Sesja nr VI z dnia 2003-03-26

PORZĄDEK OBRAD
VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 marca 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miasta
4 Projekty uchwał w sprawach:
4.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2002,
4.2 zmiany Uchwały Nr XIII/495/99 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań,
4.3 zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gdyni, ul. Wrocławska 52,
4.4 zmiany obwodu Gimnazjum Nr 7 w Gdyni, ul. Wrocławska 52,
4.5 zmiany Uchwały Nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów,
4.6 zmiany uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni,
4.7 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod chodnik przy ul. Bałtyckiej,
4.8 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek znajdujących się w pasie ulicy Krzemowej,
4.9 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki przy ulicy Swarzewskiej,
4.10 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Adm. J.Unruga w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.11 oddalenia protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Dzielnicy Cisowa, złożonego przez Panią Weronikę Paczkowską,
4.12 oddalenia protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka, złożonego przez Pana Zbigniewa Seddiga.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

PROTOKÓŁ NR 6/03 z VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 marca 2003 r.    

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu.Pełne brzmienie opinii komisji – p. biuletyn stanowiący załącznik. Przypisy protokolantki pisane są kursywą.  


Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.Ad 2.

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący RMG uznał przedłożony radnym porządek obrad za przyjęty.


 

Ad 3.

Do protokołu V Sesji RMG uwag nie zgłoszono. Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół za przyjęty.Ad 4.1.
Sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu. 

Swoje wystąpienie Miejski Rzecznik Konsumentów, pani Ewa Ziarkowska, rozpoczęła przypomnieniem, iż ustawowy obowiązek polegający na przedstawianiu sprawozdania ze swojej działalności wypełnia po raz drugi. Obecne sprawozdanie obejmuje okres 2002 roku. Pani Ziarkowska informowała, iż w materiale zawarte są informacje o strukturze urzędu, organizacji pracy rzecznika (w tym o podziale czasu pracy na rzecz mieszkańców Gdyni i Sopotu), ogólnej działalności rzecznika. Podane są także  dane statystyczne z odnoszącym się do nich komentarzem. W sprawozdaniu przedstawione są także przykłady wystąpień rzecznika do poszczególnych przedsiębiorców.

Przechodząc do istoty samej instytucji rzecznika pani Ziarkowska podkreśliła, że jest to co prawda organ osadzony w strukturze samorządu, ale nie posiadający władczych uprawnień, dlatego podstawowa działalność rzecznika polega na udzielaniu informacji i porad prawnych. Zdaniem pani Ziarkowskiej za pozytywny należy uznać fakt, iż konsumenci zasięgają opinii prawnych, gdy zamierzają wystąpić z roszczeniami wobec przedsiębiorców. Pozwala to na ugaszenie jeszcze w zarodku wielu potencjalnych sporów. Oprócz pomocy w sporządzaniu oświadczeń woli, rzecznik udziela także rady w przypadkach sporządzania wniosków do sądu polubownego.

Jak dalej informowała p. E. Ziarkowska, zanotowano 40.% wzrost ilości spraw wnoszonych do rzecznika. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać – zdaniem mówczyni – w rozszerzającej się wiedzy o funkcjonowaniu takiego organu.  Jak dalej informowała rzecznik, w roku 2002 struktura spraw  jest niemal identyczna jak w poprzednim roku. Rok 2002 nie charakteryzował się inną specyfiką, za wyjątkiem sfery umów o dzieło – coraz częściej występują sprawy, gdzie przedsiębiorca przyznaje słuszność konsumentowi, ale nie wypełnia swoich zobowiązań w terminie. Zdaniem pani Ziarkowskiej zasadniczą przyczyną takiej sytuacji jest trudna sytuacja finansowa przedsiębiorców. W przypadku większości interwencji nadal utrzymuje się tendencja, iż dotyczą one przeważnie małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku dużych firm występuje mała ilość interwencji, z wyjątkiem przedsiębiorstw świadczących usługi związane z dostępem do sieci kablowej. Tu zasadniczą przyczyną jest mała konkurencja. Zdaniem  rzecznik przyczyną wielu sporów jest mała wiedza o przepisach regulujących obrót konsumencki. Znacznie większą wiedzę w tym zakresie, dzięki internetowi,  posiadają młodzi ludzie. Jak podkreślała p. Ziarkowska, ze strony przedsiębiorców występuje mała wola do zapoznania się ze stosownymi przepisami.

 

Przewodniczący RMG poinformował, iż żadna z komisji nie opiniowała sprawozdania.

 

Radny Adam Borkowski wyraził zadowolenie z faktu przedstawienia przez rzecznika sprawozdania. Jak stwierdził radny, zastanawia go fakt, iż ilość spraw o podobnym charakterze tak w roku 2001 jak i 2002 jest porównywalna. – Czy Pani rzecznik sugeruje, w związku z tym, zmianę prawa? – pytał radny Borkowski pytając też, czy p. Ziarkowska występowała gdzieś w związku z tym problemem. Radny Borkowski stwierdził, że sprawozdanie bardzo mu się podoba: - Należy się pochylić z ukłonem nad pracą Pani rzecznik. Radny Borkowski zwrócił uwagę, że w podstawie prawnej projektu słowo „rady” winno być zmienione na słowo „rada”.

 

Odpowiadając na pytania przedmówcy p. E. Ziarkowska przypomniała, że w roku 2001 uchwalono ustawę regulującą obrót. Zmienione zostały nie tylko regulacje dotyczące terminów, ale zupełnie inna stała się odpowiedzialność sprzedawcy. Po vacatio legis ustawa weszła w życie 1 stycznia 2003 roku. Na wszystkich możliwych naradach rzecznicy krytykowali braki ustawy. Podstawową usterką jest brak regulacji odnośnie trybu składania reklamacji. Wiele przepisów to novum w polskim porządku prawnym. Na koniec pani Ziarkowska wyraziła nadzieję, że życie i orzecznictwo wymuszą stosowne zmiany w przepisach tego wymagających.

 

Lech Żurek - w sprawozdaniu pisała Pani o zaopiniowaniu jednego z projektów  zagospodarowania przestrzennego. Czy to ustawowy obowiązek?

 

E. Ziarkowska - tak.

 

UCHWAŁA NR VI/121/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2002 została przyjęta jednogłośnie /21/. 

Przyjęcia sprawozdania pogratulował pani E. Ziarkowskiej Przewodniczący St. Szwabski.Ad 4.2.

Przedstawiający projekt, wiceprezydent Michał Guć,  przypomniał, że ustawa  o finansach publicznych, w wyniku nowelizacji, nakłada na rady gmin obowiązek określenia trybu postępowania w udzielaniu dotacji organizacjom pozarządowym.

Proponowane zmiany do uchwały – p. § 1. projektu stanowiącego załącznik.

 

UCHWAŁA NR VI/122/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/495/99 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań została przyjęta jednogłośnie /21/.Ad 4.3.

Jak wyjaśniała przedstawiająca projekt wiceprezydent Ewa Łowkiel, projekt ma na celu włączenie do rejonu SP nr 11 2. ulic.

Reszta informacji – p. projekt i uzasadnienie stanowiące załącznik.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna 


UCHWAŁA NR VI/123/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni, ul. Wrocławska 52 została przyjęta jednogłośnie /21/.Ad 4.4.

Projekt przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel – zgodnie z treścią załącznika.

Opinia Komisji Oświaty – j.w. 

UCHWAŁA NR VI/124/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 7 w Gdyni, ul. Wrocławska 52 została przyjęta jednogłośnie /21/.Ad 4.5.

Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, zmiany do przyjętej w ubiegłym roku przez radę uchwały spowodowane są nowelizacją prawa podatkowego, która powoduje konieczność płacenia podatku przez stypendystów. Proponowane zmiany – inny tryb wypłacania stypendiów - mają temu zapobiegać.

Autopoprawka: w § 1. zamiast punktu XI wpisanie punktu IX.

Opinia Komisji Oświaty – j.w. 

UCHWAŁA NR VI/125/2003  RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia  2001 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów została przyjęta jednogłośnie /19/.Ad 4.6.

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniała, że przedmiotowy projekt ma na celu zmianę wartości punktu, tj. podniesienie o 20 gr., co spowoduje średni wzrost  wynagrodzenia pracowników administracji o około 43 zł. Oczywiście o poszczególnych wynagrodzeniach zdecyduje kategoria zaszeregowania, kwalifikacje itp. Ustawa budżetowa pozwala na podwyżki rzędu

4 %. Przedmiotowa zmiana pozwoli na zrealizowanie zapisu ustawowego. Przyjęcie projektu umożliwi zrealizowanie wymaganej procedury (wystąpienie do ministerstwa pracy oraz podpisanie przez komisję zmian w układzie zbiorowym) w celu zrealizowania podwyżek.

Opinia Komisji Oświaty - j.w. 

UCHWAŁA NR VI/126/2003 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 4.7.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Opinie komisji:Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywna 

UCHWAŁA NR VI/127/2003 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod chodnik przy ul. Bałtyckiej została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 4.8.

Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak – zgodnie z treścią załącznika.

Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR VI/128/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek znajdujących się w pasie ulicy Krzemowej została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 4.9.

Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak – p. zał.

Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR VI/129/2003 RADY MIASTA GDYNI w  sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki przy ulicy Swarzewskiej została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 4.10.

Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiakp. zał.

Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR VI/130/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Adm. J. Unruga, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 4.11.

Kwestię protestu przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk. Jak informował radny Łucyk, komisja spotkała się 4 marca b.r. i po przeanalizowaniu dokumentów komisji obwodowej stwierdzono, iż spośród 14 osób, które miały, zgodnie z informacją Pani Paczkowskiej, oddać na wnoszącą protest głos, faktycznie wzięło udział w głosowaniu 7 osób. W związku z powyższym przedmiotowy protest uznano za bezzasadny.

 Opinie komisji: Komisja Statutowa- pozytywnaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - pozytywna 

UCHWAŁA NR VI/131/2003 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie oddalenia protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Dzielnicy Cisowa, złożonego przez Panią Weronikę Paczkowską została przyjęta: 23/0/1Ad 4.12.

Jak informował przedstawiający projekt, radny M. Łucyk, wnoszący protest, Pan x, powołuje się na listę poparcia, która ma świadczyć o zdobyciu przez skarżącego 100. podpisów. Pan Łucyk oświadczył, iż wynik wyborczy Pana x to zdobycie 13 głosów poparcia. Tym samym komisja uznała protest za bezzasadny.

Opinie komisji:Komisja Statutowa - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej - pozytywna 

UCHWAŁA NR VI/132/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddalenia protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka, złożonego przez Pana x została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej przedstawił jej przewodniczący, radny Marcin Wołek. W nowej kadencji komisja odbyła już 7 posiedzeń, zaopiniowała 37 projektów uchwał. Kilka razy spotykano się celem zajęcia się problematyką strategii rozwoju miasta czy programami unijnymi. Tematy, które komisja zamierza podjąć to: pozyskiwanie funduszy UE, polityka turystyczna i gospodarcza Miasta, aktywizacja terenów zaniedbanych.Ad 6.

Jak informował Przewodniczący St. Szwabski, związek przeprowadził przetarg i wdrożył procedurę wystawek, które rozpoczęły się w zeszłym tygodniu i funkcjonowały bardzo dobrze. W działalności związku nie wystąpiły żadne zakłócenia.  

Radny A. Borkowski pytał, czy rady gmin członkowskich przyjęły statut związku.  

Pan St. Szwabski poinformował, że procedura ratyfikowania statutu w gminach trwa. Związek zapoznał się ze stosownym fragmentem protokołu V Sesji Rady Miasta Gdyni (dot. przedmiotowego statutu – p.p.) i – jak zapewnił Przewodniczący – zamierza podjąć działania w celu rewizji niektórych zapisów.Ad 7.

Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.Ad 8.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, że 28 marca przypada 58 rocznika wyzwolenia Gdyni i zakończenia tym samym dla miasta II Wojny Światowej. Pan Szwabski serdecznie zaprosił radnych do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych z tej okazji.Ad 9.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.Ad 10.

Termin kolejnej sesji: 23 kwietnia b.r.; godz. 12.Ad 11.
Zakończenie obrad VI Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.     

Na podstawie stenogramu opracowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2019
Data udostępnienia informacji: 26.03.2003
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2019 09:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska