Sesja nr IX z dnia 2003-06-25

PORZĄDEK OBRAD

IX SESJI RADY MIASTA GDYNI

25 czerwca 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM1. Otwarcie sesji Rady Miasta

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Miasta

4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/71/2003 r. z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2003,

4.2. przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta,

4.3. zawarcia umowy o współpracę pomiędzy Miastem Gdynia a Miastem Kunda w Republice Estońskiej,

4.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni,

4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 136 w Gdyni,

4.6. określenia zadań, na które przeznaczono środki PFRON,

4.7. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXV/924/00 z 28 grudnia 2000 roku o przystąpieniu Miasta Gdyni jako członka założyciela do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

4.8. sprzedaży nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Redłowskiej na rzecz użytkownika wieczystego - spółki POL-SUPPLY,

4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Berlinga 4 i Kleeberga 2 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "STOCZNIOWIEC",

4.10. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 116, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

4.11. wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowym przy ul. Morskiej 93, usytuowanym na działce nr 888/56 KM 49,

4.12. zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie "Gdyński Biznesplan" z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej,

4.13. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26,

4.14. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36,

4.15. wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne szkół samorządowych prowadzone przez miasto Gdynię,

4.16. zmiany treści Uchwały Nr XXXII/534/97 Rady Miasta Gdyni z 26 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłatności i trybu ich pobierania,

4.17. powołania zespołu do przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2004 - 2008.
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.PROTOKÓŁ NR 9/03 z IX SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 25 czerwca 2003 r.

Lista obecności stanowi załącznik. Materiały związane z przedmiotem obrad są załączone do protokołu. Przypisy protokolantki pisane są kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach niniejszej sesji.


Ad 1.
Otwarcie sesji ogłosił Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski.


Ad 2.
W związku z porządkiem obrad zgłoszono następujące wnioski:

Radny Mariusz Roman zwrócił się do radnych klubu SAMORZĄDNOŚĆ z apelem
o włączenie do porządku projektu rezolucji dot. wpłynięcia do portu we Władysławowie holenderskiego statku aborcyjnego (treść rezolucji - p. załącznik). Uzasadniając radny Roman mówił: - Jesteśmy radnymi prawicy przywiązanymi do pewnych wartości, a więc powinniśmy zareagować na jawną zapowiedź łamania prawa, bo niczym innym nie jest wpłynięcie tego statku na terytorium polskich wód jak podżeganiem oraz ułatwianiem przeprowadzenia aborcji. Proszę o wprowadzenie projektu pod obrady tym bardziej, że statek ten cumował 2 dni na redzie portu w Gdyni. O sprawie dyskutuje cała Polska, a więc tym bardziej rada powinna się w tej sprawie wypowiedzieć.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wniosła o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. użyczenia na 30 lat nieruchomości przy ul. Łowickiej w trybie ustawowym (projekt złożono na 7 dni przed terminem sesji);

O wniesienie do porządku 2. projektów uchwał wnioskował wiceprezydent Marek Stępa, przy czym jeden z projektów wniesiony został w trybie ustawowym zaś drugi wnoszony jest w trybie nadzwyczajnym. Pierwszy z projektów dotyczy zarzutu do planu części dzielnicy Chwarzno, drugi - opłat za usługi przewozowe.
Odnośnie drugiego projektu wiceprezydent wyjaśniał, iż przyjęcie uchwały skutkowałoby wprowadzeniem do taryfy biletu 24-godzinnego, który byłby częścią pakietu usług oferowanych w ramach karty turystycznej. Późny termin wniesienia projektu pod obrady wynika z faktu, iż oferta dotycząca przedmiotowego projektu wpłynęła w okresie poprzedzającym sesję. Karta turystyczna oferowałaby różne atrakcje turystyczne na terenie Gdyni. Uzupełnienie pakietu atrakcji biletem uczyni tą ofertę jeszcze atrakcyjniejszą. Ponadto wejście w życie karty przysporzy miastu Gdynia dodatkowych przychodów. Konieczność przyjęcia projektu wynika z tego, iż chodzi o to, aby bilet i karta bilet oferująca mogły zaistnieć w bieżącym sezonie letnim.

W kwestii projektu rezolucji Przewodniczący RMG wyjaśnił, iż zgodnie z regulaminem i Statutem z inicjatywą uchwałodawczą musi wyjść przynajmniej 5. radnych. Przedmiotowy projekt jest inicjatywą 2. radnych, dlatego nie może być wprowadzony do porządku obrad.

2 projekty, wniesione w trybie ustawowym (patrz wyżej), wprowadzone zostały do porządku obrad bez głosowania.

Projekt uchwały /.../ w spr. ustalenia opłat za usługi przewozowe ... (pełny tytuł jak w porządku obrad) wprowadzono do porządku przy jednogłośnej akceptacji: 22 gł. za.

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami został przyjęty: 22/0/1.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół VIII sesji za przyjęty.


Ad 4.1.
Projekt - zgodnie z treścią uzasadnienia stanowiącego załącznik - przedstawił skarbnik Andrzej Goldmann.
Opinie wszystkich komisji pozytywne (szczegóły jak w biuletynie stanowiącym załącznik).
UCHWAŁA NR IX/181/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG nr IV/71/2003 r. z 22 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni za rok 2003 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.2.
Główne założenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta przedstawił wiceprezydent Michał Guć: - 5 i pół roku temu rada uchwaliła strategię rozwoju dla Gdyni. Od tamtego czasu miał miejsce szereg wydarzeń, wobec czego należało przystąpić do analizy dokumentu i wprowadzenia stosownych poprawek. Powodem części wprowadzonych zmian jest też fakt, iż część celów wytyczonych w poprzednim dokumencie została zrealizowana. Ponadto przeprowadzone reformy administracyjea skutkowały zmianą zakresu zadań samorządu terytorialnego, w szczególności gmin, które przejęły także kompetencje powiatów. Inną istotną przesłanką aktualizacji jest fakt, iż kraj nasz jest w przede dniu wstąpienia do Unii Europejskiej i stąd konieczność dokonania stosownych modyfikacji. Strategia winna być spójna z dokumentami programowymi województwa. Zmienia się sytuacja społeczna i gospodarcza kraju i te czynniki też brano pod uwagę podczas nowelizowania dokumentu. Prace nad nowelizacją strategii zostały podjęte pod koniec 2000 roku. Włączyła się w nie komisja finansów. Rezultatem jest przedłożony dokument zmodyfikowany na kilku poziomach. Przede wszystkim jego struktura dostosowana została do dokumentów programowych wyższego rzędu. Zmieniono nieco terminologię. To, co niegdyś było celem nadrzędnym stało się misją samorządu. Zmieniło się sformułownie priorytetów i celów strategicznych.
Strategia została podzielona na 3 priorytety - przestrzeń, gdynianie i gospodarka. Strategia z racji definicji dokumentu musi się zamykać na pewnym stopniu ogólności. Nie jest to jeszcze dokument wykonawczy. Wykonawczymi dokumentami będą polityki i programy sektorowe, które po przygotowaniu będą zatwierdzane przez radę i wówczas będzie można określić jakie przedsięwzięcia i inwestycje będą realizowane w kolejnych latach. Dokument obejmuje okres do roku 2013. Data ta wpisuje się w okresy programowania w związku z wejściem do UE. Był on szeroko konsultowany z gdyńskimi środowiskami. Wysłano go do rad dzielnic, instytucji samorządowych i państwowych, gdyńskich przedsiębiorstw i środowisk naukowych. Zorganizowano szereg spotkań, podczas których poszczególne środowiska mogły się odnieść do określonych zapisów i zasugerować ewentualne poprawki. Zgromadzono obszerny materiał uzupełniony o uwagi mieszkańców (dokument był udostępniony na stronach internetowych miasta). W ostatniej chwili, na etapie pracy w komisjach rady, powstały jeszcze autopoprawki (wyszczególnione w załączniku).
Jest to więc dokument szeroko upowszechniony, przedyskutowany, który może stanowić podstawę dla dalszych prac na rzecz rozwoju naszego miasta. Będziemy się nim wykazywać w przypadku aplikowania o środki unijne, a więc jest on też istotny dla budzetu.
- Wnoszę - w imieniu prezydenta - o uchwalenie przedłożonej "Strategii Rozwoju Miasta" na lata 2003 - 2013.

