Sesja nr IV z dnia 2003-01-22

PORZĄDEK OBRAD
IV SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 stycznia 2003 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Miasta
4 Projekty uchwał w sprawach:
4.1 przyjęcia budżetu Miasta na rok 2003,
4.2 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Alei Zjednoczenia,
4.3 powołania Wiceprezydenta Marka Stępy do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki",
4.4 wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki",
4.5 zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki",
4.6 upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zbywania w trybie bezprzetargowym części nieruchomości,
4.7 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni między ulicą Demptowską a ul. Skarbka przeznaczonych pod drogę dojazdową do Potoku Demptowskiego,
4.8 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod magistralę wodociągową w Wiczlinie,
4.9 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Mławskiej 7a,
4.10 uchylenia Uchwały nr XLIII/1377/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy Borówca,
4.11 oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Falistej 21/22 i Lelewela 17,
4.12 oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej,
4.13 oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Pogodnej,
4.14 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek gruntu nie będących samodzielnymi działkami budowlanymi, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Spokojnej 21 oraz ul. Lidzkiej 57A,
4.15 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Wiczlinie, zajętej pod drogę - ul. Gradowa,
4.16 sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Syrokomli 9-23 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie",
4.17 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy w formie przetargu ustnego ograniczonego,
4.18 wyrażenia zgody na rozwiązanie Trobus Przedsiębiorstwo Naprawy taboru Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98,
4.19 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni do prowadzenia zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późn. zmianami) oraz zmiany Porozumienia zawartego w dniu 5 października 2000 roku pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Gminy Miasta Gdyni,
4.20 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - medal nr 22 - pani Danuta Kapergren-Kapturowicz,
4.21
4.22 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - medal nr 21 - pan Marek Marian Drozdowski,
4.23 nadania nazwy ulicy (nr 1212 - ul. Krzemowa),
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 4/02 z IV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 22 stycznia 2003 r.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Pełne brzmienie opinii komisji - jak w biuletynie stanowiącym załącznik. Przypisy protokolantki pisane są kursywą. W sesji wzięli udział wszyscy członkowie kolegium.


Ad 1.
Otwarcie IV Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:
Wiceprezydent Bogusław Stasiak - wycofanie z porządku projektu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek gruntu nie będących samodzielnymi działkami budowlanymi, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Spokojnej 21 oraz ul. Lidzkiej 57a.
Wiceprezydent Marek Stępa - wycofanie projektu w sprawie zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Miotke - wycofanie z porządku projektu w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Pani Aurelii Polańskiej oraz wprowadzenie do porządku projektu rezolucji.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie /24/ - jako pkt 4.1.
Porządek obrad zmodyfikowany na skutek wniosków - j.w. - przyjęto jednogłośnie /24/.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół III Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
Uzasadniając celowość przyjęcia rezolucji wiceprzewodniczący Jerzy Miotke podkreślił, że szczególnie dla Gdyni sytuacja przemysłu okrętowego ma kapitalne znaczenie (ilość zatrudnionych, skala zaangażowanych środków), dlatego też obecny kryzys powinien być natychmiast zażegnany.
Wiceprzewodniczący przypomniał, iż w lipcu 2002 roku podpisana została trójstronna umowa (pracodawca, związek, rząd). Rząd zobowiązał się do wsparcia przedsięwzięć kredytowych. Obecnie szacuje się, iż w skali województwa pomorskiego niedobór środków związanych z przemysłem okrętowym wynosi 1 mld. zł. Szacuje się, iż środki zaplanowane na rok 2003 przez różne podmioty, a związane z realizacją kontraktów, dają łącznie kwotę ok. 600 mld. $. Żaden bank nie jest w stanie w pojedynkę obsłużyć takiego obciążenia. W takim przypadku tworzy się konsorcja bankowe. Uzgodnienia z lipca zawierają zasady uczestnictwa w procesie naprawczym każdej ze stron porozumienia. Stocznia dokonuje wyboru banku, kolejnym etapem jest uzyskanie akceptacji kredytowych Kredytowego Urzędu Produkcji Eksportowej, następnie akceptacja postanowień przez ministra finansów i wreszcie podpisanie umów kredytowych. Proces ten, po upadku stoczni szczecińskiej, został załamany. Nie ma podstaw do traktowania podmiotów związanych ze stocznią jako niewiarygodnych, ponieważ dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że kredyty są przez nie spłacane.

W imieniu klubu SLD poparcie dla projektu rezolucji wyraził radny Janusz Kupcewicz - Szwoch podkreślając, że klub dostrzega wagę problemu. Jak zapewniał pan Kupcewicz - Szwoch, radni SLD będą się starali ze wszystkich sił pomóc w rozwiązaniu problemu. Radny apelował, aby do działań na rzecz stoczni przyłączyły się wszystkie siły - ponad podziałami politycznymi. W imieniu radnych klubu SLD zapewnił, że będą starali się o stworzenie lobbingu, który działałby na rzecz tej ważnej gałęzi gospodarki.

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI z 22 stycznia 2003 roku została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.2.
Skarbnik Miasta Andrzej Goldmann przedstawił projekt i autopoprawkę do niego - zgodnie z treścią załączników.
W imieniu klubu SLD zabrał głos radny Adam Borkowski wymieniając na wstępie źródła z jakich korzystał celem przygotowania swojego wystąpienia (ustawy: o samorządzie gminnym, o RIO, o finansach publicznych).
Radny Borkowski serdecznie podziękował prezydentowi oraz wszystkim osobom, które spowodowały, że radni po raz pierwszy otrzymali projekt kilka dni przed sesją, a także podziękował za uwzględnienie sugestii zawartych w opinii RIO oraz przedstawienie stanu zadłużenia Miasta. To wszystko - jak oświadczył mówca - cieszy.
Do spraw, które nie cieszą lewicy radny zaliczył fakt, iż w niektórych działach budżetu wydatki są mniejsze niż w ubiegłym roku: wydatki na Straż Pożarną stanowią 89 % wydatków roku ubiegłego (straż w Wiczlinie 75 %); dokształcanie nauczycieli (na czym szczególnie zależy radnym lewicy, bo to - ich zdaniem - zapewni wyższą jakość nauczania) - 63 % wydatków ubiegłorocznych; stypendia dla studentów - 83 %; Powiatowy Urząd Pracy - 92 % środków roku ubiegłego (a powinien to być jeden z głównych przedmiotów zainteresowania Miasta wobec występującego bezrobocia); pomoc materialna dla uczniów - 26 %; oczyszczanie miasta - o 5 % mniej środków niż w zeszłym roku; Dom Kultury - 65 % kwoty przeznaczonej w roku ubiegłym. Radny przypomniał, że wydatki w wymienionych sferach także i w ubiegłym roku nie były wysokie.
Powyższe wskaźniki, zdaniem radnego, świadczą o niedoszacowaniu sfery społecznej i to powoduje, że radni klubu SLD nie mogą głosować za przyjęciem proponowanego projektu.

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

Do zarzutów radnego A. Borkowskiego pierwsza odniosła się wiceprezydent Ewa Łowkiel stwierdzając na wstępie, iż uczniowie nie dostają ocen za pokazanie z ilu i jakich źródeł korzystają, ale za stan wiedzy jaką reprezentują.
Wiceprezydent zaznaczyła, że nawiązała w powyższej wypowiedzi do stylistyki zastosowanej przez radnego Borkowskiego.
Zdaniem pani wiceprezydent zdumiewające jest: "to, jak długo można się uczyć czytania budżetu". Pani Łowkiel podkreślała, że pracownicy wydziału edukacji wyjaśniali, dlaczego np. pomoc materialna dla uczniów wynosi jedynie 26 % ubiegłorocznych środków. Chodzi tu o dotację celową, która może być przeznaczona jedynie na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Dotacja ta była wpisana w budżet ubiegłego roku, natomiast nie mogła być wpisana w budżet tegoroczny, gdyż informacja o wysokości dotacji będzie podana zapewne 31 sierpnia.
Powyższe wyjaśnienie - jak informowała wiceprezydent - odnosi się do wszystkich zarzutów radnego Borkowskiego dotyczących edukacji.
Z kolei wiceprezydent Marek Stępa uspakajał, że na gdyńskich ulicach nie będzie o 5 % brudniej. Miasto ma podpisane bardzo dobre umowy z bardzo dobrymi wykonawcami, będzie więc tak samo czysto, tyle że o 5 % taniej.
Skarbnik A. Goldmann wyjaśniał, że tak Straż Pożarna jak i Powiatowy Urząd Pracy nie są jednostkami finansowanymi przez Miasto.
UCHWAŁA NR IV/71/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2003 została przyjęta: 21/4/0.


Ad 4.3.
Jak informował wiceprezydent Marek Stępa, plan obejmowałby atrakcyjny inwestycyjnie obszar. O jego zagospodarowanie wystąpiło do Miasta kilku poważnych inwestorów. Z uwagi na obowiązujące zapisy w szczegółowym planie miejscowym dot. Śródmieścia, w celu wyłonienia wykonawcy należało zorganizować konkurs architektoniczno - urbanistyczny. Taki konkurs odbył się i wizja przestrzenna została sprecyzowana. Wyniki konkursu były prezentowane na wystawie, w gmachu urzędu. Projekty wskazały możliwość wystąpienia poza granice obowiązującego miejscowego planu. Stąd propozycja przystąpienia do planu dla przedmiotowego obszaru. Wszystkie ustalenia będące dorobkiem konkursu stworzą warunki odpowiadające gdyńskim aspiracjom.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywna

Radny Andrzej Bień pytał o tryb realizowania prac - czy będzie to robić pracownia urzędu czy zewnętrzny wykonawca?

Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Stępa, inwestorzy byli zobowiązani zarówno do sfinansowania konkursu jak i przygotowania wszystkich materiałów wyjściowych do planu, zaś zadaniem Miasta będzie zlecenie przygotowania projektu uchwały o przyjęciu planu w ostatecznej formie. Wiceprezydent zapewniał, że przyjęty tryb pracy skróci czas dochodzenia do efektu w postaci planu. Tak więc zasadnicza część pracy zostanie wykonana przez inwestorów, na ich koszt. Z punktu widzenia interesu Miasta jest to najlepsze zabezpieczenie szybkich procedur, ponieważ inwestorzy są zainteresowani jak najszybszym przystąpieniem do budowy.
UCHWAŁA NR IV/72/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Alei Zjednoczenia została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.4.
Wiceprezydent Michał Guć przedstawił autopoprawkę do projektu, zgodnie z którą w § 2 wykreśla się słowo: "zobowiązuje". Kolejny projekt uchwały także zobowiązuje do składania informacji, autorzy projektu uznali więc, że składanie 2. dublujących się informacji nie jest zasadne.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna
UCHWAŁA NR IV/73/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Wiceprezydenta Marka Stępy do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.5.
Wiceprezydent M. Stępa podziękował za powierzenie mu obowiązku reprezentowania Gdyni w związku (patrz poprzedni punkt porządku), po czym przystąpił do prezentacji przedstawicieli wytypowanych spośród radnych, szerzej uzasadniając wytypowanie radnego Zygmunta Zmudy - Trzebiatowskiego. Radny Zmuda - Trzebiatowski jest przewodniczącym Komisji Oświaty i członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, a w związku coraz większego znaczenia nabiera problematyka edukacji, zwłaszcza ekologicznej.

Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/74/2003 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" została przyjęta: 24/0/1.


Ad 4.6.
Prezentując projekt (zgodnie z treścią załącznika) wiceprezydent Bogusław Stasiak przedstawił treść autopoprawki, zgodnie z którą w § 1. wykreśla się słowo: "części" (dotyczy także treści uzasadnienia).

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Radny Adam Borkowski pytał, czy konieczne będzie zmienianie wszystkich uchwał, w których treści jest mowa o zarządzie i jego kompetencjach, zastąpionym obecnie - na mocy ustawy - przez prezydenta.
- Czy dla czystości prawnej nie należałoby przyjąć generalnej uchwały o zamianie zarządu na prezydenta?
Radny Borkowski wnioskował o przedstawienie stosownej opinii prawnej.

Przewodniczący St. Szwabski - rozumiem, że jest to wniosek nie dotyczący przedmiotu dzisiejszej sesji.

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniał, iż przepisy ustawy dotyczące przejmowania pełnomocnictw dawnego zarządu są najmniej precyzyjne. Występują 3 kategorie zachowań:
- czynności, których realizacja jest możliwa bez szczególnych regulacji;
- kompetencje przekazywane przez prezydenta osobom, które wcześniej już posiadały stosowne upoważnienia (np. członkowie dawnego zarządu, urzędnicy);
- upoważnienia dla zarządu wygasają i nie istnieje możliwość automatycznego ich przenoszenia
Większość opinii skłania się ku temu, aby podejmować tzw. uchwały czyszczące tam, gdzie jest to możliwe. Tak więc w zależności od grupy, do której należą określone sprawy stosować się będzie przypisane im rozwiązania. Przedmiotowa sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy takich obszarów obrotu nieruchomościami, które zawierały się w kompetencjach rady, natomiast obecnie kwestia owych 300 m2 została ustawowo przypisana prezydentowi celem usprawnienia obrotu.

Przewodniczący RM zapowiedział, że w przypadku pojawienia się analogicznego projektu uchwały wystąpi o przygotowanie opinii prawnej nt. kwestii poruszonej przez radnego A. Borkowskiego.
UCHWAŁA NR IV/75/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zbywania w trybie bezprzetargowym części nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.7.
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
UCHWAŁA NR IV/76/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, między ul. Demptowską a ul. Skarbka przeznaczonych pod drogę dojazdową do Potoku Demptowskiego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.8.
Przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/77/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod magistralę wodociągową w Wiczlinie została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.9.
Przedstawił wicepr. B. Stasiak- p. zał.
Opinie komisji j.w.
W związku z uwagą radnego A. Borkowskiego do § 4 projektu, iż upoważnia się w nim naczelnika wydziału nieruchomości a nie prezydenta, wiceprezydent B. Stasiak zgłosił autopoprawkę, zgodnie z którą upoważnienia udziela się prezydentowi.
UCHWAŁA NR IV/78/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu, nie będącej samodzielną działką budowlaną w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Mławskiej 7a została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.10.
Jak informował wiceprezydent B. Stasiak, nieruchomość może stać się własnością gminy z mocy prawa, w drodze decyzji administracyjnej bądź - jeśli nastąpił podział - nieruchomość przejmuje się z mocy prawa. Ta ostatnia sytuacja występuje w przypadku przedmiotowego projektu - przejście nieruchomości na rzecz gminy nastąpi z mocy ustawy, stąd podjęta już uchwała jest zbyteczna.
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
UCHWAŁA NR IV/79/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/1377/02 RMG z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Borówca została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.11.
Jak informował wiceprezydent Bogusław Stasiak, przedmiotowy projekt rozpoczyna blok projektów regulujących sprawy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych.
Autopoprawka - prawidłowy numer ulicy Falistej: 22 (błąd będący efektem wad dokumentacji). Numer 22 jest zgody z numeracją występującą w księdze wieczystej.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/80/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Falistej 22 i Lelewela 17 została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.12.
Projekt przedstawił - zgodnie z treścią załącznika - wiceprezydent B. Stasiak.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/81/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Wejherowskiej została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.13
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/82/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Pogodnej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.14
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/83/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Wiczlinie zajętej pod drogę - ul. Gradowa została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.15
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/84/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Syrokomli 9-23 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.16
Przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał. Przetarg ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR IV/85/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Izydy, w formie przetargu ustnego ograniczonego została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.17
Prezentację przedmiotowego projektu wiceprezydent B. Stasiak rozpoczął od wyjaśniania przyczyn rozwiązania spółki Trobus. Zmiana struktury taboru spowodowała, iż 70 % stanowią nowoczesne autobusy nikskopodłogowe . Na sytuację spółki wpłynęło także zwiększenie podaży usług remontowych na rynku. Spółka generuje w efekcie wyższe koszty niż przychody popadając w coraz większe zadłużenie. Przez szereg lat gmina podejmowała działania mające na celu umożliwienie spółce dalsze funkcjonowanie. Zwiększono kapitał zakładowy wyodrębniając ze spółki nieruchomość gruntową przy Al. Zwycięstwa a wprowadzając w to miejsce 507 tys. zł., pokryto nierozliczoną stratę bilansową z lat 96, 97 i 99 r. w wysokości 143 tys. zł. Obecnie jest to spółka niskokapitałowa. Kapitał wynosi zaledwie 588 tys. zł. Bilans wskazuje na brak ekonomicznej zasadności funkcjonowania spółki. Przyjęty plan dot. Al. Zwycięstwa wyklucza w tym rejonie funkcjonowanie usług komunikacyjnych.
Z likwidacją wiąże się przede wszystkim problem zatrudnionych pracowników spółki. Najprościej byłoby spółkę rozwiązać i postawić w stan likwidacji. Środki na likwidację, a szczególnie na odprawy są zabezpieczone, ale kolegium intensywnie pracuje nad stworzeniem ludziom miejsc pracy. Szuka się pracy dla 42. osób. 10 osób to osoby w wieku emerytalnym bądź zatrudnione na czas określony lub doraźnie. Kolegium uzyskało deklaracje miejskich podmiotów komunikacyjnych co do zatrudnienia około 20. pracowników. Dla innych pracowników zaproponowano powołanie 2. podmiotów: naprawczego, który przejąłby część zleceń spółki , a nie byłby obciążony jej zadłużeniem (propozycja dla ok. 20. osób) oraz powołanie małej spółki do administrowania obszarami, które zostaną po firmie autobusowej na Alei Zwycięstwa i do świadczenia usług na rzecz Parku Technologicznego. Na dzień dzisiejszy ma miejsce następująca sytuacja: ok. 10 osób przejdzie do spółek komunikacyjnych i będą one pracowały na takich warunkach jak dotychczasowi pracownicy tych podmiotów, 5 osób przejdzie do ABK-ów. 6 osób ma umowy na czas określony. Nowy podmiot - spółka komunikacyjna naprawcza - przyjąłby ok. 20. osób. Należy też pamiętać o tym, że likwidator będzie potrzebował obsługi księgowo - administracyjnej. Tak więc poza ustawowo zagwarantowanymi odprawami pojawi się dla większości pracowników możliwość dalszego zatrudnienia i to jest cel strategiczny. Prowadzone ze związkami zawodowymi rozmowy potwierdzają akceptację pracowników dla takiego scenariusza.
Ponadto wiceprezydent informował, że uchwała wchodzi z dniem podjęcia (§ 3).

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

W imieniu klubu SLD radny Stanisław Taube oświadczył: - Klub po zapoznaniu się z projektem będzie głosował "za".
Radny Taube wyraził też nadzieję, że wszystkie postanowienia, jakie dotychczas zapadły w rozmowach między związkami a właścicielem, będą w pełni zrealizowane, aby żaden z pracowników nie ucierpiał w wyniku rozwiązania spółki.

Radny Andrzej Czaplicki wyraził obawy, czy pracownicy poradzą sobie z zarządzaniem spółek jakie mają powstać. Znany jest fakt, że organem właścicielskim jest zarząd (obecnie prezydent).
Radny Czaplicki pytał: czy organ ten realizował w ostatnich latach jakieś naprawcze programy, czy podejmowano działania mające na celu mobilizację zarządu spółki i czy wyciągnięto w stosunku do prezesa spółki jakieś konsekwencje w związku z doprowadzeniem spółki do obecnej sytuacji? Po co Miastu spółki komunalne, skoro ustawa o finansach publicznych zabrania zlecania zadań takim spółkom?

Wiceprezydent B. Stasiak odnosząc się do ostatniego pytania przedmówcy wyjaśniał, że spółka Trobus nie jest spółką świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej. Odnosząc się z kolei do uwagi nt. programów naprawczych wiceprezydent podkreślił, iż czynnikiem wpływającym na kondycję tego typu podmiotów jest przede wszystkim rynek. Pan Stasiak podkreślił, że liczba pracowników była systematycznie redukowana. Spółka Trobus świadczyła usługi głównie na rzecz gminnego zasobu komunikacyjnego. Podejmowano próby świadczenia usług na zewnątrz (m. in. na rynek wschodni), ale niestety krąg odbiorców tego typu usług skurczył się.
Wiceprezydent ponownie podkreślił, iż Miasto podejmowało szereg działań w celu poprawienia kondycji spółki (takich jak podwyższanie kapitału zakładowego).
Wiceprezydent zapewnił, że pracownicy, którzy mają stanowić załogę nowych spółek będą wykonywać takie prace jak dotychczas (mowa m. in. o spółce mającej świadczyć usługi na rzecz Parku Technologicznego). Ponadto będą posiadali serwis doradczy w postaci chociażby nadzoru właścicielskiego. Są to ludzie doskonale orientujący się w mechanizmach tworzenia nowego podmiotu i znający dobrze rynek.

Radny Mariusz Roman ocenił, iż działania naprawcze, o których mówił wiceprezydent Stasiak, nie są satysfakcjonujące. Radny Roman uznał dwa posunięcia za najbardziej wartościowe: szukanie zbytu na rynku wschodnim oraz redukcja liczby zatrudnionych w spółce.
Dalej radny stwierdził, iż wiele sił i czasu poświęcono, aby zakład otrzymał prawo wykonywania homologacji trolejbusów. Gdzie Gdynia będzie kupować trolejbusy?
Zdaniem radnego Romana decyzja o rozwiązaniu spółki jest zbyt pochopna, bowiem zakład ma szansę utrzymania się na rynku. Należy jedynie zrealizować prawdziwy program naprawczy. Trolejbusy funkcjonują także w innych gminach, a ich jakość jest znacznie wyższa niż jakość pojazdów wcześniejszych.
Radny wyraził przypuszczenie, że być może główną przyczyną rozwiązania spółki jest chęć pozyskania placu dla Parku Technologicznego.
Radny zwrócił uwagę na nieudolność kierowania spółką przez jej prezesa i pytał, co w związku z tym zrobił nadzór właścicielski.
Reasumując radny pytał: dlaczego Pan prezes nie został rozliczony, gdzie gmina będzie kupować trolejbusy i czy likwidacja spółki nie jest pójściem na łatwiznę, skoro uzyskała prawo do homologacji trolejbusów?

Wiceprezydent B. Stasiak stwierdził, iż najprostszym rozwiązaniem byłoby schowanie głowy w piasek i zadłużanie się spółki w coraz większym stopniu.
Odnośnie programów naprawczych wiceprezydent zapewnił, iż rozważane były wszystkie możliwe warianty rozwiązania problemu, łącznie z wprowadzeniem spółki do firmy trolejbusowej. Zdecydowano się na przedsięwzięcie, w którym grupa pracowników utworzy podmiot kontynuujący doświadczenia spółki i taka propozycja uzyskała akceptację pracowników.
Odnosząc się do kwestii trolejbusów, wiceprezydent informował, że jest to kwestia zakupu identycznych elementów jak w przypadku autobusów. Osoby, które mają przejść do innych spółek są pracownikami sektora warsztatowego, potrafią więc wykonywać zabudowy trolejbusów i remonty kapitalne. Zakup nowego trolejbusa to de facto zakup szkieletu, który następnie pracownicy będą zabudowywać.
W kwestii prezesa spółki wiceprezydent podkreślił, że nie padł wniosek o jego odwołanie, a jakość jego pracy nie pozwala na podejmowanie decyzji dyskwalifikujących.
Na koniec wiceprezydent poinformował: - Jeśli chodzi o likwidatora, to temat jest otwarty.
UCHWAŁA NR IV/86/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Trobus Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 96/98 została przyjęta: 24/0/2.


Ad 4.18.
Jak informował wiceprezydent Marek Stępa, w trakcie działań powołanego urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków okazało się, że nie ma on możliwości wyrażania swoich opinii odnośnie tych planów, które swoim zasięgiem obejmują obiekty chronione. