Sesja nr VIII z dnia 2003-05-28

PORZĄDEK OBRAD

VIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

28 maja 2003 ROKU

Godz.12.00, SALA 105 UM


 

1. Otwarcie sesji Rady Miasta

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miasta

4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1.zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/71/2003 r. z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2003,

4.2.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulicy Legionów i Alei Zwycięstwa - na północ od ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 169,

4.3.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częścvi dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej,

4.4.zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVI/1167/01 z 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej,

4.5.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej (M.Zejdler, J.Lewandowski),

4.6.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej (K.Derdzikowski),

4.7.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej,

4.8.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej (M.Głogowski),

4.9.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej (E.Bargiel, C.Bargiel),

4.10. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej (S.Żemajtys),

4.11. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej na rzecz użytkownika wieczystego Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

4.12. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Unruga 84a, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej,

4.13. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 71, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Makuszyńskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

4.16. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych, położony przy ul. Zapotocznej,

4.17. zmiany uchwały nr XLIII/1386/2002 Rady Miasta Gdyni z 28 sierpnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność Skarbu Państwa i będącego w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. "Droga Różowa",

4.18. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność Domów Towarowych "Casino" S.A. oraz własność Skarbu Państwa i będącego w użytkowaniu wieczystym Domów Towarowych "Casino" S.A. - Droga Różowa o raz uchylenia uchwały nr XIX/620/00 Rady Miasta Gdyni z 24 maja 2000 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Śląskiej

4.19. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Orzechowej i ul. Nowodworskiego,

4.20. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni,

4.21. zmiany uchwały Nr XLIV/1406/2002 Rady Miasta Gdyni z 25 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Energetyków 13A,

4.22. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dzielnicy Chylonia - osiedle Meksyk,

4.23. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Grażyny,

4.24. nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości lokalowej położonej w Gdyni przy ul. Legionów 78/4,

4.25. wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowym przy ul. Morskiej 97, usytuowanym na działce nr 892/53 km 49,

4.26. ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu do stacji transformatorowych położonych przy ul. Zamenhofa,

4.27. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej położonej przy ul. Zamenhofa,5. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.PROTOKÓŁ NR 8/03 z VIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

28 maja 2003 r.


Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu.Przypisy protokolantki pisane są kursywą. Pełne brzmienie opinii komisji – jak w biuletynie stanowiącym załącznik.W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta.  Ad 1

Otwarcie sesji RM ogłosił Przewodniczący, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Do porządku obrad zgłoszono nast. uwagi i wnioski: radny Adam Borkowski proponował przesunięcie punktów o numerach 4.5., 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.18 (numery jak w pierwotnym porządku stanowiącym załącznik) na dalsze pozycje uzasadniając, iż w trakcie obrad planowana jest przerwa, co limitowałoby czas dyskusji nad projektami występującymi pod powyższymi numerami St. Szwabski- rzeczywiście planujemy przerwę, ale chciałbym uniknąć stwarzania wrażenia, że z powodu przerwy trzeba dokonać jakichś nadzwyczajnych posunięć. Oczywiście wniosek poddam pod głosowanie.  Wiceprezydent Marek Stępa wnioskował w imieniu projektodawcy o zdjęcie z porządku projektów występujących pod numerami 4.5 i 4.6 i wprowadzenie projektu  dot. zabezpieczenia środków przekazywanych przez ministerstwo edukacji i sportu na dofinansowanie hali widowiskowo – sportowej. Chodzi o gwarancję, że środki uzyskane z ministerstwa zostaną przeznaczone jedynie na ten cel. Stosowny wniosek z uchwałą musi być złożony do końca maja, stąd tryb nadwyczajny wprowadzenia projektu pod obrady. Złożenie projektu w normalnym trybie nie było możliwe, z uwagi na fakt, iż trwały jeszcze prace związane z wyborem najlepszego sposobu zabezpieczenia środków.  Radny A. Borkowski proponował wprowadzenie nowego projektu w miejsce wycofywanego, występującego pod numerem 4.5. Tym samym radny wycofał swój poprzedni wniosek (p. wyżej).  

Wniosek wiceprezydenta M. Stępy o wykreślenie 2. projektów i wprowadzenie na miejsce jednego z nich (4.5.) projektu w spr. zabezpieczenia środków przyznanych przez ministerstwo edukacji przyjęto jednogłośnie /25/.

Porządek z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie /25/. 


Ad 3.

Wobec braku uwag protokół VII Sesji RMG został przyjęty.  Ad 4.1.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił skarbnik A. Goldmann. Opinie komisji – pozytywne (p. biuletyn) Radny A. Borkowski prosił o wyjaśnienie, w związku z pozycją dotyczącą ZKM, jakie skutki przyniesie zmniejszenie ilości wozokilometrów w porównaniu z rokiem 2002 (dot. § 7). Czy nie wpłynie to na obniżenie jakości usług? Wiceprezydent Marek Stępa uspakajał, iż proponowane zmiany co do ilości wozokilometrów są efektem żmudnej pracy nad racjonalizacją sieci. Ta redukcja jest wynikiem prowadzonych systematycznie badań  i zasięgania opinii mieszkańców. Ilość kursów ulegnie ograniczeniu w godzinach, kiedy zainteresowanie usługami komunikacyjnymi jest najmniejsze.  
UCHWAŁA NR VIII/155/2003 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/71/2003 z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2003 została przyjęta jednogłośnie /24/. Ad 4.2.

 Przedstawiając projekt wiceprezydent Marek Stępa informował, iż centralną część terenu objętego planem zajmuje budynek „widmo” – nigdy niedokończona wojskowa przychodnia zdrowia. Teren nabył prywatny inwestor i  nic tu  nie może na razie zrobić, ponieważ obowiązujący zapis przeznacza teren pod budowę okręgowej poradni specjalistycznej. Nabywca złożył wniosek o przeznaczenie terenu na cele mieszkaniowo – usługowe. Studium przewiduje dla tego terenu ekspansję usług i wykorzystanie walorów tego terenu dla funkcji komercyjnych.  Sporządzenie planu pozwoli odpowiedzieć jak ta ekspansja ma wyglądać i jak wpisać w to cele, które chce realizować inwestor.  


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – pozytywna

A. Borkowski- jest to teren przeznaczony pod ekspansję usług centralnych. Co to jest „usługi centralne”? Jakiego obszaru ten plan dotyczy? Jeśli są to 2 ha lub więcej , to zgodnie z ustawą można taki teren  przeznaczyć pod budowę obiektów wielkopowierzchniowych. W § 3 punkcie 1. projektu nie ma o tym mowy. Pan M. Stępa stwierdził, iż nie ma intencji z żadnej strony co do umieszczania na przedmiotowym terenie obiektów wielkogabarytowych. Rzeczywiście są to 2 ha, ale z tej wielkości nic nie wynika jeśli chodzi o łączny metraż zabudowy, ponieważ to właśnie plan ustala intensywność zabudowy. Szansą wydaje się likwidacja niedokończonego obiektu. W kwestii pytania o tzw. usługi centralne, wiceprezydent wyjaśniał, iż pojęcie to nie jest zdefiniowane w ustawie o planowaniu przestrzennym ani w studium. Można się domyślać, że chodzi tu o funkcje unikatowe dla miasta, czyli świadczenie usług dla ogółu mieszkańców miasta. Wiceprezydent zaznaczył, że jest to interpretacja, a nie definicja.  Radny Jarosław Duszewski pytał, czy każda firma występująca o zmianę planu zagospodarowania czeka miesiąc na stosowną uchwałę rady, jak to ma miejsce w przypadku firmy Invest Komfort. M. Stępa- każda firma występująca z wnioskiem, którego zrealizowanie jest zgodne z zamierzeniami Miasta, może liczyć na pozytywną decyzję. Oczywiście zdarzają się wnioski niezupełnie zbieżne lub wręcz kłócące się z filozofią rozwoju miasta zapisaną w dokumentach. Z takimi wnioskodawcami prowadzi się rozmowy w celu przekonania ich do innych rozwiązań. Ten wniosek odpowiada intencjom nie tylko rady, ale i mieszkańców, ponieważ obecny stan zagospodarowania działki jest niezadawalający.  
UCHWAŁA NR VIII/156/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulicy Legionów i Al. Zwycięstwa- na północ od ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 169 została przyjęta: 24/0/1 Ad 4.3

Jak informował wiceprezydent M.Stępa, przedmiotowy obszar objęty jest działaniami planistycznymi, jednak w toku prac okazało się, że kilka istotnych funkcji nie zawrze się w granicach planu przewidzianych w uchwale z roku 97. Nie zmieści się w tych granicach przepompowni ścieków i stąd konieczność poszerzenia obszaru oraz uchylenia uchwały z 97 roku.  

Opinie 3. komisji j.w.

 Wątpliwości radnego A. Borkowskiego budził zapis w 3. akapicie uzasadnienia do projektu, gdzie mowa jest o uwzględnieniu części postulatów. Tym samym należy rozumieć, że projektodawca wyprzedza coś, co ma zrobić Rada Miasta w dalszej kolejności, po przyjęciu uchwały i wyłożeniu planu do wglądu mieszkańców (mowa o rozpatrzeniu ewentualnych zarzutów i protestów – p.p.). Radny Borkowski prosił o wyjaśnienie, czy taka procedura jest zgodna z prawem.  M. Stępa- odrzucenie zarzutów jest kompetencją rady, natomiast nie jest sprzeczne z prawem uwzględnianie uwag wnoszonych w trakcie planowania, co często pozwola ustrzec się przed napływem nadmiernej ilości zarzutów i protestów. Po prostu uwagi zawarte w stanowiskach mieszkańców były rozpatrywane i tam, gdzie to było zasadne, skutkowały dokonywaniem korekt. Niezaprzeczalną kompetencją rady  jest ustosunkowanie się do zarzutów i protestów, których na etapie opracowywania planu nie mogliśmy uznać.  W związku z uwagą radnego Lecha Żurka wiceprezydent zgłosił autopoprawkę, zgodnie z którą w punkcie 12. § 3 przywołuje się nazwę odpowiedniej ustawy i stosowne dane dotyczące Dziennika Ustaw. 


Opinie 3. komisji j.w.

UCHWAŁA NR VIII/157/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej została przyjęta jednogłośnie/23/. Ad. 4.4.

Przedstawiający projekt wiceprezydent M. Stępa informował, iż przyjmując uchwałę nie miano pełnego rozeznania sytuacji w terenie. Brano wówczas pod uwagę dwa warianty przebiegu drogi, której dotyczy plan. Prace  w toku realizacji planu wykluczyły jedno z rozwiązań, wobec czego uznano, że plan winno się ograniczyć do samego przebiegu drogi. Pozostawienie planu w dotychczasowym kształcie  spowodowałoby konieczność wpisania innej jeszcze funkcji, co nie byłoby poparte dostateczną analizą.  

Opinie 3. komisji j.w.

UCHWAŁA NR VIII/158/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVI/1167/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej – Nowej Wiczlińskiej została przyjęta jednogłośnie /22/. Ad 4.5.

Jak informował wicepr. M. Stępa, ministerstwo edukacji wesprze planowaną inwestycję (halę widowiskowo – sportową) - 50 % koniecznych środków, tj. 13,5 mln. zł. Darczyńca chce mieć pewność, że środki nie zostaną wykorzystane na inny cel. Miasto Gdynia stosowało w analogicznych przypadkach metodę polegającą na wystawieniu weksla in blanco. Tą sprawdzoną metodę projektodawcy i w przedmiotowym przypadku proponują zastosować.  


Opinia Komisji Sportu - pozytywna.

 Radny A. Borkowski powołał się na artykuł zamieszczony w „Gazecie Wyborczej”, w którym podana jest informacja o zakwestionowaniu wystawiania weksli przez Miasto przez NIK i RIO. M. Stępa- uważna lektura artykułu wyjaśniłaby, że chodziło tu o ograniczenia limitujące wysokość zadłużenia Miasta.  
UCHWAŁA NR VIII/159/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowo – widowiskowej w Gdyni została przyjęta: 25/0/2 


Ad 4.6

Jak informował wiceprezydent Marek Stępa, zarzut związany jest z dość zażartym sporem sąsiedzkim, który -  w intencji projektodawców - miał być rozstrzygnięty przedmiotowym planem. Treść zarzutów wniesionych przez strony świadczy jednak o tym, że zamysły autorów planu nie zakończyły się w pełni sukcesem. Niemniej projektodawcy są przekonani, że proponowana wizja zagospodarowania przedmiotowego terenu jest racjonalna i celowa.

O szczegółowe przedstawienie istoty pierwszego zarzutu wiceprezydent poprosił naczelnika wydziału urbanistyki, pana Marka Karzyńskiego.

 

M. Karzyński - zarzut dotyczy terenów będących własnością państwa Głogowskich oraz terenu sąsiadującego z ich terenami, na którym znajduje się warsztat samochodowy i funkcjonująca w nim m. in. lakiernia należące do pana Żemajtysa.

Szczegółowa treść zarzutu przytoczona jest w uzasadnieniu do projektu (p. zał. do prot.).

- Państwo Głogowscy – informował dalej pan Karzyński – kwestionują sposób zagospodarowania terenu będącego ich własnością. Chcieliby, aby teren przeznaczony był w maksymalnym stopniu pod zabudowę mieszkaniową. Plan przewiduje zaś na tym terenie zieleń parkową. Na przedmiotowym terenie występuje szereg ograniczeń wynikających z samych warunków terenowych. Przebiega tu skanalizowany odcinek potoku, ponadto teren graniczy bezpośrednio z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wprowadzone ograniczenia są wynikiem uwag wydziałów opiniujących  jak i służb ochrony przyrody. W bezpośrednim sąsiedztwie lasów przewidziana jest zieleń parkowa. W planie przewidziana jest droga dojazdowa, która ma służyć obsłudze nowowydzielonych działek oraz dojazdowi do skanalizowanego potoku Marszewskiego.

Pan M. Karzyński wnioskował o odrzucenie zarzutu.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywna (przy 1. głosie wstrzymującym się)Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej – pozytywna 

DEBATA: 

Jak stwierdził radny Adam Borkowski, odrzucenie zarzutu nie jest prostą sprawą.

Radny Borkowski zarzucił, iż wbrew dotychczasowej praktyce nie dostarczono radnym ksero pisma zawierającego zarzut do planu.
Mówi się, że plan jest jednym z 3. wariantów, rzekomo najlepszym - mówił dalej radny Borkowski. - Podnosi się argument, że ulica Jałowcowa nie ma chodnika i dlatego występuje konieczność urządzenia drogi biegnącej środkiem przedmiotowego terenu. Ulica Jałowcowa nie ma chodnika - to prawda, ale teren wzdłuż wszystkich działek jest urządzony z wyjątkiem jednej działki - działki lakiernika, który wbudował się ze swoją posesją w pas, który powinien stanowić chodnik dla pozostałych działek. Ulica Jałowcowa jest wyasfaltowana i tańsze byłoby zrobienie przy niej chodnika. Tymczasem mówi się, że biedne dzieci będą miały bliżej idąc ulicą, która ma biec środkiem działki. Część właścicieli terenów położonych bardziej na północ wnioskowali o poprowadzenie drogi tak, jak to wskazują planiści, ale wynika to z tego, że ci właściciele są w konflikcie z Panem Głogowskim. Rozsądnym rozwiązaniem byłby jeden z rozpatrywanych zresztą wariantów, zakładający poprowadzenie drogi wzdłuż granicy posesji szkolnej. Zostałby większy teren do zagospodarowania, a tak biegnącą drogą można by dojść do lasów parku. Tam rzeczywiście nabrzmiał konflikt. Państwo Głogowscy kupili ten teren, aby stworzyć tam sobie dobre warunki. Tymczasem urządzono tam bezprawnie, bez zgody urzędu, lakiernię. Aby zapobiec dalszym zadrażnieniom między sąsiadami należałoby projekt jeszcze raz przeanalizować. Sąsiedztwo lakierni jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Wypowiedziała się na ten temat rada dzielnicy, a także nasze służby ochrony środowiska. Często interweniują tam Straż Miejska i Policja. Mam protokoły do wglądu. Proponuję, aby dla tzw. świętego spokoju zdecydowano się na poprowadzenie drogi wzdłuż szkolnego płotu.  

Do powyższego wystąpienia odniósł się wiceprezydent Marek Stępa: - Nad planem tego terenu pracujemy już 7 lat. Powiem uczciwie: nie widzę szans, iż dalsze przedłużanie tych prac cokolwiek zmieni. Wg naszej oceny proponowane rozwiązanie jest najlepsze, ponieważ  Miasto unika wejścia w konflikt z takimi instytucjami jak Lasy Państwowe, wydział ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Dyrekcja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego itd. Nie udało się zagasić konfliktu i po 7. latach ja już nie mam nadziei na pogodzenie tych stron. W naszym interesie jest przyjęcie takiego rozwiązania, które nie wepchnie nas w konflikt z innymi instytucjami. Propozycja Pana Borkowskiego co do przebiegu drogi byłaby może do zaakceptowania przez jedną stronę, ale nie do zaakceptowania przez instytucje, które stoją na straży ochrony środowiska. Droga idąca wzdłuż posesji szkoły stykałaby się z lasem. Trzeba było kierować się przede wszystkim racjonalnością rozwiązania z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego. Proponowany przebieg drogi pozwoli na zaktywizowanie terenu (nie na to, aby chodziły po niej dzieciaczki). Jest to poza tym droga eksploatacyjna dla suchego zbiornika retencyjnego.  

UCHWAŁA NR VIII/160/2003 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej została przyjęta: 19/3/2.Ad 4.7

Projekt przedstawił naczelnik wydziału urbanistyki, p. M. Karzyński: - W zarzucie kwestionuje się zasadność budowy drogi 05KD i – jak to określono – legalizację lakierni. Zasadność budowy drogi była już przedstawiona, poza tym pozwoli to na uporządkowanie elementów infrastruktury technicznej, która będzie obsługiwać ten obszar. Szerokość drogi jest pochodną ilości sieci i odcinka potoku. Jeśli chodzi o problem lakierni, to co prawda plan dopuszcza prowadzenie działalności produkcyjno – usługowej  zgodnie z aktualnym stanem i wnioskiem właściciela gruntu, jednak biorąc pod uwagę zgłaszane zastrzeżenia planiści wprowadzili ograniczenie ewentualnej uciążliwości, polegające na zakazie przekraczania standardów wymaganych dla środowiska mieszkaniowego  na granicy działki. Nie można więc mówić o legalizacji źle prowadzonej lakierni.  

Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR VIII/161/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej została przyjęta: 16/3/0.Ad 4.8.

M. Karzyński - zarzut do pierwotnej wersji planu dotyczył w całości  terenu tych Państwa. Kwestionowano przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, a więc całkowicie przeciwny do wniosku Państwa Głogowskich. Proponujemy odrzucenie zarzutu w części, ponieważ większość terenu przeznacza się jednak pod zabudowę mieszkaniową z wyjątkiem enklawy przeznaczonej pod zieleń parkową.  

Opinie komisji j.w. 

Radny A. Borkowski informował, że na przedmiotowym terenie tylko 2 czy 3 działki nadają się pod zabudowę.  

Przewodniczący RM Stanisław Szwabski stwierdził, iż powyższa informacja potwierdza zasadność odrzucenia zarzutu.

UCHWAŁA NR VIII/162/03 RADY MIASTA GDYNI w  sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej została przyjęta: 18/3/2Ad 4.9

M. Karzyński - Pan S. Żemajtys wniósł zarzut do pierwszej wersji planu kwestionując  przeznaczenie terenu bezpośrednio sąsiadującego z jego terenem pod zabudowę mieszkaniową. Ten zarzut uwzględniono w całości. W obecnej wersji planu Pan Żemajtys zakwestionował ograniczenia odnoszące się do działalności, jaką prowadzi na swoim terenie. Są to bardzo szczegółowe zarzuty (omówione w uzasadnieniu do projektu stanowiącym załącznik – p.p.). Część z tych zarzutów uznaliśmy za zasadne, np. skorygowanie wysokości zabudowy, czy dotyczące proponowanej linii zabudowy od strony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – tu uznaliśmy, że nie powinniśmy powtarzać w planie obowiązujących przepisów szczegółowych. Części zarzutów nie uwzględniono. Pozostała nieprzekraczalna linia zabudowy – odległość 10 m od ulicy Jałowcowej (uznano za konieczne zapewnienie rezerwy dla modernizacji tej drogi w przyszłości).  

Opinie komisji j.w. 

Radny Jarosław Duszewski - przy takim planie co właściciel lakierni będzie musiał robić, aby nie utrudniać innym życia? 

M. Karzyński- jeśli chodzi o aktualne funkcjonowanie lakierni w toku jest postępowanie, w które zaangażowane są służby sanitarno – epidemiologiczne i chociażby z tego powodu właściciel lakierni będzie musiał zmienić sposób użytkowania. Jeśli będzie chciał uzyskać pozwolenie na rozbudowę czy przebudowę tego warsztatu, będzie musiał przedstawić sposób zagospodarowania w oparciu o plan, a więc m. in. ocenę oddziaływania na środowisko, która będzie musiała wykazać, że nie zostaną przekroczone określone standardy.

J. Duszewski - czy tylko przy rozbudowie? 

M. Karzyński - m. in. przy rozbudowie. Plan można stosować także do interpretacji obecnego stanu funkcjonowania lakierni.  

UCHWAŁA NR VIII/163/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej została przyjęta: 19/5/0Ad 4.10
Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak
Opinie 3. komisji j.w. 

UCHWAŁA NR VIII/164/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej, na rzecz użytkownika wieczystego Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  została przyjęta jednogłośnie /22/.Ad 11.
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiakzgodnie z treścią załącznika.  
Opinie komisji j.w. 
A. Borkowski - zastanawia mnie łatwość z jaką wyzbywamy się terenu i to jeszcze po odjęciu kosztów budowy apteki. Tak nie powinno być. Dbajmy o nasz majątek. 
 B. Stasiak - wycenia się całą nieruchomość, ale wykupuje się to, co jest potrzebne. Chcemy jedynie sprzedać grunt znajdujący się pod obiektem.  

UCHWAŁA NR VIII/165/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Unruga 84a, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej została przyjęta: 20/0/2Ad 4.12
Wiceprezydent Bogusław Stasiak podkreślił, że art. 37 ustawy daje uprawnienie do sprzedaży na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej obiektem postawionym zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.Wiceprezydent przypomniał, jaka jest historia gruntów przy ul. Kopernika: w roku 1987 urząd miejski zawarł na czas nieoznaczony umowę z przedsiębiorstwem Danpol. Na mocy trójstronnego porozumienia zawartego w roku 94 gmina Gdynia przejęła nieruchomość od Danpolu i przekazała ją spółce Polares. Polares sprzedała nakłady poczynione już wówczas na tym terenie na rzecz Danpolu. W 97 roku ta umowa wygasła. W międzyczasie spółka Polares  wykazała zainteresowanie realizacją innej inwestycji niż zakładaną pierwotnie wytwórnią soków. Tą inwestycją był obiekt rekreacyjny. W roku 97 Rada Miasta podjęła uchwałę o wydzierżawieniu przedmiotowego terenu na okres 30. lat w drodze konkursu ofert. Pojawił się wówczas spór między stronami co do sposobu rozliczenia nakładów, szczególnie tych, które podmiot przejął od poprzednich wykonawców. W październiku 97 roku, na wniosek skarbnika gminy, Rada dokonała zmian w budżecie, uznając poniesione przez podmiot nakłady na realizację obiektu. Rozpoczęły się negocjacje dotyczące wydania tego terenu z „rozgrzebaną” budową i skonsumowania uchwały Rady Miasta. 19 grudnia 97 roku nieruchomość przeszła do ABK-u w celu administrowania terenem. 23 marca 98 roku, decyzją Zarządu (uchwała – p.p.) zaakceptowany został wynik przetargu, w którym pojawiła się spółka NORD i z nią zawarto umowę dzierżawy. Przedłożony projekt uchwały – jak dalej informował wiceprezydent Stasiak – przewiduje sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawcy. Dokonana zostanie wycena obejmująca wartość poniesionych nakładów, nawiasem mówiąc ogromnych. Wycena będzie dotyczyła tak gruntu jak i nieruchomości. Kupujący będzie od tej wartości płacił VAT, a także będzie płacił za grunt. Będzie mógł także – jeśli taka będzie jego wola – nabyć nieruchomość, jeśli stosowną uchwałę podejmie RM. Obecnie grunt jest dzierżawiony. Dzierżawa wynosi około 150 tys. zł. rocznie. Komisja Gospodarki Komunalnej zwróciła uwagę, że dobrze byłoby wynegocjować taką cenę, która odpowiadałaby łącznej wysokości wpływów jakie miałyby miejsce przez pozostałe 25 lat dzierżawy. Oczywiście uprzednio musi być dokonana wycena nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie pozwala na sprzedaż poniżej wartości określonej w wycenie. Dotychczasowa praktyka jest taka, że sprzedaż następuje za kwotę wyższą, niż ta określona w wycenie. Wiceprezydent B. Stasiak zapewnił, iż uwagi komisji są przez Kolegium Prezydenta odnotowane (o których mowa wyżej – przyp. prot.). Jednocześnie wiceprezydent zastrzegł, iż zbyt wysoka kwota  może spowodować odstąpienie dzierżawcy od transakcji.  Jak zapewniał pan Stasiak, polityka Miasta jest taka, aby wykonawcy po zrealizowaniu inwestycji mieli możliwość wykupu nieruchomości. Z punktu widzenia dzierżawcy zakup gruntu  daje takie możliwości jak choćby zaciąganie kredytu hipotecznego i – co za tym idzie – możliwość prowadzenia operacji kapitałowych. Wiceprezydent przypomniał na koniec, iż rada podjęła podobną uchwałę w przypadku „Batorego”, która zresztą do dzisiaj nie jest zrealizowana, ponieważ „Batory” nie jest w stanie zapłacić wynegocjowanej kwoty. 

Opinie komisji – pozytywne (szczegółowe brzmienie poszczególnych opinii jak w biuletynie stanowiącym załącznik). 

Radny Adam Borkowski pytał: - czy na wszystkie nakłady poniesione na przedmiotowym terenie urząd w Gdyni wydał stosowne zezwolenie?;- czy badano, jaka jest kondycja finansowa spółki NORD – czy spółka będzie wypłacalna w razie podjęcia przez radę uchwały? 

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniał: - Kondycja finansowa spółki NORD nie była przedmiotem badań. Na dzień dzisiejszy zaległości w płaceniu czynszu dzierżawnego nie występują, choć opóźnienia miały czasami miejsce, jak to w życiu bywa. W przypadku sprzedaży będzie sporządzany protokół uzgodnień i w nim muszą być uwzględnione ewentualne zaległości. Nie znamy kondycji finansowej tego podmiotu, należy jednak domniemywać, że nie jest ona zła, skoro zrealizował inwestycję i ona dobrze funkcjonuje. Nie badamy tego, ponieważ nie jest to wymagane w przypadku dzierżawy. Jeśli chodzi o poniesione nakłady, to ich historia jest następująca: do 94 roku nakłady były ponoszone przez firmę Danpol. W lipcu 97 roku dokonaliśmy wyceny nakładów i ta kwota była uwzględniona w dalszych czynnościach, po dokonaniu ich waloryzacji. Na lipiec 97 roku była to kwota w wysokości 382 tys. zł. 22 października 97 roku gmina przyjęła zmiany w budżecie uznając, że takie nakłady do chwili dokonania zmian zostały poniesione. Od 97 do 98 roku spółka trwała w sporze dotyczącym uznania pozostałych nakładów i zniesienia zobowiązań dotyczących nieruchomości. Bezsporne jest to, że w roku 97 nakłady ponoszone do roku 94 zostały uznane. Decyzją z 28 lutego 2002 roku wydano firmie NORD pozwolenie na użytkowanie obiektu (centrum rekreacyjnego) przy ul. Kopernika. Ta decyzja zamknęła proces inwestycyjny. Nie odniesiono się w niej, co prawda, do wielkości nakładów, ale zakończono tym samym czynności wykonywane na obiekcie w rozumieniu prawa budowlanego. Jeśli chodzi o rozliczenie nakładów, to umowa dzierżawy zawierana w 97 roku przewidywała, iż nakłady podzielone będą na dwa etapy – etap do momentu zawarcia umowy dzierżawy i  etap następujący po jej zawarciu. Wycena będzie określać np.: nakłady wynoszą 100 jednostek, wartość gruntu – 150 jednostek, należności VAT liczone będą od 250 jednostek, zaś zapłata Miastu to kwota po odjęciu nakładów, czyli 150 jednostek za grunt. Obecny stan prawny jest następujący: dopuszczalność, w rozumieniu trybu administracyjnego, wydania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości, uchwycenie nakładów poczynionych do 94 roku (co zrobiono w 97 roku) i ich waloryzacja, wycenienie nakładów poniesionych od momentu rozpoczęcia dzierżawy do dnia podpisania protokołu uzgodnień. Z punktu widzenia takiej transakcji nakłady nie mają znaczenia, bo z tego nie będziemy czerpać pożytków.  


UCHWAŁA NR VIII/166/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 71, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została przyjęta: 15/0/4Ad 4.13
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiakzgodnie z treścią zał

UCHWAŁA NR VIII/167/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Makuszyńskiego, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /18/.Ad 4.14.
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiakp. zał.  

UCHWAŁA NR VIII/168/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów, w formie przetargu  ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /19/.Ad 4.15
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiakp. zał.  

UCHWAŁA NR VIII/169/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych, położony przy ul.  Zapotocznej została przyjęta jednogłośnie /19/Ad 4.16
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak – p. zał.  

UCHWAŁA NR VIII/170/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/170/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/1386/02 RMG z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność Skarbu Państwa i będącego w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. – „Droga Różowa” została przyjęta jednogłośnie /19/Ad 4.17.
Nawiązując do kwestii uchylanej uchwały (patrz tytuł projektu) wiceprezydent Bogusław Stasiak przypomniał, że w roku 2000, kiedy podjęto przedmiotową uchwałę, władze miasta założyły następujący scenariusz: gmina staje się właścicielem części gruntów o łącznej powierzchni 10 tys. m2. Domy Towarowe Casino stałyby się użytkownikiem wieczystym na tym gruncie. Gmina odkupiłaby użytkowanie wieczyste, czyli wykonałaby czynność zwaną konfuzją, tj. zniesienie użytkowania wieczystego na gruncie, którego gmina byłaby właścicielem. Urząd Wojewódzki wskazał na brak podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku gminy. W związku z tym celowe stało się rozważenie innych wariantów nabycia przez gminę tych gruntów.Komentując proponowany zapis w § 2. wiceprezydent informował, iż obecny scenariusz przewiduje, że gmina staje się użytkownikiem wieczystym na gruncie Skarbu Państwa, jeśli przejmie użytkowanie od Domów Casino, a następnie skomunalizuje te działki. Gmina będzie użytkownikiem wieczystym na gruncie Skarbu Państwa.Komisja Gospodarki Komunalnej zwróciła uwagę na fakt, iż równocześnie toczy się postępowanie w odrębnym trybie administracyjnym, które wszczęła gmina, a dotyczące przyjęcia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Jego przyjęcie bądź nie może ważyć na wycenie gruntów. W związku z tym projektodawcy proponują wprowadzenie – w ramach autopoprawki – do § 1. zdania o następującym brzmieniu: „Wycena gruntów nastąpi po uchwaleniu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego”.Wiceprezydent zwracał uwagę, iż w podstawie prawnej wymieniony jest art. 15 mówiący, że w przypadku różnej wartości działek stosuje się opcję dopłaty. Gmina Gdynia zawsze stosuje zasadę, zgodnie z którą w sytuacjach, gdy gminne nieruchomości są warte mniej, gmina nie dokonuje dopłaty, lecz negocjuje transakcję jako równoważną.  W sytuacji odwrotnej grunty zamieniane są z dopłatą. Na dzisiaj szacunki wykazują, iż grunty gminy są mniej warte od gruntów Casino. W tym przypadku będzie stosowany artykuł 15. Zamienia się grunty, które obecnie są gruntami pustymi na takie, na których znajdują się różne, standardowe lub substandardowe  zabudowania z legalnymi bądź nielegalnymi mieszkańcami. Są one okolone gruntami stanowiącymi własność Casino S.A. Na te grunty Casino pozwoliło gminie wejść w związku z realizacją inwestycji, jaką jest „Droga Różowa”. Obie strony wykazują więc zainteresowanie tego typu transakcją.  

Opinie komisji - pozytywne.  

UCHWAŁA NR VIII/171/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność Domów Towarowych Casino S.A. oraz własność Skarbu Państwa i będącego w użytkowaniu wieczystym Domów Towarowych Casino S.A.  – „Droga Różowa” oraz uchylenia Uchwały nr XIX/629/00 RMG z 24 maja 2000 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Śląskiej została przyjęta: 16/2/1Ad 4.18
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak – p.zał. Ponadto pan Stasiak informował (w związku z pytaniem jakie padło na posiedzeniu komisji gospodarki komunalnej): - Mieszkanie jest na 1. piętrze, a więc nie ma cech lokalu użytkowego.  

UCHWAŁA NR VIII/172/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Orzechowej i ul. Nowodworskiego została przyjęta jednogłośnie /17/.Ad 4.19
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak

UCHWAŁA NR VIII/173/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /17/Ad 4.20
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiakp. zał. Autopoprawka: w ust. 3. wpisuje się słowa: „w poczet zaległości podatkowych”. 

UCHWAŁA NR VIII/174/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1406/02 RMG z dnia 25 września 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miast Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A została przyjęta jednogłośnie /19/.Ad 4.21
Przedstawił p. B. Stasiak – p. zał.  

UCHWAŁA NR VIII/175/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dzielnicy Chylonia – osiedle Meksyk została przyjęta jednogłośnie /18/.Ad 4.22
Przedstawił p. B. Stasiakp. zał.  

UCHWAŁA NR VIII/176/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Grażyny została przyjęta jednogłośnie /18/.Ad 4.23
Przedstawił p. B. Stasiak- p. zał. 

UCHWAŁA NR VIII/177/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości lokalowej położonej w Gdyni, przy ul. Legionów 78/4 została przyjęta jednogłośnie /18/.Ad 4.24
Przedstawił p. B. Stasiak – p. zał. 

UCHWAŁA NR VIII/178/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela  lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowym przy ul. Morskiej 97, usytuowanym na działce nr 892/53 KM 49 została przyjęta jednogłośnie /19/.

Ad 4.25
Przedstawił p. B. Stasiak – p. zał.  

UCHWAŁA NR VIII/179/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu do stacji transformatorowej położonej przy ul. Zamenhofa została przyjęta jednogłośnie /21/Ad 4.26
Przedstawił p. B. Stasiakp. zał. 

UCHWAŁA NR VIII/180/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej położonej przy ul. Zamenhofa została przyjęta jednogłośnie /21/.Ad 5.
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury (stanowi załącznik) przedstawiła jej przewodnicząca, radna Beata Łęgowska


Ad 6.
W informacji Przewodniczącego St. Szwabskiego zawarte były nast. elementy: - zakład utylizacji odpadów podpisał porozumienie z ISPA i NFOŚ o finansowaniu budowy zakładów; - związek przystępuje do 2. etapu budowy składowiska (Przewodniczący zapraszał radnych na inaugurację w dn. 5 czerwca); - związek realizuje wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym program „Green peace”, którego finałem będzie „zielony festiwal” (radni zostali zaproszeni do wzięcia udziału); 


Ad 7.
Zgodnie z życzeniem radnych M. Romana i A. Czaplickiego, odpowiedź na złożoną przez nich interpelację została odczytana (przez wiceprezydenta Marka Stępę). Oba dokumenty stanowią załączniki.  


Ad 8.
Radny A. Borkowski prosił o wsparcie przez władze miasta policji, jakoże bulwersują go informacje, iż gdyński sąd nie mógł w ciągu kwartału przeprowadzić 100. spraw ze względu na niedoprowadzenie aresztantów na czas. Ponadto pan Borkowski prosił o informację, jak władze oświatowe Gdyni mają zamiar zareagować na fakt zagubienia w V LO prac maturalnych. Radny A. Borkowski przeprosił za sposób w jaki głosował w czasie sesji absolutoryjnej nad uchwałą związaną z księdzem P. Siega. – Nie doczytałem dokładnie instrukcji.  Prezydent Wojciech Szczurek zapewniał, że problem wspierania policji leży władzom miasta na sercu i poprosił radnych SLD o pomoc z uwagi na fakt, że samorządy zostały pozbawione możliwości wspierania finansowego policji. O to też prosił prezydent ministra Janika. Obecnie starają się znaleźć formułę, w jakiej tej pomocy mogą udzielać. Muszą też uzyskać dla niej akceptację RIO i ministerstwa finansów. Będą starali się wspierać nadal policję, ale bez stosownych przepisów ustawowych jest to nieeleganckie tak wobec samorządów jak i podmiotu, któremu pomoc ma być udzielana.


Ad 9.
Radny Jerzy Wieczorek prosił organizatorów Cutty Sark o zorganizowanie spotkania nt. przygotowań i planowanego przebiegu tej tak ważnej dla miasta imprezy żeglarskiej. Radny prosił także o wystosowanie informacji do szkół i organizacji samorządowych.  Do powyższego wniosku przyłączył się Przewodniczący St. Szwabski: - Prosimy Pana prezydenta o zorganizowanie takiego spotkania.  W. Szczurek- pełna informacja na piśmie trafi do każdego z Państwa w ciągu 7. dni, do biura rady. Na temat wszystkich działań Miasta informacje są dostarczane do biura.  St. Szwabski- prośba była szersza, także o zorganizowanie spotkania.  W. Szczurek- służę swoim czasem i pani Joanny Zielińskiej, która jest moim pełnomocnikiem do spraw tej imprezy.  


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 25.06.2003 r.; godz. 12 


Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący Stanisław Szwabski.  


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 28.05.2003