Opinie wszystkich komisji pozytywne (jak w biuletynie)

DEBATA:
A. Borkowski- jesteśmy bardzo radzi jako SLD, że aktulizuje się strategię, ale proszę o wyjaśnienia w niektórych sprawach.
Mamy też dokument "Strategia rozwoju Gdyni" z roku 98. Czy nie należałoby tej nowej strategii wyróżnić, bowiem w tej ostatniej nie zaprzeczamy poprzedniej. Jest to jakby nowa strategia realizująca dotychczas obowiązującą. W załączniku mowa jest o tym, że jest to strategia na lata 2003 - 2013, ale wątpliwości moje dotyczą tego, czy nie będą to dwa jednakowo brzmiące dokumenty, skoro nowa strategia to też "Strategia rozwoju Gdyni".
Brakuje mi także rozliczenia co do realizacji elementów poprzedniej strategii. Można by to dzisiaj podsumować. W poprzednim dokumencie są określone terminy realizacji zadań. Wprawdzie zarząd przedstawiał określone materiały, ale wiązały się one z rozliczeniem do sierpnia 2001 roku, a więc jest to połowa okresu obowiązywania pierwszej strategii. Dziękuję Panu Guciowi za informację o kosztach, ekspertach, autorach tekstu i osobach współpracujących.
Radny Borkowski przystąpił do szczegółowego prezentowania swoich uwag:
- mowa jest o okresie 5-letnim, ale np. na stronie 4. mówimy o okresie ostatnich 4. lat. Uściślijmy więc;
- str. 5. - jeśli chodzi o przedsiębiorstwa w poprzednich strategiach dane tego dotyczące odnosiły się do roku 2000, a jak jest obecnie? Na tej samej stronie mowa jest o budynkach klasy "A". Co to jest klasa "A"?
- str. 7. - mówi się, że jest to aktualizacja strategii, a gdzie indziej z kolei mowa jest o nowej strategii;
- str. 7 - mowa tu jest o analizie dotyczącej stanu Miasta w ciągu ostatnich 10. lat. Albo więc przyjmujemy okres 5. lat od przyjęcia strategii, albo od czasu zmiany ustroju;
- str. 8 pkt 5 - z poprzedniej strategii "wypadła" branża stoczniowa. Czy nie należałoby do tego powrócić? Ani razu nie odnosimy się do tej branży. Do portu odnosimy się szczegółowo, a o stoczni nie ma ani słowa;
- str. 10. - mniej się obecnie akcentuje sprawę metropolizacji aglomeracji Trójmiejskiej. Przechodzicie Państwo na termin "konurbacja". Trochę mi żal "metropolizacji";
- na stronie 12. mamy do czynienia ze wzmianką społeczeństwie informacyjnym. Ja umieściłbym ten element w miejscu, gdzie mowa jest o nauce, współpracy między szkołami. Produktem społeczeństwa informacyjnego jest informacja właśnie. Należałoby to więc przenieść do działu związanego z edukacją i wytwarzaniem informacji;
- str. 14 - czy "basen prezydenta" należy utożsamiać z dawną strefą prestiżu miejskiego?;
- str. 17, pkt 4 - w poprzedniej strategii mówiliśmy o najwyższym poziomie. Dlaczego obecnie schodzimy do poziomu wysokiego (mowa o klubach sportowych - p.p.)?;
- str. 17 - "gospodarka" - dlaczego nie ujęto sprawy połączeń żeglugowych?
- str. 19: winno być: "sześć programów" a nie: "sześciu programów".
- str. 20: błąd redakcyjny: winno być: "a także programy" a nie: "programów";
- bardziej odpowiadałaby mi następująca kolejność priorytetów: najważniejsi są gdynianie, a potem przestrzeń i gospodarka..

