Sesja nr VII z dnia 2003-04-23

PORZĄDEK OBRAD

VII SESJI RADY MIASTA GDYNI

23 kwietnia 2003 ROKU

Godz. 12.00, SALA 105 UM


 

1. Otwarcie sesji Rady Miasta

2a. Przyjęcie porządku obrad

2b. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Miasta

3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2002,

4.2.udzielenia Zarządowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2002

4.3.udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2002,

4.4. powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2005,

4.5.określenia wysokości oraz źródeł współfinansowania przez Gminę Miasta Gdyni projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap", ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

4.6.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni (Roman Górski),

4.7.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni (TERRAPOL i inni),

4.8.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Alei Zwycięstwa 136 w Gdyni (Teodor Rosicki),

4.9.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Alei Zwycięstwa 136 w Gdyni (Zofia i Władysław Zwara),

4.10. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości (ul. Płka Dąbka),

4.11. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości (ul. Dickmana - Jana z Tarnowa),

4.12. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości (ul. Maciejewicza),

4.13. zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni,

4.14. opinii o lokalizacji salonu gier na automatach,

4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kurpiowskiej 37A w formie przetargu ustnego ograniczonego,

4.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Promiennej 6 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

4.17. sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Norwida 4 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko,

4.18. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Serdecznikowej 1 oraz Lukrecjowej 45 na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej,

4.19. zaliczenia położonych w Gdyni dróg: Borówca, Krośniąt, Krętej, Radosnej, Stolemów do kategorii dróg gminnych,

4.20. nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ks. Jana Pawła Siega).
5. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

6. Interpelacje.

7. Informacje.

8. Wolne wnioski.

9. Ustalenie terminu następnej sesji.

10. Zakończenie obrad.PROTOKÓŁ NR 7/03 z VII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 23 kwietnia 2003 r.  

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii poszczególnych komisji – p. biuletyn stanowiący załącznik. Przypisy protokolantki pisane są kursywą. W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta.  


Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2a.

Do porządku obrad zgłoszono nast. wnioski:
Wprowadzenie do porządku, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w spr. zawarcia porozumienia z Gminą Kosakowo na współpracę przy korzystaniu przez dzieci z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zgłosiła wiceprezydent Ewa Łowkiel

Wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. utworzenia obwodów głosowania w związku z referendum w spr. przystąpienia RP do UE – zgłosił sekretarz Jerzy Zając

Wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. obwodów głosowania, ich granic, numerów  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – wniósł sekretarz Jerzy Zając  /pełne brznienie tytułów powyższych projektów – patrz porządek obrad i załączniki/ 
Z porządku zdjęto – na wniosek projektodawcy  – projekt oznaczony w pierwotnym porządku obrad (stanowi załącznik) numerem 4.12 (podwyższenie udziałów /.../ TBS /.../  - ul. Maciejewicza).

 

Rada przyjęła powyższe wnioski następującym stosunkiem głosów:

Projekt dot. porozumienia z Gminą Kosakowo: jednogłośnie za /24 gł./

Projekt dot. utworzenia obwodów głosowania (referendum): jednogłośnie za /24/

Projekt dot. aktualizacji obwodów głosowania: jednogłośnie za /24/

Wniosek o zdjęcie z porządku projektu o numerze 4.12. nie wymagał głosowania jako wniosek projektodawcy – Prezydenta Miasta Gdyni.

Porządek obrad z przyjętymi zmianami /j.w./ przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za. Ad 2b.Wobec braku uwag Protokół VI Sesji RMG został uznany przez Przewodniczącego RMG za przyjęty. 


Ad 3.

Najistotniejsze elementy opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu w roku 2002 przedstawił przewodniczący komisji, radny Jacek Milewski – zgodnie z treścią załącznika do niniejszego protokołu. Jak oświadczył radny Milewski, opinia jest zarazem sprawozdaniem z pracy komisji i odnosi się także do kwestii udzielenia absolutorium Kolegium Prezydenta ( projekt występujący pod numerem 4.2.).

Radny zaznaczył na wstępie, iż sprawozdanie Prezydenta z wykonania budżetu uzyskało bardzo dobrą opinię RIO (stanowi załącznik) i stanowiło podstawę pracy komisji, po czym informował, iż członkowie Kolegium Prezydenta sprawozdawali przed komisją w sprawach merytorycznych. Komisja starała się w jak najmniejszym stopniu ingerować w kwestie administracyjne, skupiając się – zgodnie z sugestiami RIO – przede wszystkim na realizacji budżetu. Najwięcej trudności sprawiły komisji te zagadnienia, które związane były z funkcjonowaniem w oparciu o środki zewnętrzne. Nie bez znaczenia były tu nierealne prognozy ministerstwa finansów jeśli chodzi o wysokość środków, jakie miałyby wpływać do gmin. Zakładanych dochodów nie zrealizowano. Komisja apelowała o wystąpienie Prezydenta do Wojewody celem wyegzekwowania należnych gminie kwot. Poważne problemy odnotowano także w tych dziedzinach, w których Miasto tradycyjnie już dokładało z własnych środków, mimo ciążącego w tym zakresie na władzach centralnych obowiązku. Chodzi o oświatę i  opiekę społeczną . Znacznie korzystniej wypadała – jak informował dalej radny Milewski –realizacja przychodów i dochodów dzięki elastycznej polityce władz miasta. Bardzo istotny – w ocenie komisji – jest fakt spłacania przez Miasto zadłużenia zgodnie z przyjętym planem spłat do roku 2008. Reszta informacji jak w załączniku przywołanym wyżej.

Na koniec swojego wystąpienia radny J. Milewski poinformował, iż opinia komisji w zakresie udzielenia absolutorium oraz wykonania budżetu jest pozytywna: 4 gł. za przy 1. głosie wstrzymującym, w związku z czym Komisja Rewizyjna wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu oraz o udzielenie absolutorium Kolegium Prezydenta.  

Przewodniczący Stanisław Szwabski uprzedził, iż pytania do Komisji Rewizyjnej będzie można zadawać przy omawianiu odpowiednich projektów uchwał.


Ad 4.1.

Jak informował prezentujący projekt, skarbnik Andrzej Goldmann, wykonanie budżetu zamknęło się kwotą będącą odpowiednikiem 96 % planowanych dochodów i również 96 % wydatków. Niektóre z zadań zostały przesunięte na rok bieżący i odpowiednio zmieniły się kwoty wydatków w  budżecie. Wszystkie przesunięte zadania są uwzględnione w budżecie bieżącym, tak więc nie występuje luka budżetowa w realizacji w roku 2002. W roku ubiegłym została utrzymana płynność płatnicza. Pod koniec każdego roku Miasto spłaca zadłużenie (do 2008 roku włącznie) i od tego nie ma możliwości odstąpienia czy też negocjowania wysokości kwot.

Sprawozdanie z wykonania budżetu – jak dalej informował skarbnik – zostało poszerzone o element jaki stanowi opinia RIO na temat zadłużenia Miasta (przywołany wyżej załącznik).

Dalej Pan A. Goldmann informował, iż emisja obligacji ulega już wyczerpaniu. Łącznie Miasto otrzymało 206 mln. zł. z tytułu obligacji i te środki zostały całkowicie spożytkowane na cele określone w memorandum emisyjnym – na drogi, na bazę PKM. Sprawa kolejnego zadłużenia a konto Trasy Kwiatkowskiego będzie podlegała negocjacjom – ogłoszony zostanie przetarg.

Wśród elementów, które będą negatywnie oddziaływać na budżet skarbnik wymienił zadłużenie przemysłu stoczniowego i wiążące się z tym braki wpływów podatkowych – 15,5 mln. zł., w tym podatek od nieruchomości: 4,2 mln. zł. podatek od osób fizycznych: 7,6 mln. zł. (sytuacja stoczniowców ulega systematycznemu pogorszeniu). Tak więc jest to już problem nie tylko podatków Miasta, ale i podatków pośrednio ściąganych przez Skarb Państwa.

W roku ubiegłym spłacono dług w wysokości 43.229.000 zł. Spłacano też wysokie odsetki z tytułu zadłużenia będącego pozostałością lat ubiegłych (przetargi na bony skarbowe).

Ponadto Miasto stale dopłaca do opieki społecznej (631 tys. zł.), dodatków mieszkaniowych (1.587.000 zł.), utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy (125 tys. zł.), Policji (1.000.040 zł.), Straży Pożarnej (1.038.000 zł.), oświetlenia ulic (650 tys. zł.). Łącznie, w roku ubiegłym, Miasto dopłaciło 5 mln. zł. celem pokrycia wydatków leżących w gestii skarbu państwa.

Wydatki zamknęły się kwotą 469 mln. zł., w tym wydatki bieżące - 388 mln. zł. Wydatki majątkowe wyniosły 81 mln. zł. Władze miasta wyszły na przeciw postulatowi rady, aby minimum 20 % środków przeznaczanych było na pomnażanie majątku Miasta. Z uwagi na coraz większe problemy ze środkami zewnętrznymi, coraz trudniej utrzymać się w tych ramach.


Wystąpienia klubowe: 
W imieniu klubu radnych – sojuszu SLD–UP - wystąpił radny Janusz Kupcewicz – Szwoch, który uprzedził, iż przedstawiane stanowisko dotyczyć będzie 3. projektów łącznie (4.1., 4.2 i 4.3 – tytuły jak w porządku).

Jak dalej przyznał radny Kupcewicz – Szwoch, budżet roku 2002 był trudny, z czego radni SLD-UP zdają sobie sprawę. Cele inwestycyjne, jakie sobie Miasto postawiło, są bardzo śmiałe. Do roku 2008 gmina jest obciążona bardzo poważnymi spłatami zadłużenia.

Zdaniem radnych SLD-UP, informował dalej radny Szwoch, warto byłoby dokonać po czasie pewnego podsumowania, które odpowiedziałoby na pytanie, jak mają się zaciągnięte przez Miasto pożyczki do poprawy sytuacji gospodarczej Miasta. Radny zapewnił, iż klub SLD – UP będzie monitorować stan gospodarki Miasta.

Zdaniem klubu przesunięcie 4. % wydatków na rok bieżący nie będzie bez znaczenia dla sytuacji społecznej w mieście, niemniej jednak radni SLD-UP nie będą działać przeciw Kolegium Prezydenta i nie będą stosować taktyki: „nie, bo nie”.

Jak na koniec oświadczył radny Kupcewicz – Szwoch, radni klubu SLD-UP wstrzymają się od głosu, natomiast – jak zapowiedział mówca – „będziemy monitorować wykonanie budżetu i kontrolować przesunięcia środków budżetowych”.

W przypadku wszystkich w/w projektów radni klubu SLD-UP wstrzymają się od głosu.

 

Stanowisko klubu radnych „Samorządność” przedstawił radny Marcin Wołek odnosząc się, podobnie jak przedmówca, do trzech projektów łącznie (od 4.1. do 4.3.). Za pozytywny uznaje klub fakt, iż zobowiązania Miasta wykazują tendencję malejącą. Budżet cały czas dysponuje rezerwą, mimo „majstrowania” przy finansach przez władze centralne w zakresie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, co przecież nie sprzyja racjonalnemu planowaniu w długim okresie. Władze miasta pomagają podmiotom gospodarczym na miarę swoich możliwości. Umorzenia podatkowe obejmują w 1/3 przedsiębiorstwa, resztę zaś stanowią podmioty sektora publicznego i komunalnego. Pomimo niewysokich wydatków majątkowych w stosunku do lat ubiegłych, udało się zrealizować inwestycje w niektórych, kluczowych dziedzinach, takich jak oświata, drogownictwo, inżynieria miejska, sport i turystyka (warto przy tym zaznaczyć, że w skład tych wydatków nie wchodzą środki wydatkowane na inwestycje realizowane np. przez spółki komunikacyjne, OPEC, czy PEWiK). Jednym z najważniejszych elementów budżetu poprzedniego roku jest rosnący udział środków zewnętrznych, ale bezzwrotnych, w finansowaniu rozwoju miasta. Gmina Gdynia należy do czołówki miast na prawach podmiotu jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną. Mimo więc zawirowań na rynku gospodarki morskiej Gdynia zajmuje bardzo wysokie, 4. miejsce w rankingu miast na prawach powiatu. W budżecie odzwierciedlona jest bardzo dobra współpraca Miasta z mieszkańcami i jednostkami pomocniczymi jakimi są rady dzielnic. Lokalne inwestycje obejmują zarówno inwestycje o charakterze komunalnym jak i takie ciekawostki jak oświetlenie kościoła. To dobrze świadczy o zaangażowaniu mieszkańców Gdyni.

Na koniec radny M. Wołek oświadczył: - W imieniu klubu „Samorządność” rekomenduję ten budżet. Jest on dobrze sporządzony, a w zakresie inwestycji należy sobie życzyć, aby było tak co roku.

 

UCHWAŁA NR VII/133/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2002 została przyjęta: 20/1/4.


Ad 4.2.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jacek Milewski, po czym oświadczył: - Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie projektu.  

UCHWAŁA NR VII/134/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2002 została przyjęta: 21/1/3Ad 4.3.

Jak informował radny Jacek Milewski, w związku ze zmianami w zakresie władzy wykonawczej – w miejsce Zarządu wprowadzenie organu wykonawczego w osobie Prezydenta – konieczne jest też stanowisko rady w kwestii udzielenia absolutorium za rok 2002 Prezydentowi.  

Komisja Rewizyjna, stosunkiem głosów: 4/0/1, wnosi o udzielenie Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2002.  

UCHWAŁA NR VII/135/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2002 została przyjęta: 21/1/3


 

Ad 4.4.

Prezentujący projekt wiceprezydent Michał Guć, przypomniał, iż obowiązek uchwalenia programu przez radę wynika z ustawy o samorządzie powiatowym. Program na poprzednie lata został uchwalony rok temu, obecnie zaś Prezydent przedkłada program na lata 2003 – 2005. Jak stwierdził wiceprezydent, bezrobocie w Gdyni jest stosunkowo niskie w porównaniu z sytuacją w regionie i kraju, co nie zmienia faktu, że jak długo będą w Gdyni osoby szukające pracy, tak długo samorząd musi podejmować wysiłki zmierzające do tworzenia kolejnych miejsc pracy. Dlatego też przedkładany program nie jest tylko formalnością, ale jest dokumentem wpisującym się w cele zawarte w strategii Miasta. Wiąże się z tym fakt, iż program obejmuje swoim zasięgiem prawie 3 lata. Podejmowane działania muszą mieć charakter przynajmniej średniookresowy.


Wiceprezydent Guć zwrócił uwagę, że stopa bezrobocia w Polsce wynosi prawie 19 %, zaś w województwie pomorskim sięga 22 %. Gdynia należy do miast o najniższym bezrobociu, niemniej jednak nie jest to wskaźnik satysfakcjonujący (10 %). Niski wskaźnik bezrobotnych wśród osób z wykształceniem zawodowym (o,6 %) jest pochodną polityki Gdyni w zakresie edukacji. Coraz więcej osób decyduje się na kontynuowanie edukacji, stąd spory procent bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym (2,5 %). Jakkolwiek jest to bolesne, to można żywić nadzieję, iż osoby te szybciej znajdą pracę i lepiej sobie poradzą na rynku pracy. Długotrwałe bezrobocie dotyczy 35 % osób bezrobotnych. Jest to co prawda stosunkowo niski wskaźnik w porównaniu z innymi miastami (chociażby z Gdańskiem), ale należy temu zdecydowanie przeciwdziałać.


Jak dalej informował pan M. Guć, program zawiera także analizę zagrożeń. Są to m. in. centralizacja decyzji i ponowne przejmowanie kompetencji przez władze centralne. Są to działania wywołujące zjawisko peryferyzacji regionu pomorskiego. Kluczową sprawą jest więc przeciwdziałanie tym zjawiskom.

Mówiąc o dotychczasowych działaniach Miasta na polu rynku pracy Pan Guć wymienił takie przedsięwzięcia jak gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości, Pomorski Park Technologiczny, Miasteczko Zawodów i inne działania mające na celu dostosowanie podaży do rynku pracy i tu istotne są wysiłki w zakresie edukacji.

Mówiąc o celach i priorytetach programu wiceprezydent wymienił:
- gdyński program wspierania przedsiębiorczości;
- wspomaganie osób, które decydują się na podejmowanie działalności na własny rachunek – dotyczy zarówno absolwentów jak i bezrobotnych;
-  współdziałanie z miastami Trójmiasta w celu tworzenia wspólnych ofert;
-  dostosowywanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy – to zadanie szczególnie edukacji, m.in. kształcenie ustawiczne dorosłych jak i upowszechnianie informacji na temat możliwości pozyskiwania pracy;
-  likwidowanie negatywnych cech w strukturze bezrobocia – nacisk na likwidację bezrobocia wśród absolwentów oraz zmniejszanie liczby bezrobotnych wśród kobiet;
-  działania skierowane pod adresem osób uzależnionych od alkoholu;
-  integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pierwsza autopoprawka zgłoszona przez wiceprezydenta dotyczy tytułu zadania 14.1, który uzyskuje ostatecznie nast. brzmienie: „Utrzymywanie i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych” – wniosek komisji zdrowia. Komentując przedmiotowe zadanie wiceprezydent stwierdził: - Są tu dosyć poważne ograniczenia, ale można niejedno zrobić w granicach obowiązującego prawa.


W kontekście programu wiceprezydent nawiązał także do kwestii środków unijnych informując, iż przygotowywanie się do absorbcji tych środków wynika z perspektywy przystąpienia do UE. Dotyczy to funduszy strukturalnych, z których będą mogły korzystać także organizacje samorządowe. Gdynia – jak zapewniał Pan Guć – będzie się starała pozyskiwać te środki. Nie wykluczone, że władze Miasta będą się starały o środki z sektorowego programu dot. rybołóstwa. Jak informował mówca w tekście występuje błąd: zamiast rzymskiej IV wpisanie rzymskiej III (Interreg IIIA itd.).

Kolejna autopoprawka przedstawiona przez wiceprezydenta dot. ostatniego akapitu rozdziału IV: w miejsce słów „Do końca 2003 roku” wpisanie: „Do 2004 roku” oraz wykreślenie słowa: „merytorycznym” (...merytorycznym nadzorem...).

W kwestii monitorowania przedmiotowego programu Pan Guć wyjaśniał, iż chodzi o to, aby ocena realizacji programu miała miejsce co roku. Wiceprezydent prosił – w imieniu Prezydenta – o przyjęcie przedłożonego programu.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywnaKomisja Zdrowia,
Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia) - pozytywna 

Radny Janusz Kupcewicz-Szwoch oświadczył, iż będzie głosował za przyjęciem programu. Radny wyraził przekonanie, iż program będzie wymagał, w trakcie wdrażania,  korekt i aktualizacji. Jak stwierdził Pan Szwoch stopa bezrobocia faktycznie nie jest w Gdyni wysoka w porównaniu z innymi miastami, niemniej jednak sytuacja na rynku pracy pogarsza się. Wszyscy korzystają z tego, iż Gdynia jest miastem młodym, prężnym, gdzie nie trzeba tak, jak ma to miejsce w Gdańsku, inwestować w starą strukturę miejską. – Oceniam ten program pozytywnie, ale sądzę, że konieczne będzie wnoszenie do niego poprawek.  

UCHWAŁA NR VII/136/03 RADY MIASTA GDYNI  w spr. powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata  2003-2005 została przyjęta jednogłośnie /24/.

 


Ad 4.5.

Prezentujący projekt, wiceprezydent Marek Stępa, wyjaśniał, iż starania Miasta weszły w taki etap, iż mający w tej kwestii decydujące zdanie pragną poznać opinię rady. Głos rady zawarty w  uchwale będzie głosem kierunkowym, dającym przyzwolenie na udział Miasta w 25 % kosztów kwalifikowanych budowy Trasy Kwiatkowskiego (dalej: TK).  Określona w § 3. decyzja rady nie będzie decyzją ostateczną, zatwierdzającą wybór konkretnego narzędzia finansowania przedsięwzięcia. Wyboru narzędzia dokona Prezydent. Po wyborze i rekomendacji określonego źródła finansowania rada podejmie decyzję o zezwoleniu bądź nie na korzystanie ze wskazanego źródła.

Odnośnie kwoty podanej w § 1. wiceprezydent wyjaśniał, iż podstawą jej wyliczenia było 25 % kosztorysowych kosztów budowy TK, obciążonych podatkiem VAT, wg stawki 22 %. Ta kwota oczywiście może ulec zmianie, ponieważ Miasto będzie ponosić 25 % rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, a doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że ceny uzyskiwane na przetargach niekiedy znacznie różnią się od kosztów zakładanych i to in plus z pkt-u widzenia interesu Miasta. 
Opinie komisji:
Komisja Strategii – pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodaki Komunalnej) - pozytywna 

UCHWAŁA NR VII/137/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości oraz źródeł współfinansowania przez Gminę Miasta Gdyni projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego – III etap”, ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została przyjęta jednogłośnie /21/.


 

Ad 4.6.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił naczelnik wydziału urbanistyki, pan Marek Karzyński.

Opinie komisji:Komisja Strategi i- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna 

UCHWAŁA NR VII/138/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni została przyjęta: 23/0/2

 


Ad 4.7.

Projekt przedstawił p. M. Karzyński /firma TERRAPOL i inni/

Autopoprawka: w tytule projektu w miejsce słowa: „zarzutu” wpisanie słowa: „protestów”. Pozostałe informacje jak w załączniku. 

Opinie komisji – j.w. 

UCHWAŁA NR VII/139/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni została przyjęta: 20/0/2


 

Ad 4.8.

Projekt przedstawił p. Marek Karzyński – p. zał. /zarzuty p. Teodora Rosickiego/

Opinie komisji – j.w. 

UCHWAŁA NR VII/140/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Alei Zwycięstwa 136 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.Ad 4.9.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił naczelnik M. Karzyński /protesty pp. Zofia i Władysław Zwara/

Opinie komisji – j.w. 

UCHWAŁA NR VII/141/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Alei Zwycięstwa 136 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.10

Prezentujący projekt, wiceprezydent Bogusław Stasiak, uprzedził, iż zaprezentowane uzasadnienie przedmiotowego projektu odnosi się także do projektu kolejnego w porządku obrad (nr 4.11).

Jak przypomniał prezentujący projekt wiceprezydent, ustawa o ochronie lokatorów wprowadziła możliwość wypowiedzenia umów najmu w budynkach prywatnych. Gmina chcąc zdiagnozować kondycję socjalną osób, których efekt przywołanej ustawy dotyczyłby, a także ich liczbę, zadała mieszkańcom stosowne pytania. Przewidywano, że powstanie konieczność przeznaczenia dla mieszkańców, którzy otrzymają wypowiedzenie, ok. 90. mieszkań. Obowiązek ten tak czy owak spadnie na Miasto. Stosownych wniosków wpłynęło aż 210. Wnioskodawcy są zróżnicowani pod względem sytuacji materialnej. Poza 15. rodzinami najlepiej usytuowanymi, pozostali otrzymali następujące propozycje: 75 mieszkań w pierwszej lokalizacji i 120 mieszkań w drugiej. Przy podziale na grupy zastosowano kryterium innych powinności przyszłych lokatorów.

Aby możliwa była realizacja takiej oferty, konieczne jest wniesienie w postaci aportu, 2. gruntów do TBS.  

Opinie komisji – j.w. 

UCHWAŁA NR VII/142/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” w Gdyni, prawem własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /22/.Ad 4.11
Uzasadnienie projektu – p. wyżej.  Jak informował wiceprezydent B. Stasiak, w § 1. należy wykreślić nr działki  146, która leży poza obszarem zainteresowania.  

Opinie komisji – j.w.

 UCHWAŁA NR VII/143/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” w Gdyni, prawem własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /25/. 


Ad 4.12

W imieniu Prezydenta projekt przedstawił naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński. Jak informował naczelnik, kierownicy jednostek organizacyjnych upoważnieni są do ustalenia wartości punktów dla pracowników w porozumieniu z Radą Miasta, na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2002 r. Kompetencja rady polega na wyrażeniu akceptacji dla propozycji kierowników. Podjęcie uchwały pozwoli na podwyższenie płac w granicach przewidzianych w uchwale budżetowej, tj. maksimum o 4 %.

Reszta informacji – p. zał.  Opinia Komisji Statutowej – pozytywna 

UCHWAŁA NR VII/144/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały nr VII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia  oraz akceptacji  wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/.


 

Ad 4.13.

Prezentujący projekt – zgodnie z treścią załącznika – wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iż zgodnie z autopoprawką (załącznik) zmienia się brzmienie § 1. projektu. Rozstrzygnięciu – w myśl proponowanej zmiany – poddana jest pozytywna opinia (nie negatywna jak w pierwotnej wersji). Ponadto wiceprezydent informował, iż proponowana autopoprawka jest następstwem uwagi jednej z komisji, na posiedzeniu której zwrócono uwagę, iż przedłożenie radzie pierwotnej wersji  będzie skutkowało niekorzystnymi skutkami dla GEMINI, natomiast nieprzyjęcie projektu pozostawiłoby sprawę nie rozstrzygniętą.

Jak dalej informował wiceprezydent, ustawa o grach losowych przewiduje, iż jednym z 15. elementów niezbędnych do ubiegania się o zezwolenie ministerstwa finansów jest pozytywna opinia Rady Miasta o lokalizacji. Gdyni, z uwagi na liczbę mieszkańców, przysługuje limit 3. obiektów, w których prowadzone są salony gier. Do tej pory funkcjonują w mieście dwa obiekty – na ulicach 10 Lutego i Abrahama. Przedmiotem projektu jest propozycja 3. lokalizacji. Zezwolenia udziela ministerstwo finansów. Jeśli o zezwolenie ubiega się więcej niż jeden podmiot, przeprowadzany jest przez ministerstwo przetarg. Tak więc przyjęcie projektu nie jest jeszcze równoznaczne z ostatecznym zamknięciem sprawy. Po udzieleniu zezwolenia obiekt jest poddawany okresowej kontroli. Salon będzie wyodrębniony, a na bramie wejściowej będzie informacja o zakazie wstępu dla młodzieży poniżej 18. roku życia. Informacja wnioskodawcy mówi o 17. etatach, natomiast wymagane kwalifikacje zawarte są w ustawie. Podmiot podejmujący taką działalność zobowiązany jest do wpłacenia wadium. W sprawach kontroli i nadzoru art. 52 ustawy mówi o możliwości wydania podmiotowi prowadzącemu salon nakazu usunięcia nieprawidłowości, jeśli zaś nie zostaną usunięte, ministerstwo cofa zezwolenie.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Kultury - pozytywna (negatywna dla pierwotnej wersji)
Komisja Bezpieczeństwa:Jak informował przewodniczący komisji, Andrzej Bień, opinia jest pozytywna dla pierwotnej wersji, a więc tym samym negatywna dla wersji zmienionej.

Komisja Zdrowia: Przewodnicząca komisji, Alina Winiarska, informowała: - Opinia negatywna dla pierwotnej wersji, natomiast członkowie komisji nie mieli rozeznania co do wersji będącej dzisiaj przedmiotem obrad.

Komisja Gospodarki Komunalnej: Przewodniczący komisji, Lech Żurek, informował: - Pierwszy projekt uzyskał opinię pozytywną, natomiast projekt w obecnej wersji uzyskał o jednego zwolennika więcej niż przeciwników /wyniki głosowania na posiedzeniach komisji – p. biuletyn) 

Radny Adam Borkowski wyraził swoje zadowolenie z tytułu dokonanej zmiany, stwierdzając ponadto: - Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Tego rodzaju działalność jest objęta nadzorem i kontrolą. Niech działa konkurencja. Niech rozwija się rynek pracy. Są to dodatkowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

 

Innego zdania niż przedmówca był radny Mariusz Roman stwierdzając: - Tego typu inwestycja nie wydaje się dla gminy szczęśliwym rozwiązaniem. Jest sprawą dyskusji, czy tego typu przybytków powinno być w mieście więcej.

Radny Roman wnioskował o odesłanie projektu do komisji.

 

Polemizując z powyższym wnioskiem wiceprezydent B. Stasiak stwierdził, iż projekt był już przygotowany na poprzednią sesję. W razie przyjęcia wniosku radnego M. Romana okres oczekiwania byłby dla inwestora bardzo długi.

Wniosek radnego Mariusza Romana o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 2/18/1

UCHWAŁA NR VII/145/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach została przyjęta: 18/2/1

 


Ad 4.14.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji: Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii – pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna 

UCHWAŁA NR VII/146/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kurpiowskiej 37 A, w formie przetargu ustnego ograniczonego została przyjęta jednogłośnie /23/.Ad  4.15
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak – p. zał.  

Opinie komisj i- j.w. 

UCHWAŁA NR VII/147/03 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Promiennej 6, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /21/.Ad 4.16

Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak – zgodnie z treścią załącznika.  

Opinie komisji – j.w. 

UCHWAŁA NR VII/148/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Norwida 4 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko została przyjęta jednogłośnie /20/.Ad 4.17
Projekt przedstawił p. B. Stasiak – p. zał. 

Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR VII/149/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Serdecznikowej 1 oraz Lukrecjowej 45 na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej została przyjęta jednogłośnie /21/.Ad 4.18

Jak informował wiceprezydent B. Stasiak, przedmiotowy projekt jest efektem ustawy o drogach publicznych, przyznającej gminie uprawnienie i obowiązek jednocześnie do kategoryzacji dróg. Drogi przebiegające przez teren  gminy,  w rozumieniu ustawy  mają tę kategorię, która jest im przypisana.

Opinie komisji: Komisja Statutowa - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna 

UCHWAŁA NR VII/150/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaliczenia położonych w Gdyni dróg: Borówca, Krośniąt, Krętej, Radosnej, Stolemów do kategorii dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie /23/.Ad 4.19

Jak informował przedstawiający projekt, przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, o nadanie ulicy proponowanej nazwy wystąpiła rada dzielicy Wielki Kack. Reszta informacji – p. zał. 

UCHWAŁA NR VII/151/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni została przyjęta: 21/0/2Ad 4.20

Jak wyjaśniała wiceprezydent Ewa Łowkiel, przyjęcie projektu pozwoli uporządkować zasady korzystania przez dzieci z Kosakowa z poradni psychologiczno – pedagogicznej w Gdyni. Prowadzenie poradni jest zadaniem powiatu, stąd dzieci z Kosakowa przypisane są do poradni w Pucku. Tymczasem dzieci te tradycyjnie korzystały z usług poradni przy ulicy Unruga. Konieczne jest uporządkowanie przedmiotowej kwestii, ponieważ usługi te świadczone są odpłatnie. Koszt usługi – zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją - wynosi 130 zł.

UCHWAŁA NR VII/152/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a Gminą Kosakowo na współpracę w ramach działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Unruga 76 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.Ad 4.21

Przedstawiający projekt naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński, przypomniał, iż Sejm RP zarządził referendum w sprawie przystąpienia do UE na dzień 8 czerwca b.r. Nowością w ordynacji referendalnej jest możliwość utworzenia obwodów zamkniętych, także  w domach studenckich – tu można je tworzyć na wniosek rektora. Takich obwodów będzie 5 i we wszystkich będzie przebywało po minimum 50. wyborców.  

W związku z pytaniem radnego Adama Borkowskiego o liczbę takich domów w Gdyni, naczelnik M. Szpaczyński informował, iż w Gdyni funkcjonuje jeden dom studencki.


Opinia Komisji Statutowej - pozytywna 

UCHWAŁA NR VII/153/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i domu studenckim działających na terenie miasta Gdyni, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej została przyjęta jednogłośnie /25/.Ad 4.22

Jak informował prezentujący projekt naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński, w wyniku podziału nieruchomości  ulica Słowicza zmieniła swoją granicę pod względem geodezyjnym, dlatego też należy ją wykreślić z obwodu nr 6 i wpisać do obwodu nr 9.

Kolejna zmiana – jak wyjaśniał naczelnik – polega na podziale obwodu nr 56 na dwa obwody – liczba ludności w dotychczasowym obwodzie przekroczyła dopuszczalny limit. Z uwagi na przyzwyczajenia i warunki lokalowe proponuje się umieszczenie siedziby nowego obwodu nr 57 w budynku, w którym znajdowała się siedziba dotychczasowego obwodu nr 56.

Trzecia zmiana polega na wykreśleniu ulicy Łęczyckiej z obwodu nr 63 i przypisanie jej obwodowi nr 64, także z powodu przekroczenia limitu mieszkańców.

Pan M. Szpaczyński zapewnił, iż o wszystkich zmianach mieszkańcy zostaną poinformowani.

Celem uporządkowania autorzy projektu proponują całkowite uchylenie poprzedniej uchwały, przyjętej w 98 r. przez Zarząd (kadencja rady uległa wówczas zakończeniu)  i przyjęcie nowej wersji.

Opinia Komisji Statutowej - pozytywna 

Wątpliwości radnego Pawła Ziegerta obudził zapis mówiący o numerze obwodu, do którego została przypisana ulica Łęczycka.    

Pan M. Szpaczyński wyjaśniał, iż wcześniej został dokonany podział, w wyniku którego zmieniły się numery obwodów.

 

Radna Mirosława Borusewicz stwierdzając, że w obwodzie nr 59 mieści się cała ulica Buraczana pytała, czy nie jest możliwe przemieszczenie choćby części tej ulicy  do obwodu nr 58. Radna Borusewicz argumentowała, iż odległość do Zespołu Szkół nr 10 jest bardzo duża. Niegdyś ulica Buraczana była przypisana do siedziby obwodu mieszczącej się w przedszkolu nr 44.

Radna Borusewicz proponowała przeniesienie siedziby obwodu albo do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny lub do przedszkola nr 44 (chociaż w części).

 

Naczelnik M. Szpaczyński wyjaśniał, iż zmiany dokonywane są tylko i wyłącznie wówczas, gdy istnieją ku temu przesłanki ustawowe – np. przekroczenie dopuszczalnego limitu mieszkańców.

Po krótkiej przerwie naczelnik wydziału organizacyjnego stwierdził: - Nie upieramy się, że proponowany podział jest najlepszy z możliwych, ale musimy kierować się przede wszystkim przepisami prawa. W imieniu Prezydenta proszę o podjęcie uchwały w proponowanym kształcie. Jeśli znajdziemy przesłanki ustawowe, udoskonalimy podział na obwody przed przyszłorocznymi wyborami.  

UCHWAŁA  NR VII/154/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została przyjęta: 21/0/1


 

Ad 5.

Tradycyjnie informację przedstawił Przewodniczący RM, radny Stanisław Szwabski: - 14 kwietnia odbyło się Zgromadzenie, w trakcie którego podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi związku za rok 2002. Ponadto podjęto  uchwałę zabezpieczającą tzw. pomostową pożyczkę, jaką zaciągnąć ma zakład unieszkodliwiania odpadów. Pożyczkę zabezpieczają udziały związku w OPEC. Tej gwarancji wymagał NFOŚ, który  pożyczki  ma udzielić.

ZUO finalizuje prace przetargowe na budowę zakładu utylizacji, szczególnie w części kubaturowej. Jest nadzieja na zakończenie prac przetargowych jesienią i przystąpienie do budowy obiektu.

Związek dostał pozwolenie na roboty rekultywacyjne starego składowiska oraz rozstrzygnął przetarg na transport ziemi wykorzystywanej do celów rekultywacyjnych. Rekultywację nadzoruje gmina Wejherowo oraz wydział ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

Odnosząc się do kwestii ratyfikacji zmian w statucie KZG radny St. Szwabski informował, iż trwa debata nad zmianami w gminie Kosakowo. Komisje zaopiniowały dokument pozytywnie. Ten sam proces trwa w gminach Wejherowo i Sopot. Pozostałe gminy dokonały już ratyfikacji.

Jak dalej informował Przewodniczący, związek przystąpił do realizacji kolejnego programu selektywnej zbiórki odpadów bio (prowadzonej na terenie Osiedla Zielonego). Efektem będzie otrzymanie kompostu wysokiej jakości.

Kolejna informacja dotyczyła uzyskania przez związek warunków zagospodarowania i zabudowy związanych z zamiarem utworzenia  składowiska na gruz i ziemię na ulicy Platynowej.

Ostatnią informację Przewodniczący RM przekazał jako curiozum celem uzmysłowienia, jak dalece można się zadłużyć i w jak dziwnych miejscach: - Mamy nadzieję, że w ciągu kilkunastu miesięcy wynegocjujemy ze Stocznią Gdynia spłatę zadłużenia wobec związku. Stocznia zalega wobec związku na kwotę 400 tys. zł.


 

Ad 6.

Na ręce Przewodniczącego RM nie wpłynęły interpelacje.

 

Ad 7.

Przewodniczący Stanisław Szwabski zwrócił uwagę, iż w czasie ostatnich miejskich uroczystości bardzo mały udział mieli radni RMG. Przewodniczący zachęcał i postulował o większy udział w uroczystościach organizowanych w dniu 3 maja. Pan St. Szwabski poinformował jakie uroczystości, gdzie i o jakich godzinach będą miały miejsce. Ponadto radny St. Szwabski informował o uroczystościach planowanych na dzień 8 maja z okazji 58. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Przewodniczący i w tym przypadku apelował do radnych o wzięcie w nich udziału. Jak zapewnił Przewodniczący, wszelkie informacje będą dostępne w biurze rady.  
Radny Andrzej Bień podziękował Prezydentowi i Kolegium za likwidację budynku przy ul. Morskiej, który – jak stwierdził - szpecił długo Gdynię.

Radny A. Borkowski przypomniał, iż jak co roku 1 maja SLD składa wiązanki kwiatów w wyznaczonych miejscach. Zorganizowany zostanie przez SLD festyn europejski. Pan Borkowski zaprosił do wzięcia udziału w 1. majowych uroczystościach wszystkich radnych. Ponadto pan Borkowski informował: - Chcemy się włączyć w propagowanie idei  włączenia RP do UE. Zgłaszamy gotowość do wzięcia udziału w czynnościach promujących unię.  Ad 8.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  Ad 9.


Termin kolejnej sesji: 28 maja b.r.; godz. 12.  Ad 10

Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski, ogłosił zamknięcie obrad.Na podstawie stenogramu opracowała:Zofia Wnuczko  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 23.04.2003