Sesja nr V z dnia 2003-02-26

PORZĄDEK OBRAD
V SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 lutego 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Miasta
4 Projekty uchwał w sprawach:
4.1 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej,
4.2 zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki",
4.3 wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich",
4.4 desygnowania przedstawiciela do prac w Związku Miast Bałtyckich,
4.5 zmiany Uchwały Nr XVIII/275/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych,
4.6 opinii o lokalizacji salonu gier na automatach (ul. Waszyngtona 21),
4.7 zmiany Uchwały Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy",
4.8 likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 przy ul. 3 Maja 27 w Gdyni,
4.9 likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gdyni ul. Wolności 27,
4.10 rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych w Gdyni ul. Morska 77,
4.11 likwidacji II Liceum Profilowanego w Gdyni, ul. Morska 77,
4.12 zmiany siedziby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni,
4.13 włączenia Technikum Odzieżowego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77,
4.14 włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni ul. Morska 77,
4.15 włączenia Technikum Odzieżowego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni ul. Morska 77,
4.16 włączenia Technikum Odzieżowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77,
4.17 włączenia policealnego Studium Zawodowego w zawodzie technik technologii odzieży do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni ul. Morska 77,
4.18 zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni ul. Morska 77,
4.19 zmiany treści Uchwały Nr V/165/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gdyni ul. Władysława IV 54,
4.20 zmiany treści Uchwały Nr V/162/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie założenia Sportowego Gimnazjum Nr 9 w Gdyni ul. Władysława IV 54,
4.21 zmiany treści Uchwały Nr V/164/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni ul. Władysława IV 54,
4.22 zmiany treści Uchwały Nr V/161/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Józefa Wybickiego w Gdyni ul. Władysława IV 54,
4.23 zmiany treści Uchwały Nr XIV/520/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum Nr 23 w Gdyni ul. Wolności 22b,
4.24 zmiany treści Uchwały Nr XIV/522/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum Nr 24 w Gdyni ul. Legionów 27,
4.25 stopniowej likwidacji Gimnazjum Specjalnego Nr 22 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni ul. Kielecka 4,
4.26 wyłączenia i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 32 im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni ul. Kielecka 4,
4.27 przeznaczenia mienia rozwiązanego Zespołu Szkół Odzieżowych w Gdyni, ul. Morska 77,
4.28 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa - Popiela w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.29 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Poprzecznej 9 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.30 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.31 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kiejstuta 10 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.32 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wiczlińskiej,
4.33 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Wiczlinie zajętych pod budowę drogi - ul. Gradowa i ul. Tęczowa,
4.34 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej.
4.35 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i Krzywoustego,
4.36 wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod dojazd do placu manewrowego strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni położonej przy ul. Hutniczej.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 5/03 z V SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 26 lutego 2003 r.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Przypisy protokolantki pisane są kursywą.
Pełne brzmienie opinii komisji - p. biuletyn stanowiący załącznik. W obradach wzięło udział Kolegium Prezydenta (w pełnym składzie).


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Do porządku obrad zgłoszone zostały następujące wnioski:
Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RMG /.../ w spr. ustalenia wysokości diet ...;

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wniosła o wykreślenie z porządku projektów od numeru 4.19 do 4.24 (zgodnie z numeracją pierwotnego porządku stanowiącego załącznik). Jak wyjaśniała pani wiceprezydent, trwają prace nad projektem nowych zapisów ustawowych dotyczących m. in. obwodów szkół. Do przedmiotowych projektów wróci się z chwilą wejścia w życie nowych przepisów (ustawa o systemie oświaty).

Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke, w imieniu klubu "Samorządność" wniósł o wycofanie projektu w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach ... - nr 4.6. w pierwotnym porządku obrad

Radny Adam Borkowski prosił o potwierdzenie przez ostatniego wnioskodawcę, radnego J. Miotke, że wniosek został przedstawiony w imieniu klubu SAMORZĄDNOŚĆ.

Jerzy Miotke - tak.

Jednogłośnie /23/ przyjęto wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RMG /.../ w spr. ustalenia wysokości diet ... (pełne brzmienie jak w przyjętym porządku obrad) .

W kwestii formalnej ponownie wystąpił radny A. Borkowski, prosząc Kolegium o ustosunkowanie się do wniosku w sprawie projektu nr 4.6. (w spr. opinii o lokalizacji salonu gier na automatach).

Prezydent Wojciech Szczurek wyjaśnił, iż przebieg dyskusji w komisjach nad przedmiotowym projektem spowodował, iż podjął decyzję - jako projektodawca - o wycofaniu projektu z porządku.

Przewodniczący St. Szwabski przypomniał, iż prawo do zdjęcia projektu ma także Rada Miasta.

A. Borkowski - ale wtedy musi być opinia obu stron.
Porządek obrad, zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian (j.w.), przyjęto jednogłośnie /23/.


Ad 3.
Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski, wobec braku uwag, uznał protokół IV Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
Jak przypominał na wstępie swojego wystąpienia wiceprezydent Marek Stępa, rada przystąpiła kilka lat temu do planów obejmujących ulice Migdałowa i Warzywna oraz Łanowa i Miętowa. Jednym z najważniejszych wówczas problemów było ustalenie przebiegu ulicy Nowowiczlińskiej - osi Gdyni Zachód. Projekt drogi był przedmiotem licznych uwag i protestów z tytułu zbytniego zbliżenia drogi do siedlisk. W ich wyniku przebieg drogi poddano szczegółowszym studiom, w wyniku których ustalono inny wariant przebiegu drogi. Powstał wówczas inny problem: nowy przebieg oddalił się od terenów objętych decyzjami o przystąpieniu do sporządzania planów, dla których przebieg drogi stanowił granicę. Droga przesunęła się nieco w nowym wariancie. Przebieg drogi objętej jednym planem znalazł się w niewielkiej odległości od granicy innego obszaru objętego planem. Uznano więc za celowe objęcie jednym planem obszaru od przebiegu drogi do wcześniej wyznaczonych granic. Wiceprezydent zaznaczył, iż przyjęcie uchwały będzie jednoznaczne z uchyleniem wcześniejszych uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)-pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej) - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
UCHWAŁA NR V/91/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.2.
Jak wyjaśniał wiceprezydent Marek Stępa, 1 lipca ub. r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu, celem dostosowania regulacji do znowelizowanych przepisów wyższego rzędu oraz uregulowania kwestii udziałów spółki PWiK. Nowy statut uwzględnia też kwestię nowego członka związku, którym jest gmina wiejska Wejherowo - stąd nowe zasady reprezentacji gmin w związku. Część gmin w ciągu 2. półrocza ub. roku zdążyła dokonać ratyfikacji statutu. Gdyńska rada przystąpiła do tego w styczniu i jedna z komisji - gospodarki komunalnej - odkryła wadę w § 23, tj. traktowania wyboru zarządu zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym. Jest to anachronizm, ponieważ znowelizowana ustawa przewiduje wybory bezpośrednie prezydentów, burmistrzów i wójtów. Z tego też powodu - przypominał wiceprezydent - miesiąc temu wycofałem projekt z porządku obrad.
27 stycznia zgromadzenie związku - informował dalej wiceprezydent Stępa - podjęło uchwałę o wprowadzeniu poprawki uwzględniającej uwagi komisji gospodarki komunalnej. Tym samym wspomniany § odnosi tryb wyboru Zarządu KZG do ustawy o samorządzie powiatowym. Taka zmiana została przez KZG przyjęta, co z kolei powoduje, że dzisiaj przedkłada się gdyńskiej radzie propozycję ratyfikowania statutu już z uwzględnieniem poprawki.
Pan M. Stępa zaznaczył ponadto, iż przyjęcie projektu spowoduje, iż obecnie to Gdynia będzie pierwszą gminą, która dokona ratyfikacji statutu.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna

DEBATA:
Radny Adam Borkowski pytał, czy będzie wielkim nieszczęściem nie przyjęcie przez radę Statutu na V Sesji. Zdaniem radnego przedłożona wersja statutu wymaga jeszcze pracy, w celu zapewnienia należytej ochrony interesów Gdyni.
Zgadzając się z proponowanym parytetem przedstawicieli gmin w związku, radny Borkowski przystąpił do prezentowania swoich uwag odnośnie poszczególnych §.:
- § 16 - wykreślenie słowa "może" (rada nie "może upoważnić", ale upoważnia) - taki zapis będzie zgodny z art. 70. ust. 3. ustawy o samorządzie;
- § 12 - skoro w statucie jest zapis mówiący, iż członkiem związku jest gmina Gdynia a członkiem zarządu związku prezydent gminy (lub wójt czy burmistrz), to organ delegowany do reprezentowania gminy powinien być upoważniony na wniosek prezydenta - nie ma tu takiego zapisu. Poza tym takie upoważnienie może otrzymać także radny bądź zastępca prezydenta i to też powinno być napisane, bo nie może to być każda osoba;
- Odnośnie § 17 radny Borkowski postulował o uściślenie, czy powinna być wymieniona gmina Wejherowo czy miasto Wejherowo;
- W związku z § 18. radny Borkowski postulował o dostarczenie radnym regulaminu, o którym mowa w przedmiotowym paragrafie argumentując, iż przy zatwierdzaniu statutu radni winni posiadać pełniejszą wiedzę;
- § 20 - radny prosił o dopisanie, że sprzeciw może wnieść każdy przedstawiciel;
- W punkcie 9. ustępu 2. § 21. winno się użyć - zdaniem mówcy - nast. sformułowania: "regulaminów jednostek organizacyjnych" (nie powinno być mowy o uchwalaniu statutów);
- Do punktu 13. ust. 2. § 21 powinno się dopisać nast. słowa: " z uwzględnieniem § 9. ust. 2. niniejszego statutu" (takie prawo mają tylko rady gmin);
- Ponadto radny zwrócił uwagę, że nie ma ustawowej definicji pojęcia "delegaci". Zapis winien więc brzmieć: "wybrany spośród składu zarządu" - dot. ust. 3. § 23;
- § 23 ust. 2.: wprowadzenie nast. zapisu: "minimum 2. członków zarządu musi być członkami zgromadzenia, natomiast wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonuje się w innym trybie";
- § 24 - jaki to jest ten regulamin pracy?
- § 24 ust. 5: radny prosił także o dostarczenie regulaminu, o którym mowa w przedmiotowym paragrafie (biura związku - p.p.).
- § 42 -dlaczego przyjmuje się sposób rozliczenia na dzień 31 grudnia 91 roku w razie wystąpienia ze związku? Majątek przecież pracuje i KZG wzbogaca się. Otrzymywalibyśmy - zgodnie z proponowanym zapisem - mniej pieniędzy, niż faktycznie powinniśmy otrzymać. Radny Borkowski proponował zawarcie w przedmiotowym projekcie nast. słów: "w ciągu 6. miesięcy od momentu wypowiedzenia"
Na koniec radny A. Borkowski stwierdził: - Jest jeszcze sporo spraw do przeanalizowania, które - w interesie Miasta - proponuję jeszcze przedyskutować.

Odpowiadając przedmówcy wiceprezydent Marek Stępa wyjaśniał, iż zasadniczy problem w wyjściu na przeciw postulatom radnego Borkowskiego polega na tym, iż uchwalanie statutu należy do uprawnień związku - to zgromadzenie uchwala statut, natomiast gminy dokonują czegoś w rodzaju ratyfikacji. Tylko uchwalenie jednobrzmiącego statutu umożliwi dalsze funkcjonowanie związku.
Dalej wiceprezydent stwierdził, iż szereg uwag zgłoszonych przez radnego Borkowskiego należy potraktować jako bezdyskusyjne, są jednak i takie, które pociągnęłyby za sobą długie dyskusje. Jedno jest pewne: do związku należy 7 gmin i w każdej z nich są osoby wnikliwie czytające ten tekst i każda z tych osób ma swoje zdanie.
Wiceprezydent zapewniał, że nie ma żadnych powodów do sądzenia, że interes Miasta będzie wystawiony na szwank. Tego pilnują gdyńscy delegaci. Udowodniła to dotychczasowa, dziesięcioletnia praktyka. Jest natomiast wystawiona na szwank możliwość uchwalenia niezbędnego związkowi statutu, jeśli dojdzie do dyskusji w radach.
Wiceprezydent apelował o przyjęcie projektu mimo świadomości, że proponowany tekst nie jest idealny. Ponadto wiceprezydent dodał, że propozycje poprawek radnego Borkowskiego nie są bez znaczenia, ale przyjęcie statutu nie zamyka drogi do dalszego żmudnego procesu doskonalenia tekstu statutu. Wady wskazane przez radnego nie uniemożliwiają związkowi funkcjonowanie.
Pan Marek Stępa zobowiązał się do dostarczenia dokumentów, o które prosił radny Borkowski w trakcie swojego wystąpienia.

Radny A. Borkowski proponował, aby gmina Gdynia zwróciła się do KZG o powołanie w ciągu roku zespołu ekspertów, który opracowałby nową wersję statutu. Radny stwierdził, że wobec argumentów wiceprezydenta będzie głosował za przyjęciem uchwały.

Wiceprezydent M. Stępa dziękując za zrozumienie uwarunkowań towarzyszących przyjmowaniu statutu, zobowiązał się jednocześnie do wystąpienia o powołanie zespołu, o którym mówił radny Borkowski, z chwilą zakończenia przez gminy członkowskie procesu ratyfikacji.

Do krytycznych uwag radnego A. Borkowskiego odniósł się także Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski stwierdzając na wstępie, iż z wypowiedzi radnego wynika, że projekt statutu zawiera wiele błędów.
Przewodniczący RMG nie zgadzając się z powyższą tezą, za przykład podał uwagi radnego Borkowskiego do § 12., po czym skomentował je następująco: - Organem, który wyraża zgodę na reprezentowanie gminy w związku przez inną osobę, jest właśnie prezydent, wójt bądź burmistrz.
Pan St. Szwabski podkreślił, że wiele uwag radnego Borkowskiego można by odeprzeć podobnie, jak to zrobił powyżej.
Wyjaśniając przyczynę swojego wystąpienia Przewodniczący podkreślił, że chodzi mu o to, aby nie powstało wrażenie, iż tekst jest w tak znacznym stopniu - jak to sugeruje wystąpienie radnego Borkowskiego - niedoskonały, choć z pewnością zawiera jakieś usterki.

Radny Lech Żurek przypomniał, że projekt statutu był już wnoszony pod obrady na IV Sesji RM. Wszystkie uwagi mogły być zgłaszane na posiedzeniach komisji.
Radny Żurek poprosił, aby w przyszłości wszystkie uwagi do projektów zgłaszane były do przewodniczących branżowych komisji.

UCHWAŁA NR V/92/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian w statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.3.
Rekomendując delegowanie radnej Jolanty Roszczynialskiej do Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich" Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski stwierdził: Zaangażowanie w pracy społecznej, solidność Pani Roszczynialskiej są nam wszystkim doskonale znane.
Opinia Komisji Statutowj - pozytywna

Adam Borkowski - wypada nam się z tego tylko cieszyć, że to Pani Roszczynialska będzie nas reprezentować. Bardzo się z tego cieszymy i gratulujemy. Proszę Przewodniczącego o udostępnienie statutu związku, szczególnie mnie. Chciałbym wiedzieć, jakie uprawnienia będzie miała koleżanka Roszczynialska.

Przewodniczący RMG zapewnił, iż statut będzie do wglądu.
UCHWAŁA NR V/93/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich" została przyjęta: 23/0/1


Ad 4.4.
Przewodniczący RMG rekomendował desygnowanie do prac w Związku Miast Bałtyckich radną Beatę Łęgowską.
Także i w przypadku przedmiotowego projektu radny A. Borkowski wnioskował o udostępnienie statutu związku.
UCHWAŁA NR V/94/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie desygnowania przedstawiciela do prac w Związku Miast Bałtyckich została przyjęta: 23/0/1


Ad 4.5.
Wiceprezydent Marek Stępa omawiając projekt przedstawił na wstępie poprawki:
- dopisanie do zadań zarządu administrowanie cmentarzami, których utrzymanie należy do obowiązków Miasta Gminy Gdyni - jest to równoznaczne z objęciem administracją zarządu także cmentarzy wojskowych oraz tych części cmentarza na Witominie, które mają status wojskowy (granice są tam płynne) - dotąd funkcjonowali tam dwaj administratorzy;
- powierzenie zarządowi załatwiania spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy oraz organizowanie przewozu zwłok - chodzi o skumulowanie uprawnień, z tymi kwestiami związanych, w jednym miejscu. Istotne jest też to, że zarząd dysponuje odpowiednim sprzętem
Ponadto wiceprezydent poinformował o autopoprawce w § 1: dodanie punktu 3. o brzmieniu: " 3) § 3 otrzymuje brzmienie: ‘ § 3. Właściwą częścią budżetu, z którą Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie się rozliczał, jest dział 900 rozdział 900 17’ ".

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Radny Adam Borkowski zaproponował wprowadzenie poprawki w § 1 ust. 2.: po słowie "osób" wpisanie: "tracących życie w miejscach publicznych". Zdaniem radnego proponowane przez niego sformułowanie jest bardziej eleganckie. Pan radny argumentował także, iż osoba zabita traci życie przez kogoś, natomiast sytuacje, o których mowa w zapisie, mogą też dotyczyć samobójców.

Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Stępa, przepisy ustawowe nie mówią o organie, który mógłby wprowadzić autopoprawkę. Mógłby to zrobić jedynie prezydent. Wiceprezydent stwierdził, że nie rozumie ostatniej uwagi radnego Borkowskiego. - Ani bycie zmarłym ani zabitym nikomu - jak sądzę - nie uwłacza. Ponadto wiceprezydent podkreślił, że przewóz przez zakład dotyczy osób, które życie utraciły, a nie tracą.

UCHWAŁA NR V/95/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/275/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.6.
W kwestii przedmiotowego projektu większość uwag zgłoszonych przez komisje - jak zapewniał wiceprezydent Bogusław Stasiak - została uwzględniona.
Wiceprezydent omówił poszczególne ustępy § 1.:
- ust. 1 - mieszkania od gminy dla osób ubiegających się o nie, nie mogą być zbyt duże. Kiedy jednym z ubiegających się jest osoba na wózku inwalidzkim, m2 stanowiące podstawę do oceny zasadności wniosku pomniejsza się o 10 m2;
- ust. 2 - w ustępie są zawarte nast. sytuacje: najemca lokalu socjalnego ma sytuację dochodową upoważniającą go do ubiegania się o lokal na czas nieoznaczony. Lokale socjalne są przyznawane na 2 lata. Taki najemca uzyskuje lokal o lepszej kategorii, na czas nieoznaczony, przenosząc się do innego budynku z budynku socjalnego (nie można bowiem tworzyć wysepek lepszych lokali otoczonych lokalami socjalnymi). Jeśli zaś najemca mieszka w budynku komunalnym, jego lokal uzyskuje lepszą kategorię;
- dotychczasowy punkt 3. uzyskuje numer 4. i dotyczy osób, których dochody przekraczają pułap uprawniający do lokalu komunalnego bądź socjalnego i do wydania takich lokali są wzywane;
- ust. 4 dotyczy określania dochodów rodziny - wszystkie osoby zamieszkujące lokal winny składać stosowne oświadczenia;
- ust. 6 - osoby czekające na mieszkania od gminy mają na to wyznaczony przedział czasowy. Jeśli osoby te nie doczekują się momentu zasiedlenia w wyznaczonym czasie, czekają dalej zachowując pierwszeństwo w stosunku do nowych wniosków;
- ust. 7 - dotyczy wykreślenia lokali o wolnym czynszu, ponieważ trudno prowadzić ewidencję przy swobodnym obrocie;
- ust. 8 - jest to opis mieszkania chronionego. Są to mieszkania dla osób będących "podopiecznymi" MOPS-u i w punktach od 34 do 36 opisuje się sposób nadzoru nad takimi lokalami.
Reszta informacji jak w załączniku.
Wiceprezydent, kończąc prezentację projektu, podkreślił, iż dotychczasowa praktyka wymaga niewielkich acz istotnych modyfikacji, czego wyrazem jest przedmiotowy projekt.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia) - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

DEBATA:
Wątpliwości radnego A. Borkowskiego wzbudził proponowany w punkcie 35 rozdz. VII zapis, zgodnie z którym przed wydaniem stosownej decyzji winna być zaopiniowana osoba przez wymienione organy (p. pkt 8 § 1 projektu). Radny Borkowski stwierdził: - Dziwnie bym się czuł, gdyby miał mnie opiniować prezydent. Opinia powinna dotyczyć jedynie wniosku bądź sytuacji danej osoby.
Radny wnioskował o dopisanie w punkcie 35. słowa "wniosku" ("...po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku osoby ...").

Radny A. Bień pytał, czy został uwzględniony przez projektodawców wniosek komisji strategii o uszczegółowienie zapisu w punkcie 6. § 1 (o nieposiadającym mieszkania w dacie złożenia wniosku) lub czy zaproponowano w przedmiotowej kwestii inne rozwiazanie.

Odnosząc się do uwagi radnego A. Borkowskiego wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniał, iż opinię o osobie wydaje MOPS na podstawie umocowania ustawowego do takich czynności. Odnosząc się z kolei do pytania radnego A. Bienia wiceprezydent wyjaśniał, iż praktyka wskazuje na to, iż nie posiadanie mieszkania jest rozumiane jako nie posiadanie legalnego tytułu do mieszkania.

Radny A. Borkowski nie zgodził się z argumentacją wiceprezydenta stwierdzając, iż rada nie zatwierdziła takich zasad postępowania (opiniowanie osoby - p.p.). Zdaniem pana Borkowskiego opiniowana powinna być sytuacja życiowa osoby a nie sama osoba.
Na koniec radny Borkowski stwierdził: - To się nadaje do Trybunału Konstytucyjnego.

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniał, że mieszkania chronione są przeznaczone dla osób potrzebujących pomocy. MOPS dokonuje oceny, na ile dana osoba jest samodzielna. Ustawa o ochronie danych osobowych jest ściśle przestrzegana przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Nie spotkano się jeszcze z zarzutem, iż sprawy te idą torami niezgodnymi z ustawą o ochronie danych osobowych.

UCHWAŁA NR V/96/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy" została przyjęta: 20/0/3.


Ad 4.7.
Jak informowała wiceprezydent Ewa Łowkiel, przedmiotowy projekt rozpoczyna blok projektów edukacyjnych wynikających z potrzeby racjonalizowania sieci placówek oświatowych. Podstawową przyczyną takich posunięć jest malejąca liczba dzieci. U podstaw takich decyzji leży także przekonanie, że wartość gdyńskiej oferty edukacyjnej tkwi w jej bogactwie i różnorodności, co jednak kosztuje. Utrzymanie tego poziomu zależy także od mądrego wydawania pieniędzy, których ciągle brakuje, a więc od promowania wartościowych pomysłów i inicjatyw. Wszystkie projekty uzyskały pozytywną opinię lub zgodę kuratora oświaty i tym samym zrealizowany został wymóg ustawowy.
W kwestii przedmiotowego projektu wiceprezydent wyjaśniała, iż warunki w przedszkolu nie są zadawalające - przedszkole mieści się w budynku mieszkalnym, nie ma własnego ogrodu.
Wiceprezydent zapewniła o podjęciu starań celem zapewnienia pracy pracownikom likwidowanego przedszkola w pozostałych placówkach.
Pani E. Łowkiel przypomniała o zamiarze ministerstwa edukacji w kwestii objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich, co - jak zapewniała - też ma znaczenie w podejmowaniu uchwał w rodzaju przedmiotowej.
Pozostałe informacje - p. uzasadnienie do projektu stanowiącego załącznik.

Opinia Komisja Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR V/97/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ul. 3. Maja 27 w Gdyni została przyjęta: 18/0/3.


Ad 4.8.
Wiceprezydent E. Łowkiel informowała, iż w rejonie SP nr 2 mieszka niewiele dzieci, przy czym część z nich nie podejmuje nauki w tej szkole. W tym samym budynku mieści się także gimnazjum, co czyni warunki nauki trudniejszymi. Niedaleko mieści się SP nr 26, pięknie położona, z dużą ilością pomieszczeń do nauki.
Pozostałe informacje - jak w załączniku.
Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR V/98/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stopniowej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 27 została przyjęta: 19/0/1.


Ad 4.9.
Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, w ciągu najbliższych 16. lat - zgodnie z prognozami - o połowę zmniejszy się liczba dzieci korzystających ze szkół gimnazjalnych, stąd występuje konieczność stopniowej likwidacji tych szkół.
W przedmiocie projektu procedura wymaga najpierw rozwiązania zespołu, a następnie łączenia 6. szkół wchodzących w jego skład i na końcu nadania im nazw.
Pozostałe informacje jak w załączniku.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR V/99/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta: 20/0/1


Ad 4.10
W każdej z 6. szkół funkcjonowało liceum profilowane - informowała wiceprezydent E. Łowkiel. Jedno z nich ulega likwidacji. Nie ograniczy to dostępu uczniów do drugiego liceum profilowanego, w którym oferuje się także profil kształcenia likwidowanego liceum.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR V/100/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.11.
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - zgodnie z treścią załącznika.
Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR V/101/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.12
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - p. zał.
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
UCHWAŁA NR V/102/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Technikum Odzieżowego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.13
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - p. zał.
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
UCHWAŁA NR V/103/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.14.
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - p. zał.
Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR V/104/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Technikum Odzieżowego dla Dorosłych do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.15
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - p. zał.
Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR V/105/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Technikum Odzieżowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.16.
Przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - p. zał.
Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR V/106/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Policealnego Studium Zawodowego w zawodzie technik technologii odzieży do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.17
Prezentując - zgodnie z treścią zał. - projekt, wiceprezydent E. Łowkiel przedstawiła autopoprawkę: w § 1. zmiana nazwy na "Zespół Szkół Usługowych".
Jak informował przewodniczący Komisji Oświaty, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, komisja - z uwagi na szacunek dla Rady Pedagogicznej, która jeszcze dyskutowała w przedmiotowej kwestii - nie zaopiniowała projektu.
UCHWAŁA NR V/107/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad.4.18
Jak informowała prezentująca projekt wiceprezydent E. Łowkiel, rozwój klas integracyjnych spowodował zmniejszenie zapotrzebowanie na szkoły specjalne. Przedmiotowy projekt jest tego następstwem (poza demografią).
Reszta informacji - p. zał. do protokołu.
Opinia Komisji Oświaty- pozytywna
UCHWAŁA NR V/108/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stopniowej likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 22 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni, ul. Kielecka 4 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.19
Przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - zgodnie z treścią załącznika.
UCHWAŁA NR V/109/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 32 im. Marii Konopnickiej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni, ul. Kielecka 4 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.20
Przedstawiając projekt, zgodnie z treścią załącznika, wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o autopoprawce, zgodnie z którą w § 1 projektu nazwa placówki ulega zmianie na następującą: "Zespół Szkół Usługowych w Gdyni".
UCHWAŁA NR V/110/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przeznaczenia mienia rozwiązanego Zespołu Szkół Odzieżowych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4. 21.
Prezentujący projekt wiceprezydent Bogusław Stasiak wyjaśnił, że działka oznaczona numerem 952/23 nie podlega sprzedaży. Powierzchnia nie jest precyzyjnie określona, ponieważ działki wymagają podcięcia. Jest to działka o zróżnicowanej wysokości, co jest istotne w świetle słusznego skądinąd wniosku komisji o dokonanie podziału i sprzedaż działki w bardziej atrakcyjnych kawałkach. Jeśli rada wyrazi zgodę na sprzedaż, rozpocznie się żmudny proces podziałów geodezyjnych i wówczas ocenimy, czy konieczne będzie ustalenie przebiegu drogi wewnętrznej na potrzeby mniejszych działek. To oczywiście zmniejszyłoby odpowiednio powierzchnię. Tak więc nie jest jeszcze przesądzona kwestia podziału, może bowiem okazać się, że zmniejszy on atrakcyjność terenu.
Celem projektu, zaznaczał wiceprezydent, jest jak najkorzystniejsza sprzedaż działki.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Przewodniczący komisji, radny Marcin Wołek, podziękował za uwzględnienie wniosku członków komisji.
Komisja Gospodarki Komunalnej -  pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR V/111/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Zwycięstwa-Popiela w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.22
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.
Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
UCHWAŁA NR V/112/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 9, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.23
Jak informował wiceprezydent B. Stasiak, podstawą do uwłaszczenia na nieruchomościach jest art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który przeniósł do ustawy tzw. ustawę Glapińskiego, zgodnie z którą przedsiębiorstwa będące w posiadaniu gruntów przed 5 grudnia 90 roku, miały uprawnienia do przejęcia tych gruntów od 1 stycznia 98 roku w użytkowanie wieczyste bądź na własność, a także prawo do nieodpłatnego przejęcia znajdujących się na tych gruntach budynków, które z reguły same stawiały. Przedsiębiorstwo państwowe Dom Książki posadowione było na 2. rodzajach gruntów, tj. należących do Skarbu Państwa i do parafii. Oba grunty przeszły do zasobów gminy, ale jeden z nich w połowie lat 90., co nie pozwoliło na skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy. Nakłady na budowę księgarni wykupiła powstająca w miejsce państwowego przedsiębiorstwa spółka i zgodnie z ustawą o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw, która wówczas weszła w życie, nakłady stanowiły własność tego, kto je wykupił, a więc nie stanowiły już masy przejmowanego przedsiębiorstwa. Jedynym sposobem na dokończenie procedury uwłaszczeniowej jest sprzedaż gruntu na rzecz tego, kto posiada nakłady.
Reszta informacji - p. załącznik.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Wiceprzewodniczący rady Jerzy Miotke pytał, czyją własnością jest działka nr 427/110.
Wiceprezydent B. Stasiak- nie potrafię teraz odpowiedzieć na to pytanie. Przypuszczam, że nieruchomość należy do gminy.
UCHWAŁA NR V/113/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej, w formie przetargu ustnego ograniczonego została przyjęta: 22/0/1


Ad 4.24
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.
Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR V/114/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kiejstuta 10, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.25
Przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR V/115/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Wiczlińskiej została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.26
Przedstawił p. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR V/116/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Wiczlinie, zajętych pod drogi - ul. Gradowa i ul. Tęczowa została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.27
Przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR V/117/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.28
Przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR V/118/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Hutniczej i Krzywoustego została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.29
Przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR V/119/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod dojazd do placu manewrowego strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.30
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.
Radny A. Borkowski pytał, czy decyzję o przyznaniu całej diety będzie każdorazowo podejmował Przewodniczący RM, czy też będzie to automat.
Przewodniczący St. Szwabski stwierdził, iż rozumie ten zapis jako automat i wyjaśnił, że decyzję podejmuje się tylko odnośnie wydelegowania danej osoby, np. na delegację.
UCHWAŁA NR V/120/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG nr XXI/782/00 z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków rady nie będących radnymi (MRMG nr 34/00, poz. 273 z późn. zm.) została przyjęta: 21/0/2


Ad 5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia przedstawiła jej przewodnicząca, radna Alina Winiarska - stanowi załącznik do protokołu.


Ad 6.
Jak informował Przewodniczący Stanisław Szwabski, na zgromadzeniu związku zostały przyjęte budżet na rok 2003 oraz statut związku.
Jak informował pan St. Szwabski, budżet związku uległ znacznemu obniżeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków, co wiąże się z zamknięciem składowiska w Łężycach, administrowanego dotychczas przez związek. Tym samym nie ma już dochodów ze składowiska, ale i wydatki związane z zatrudnieniem nie są już ponoszone - kilka osób przeszło do pracy do Zakładu Utylizacji Odpadów, który powstał w miejsce dawnej jednostki organizacyjnej związku.
Jak dalej informował Przewodniczący, związek pozostał organizatorem gospodarki odpadami dla związkowych gmin. Trwają prace nad reorganizacją tej gospodarki i objęciem całości terenu związku zbiórką odpadów oraz ich zagospodarowywaniem.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Przewodniczący RM ponownie apelował (p. pkt "informacje" IV Sesji) o wzięcie udziału w warsztatach poświęconych problematyce niepełnosprawnych osób z upośledzeniem umysłowym.
Przewodniczący poinformował ponadto o decyzji Komisji Zdrowia o zorganizowaniu posiedzenia w siedzibie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.


Ad 9.
Radny Andrzej Bień zwrócił się do prezydenta Wojciecha Szczurka z prośbą o poinformowanie radnych o nowych wydarzeniach związanych z Trasą Kwiatkowskiego.

Prezydent Wojciech Szczurek w skrócie przedstawił dotychczasowe postanowienia. Wypracowana została, wspólnie z ministrem infrastruktury, formuła realizacji przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju, Sektorowego Programu Operacyjnego w części Transport, Gospodarka Morska, w zakresie dostępu do portów. Ta procedura nie uległa jeszcze uruchomieniu, ponieważ spełnionych musi być kilka istotnych przesłanek. Jedną z nich jest wejście RP do UE.
Cofając się do wcześniejszych wydarzeń prezydent przypomniał, iż w styczniu b.r. w narodowym programie nie znalazł się zapis dotyczący dostępu do portu. Z informacji ministra infrastruktury wynika, że stało się tak z powodów natury technicznej. Na szczęście taki zapis wprowadzono do Narodowego Programu Rozwoju. Tak więc państwo uznało gdyński port za jeden z zasadniczych celów rozwoju kraju. Sektorowy program operacyjny jest ścieżką jego realizacji. W przypadku pozytywnego zrealizowania się wszystkich niezbędnych przesłanek przyjęta formuła pozwoli na szybką realizację przedsięwzięcia, bo w zasadzie do końca 2006 roku. Zakłada się, że do jego realizacji przystąpiono by na przełomie 2004/2005 roku. Proporcje finansowania projektu to 75 % środków wynikających z programu i 25 % środków gminy. I tu musi być spełniony kolejny warunek - zgoda rady na skorzystanie z określonych instrumentów finansowych, bez których realizacja inwestycji nie będzie możliwa.
Prezydent Wojciech Szczurek podkreślił, iż nie widzi innego rozwiązania i zaznaczył, że realizacja przedsięwzięcia byłaby wielkim sukcesem. Tym bardziej, że jest to pierwszy temat w regionie, który do tego stopnia zintegrował wszystkie siły, począwszy od ministra, marszałka, wojewody, parlamentarzystów a skończywszy na gdyńskich środowiskach. Efektem tych wspólnych wysiłków jest publiczna deklaracja Pana ministra infrastruktury.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 26 marca b.r.; godz. 12


Ad 11.
Zakończenie obrad V Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 26.02.2003