Na powyższe uwagi odpowiedział wiceprezydent Michał Guć podkreślając na wstępie: - Cieszy, że radni skrupulatnie czytają dokumenty.
Odnośnie różnych okresów obowiązywania dokumentu, o jakich mowa w strategii (5, 10 lat) wiceprezydent zaproponował wprowadzenie autopoprawki, zgodnie z którą wszędzie byłaby mowa o okresie 5-letnim.
W kwestii danych dotyczących liczby zatrudnionych w Gdyni wiceprezydent zapewnił, że podane dane są nadal aktualne.
Budynki klasy "A": jest to szereg cech, które musi spełniać budynek biurowy zakwalifikowany do tej grupy. Są to budynki najwyższej klasy.
Przemysł stoczniowy: trudną sytuację w tym przemyśle znamy wszyscy i w zagrożeniach dotyczących Gdyni osobny punkt poświęcony jest właśnie temu zagadnieniu. Brak polityki państwa odnośnie tej gałęzi przemysłu. Powinna tu mieć miejsce długofalowa polityka państwa. Jej brak powoduje, że kwestię tę wpisano do zagrożeń.
Idea społeczeństwa informacyjnego: warto tu wspomnieć o programie "E - Europe i E - Polska". Kontynuując ten ciąg programów proponujemy jako Miasto w dziedzinach priorytetowych 6 programów, m.in. program "E- Gdynia". Jest to program przekrojowy obejmujący całą strategię.
Forum morskie i strefa prestiżu: strefa ta dotyczyła mola południowego. W międzyczasie nastąpiły zmiany. Jesteśmy w trakcie przyłączania do Miasta terenu "Dalmoru", który otwarty będzie nie tylko na potrzeby przemysłu rybołówczego. Tak więc forum morskie to coś więcej niż strefa prestriżu.
Wspieranie gdyńskich klubów sportowych: wpisanie najwyższego poziomu stworzyłoby ryzyko, że te kluby, które takiego poziomu nie osiągną, nie będą wspierane. Np. dla uczniowskich klubów sportowych wysoki poziom będzie poziomem maksymalnym.
Sprawa żeglugi: w 4. celu strategicznym wpisane mamy "wspieranie działań na rzecz zwiększenia linii promowych...". Miasto nie ma możliwości uruchamiania połączeń wprost.
Gdyński port: jako Miasto możemy tu przede wszystkim pomóc poprzez tworzenie sieci dróg, które skomunikują port z trasą A-1. Te działania także są wpisane w cele strategiczne. Jako Miasto mamy potencjalnie bardzo silne narzędzie w postaci budowy infrastruktury w mieście, stąd wysiłki na rzecz dokończenia Trasy Kwiatkowskiego czy ulicy Janka Wiśniewskiego. Te działania w zakresie inwestycji drogowych będą kontynuowane.
Wiceprezydent zgodził się z uwagą natury językowej - rzeczywiśnie winno być napisane: "sześć programów".
Sprawa metropolii: miasta Trójmiasta są połączone wieloma wspólnymi działaniami w zakresie gospodarki komunalnej czy komunikacji. Czeka nas przedsięwzięcie pt. "mała obwodnica" (tu można ubiegać się o finansowanie z UE). Będziemy współpracować ze stolicą naszego regionu, czyli Gdańskiem i Sopotem, ale także mniejsze miasta regionu kaszubskiego leżą w zasięgu naszego zainteresowania.
Sprawa kolejności priorytetów: toczyła się na ten temat długa dyskusja. Tak naprawdę każdą kolejność można jakoś obronić i uzasadnić, a więc że np. gdynianie są najważniejsi, czy też że należy zacząć od przestrzeni, bo to w niej żyją gdynianie. Można też mówić, że dzisiaj najważniejsza jest gospodarka. Mamy 3 priorytety i ich kolejność nie znaczy, że szeregujemy je z uwagi na ich ważność. Jeśli chodzi o gdynian, to mamy tu wpisanych najwięcej celów i działań.
Sprawa tytułu: brzmi on "Strategia Rozwoju Gdyni". Taki tytuł jest też w uchwale. W załączniku nr 1 jest też podtytuł. Natomiast uzupełnienie go o okres obowiązywania to jest juz kwestia o charakterze literackim. Tytuł zawarty w uchwale zaznacza relacje między starą a nową strategią. Takie sformułowanie było opiniowane przez radców prawnych. Tym samym podkreślamy istnienie pewnej ciągłości, a jednocześnie dajemy wyraz temu, że obowiązującym dokumentem jest dokument obecny. t

Mariusz Roman - w strategii zawarto wiele bardzo ważnych rzeczy, ale zapomniano o jednym - o problemie kryzysu rodziny, coraz mniejszym przyroście naturalnym i o starzeniu się naszych mieszkańców. Proponujemy, aby na stronie 16. w punkcie 4 dodano podpunkt 6 brzmiący: "Wspieranie i kreowanie postaw rodzinnych".
Radny M. Roman zaznaczył, że powyższa propozycja jest jednocześnie wnioskiem o wprowadzenie do dokumentu poprawki.

M. Guć - dyskusja na ten temat odbyła się już na posiedzeniu komisji zdrowia. Sprawy rodziny są mocno podkreślane w strategii. Działania prorodzinne przenikają całą strategię, zwłaszcza są to sprawy dotyczące gdynian. W myśl zasady subsydiarności z pomocą do rodziny wychodzą instytucje wówczas, jeśli na poziomie rodziny nie jest możliwe rozwiązanie problemów. Wszystkie zapisy mówią tak naprawdę o tym, że chcemy budować system, w którym gdyńska rodzina będzie w stanie sama dawać sobie radę. Do tego dojdą programy wykonawcze. To, co zaproponował Pan radny jest powieleniem tego samego. Oczywiście można to wielokrotnie powtarzać, ale staraliśmy się, aby był to dokument syntetyczny. Unikaliśmy powtórzeń, niepotrzebnych sformułowań, które nie wnoszą nic nowego. Co do osób starszych, to w dokumencie jest też punkt dotyczący integracji i aktywizacji tych osób (ten problem nie był dostrzeżony w poprzednim dokumencie).

M. Roman - Pan Michał Guć nie zrozumiał mnie. Wypraszam sobie interpretowanie przez Pana moich słów. Nie mówiłem, że nie jest tu ujęta problematyka rodzinna, natomiast pominięto problem ujemnego przyrostu, starzenia się społeczeństwa w Gdyni, problem wymierania gdynian. Stąd postulat, aby zająć się tzw. rodziną zdrową. Nie po to, aby do niej brutalnie wkraczać czy interweniować, tylko żeby np. organizować festyny rodzinne tak jak to się robi w innych gminach. Jest to tylko jeden z przykładów. My tu nie mówimy o narzędziach, w jaki sposób należy wspierać biedną rodzinę, ale mamy na myśli rodzinę zdrową, która jeszcze nie jest zagrożona biedą, nie wpadła w patologię, ale jest nią zagrożona. Nie ma tu takiej oferty. Gdynia ma bogatą ofertę dla rodziny biednej, patologicznej, a nie ma takiej oferty dla rodziny zdrowej.

M. Guć - protestuję przeciwko utożsamianiu przez Pana radnego rodzin biednych z rodzinami patologicznymi. Rodziny biedne nie muszą być rodzinami patologicznymi. Pojawił się tu podział na rodziny zdrowe i rodziny niezdrowe, czyli biedne.

Głos ad vocem zabrał ponownie radny M. Roman: - Panie Michale Guć, ja już w tej chwili nie protestuję. Ja proszę o nieinterpretowanie moich słów. To się powtarza na każdej sesji. Nie łączyłem biedy z patologią. Mówiłem o rodzinach biednych i patologicznych oddzielnie. Mówiłem też o rodzinie zdrowej nie zagrożonej biedą, które nie wpadły w biedę i patologię, ale są zagrożone.

Andrzej Czaplicki - jeszcze raz wnioskuję o przyjęcie poprawki zgłoszonej przez radnego Romana. Zmierzamy do Europy. Przypomnijmy sobie słowa De Gaulla, który powiedział, że jedynym kapitałem biednych społeczeństw jest właśnie rodzina. Bierzmy przykład z narodów, gdzie takie podejście procentuje. Nie mówmy o subsydiarności, Tam gdzie jest zdrowa rodzina, my się odwracamy. Możemy kreować rozwój w każdej dziedzinie z punktu widzenia rodziny.

Do niektórych kwestii poruszonych przez przedmówców odniósł się radny Marcin Wołek: - Problem demograficzny zawarty został w analizie "Swat", w punkcie 5. i myślę, że problem został dobrze zdiagnozowany. Cel "wspieranie podmiotowości rodziny" został wzmocniony w punkcie 8., a także w programach operacyjnych. Tak więc problem rodziny nie został potraktowany marginalnie. Przeciwnie.
Pan Wołek oświadczył: - Wraz z kilkoma radnymi potraktowaliśmy bardzo poważnie punkt 5. "niekorzystne zmiany demograficzne" i podjęliśmy bardzo aktywne działania mające na celu przeciwdziałanie tej niekorzystnej tendencji.

M. Roman - cenne jest zwrócenie uwagi na problem demograficzny, ale to jest tylko diagnoza. My nadal prosimy o wniesienie poprawki, tj. wpisanie słów: "zdrowa rodzina". Jakoś trzeba to zdefiniować.

Prezydent Wojciech Szczurek - mam wrażenie, że czytaliśmy inne dokumenty. Głoszenie kolejny raz tezy, że w Gdyni nie ma oferty dla porządnej rodziny czy zdrowej rodziny jest zupełnie nieuzasadnione, bo tak naprawdę w każdej linijce strategii mowa jest o rodzinie właśnie. Jeśli w działaniach społecznych mówi się właśnie o działaniach na rzecz rodzin wymagających wsparcia, to wynika to z tego, że chcemy się poczuwać do niesienia pomocy w myśl zasady właśnie subsydiarności. Każda teza jest tak naprawdę kierowana do gdyńskich rodzin. Prosiłbym o niepodnoszenie tego rodzaju argumentów, bo są nietrafne, nieprawdziwe. Nie jest prawdą, że Miasto Gdynia nie tworzy oferty dla zdrowej i porządnej rodziny. Jest to z gruntu rzeczy niewłaściwe odczytanie tego, co w strategii jest zawarte.

Radny Jacek Milewski stwierdził, że kwestie zawarte w strategii zostały szczegółowo i merytorycznie omówione przez wszystkie komisje. Dużym atutem strategii jest operacjonalizacja tego programu. Faktyczne zapisy mówią wyraźnie o tym, co będziemy budować dla gdyńskich rodzin.
Radny Milewski wnioskował o zakończenie dyskusji, która niczego nowego nie wniesie.

Głos zabrał Przewodniczący RM, radny Stanisław Szwabski: - Za chwilę przyjmiemy jeden z najważniejszych dokumentów tej kadencji, być może najważniejszy. To on ma ukierunkować działania samorządu, polityki i programy, które mamy przygotować i uchwalić na kolejne trzy roczne budżety. Jest to dokument wykraczający poza obecną kadencję i nawet jeśli rada 5. kadencji podejmie (a powinna to zrobić) za jakiś czas wyzwanie aktualizacji strategii, to ten dokument będzie bazą wyjściową dla kolejnej rady. Praca nad tego typu dokumentami jest pracą cykliczną, stąd jego szczególna wartość. To, że dokument powstaje w pierwszym roku funkcjonowania obecnej rady bardzo dobrze świadczy o radzie i o Panu Prezydencie.
Mam drobną wątpliwość: w kilku przypadkach słowa "misja" i "wizja" zamykane są cudzysłowiem. Wydaje mi się to błędem. Proponuję zrezygnowanie z tego.

W odpowiedzi na uwagi i propozycje przedmówców wiceprezydent M. Guć zgłosił następujące autopoprawki:
- uznanie okresu 5. lat jako okresu porównawczego;
- str. 7 -dwie poprawki językowe zgłoszone przez radnego A. Borkowskiego - j.w. - oraz likwidacja cudzysłowów przy słowach: misja i wizja;

Propozycja poprawki zgłoszonej przez radnego Mariusza Romana (dopisanie punktu 6.) poddana została pod głosowanie. Poprawka nie została przyjęta: 5/19/1

UCHWAŁA NR IX/182/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii rozwoju Gdyni" została przyjęta: 23/0/2


Ad 4.3.
Jak informował wiceprezydent Michał Guć, w 99 roku podpisano list intencyjny, a dwa lata później umowę o współpracy z Miastem Kunda. Ideą nawiązania współpracy było dążenie Gdyni do posiadania po jednym mieście siostrzanym w basenie Morza Bałtyckiego. Zostało ostatnie ogniwo tego łańcucha, jakim jest Estonia. Umowę podpisano na okres 2. lat z możliwością przedłużenia. Ta współpraca jest realizowana, a więc umowa nie jest martwa. Jej przejawem była wizyta w Gdyni przedstawicieli estońskich organizacji pozarządowych, udział estońskich zawodników w Igrzyskach Miast Bliźniaczych. Zawarte zostały kontrakty związane z portem i firmami produkującymi cement. Zaproponowano władzom Kundy przedłużenie umowy o 2 lata celem sprawdzenia, czy ta współpraca będzie nabierała intensywności, co dałoby podstawę do zawarcia umowy na dłuższy okres czasu.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej - pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna
UCHWAŁA NR IX/183/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Miastem Gdynia a Miastem Kunda w Republice Estońskiej na okres dwóch lat została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 4.4.
Wiceprezydent Marek Stępa przedstawiający projekt zgodnie z treścią załączników (projekt i uzasadnienie) podkreślił, że ważnym aspektem planu jest komunikacja.
Władze miasta uzyskały informację, że strona nie skorzysta z możliwości skargi do NSA, a zatem istnieją wszelkie formalne przesłanki do przyjęcia planu.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna

Radny Andrzej Czaplicki stwierdził, że część planu obejmuje teren, na którym znajduje się Droga Różowa i część inwestycji marketu "GEAN". Plan zagospodarowania zmienia się w celu przygotowania zaplecza pod wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania. W tym wypadku inwestycje już są. Wszystko jest zgodne z prawem, pozwolenia na budowę zostały wydane na podstawie planów już obowiązujących oraz na podstawie stosownych uchwał. Tak więc proponuje się zmiany planu dla terenu, na którym coś już istnieje. Jak twierdził dalej radny Czaplicki wątpliwości budzi kierowanie dużych środków (setek tysięcy złotych) na plan dla terenu, który jest już zagospodarowany. Zdaniem radnego pozbawione sensu jest zmienianie czegoś, co już jest zmienione i marnotrawienie - jak to określił pan Czaplicki - środków. - Dlaczego za środki podatników zmieniamy coś pod kątem inwestora? - pytał radny. - Wiemy, że brakuje planów w Gdyni. Mieszkańcy pytają, dlaczego akurat na te tereny sporządzamy plany.

Na powyższe zarzuty odpowiedział wiceprezydent M. Stępa: - Przedmiotowy teren rzeczywiście jest objęty planem z roku 87. Wiemy wszyscy jaki wówczas był ustrój i model gospodarki. Stąd konieczność aktualizacji planów w ogóle, a szczególnie planów pochodzących z poprzedniej epoki. Plany muszą odpowiadać na pytanie, co z danym terenem można zrobić. Dotychczasowy plan dotyczący tego terenu takiej odpowiedzi nie dawał, nawet po zmianach z 94 roku, które miały charakter naskórkowy. W roku 98 rada zdała sobie sprawę, że z uwagi na fakt, że jest to teren niezwykle atrakcyjny (blisko centrum miasta, perspektywicznie dobrze skomunikowany), będzie on przedmiotem presji inwestorów i że trzeba się na to przygotować. Życie okazało się szybsze - pojawił się GEAN, ale prace nad planem już trwały. Zależy nam szczególnie na tym, aby ten plan doprowadzić do końca, ponieważ w dużej mierze dotyczy terenów będących własnością Miasta i które mogą posłużyć do realizacji różnych celów. Ma tam stanąć hala widowiskowo - sportowa, ale i tak pozostanie jeszcze duża część niezagospodarowanego terenu, który - w świetle wykonanych analiz - nadaje się na zabudowanie obiektami o dużych powierzchniach. Tereny te można korzystnie dla Miasta zbyć.
Sprawa kosztów: nie są to setki, tylko dziesiątki tysięcy złotych. Plan kosztował około 50 tys. zł., a jeśli nawet poszczególne zapisy są zgodne z czyimś interesem, to całość planu jest zgodna z interesem Gdyni.

UCHWAŁA NR IX/184/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni została przyjęta: 16/2/2


Ad 4.5.
Wprowadzając radnych w tematykę kolejnego projektu wiceprezydent Marek Stępa tytułem wstępu oświadczył, że przedmiotowy plan jest elementem pewnej polityki, którą Rada Miasta podjęła w roku 95. Rada drugiej kadencji postanowiła wówczas, że należy zlikwidować fikcję polegającą na tym, że istnieją dzielnice mieszkaniowe wyjęte spod ogólnej polityki mieszkaniowej Miasta, nie korzystające z dobrodziejstwa podwyższania standardu cywilizacyjnego, ponieważ w planach przestrzennych są zapisane jako tereny o innym przeznaczeniu. Taką polityką został także objęty teren tzw. Meksyku, a także teren, przy Al. Zwycięstaw, który przez okres 10. lat był określany jako teren zielony czy teren ogródków. Wcześniejsi decydenci abstrahowali od faktu, że faktycznie były to dzielnice mieszkaniowe, fakt, że czasami substandartowe, ale posiadające setki mieszkańców, którzy byli poddawani restrykcjom (np. nie wolno im było prowadzić remontów). W roku 95 podjęto decyzje korzystne dla tych mieszkańców, ale późniejsze lata pokazały, że doprowadzenie takiego terenu do stanu zgodności z prawem nie jest łatwe i stąd taki długi proces dochodzenia do dzisiejszego projektu.
Dzisiejszy dzień może być dla tych mieszkańców dniem świątecznym, ponieważ ma szansę zakończyć okres przeszło półwieczny nielegalnego mieszkania. Dzisiejszy projekt legalizuje funkcję mieszkaniową dla tego terenu. Plan wprowadza pewne korekty pozwalające myśleć w przyszłości o podniesieniu standardu cywilizacyjnego tego terenu, o infrastrukturze, układzie drogowym. Zastana sytuacja była przeszkodą w pracach planistycznych. Te trudności zostały jednak przełamane dzięki bezprecedensowemu zaangażowaniu lokalnej społeczności w proces planistyczny. Mieszkańcy zrozumieli, że jest to jedyna droga do poprawy ich sytuacji. Wnosili uwagi, ale zawsze w duchu współdziałania i ułatwiania pracy. Poszerzenie ciągów komunikacyjnych powodowało niekiedy konieczność ograniczenia działek mieszkańców, co z kolei wiązało się niekiedy z koniecznością rekompensowania kosztem terenów sąsiednich działek. Takie zabiegi wymagały społecznego konsensusu i on był osiągany. Na poprzedniej sesji przedstawiono 1 zarzut i dwa protesty do przedmiotowego planu. RM oddaliła wszystkie 3. Ich autorzy zrozumieli istotę odrzucenia po uzyskaniu uzasadnienia i zdecydowali się na nie wnoszenie skargi do NSA.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna

Radny A. Borkowski prosił o stanowisko w sprawie argumentu sprzed lat, iż teren objęty planem nie może być przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z uwagi na niespełnianie wymaganych parametrów odległości od torów kolejowych i od drogi szybkiego ruchu.

M. Stępa - plan musiał uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, także od służb zajmujących się ochroną środowiska. Są tam bariery dźwiękochłonne w postaci zieleni i bariery natury mechanicznej. Poza wszystkim zaś mieszkańcy po prostu świetnie tam się czują.

UCHWAŁA NR IX/185/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 136 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /18/.


Ad 4.6.
Jak informował wiceprezydent Michał Guć, od pewnego czasu środki PFRON są przekazywane powiatom i to rady decydują jak mają być dzielone. Niestety dosyć późno otrzymujemy informację, ile wg algorytmów przypada środków na dany rok.
Przechodząc do projektu wicepreyzent wyjaśniał poszczególne pozycje zawarte w tabeli (p. zał.). W pozycji 3. tabeli wysokość kwoty wynika ze zmiany ustawy (nie ma już takiej formuły jak dofinansowanie składek na ubezpieczenie i choć będzie tu jeszcze kontynuacja realizowania obciążeń z lat 2001 i 2001, to Miasto nie będzie już zaciągać nowych zobowiązań). Zwiększyliśmy kwotę w pozycji 5. - szkolenie osób niepełnosprawnych, a także na czynności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.
Sport - w tym roku więcej środków przeznacza się dla dorosłych. To także środki gminy i wiele zadań właśnie z tego zakresu są to działania na rzecz dzieci i młodzieży i dlatego większa potrzeba pojawiła się jeśli chodzi o dofiansowanie osób dorosłych.
Zwiększa się też dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz na warsztaty terapii zajęciowej.

UCHWAŁA NR IX/186/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie /17/.


Ad 4.7.
Jak informował wiceprezydent M. Guć, zmienianą uchwałę przyjęto w roku 2000. Uchwała powoływała stowarzyszenie. W międzyczasie zmienił się stan prawny i dzisiejszy projekt jest tylko dostosowaniem do obowiązującego stanu prawnego. Merytorycznie nic się nie zmienia - szczegóły jak w zał.

Radny A. Borkowski zwrócił uwagę na brak w podstawie prawnej odesłania do przepisu, na podstawie którego samorząd może podjąć przedmiotową uchwałę. Jak twierdził radny Borkowski, podstawą tą jest ustawa o samorządzie gminy z 90 roku, art. 18 ust. 2
Jak dalej zwracał uwagę pan Borkowski, przedmiotowy projekt winien pociągnąć za sobą także zmianę Statutu, tymczasem w załączonym Statucie nie ulegają zmianie stosowne zapisy.

M. Guć - tudno mi dyskutować z mecenasem Czupretą, który ten projekt zaakceptował pod względem formalno - prawnym. Nie ma tu wymogu powoływania się na ustawę o samorządzie gminnym.
Polska Organizacja Turystyczna została założona jako stowarzyszenie i później powstaną jej regionalne odpowiedniki. To członkowie założyciele będą tworzyć Statut i wówczas faktycznie organizacja ta stanie się osobą prawną. Stosowny projekt statutu został już opracowany. Będzie zmieniany w szczegółach - np. w § 1 zostanie wykreślona podstawa prawna o stowarzyszeniach, natomiast ogólne zasady pozostaną bez zmian. Wynika to ze sposobu, w jaki organizacja jest powoływana. Stąd sprzeczność i wniesienie o zmianę uchwały.

A.Borkowski - część z tych argumentów rozumiem i nawet się z nimi zgadzam, ale moim zdaniem należy tu dokonać więcej zmian. Np. w § 3. zobowiązuje się do czegoś Zarząd, którego już nie ma.
Skoro jednak uważacie Państwo, że jest dobrze, a mnie merytorycznie uchwała się podoba, będę głosował "za".

UCHWAŁA NR IX/187/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG nr XXV/924/00 z 28 grudnia 2000 roku o przystąpieniu Miasta Gdyni jako członka założyciela do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.8.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent Marek Stępa.
UCHWAŁA NR IX/188/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Redłowskiej na rzecz użytkownika wieczystego Spółki POL - Supply została przyjęta jednogłośnie /17/.


Ad 4.9
Projekt przedstawił wiceprezydent Marek Stępa - p. zał.
Opinie komisji - pozytywne (jak w biuletynie)

Radna Alina Winiarska pytała, czy cena sprzedaży zawiera bonifikatę.
Z-ca naczelnika wydz. nieruchomości, p. E. Wiłucka wyjaśniła, iż podjęcie decyzji w spr. wielkości bonifikaty jest kompetencją prezydenta.

UCHWAŁA NR IX/189/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Berlinga 4 i Kleeberga 2 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej STOCZNIOWIEC została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.10
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent M. Stępa.

Opinie komisji - pozytywne

A. Borkowski - jak to się stało, że pawilon, który tam powstał wykroczył poza własny teren i wszedł na teren Miasta? Kto na to wyraził zgodę? Uchwała będzie sankcjonować bezprawie.

M. Stępa - pawilon powstał zgodnie z pozwoleniem na budowę określającym linię zabudowy dostosowaną do powstałych tam wcześniej budynków. Budynki te wyznaczają linię zabudowy. Projekt nie jest sankcjonowaniem wkroczenia, ale jest konsekwencją 10-letniego okresu dzierżawy obejmującego również kawałki sąsiednich działek.
Wiceprezydent podkreślił jeszcze raz: - Nie jest to sankcjonowanie bezprawia.

UCHWAŁA NR IX/190/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 116, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została przyjęta: 17/1/1


Ad 4.11.
Projekt przedstawił wiceprezydent M. Stępa - p.zał.
Opinie komisji - pozytywne
UCHWAŁA NR IX/191/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz każdorazowego właściciela lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowym przy ul. Morskiej 93, usytuowanym na działce nr 888/56 KM 49 została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 4.12.
Przedmiotowy projekt zarekomendował radzie prezydent Wojciech Szczurek: - Opinie o konkursie spowodowały, że postanowiliśmy, iż konkurs stanie się częścią akcji promującej przedsiębiorczość.
Prezydent informował, że osoby biorące w tym udział mają możliwość konsultowania swoich projektów z ekspertami. Dla laureatów są fundowane nagrody, ale wszyscy otrzymują korzyści w postaci wsparcia, doradztwa. W pakiet korzyści są też wpisane zwolnienia z opłat obowiązujących przy ewidencji działalności gospodarczej. Rada ma kompetencje zwalniania z takich opłat. Indywidualne decyzje byłyby podejmowane każdorazowo przez Prezdynta Miasta. Edycja tegorocznego konkursu spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ogólnopolskiej prasy ("Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza").

A. Borkowski - chciałbym mieć pewność, że laureaci będą zwalniani z wszelkich opłat. Proponuję więc dodanie słowa "wszelkich" ("...wszelkich opłat ...").
Wątpliwości radnego budził fakt wydania 17 grudnia, a więc w dniu wyprzedzającym podjęcie uchwały przez radę, zarządzenia prezydenta dotyczącego zwolnień z opłat (regulamin).

W. Szczurek - nie śmiałbym wydawać zarządzeń w jakikolwiek sposób naruszających kompetencje Rady Miasta. Na początku tej akcji traktowaliśmy to przedsięwzięcie jako jednarozowe działanie, ponieważ nie byliśmy przekonani czy konkurs spotka się z tak pozytywnym odzewem. Okazało się, że spotkał się z dużym zainteresowaniem. Mam prawo indywidualnego zwalniania z opłat, ponieważ jednak konkurs zdał egzamin, chcemy zwalnianie jego laureatów z opłat przyjąć jako zasadę.
Na koniec prezydent podkreślił: - Mówimy o konkretnej jednej opłacie, obowiązującej przy rejestracji działalności.

L. Żurek - chodzi jedynie o opłatę uiszczaną przy podejmowaniu działalności gospodarczej.

UCHWAŁA NR IV/192/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie "Gdyński Biznesplan" z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej została przyjęto jednogłośnie /20/.


Ad 4.13
Projekt przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel - zgodnie z treścią załącznika.
Komisja Oświaty - pozytywna.
UCHWAŁA NR IX/193/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 18 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26 została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.14
Projekt przedstawiła wicepr. E. Łowkiel.
Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR IX/194/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36 została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 4.15
Przedstawiła wicepr. Ewa Łowkiel - zgodnie z treścią zał. do prot.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

A. Borkowski - w Gdyni prowadzi się przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach publicznych prowadzone nie przez gminę, ale przez różne organizacje. Czy projekt dotyczy także takich jednostek i czy gmina pokrywająca pełny koszt będzie miała z tego korzyść?

Mariusz Roman - powiedziała Pani, że do każdego dziecka w przedszkolu dopłaca się 300 zł. miesięcznie. Czy nie jest to niesprawiedliwe, że kobiety wychowujące dzieci w domach, niepracujące, bo poświęcające się wychowaniu dziecka, nie dostają żadnych dopłat? Oczywiście uważam, że dopłacanie do przedszkoli jest słuszne.

E. Łowkiel - dziecko, bez względu na to, czy rodzic pracuje czy nie, ma prawo korzystania z opieki w przedszkolu. Do 5. godzin nie płaci się za usługi - finansuje to gmina. Jest taka grupa dzieci, ponieważ rodzice traktują to - i słusznie - jako możliwość poddania dziecka procesom edukacyjnym. Wszystkie kobiety traktowane są równo, chociaż są miejsca, gdzie ze względu na małą ilość miejsc nie ma obowiązku przedszkolnego. Gmina Gdynia prowadzi 38 przedszkoli.
W kwestii pytania radnego A. Borkowskiego pani Łowkiel wyjaśniała, iż mowa jest o regułach dotyczących samorządowych przedszkoli, czyli takich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdynia. Zasady dotyczące przedszkoli niepublicznych są określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. W tych przedszkolach rodzice ponoszą pełną odpłatność, tj. ok. 220 zł.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR IX/195/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne szkół samorządowych prowadzone przez Miasto Gdynia została przyjęta: 19/0/2


Ad 4.16.
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił wiceprezydent Michał Guć.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny - pozytywna
UCHWAŁA NR IX/196/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXII/534/97 RMG z 26 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłatności i trybu ich pobierania została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.17.
Projekt prezentował przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk - zgodnie z treścią załącznika.

Radny A. Borkowski apelował do Przewodniczącego RMG o dostarczanie radnym na sesjach pełnych podstaw prawnych projektów. - Brakuje mi tu upoważnienia rady do podjęcia przedmiotowej uchwały
Radny Borkowski zgłosił poprawkę do § 1., zgodnie z którą paragraf uzupełniony byłby o nast. słowa: "W celu przygotowania przeprowadzenia wyboru...".

Poprawka w brzmieniu j.w. została przyjęta jednogłośnie /20/.
UCHWAŁA NR IX/197/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2004 - 2008 została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.18
Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, które zwróciło się o użyczenie przedmiotowej nieruchomości, jest szkołą amerykańską. Budynek, w którym szkoła funkcjonuje od kilkunastu lat wymaga dużych nakładów finansowych. Stąd prośba stowarzyszenia, któremu zależy na zamortyzowaniu się nakładów. Budynek podlega ochronie konserwatora zabytków.
Projekt wniesiono pod obrady w terminie ustawowym.

Opinie komisji:
Komisja Oświaty - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

A.Borkowski - cieszy mnie stanowisko władz w tej sprawie. To dobrze, że takie szkoły będą osadzone w gdyńskim krajobrazie edukacyjnym.  Radny pytał, czy jest to jednostkowy gest, czy też zapowiedź generalnego podejścia do szkół niepublicznych - czy także inne szkoły niepubliczne występowały o podobne uregulowania prawne i czy ta procedura będzie powielana?

E. Łowkiel - wszystkie szkoły niepubliczne uzyskały użyczenie budynków, w których się mieszczą, na czas nieograniczony. Tak dzieje się we wszystkich gminach. Szkoły te mogą skorzystać z 2. letniego okresu wypowiedzenia. O podobną regulację żadna szkoła nie zwróciła się, ponieważ żadna nie funkcjonuje w zabytkowym obiekcie. Myślę, że przy podejmowaniu takich decyzji gmina każdorazowo będzie rozważać, na ile taka regulacja jest usprawiedliwiona.

UCHWAŁA NR IX/198/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie użyczenia na okres 30 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni, przy ul. Łowickiej 41 została przyjęta: 19/0/1.


Ad 4.19
Prezentujący projekt wiceprezydent Marek Stępa informował, że w toku postępowania związanego z realizacją uchwały wpłynął zarzut, w którym autor, pan x, stwierdza, iż zatwierdzenie ustaleń spowoduje naruszenie jego interesów w postaci ograniczenia możliwości zagospodarowania działki należącej do autora zarzutu.
W istocie rzeczy - wyjaśniał wiceprezydent - zapisy planu ograniczają możliwości korzystania z prawa własności, natomiast autorzy planu uważają, że to ograniczenie jest uprawnione ze względu na lokalizację przedmiotowego terenu. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Chylońskiej i Kartuskiej. O randze ulicy Chylońskiej nie trzeba mówić, natomiast ulica Kartuska jest ulicą dojazdową do węzła integracyjnego przy dworcu PKP. Jest to więc miejsce o dużym natężeniu ruchu. Wymogi bezpieczeństwa powodują, że działka skarżącego musi być w części przeznaczona na obsługę komunikacji, zaś w pozostałej części nie może być zabudowana, gdyż ograniczyłoby to widoczność na skrzyżowaniu i - co najważniejsze - zabudowa wiązałaby się z koniecznością urządzenia dojazdu. Liczne studia wykazały brak możliwości zorganizowania takiego dojazdu. Pomysłów w tej kwestii było wiele, w tym i pomysłów autora zarzutu opierających się na wykorzystaniu w tym celu sąsiedniego terenu należącego do parafii, która na to nie wyraża zgody. Jest to również miejsce o szczególnym znaczeniu dla identyfikacji terenu, na którym znajduje się kościół parafialny. Reguły ekspozycji tego rodzaju obiektu kłóciłyby się ze sposobem zagospodarowania proponowanym przez skarżącego, tj. postawieniem w tym miejscu obiektu usługowego. Intencją pana x było uzyskanie akceptacji dla postawienia takiego obiektu legalnie. Ponadto pan x usytuował już na działce nielegalnie dwa parterowe obiekty handlowe.
Wiceprezydent przypomniał, iż w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z własności strona ma możliwość roszczenia w stosunku do gminy bądź o uzyskanie działki zamiennej bądź o wykup działki przez gminę.
- Wnioskuję o odrzucenie zarzutu - oświadczył wiceprezydent informując ponadto, iż projekt był opiniowany przez komisje rady przed sesją majową.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywna

Radny Adam Borkowski stwierdził, iż do tematu był przygotowany na poprzednią sesję.
Pan Borkowski oświadczył, że był zaskoczony zdjęciem projektu z majowego porządku i to bez uzasadnienia.
Pan Borkowski wyraził obawę, czy obecny projekt jest tożsamy z projektem wniesionym, a następnie zdjętym z porządku majowej sesji. Radny Borkowski argumentował, że z projektem są związane jeszcze dwa inne zarzuty, wobec czego z przyjęciem przedmiotowego projektu nie trzeba się śpieszyć. - Chciałbym się do tego przygotować. Dzisiaj nie miałem czasu na przeczytanie materiału, ponieważ aktywnie uczestniczę w obradach - argumentował radny.

M. Stępa - składam uroczyste oświadczenie, że jest to ten sam tekst projektu, który był zdjęty z porządku poprzedniej sesji.
Ponadto wiceprezydent przypomniał, że projektodawcy przysługuje prawo zdjęcia z porządku projektu bez uzasadnienia (szczątkowe uzasadnienie zostało w maju przedstawione). Projekt zdjęto, ponieważ pojawiła się szansa, że mieszkańcy wycofają swoje zarzuty i tak też się stało w przypadku drugiego zarzutu do planu. - Chcemy podjąć prace zwiazane z planem, ale do tego niezbędne jest odrzucenie zarzutu. Przypominam ponadto, że projekt został złożony w terminie ustawowym (7 dni przed terminem sesji).
Projekt jest zgodny z prawem, poprawny merytorycznie, stąd stawiam wniosek przeciwny do wniosku radnego Borkowskiego - o przyjęcie przedmiotowego projektu.

Radny A. Borkowski podziękował za wyjaśnienie, iż pozostałe zarzuty do projektu zostały wycofane. - Żałuję tylko, że nie mogę poświęcić temu więcej czasu i przekazać mojej wiedzy, którą posiadłem w tej materii.

Andrzej Bień - zwracam uwagę na jeden aspekt przedstawiony w uzasadnieniu - nakaz przymusowej rozbiórki. Nie może być tak, żeby przez 6 lat tego rodzaju sytuacja była nierozstrzygnięta i żeby obiekt stał nielegalnie tyle lat. Tym bardziej, że - jak czytamy - obiekt stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego.


M. Stępa - organem zobowiązanym do egzekucji rozbiórki nie jest organ samorządowy, ale powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, stąd też mogę się tylko przyłączyć do apelu Pana radnego.

Radny Adam Borkowski podtrzymał wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

Wniosek o zdjęcie projektu z porządku obrad nie został przyjęty: 2/17/0

UCHWAŁA NR IX/199/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 17/0/2.


Ad 4.20
Jak ponownie wyjaśniał wiceprezydent M. Stępa, projekt jest wnoszony w trybie nadzwyczajnym z uwagi na fakt złożenia oferty w czasie bezpośrednio poprzedzającym sesję rady oraz na fakt, iż oferta ta odnosi się do sezonu letniego, który właśnie się zaczyna.
Oferta dotyczy karty turystycznej o charakterze muzealnym. Autorzy oferty chcą wystąpić do prowadzących obiekty muzealne o włączenie się do przedsięwzięcia.
Odnośnie cen wiceprezydent podkreślał, iż cena wyszczególniona w załączniku dotyczy jedynie składnika komunikacyjnego karty.
Reszta informacji - jak w załączniku.

Wątpliwości radnego A. Borkowskiego budził brak opinii związków zawodowych w przedmiocie projektu i wiążąca się z tym groźba zakwestionowania uchwały przez wojewodę. - Chciałbym to poprzeć, ale nie róbmy takiej "partyzantki" w przyszłości.

Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, że brak akceptacji wojewody spowoduje, że uchwała nie będzie opublikowana i vacatio legis nie będzie działało (3 dni po opublikowaniu). - Moja mądrość prawna polega na zaufaniu radców prawnych urzędu, którzy nie stwierdzili w projekcie uchybień mogących skutkować zatrzymaniem procesu legislacyjnego - stwierdził p. M. Stępa.

UCHWAŁA NR IX/200/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/1133/01 RMG z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami (Dz. Urzęd. Woj. Pom. Nr 98 poz. 1822, zm. Z 2002 r. nr 5, poz. 53) została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej przedstawił jej przewodniczący, radny Marek Łucyk. Komisja odbyła w okresie sprawozdawczym 11 posiedzeń. Poza opiniowaniem projektów komisja pracuje nad regulaminem obrad i statutami rad dzielnic. Powołano podkomisję do opracowania projektu statutu RM. Komisja brała udział w pracach związanych z wyborami do rad dzielnic. Zajmowała się też rozpatrywaniem protestów dot. tychże wyborów.
Komisja spotkała się z pp. x, x, dr x i radną J. Roszczynialską celem omówienia spraw związanych z grobami budowniczych Gdyni na cmentarzu w Redłowie.
Komisja planuje odwiedzenie oddziałów UM.


Ad 6.
Jak informował Przewodniczący RM Stanisław Szwabski, związek uzyskał na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 200 tys. zł. z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska. Ponadto Przewodniczący informował, iż pilotażowy program BIO rozszerzający program MIX, przeprowadzony na Osiedlu Zielonym, poniósł częściowe fiasko z uwagi na małą partycypację w nim mieszkańców. Plusem jest pozyskiwanie bardzo dobrego kompostu ze zbiórki. Okazało się, że faktycznie mieszkańcy nie mieszkają w mieszkaniach osiedla.
Związek podpisał umowę z firmą REWA na odzysk baterii.
Ogłoszono przetarg na budowę rowu opaskowego w części południowej składowiska i zbiorniki o 400 m2 na odciek ze starego składowiska. Jest to kolejne posunięcie mające na celu zabezpieczenie składowiska po jego zamknięciu w styczniu b.r.


Ad 7.
Jak stwierdził radny St. Szwabski do prezydium interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
W związku z organizacją Cutty Sark radna Joanna Zielińska informowała, iż na dzień 18 czerwca zgłosiły się 92. jednostki, w tym 12 żaglowców klasy A. Pani Zielińska informowała o imprezach towarzyszących przedsięwzięciu.

Pan Stanisław Szwabski informował o podjęciu działań mających na celu stworzenie wszystkim radnym możliwości dostępu do komputera z pocztą elektroniczną i własnym adresem.

Radny M. Roman prosił o wyjaśnienie, czego dotyczy informacja zawarta w biuletynie o zakupie usługi szkoleniowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Milewski poinformował, iż informacja, o którą pytał przedmówca, dotyczy szkolenia organizowanego przez RIO na temat zasad funkcjonowania komisji rewizyjnych.

Radny A. Czaplicki pytał, czy odbędzie się specjalna debata w zakresie problematyki alkoholowej (zgodnie z wcześniejszą informacją jednego z członków Prezydium).

St. Szwabski - rada obraduje nad projektami uchwał. Jeśli wniesiony zostanie pod obrady projekt o tej tematyce, debata z pewnością odbędzie się.


Ad 9.
A. Borkowski - wniosek do Przewodniczącego RMG i jednocześnie prośba do Biura Rady Miasta o informowanie radnych o każdorazowym wpłynięciu projektu w terminie ustawowym (7 dni przed datą sesji).


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 27 sierpnia b.r.; godz. 12.


Ad 11.
Zakończenie obrad IX sesji ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2019
Data udostępnienia informacji: 25.06.2003
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2019 09:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska