tym przypadku obowiązywać będzie odpłatność w wysokości 20 % najniższego wynagrodzenia).
Zmiana dotyczy wprowadzenia kwoty stałej odpłatności, która obecnie wynosić będzie 15 % najniższego wynagrodzenia. Niska stawka wynika z założenia, że placówka pełni funkcje socjalne. W przypadkach umotywowanych odpowiednio wniosków istnieje możliwość obniżenia opłat.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR X/215/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku "Niezapominajka" w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 23 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.17
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniała, że podstawowym argumentem przemawiającym za likwidacją Izby Wytrzeźwień jest fakt, iż status izby odbiega od standardów prawa europejskiego. Ponadto ustawa nie nakłada na gminę obowiązku utrzymywania izby. Stosowna ustawa reguluje rodzaj podejmowanych czynności w przypadkach, gdy osoby w stanie nietrzeźwości stanowią publiczne zagrożenie. Taka osoba może być zatrzymana przez policję i odwieziona do miejsca zamieszkania - np. Izba obsługiwała nie tylko gdynian - 1/3 klientów stanowiły osoby spoza Gdyni. Projekt jest wynikiem przekonania, że trudno znaleźć uzasadnienie dla funkcjonowania takiej instytucji.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Samorządności - pozytywna

Adam Borkowski - przygotowując się do dzisiejszej sesji, przeczytałem artykuł Pani Frycz w "Gazecie Wyborczej", w którym autorka porównuje naszą izbę z izbą w Gdańsku. Wynika z niego, że gdyńska izba pracuje bardzo ekonomicznie. W Gdańsku przyjmuje się rocznie ok. 8 tys. osób i kosztuje to rocznie 1.300.000 zł., w Gdyni - prawie 4 tysiące, co kosztuje nas ok. 230 tys. zł., a więc nasza izba nie generuje niepotrzebnych kosztów. Działa skromnie i wzorowo.
Radny Borkowski przyznał, że odpowiednia ustawa faktycznie nie wymienia z nazwy Izby Wytrzeźwień, ale - argumentował - nie wymienia się w niej też takich instytucji jak klub AA czy innych organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Po prostu jedną z form przeciwdziałania tej patologii jest izba. Fakt nie wymienienia jednostki nie jest więc - przekonywał radny - argumentem za likwidacją.
Radny informował ponadto o otrzymaniu wyników sondażu, wg których większość gdynian opowiada się za utrzymaniem funkcjonowania izby, m. in. po to, by ci, którzy nadużyli alkoholu nie przebywali na ulicach. Ludzie ci mają w izbie opiekę medyczną.
Reasumując radny Borkowski stwierdził, że niskie koszty prowadzenia placówki, opinia społeczna przemawiają za utrzymaniem placówki.
Radny proponował poprzedzenie przyjęcia projektu poczynieniem stosownych uzgodnień z policją, np. w zakresie przekazania policji jednego etatu pielęgniarza.
Radny Borkowski stwierdził: - Ludzie sami doprowadzają się do takiego stanu, ale trzeba im udzielić pomocy medycznej.
Jak oświadczył pan radny, generalnie jest za likwidacją izby, ale przy uporządkowaniu poruszonych przez niego kwestii.
Wątpliwości mówcy wzbudził zapis w § 3 projektu, zgodnie z którym wykonanie uchwały powierza się wiceprezydent Ewie Łowkiel i skarbnikowi miasta Andrzejowi Goldmannowi.
-Ustawa samorządowa wyraźnie mówi, że organem wykonawczym jest prezydent miasta i co najwyżej to on może zlecić wykonanie wiceprezydentowi i skarbnikowi bądź długotrwałemu bywalcowi izby, który na pewno przeprowadziłby to w sposób rewolucyjny.

St. Szwabski- czy Pan radny ma jakąś kandydaturę?

Ewa Łowkiel - po pierwsze gdyńska izba funkcjonuje równie racjonalnie jak jej odpowiedniki w innych gminach. Należy do nielicznych, które miały 50 % ściągalności należności od osób korzystających z jej usług.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi posługuje się terminem "Izba Wytrzeźwień" i mówi wprost, że gmina może ją prowadzić. Tak więc nie likwidujemy izby dlatego, że nie możemy jej prowadzić, ale dlatego, że uważamy, iż prowadzenie takiej instytucji nie mieści się w standardach prawa europejskiego, jest reliktem przeszłości.
Ustawa wzkazuje, kto może się zajmować takimi osobami. Jest to policja, bo tylko ona może pobierać opłaty. Są to ustawowe kompetencje policji, dlatego gmina nie może zatrudniać sanitariusza.
Czym innym są takie organizacje jak klub AA zajmujące się pomocą uzależnionym - inna jest ich filozofia działania.
W związku z kwestionowaną przez przedmówcę treścią § 3. wiceprezydent proponowała autopoprawkę, zgodnie z którą w miejsce wiceprezydenta i skarbnika miasta wpisuje się prezydenta miasta.

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- wydaje się celowe jedno sprostowanie - chodzi mi o gloryfikowanie czy nieprecyzyjne posługiwanie się wynikami sondaży w naszym kraju. Na podstawie pisma informującego o wynikach sondażu nie można wyciągnąć wniosku, że większość gdynian jest przeciwna likwidacji. Jedyny wniosek jaki z pisma, które otrzymaliśmy, można wyciągnąć jest taki, że ileś osób odpowiedziało "nie". Nie powinniśmy w ogóle interpretować tych wyników, zwłaszcza że nie mamy żadnych danych co do ich reprezentatywności. Tak więc nie znamy opinii większości mieszkańców w tej sprawie. Znamy jedynie opinię 877 respondentów płci obojga, w wieku od 18 do 84 lat, spotkanych w różnych miejscach miasta. Prosiłbym o nieposługiwanie się tym argumentem.

UCHWAŁA NR X/216/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień przy ul. Redłowskiej 31 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/


Ad 4.18
Projekt przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
UCHWAŁA NR X/217/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 49, jako działka nr 863/59 zapisana w KW 52049 /ul. Morska 91A/ na rzecz każdorazowego podmiotu fizycznego lub prawnego uprawnionego do korzystania z piwnic pod budynkiem Morska 89A, usytuowanym na działce 832/59 KM 49 oraz zapewniającej dojście do lokalu użytkowego w budynku ul. Morskiej 89A została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.19
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.
Tytułem uzupełnienia, wiceprezydent informował, iż w celu realizacji przedsięwzięcia Miasto podejmuje działania zmierzające do pozyskania gruntów biegnących wzdłuż torów SKM, tworzących prostą linię od Węzła Franciszki Cegielskiej do dworca w Gdyni-Redłowo. (Przedmiotowe uzasadnienie dotyczy także kolejnego projektu).
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR X/218/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego firmie "Intop-Ltd" sp. z o.o. w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - DROGA RÓŻOWA została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.20
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR X/219/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - DROGA RÓŻOWA została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.21
Projekt rekomendował do przyjęcia prezydent Wojciech Szczurek przypominając, iż kwestię stosowania reklam i informacji dźwiękowych rada po raz pierwszy rozstrzygnęła w roku 92. Zakaz wprowadzony przez radę był efektem licznych skarg mieszkańców na firmy stosujące reklamy dźwiękowe. Władze miasta popierają aktywność podmiotów gospodarczych, ale chcą też zapewnić mieszkańcom terenów zurbanizowanych spokój. Przedmiotowy projekt nie tworzy nowej jakości, natomiast będzie stanowił podstawę prawną umożliwiającą skuteczne egzekwowanie przestrzegania zakazu.

Wiceprezydent Michał Guć inofmował, iż w drodze autopoprawki, w § 3. dopisuje się słowa: "... oraz Nr XVII/962/01 z 28 lutego 2001 r...".

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej - pozytywna
UCHWAŁA NR X/220/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ograniczenia w stosowaniu reklam i informacji dźwiękowychoraz informacyjnych sygnałów dźwiękowych została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.22
Jak informował wiceprezydent M. Guć, projekt dotyczy parku technologicznego stworzonego na terenie byłej zajezdni autobusowej. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2. lat. Z uwagi na zawieszenie realizacji kontraktu wojewódzkiego, do którego zgłoszono to przedsięwzięcie, Miasto wystąpiło o dotację z programu PHARE. Taka dotacja została przyznana. Kolizja zapisów o dotacjach z kontraktu i z programu PHARE mogła skutkować odebraniem tych pieniędzy Miastu, dlatego władze miasta przystąpiły do renegocjacji kontraktu i w konsekwencji także do wpisania innego przedsięwzięcia, które może być odrębnie finansowane (także związane z parkiem). W kontrakcie wojewódzkim jest zapisane ostatecznie 650 tys. zł. na realizację tego zadania. 500 tys. zł. będzie pochodziło z budżetu państwa , natomiast 150 tys. zł. z budżetu samorządu wojewódzkiego. Uruchomienie środków wymaga podpisania umowy, umowa zaś musi być akceptowana przez stosowne organy stanowiące, tj. Sejmik Wojewódzki i Radę Miasta. Pozyskane środki byłyby wydatkowane jeszcze w bieżącym roku.

UCHWAŁA NR X/221/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. Stworzenie Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.23
Michał Guć- po długich zabiegach samorządu granice portu zostały zmienione w styczniu tego roku. Celem tych działań było włączenie do granic miejskich terenów, które nie były wykorzystywane przez port i uruchomienie tam procesów inwestycyjnych niekoniecznie związanych z gospodarką morską. Przypomnę, że granice portu nie mają charakteru cywilnego, obowiązują tam natomiast szczególne reguły administracyjne. Podjęcie uchwały pozwoli na ominięcie uciążliwych procedur w przypadku przystępowania do realizacji inwestycji na tym terenie. Wydane rozporządzenie wyłączyło spod jurysdykcji portu mole południowe, Skwer Kościuszki i pirs należący do "Dalmoru". Przedsiębiorstwo "Dalmor" chce realizować inwestycje nie związane z gospodarką morską, z drugiej zaś strony ma też pewne plany związane ze sprawami morskimi, dlatego też, aby mogły tam przybijać statki, konieczne jest ustanowienie przystani morskiej. Decyzje w sprawie takiej przystani podejmuje Urząd Morski, ale wymagana jest też opinia rady wyrażona w formie uchwały.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna

St. Szwabski - czy tytuł uchwały nie powinien brzmieć tak, jak w aneksie - "... przystani morskiej "Dalmor w Gdyni".

Wiceprezydent Michał Guć wyjaśniał, iż "przystań morska" jest nazwą ustawową i autorzy projektu chcą być zgodni z rygorem ustawowym ("Dalmor" jest nazwą własną).
Aby jednak nie było rozbieżności w tekstach projektu i aneksu, wiceprezydent zaproponował, w drodze autopoprawki, wykreślenie w § 1. słowa "Dalmor".

UCHWAŁA NR X/222/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia opinii dot. granicy przystani morskiej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.
Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Lech Żurek. W okresie sprawozdawczym członkowie komisji zebrali się 18 razy, w tym jedno posiedzenie miało charakter wyjazdowy (objazd inwestycji miejskich).
Komisja zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką komunalną, ochroną środowiska i wszystkimi kwestiami stanowiącymi przedmiot pracy Zgromadzenia "Dolina Redy i Chylonki".
Członków komisji absorbowały szczególnie dwa zagadnienia:
- plany zagospodarowania przestrzennego;
- plany inwestycji miejskich i związana z nimi dokumentacja - komisja otrzymała wszystkie projekty będące w posiadaniu wydziału inwestycji i na ich podstawie próbuje stworzyć gradację tych inwestycji wg. kryterium potrzeb
Trzecim obszarem działania komisji jest bieżące opiniowanie projektów uchwał.


Ad 6.
Stanisław Szwabski- Zarząd związku kontynuuje prace nad studium wykonalności nowego systemu gospodarki odpadami. Nie polega on, oczywiście, na odejściu od systemu MIX, a wynika z konieczności przyjęcia nowych możliwości finansowania tego systemu. Obecne inwestycje pociągają za sobą konieczność przejścia na wyższe standardy i będą się łączyły z wyższymi kosztami. Inna przesłanka podjęcia tych prac wiąże się z negatywnymi elementami, jak podrzucanie śmieci do lasów czy do ulicznych pojemników. Jest tych negatywnych zjawisk więcej i aby je opanować powstaje opracowanie nowego studium. Jego zasadniczym założeniem jest wprowadzenie powszechnej opłaty śmieciowej na terenie gmin związkowych. Oczywiście sam związek nie będzie w stanie wprowadzić tego systemu w życie i dlatego przygotowuje się alternatywne rozwiązanie, tj. uszczelnienie obecnego systemu. Wiąże się z tym konieczność oszacowania kosztów niezbędnych do poniesienia tak przez budżety gmin jak i przez mieszkańców gmin związkowych. Opracowanie jest już bardzo zaawansowane i w ciągu najbliższych tygodni powinno być gotowe, a wówczas stanie się przedmiotem dyskusji zarówno w związku jak i w gminach. Będzie też do wglądu dla wszystkich Państwa zainteresowanych tą problematyką.


Ad 7.
Radny A. Borkowski odczytał interpelację dotyczącą braku zgody na zorganizowanie festynu pn. "Pożegnanie lata" przez Gdyńskie Forum Myśli Współczesnej - stanowi załącznik.
Radny Borkowski oświadczył: - Nie oczekuję odpowiedzi w tej chwili.


Ad 8.
Prezydent Wojciech Szczurek odniósł się do interpelacji radnego A. Borkowskiego dziękując za nią radnemu i informując następnie, iż problem procedur związanych z użyczaniem terenów podmiotom zewnętrznym był jednym z tematów dyskusji członków Kolegium Prezydenta.
- Taka procedura jest przygotowywana - zapewniał prezydent. - Jest niezbędna szczególnie w przypadkach tak niekompetentnych wniosków jak ten, o którym mówił radny Borkowski. Organizator nie potrafił odpowiedzieć na najprostsze pytania, co rzadko się zdarza. Trzeba rozstrzygnąć, czy pozostawi się te kwestie do suwerennej decyzji organizatora, czy też powinno to podlegać ocenie władz miasta, bo przecież Miasto, jako właściciel terenu, po części ponosi za to odpowiedzialność. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać tego od gminy. Zdania mogą tu być podzielone. Procedura będzie przygotowana i rada zostanie o niej poinformowana.

Jerzy Miotke - w imieniu władz regionalnych Związku Zawodowego "Solidarność" informuję o marszu protestacyjnym, którego celem będzie zwrócenie uwagi wszystkim tworzącym prawo w Polsce na niedoskonałości związane z gospodarką morską. Zostały wyartykułowane postulaty, które są bardzo zbieżne z treścią rezolucji podjętej dzisiaj przez Radę Miasta. Pan Miotke informował szczegółowo o dacie, godzinie i planowanej trasie przemarszu.

Adam Borkowski wyraził duże zadowolenie z tytułu wydania świetnego informatora o regatach 2003 roku. Radny wyraził swoje najwyższ uznanie i zwracał się do Prezydenta o nagrodzenie autorów informatora. - Jestem z tego bardzo zadowolony i dumny.


Ad 9.
Radny Adam Borkowski- mój wrodzony takt i bezgraniczna wyrozumiałość są "gwałcone" od marca tego roku, bowiem uchwała z 11 grudnia w § 2. wyznaczyła pewien termin Panu Prezydentowi i ten termin do dzisiaj nie został zrealizowany. Nie chciałbym dalej gwałcić swojego wrodzonego taktu i bezgranicznej wyrozumiałości, dlatego proszę Pana Prezydenta o przypomnienie sobie o tej uchwale.

Wojciech Szczurek- chciałbym uderzyć się w piersi - to prawda, że ten termin został przekroczony, ale jednocześnie przypominam, że radni zainteresowani projektem, w tym także Pan Borkowski, taki projekt otrzymali, choć to prawda, że powinien on zostać formalnie złożony na ręce Pana Przewodniczącego RM. Trochę tu poszliśmy na skróty. Chciałbym wytłumaczyć, skąd to się bierze. Otóż zmieniające się mniej więcej raz w miesiącu przepisy prawa zmuszają nas do ciągłego weryfikowania treści projektu Statutu. Dzisiaj także zostałem poinformowany o planowanych kolejnych zmianach ustawy o finansach publicznych, które zostały złożone do laski marszałkowskiej i które znowu spowodują taką konieczność.
Prezydent zapewnił: - Do kolejnej sesji RM dokonamy zmiany w zapisie projektu uchwały dotyczącym terminu albo złożymy projekt Statutu, zgodnie z wnioskiem.

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk informował, że projekt Statutu jest też przedmiotem pracy Komisji Statutowej. - Czekamy na odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji, ponieważ musieliśmy wysłać do akceptacji wszystkie pieczęcie, herb, a także Medal im. E. Kwiatkowskiego.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 24 września b.r.; godz. 12.


Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RM, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 27.08.2003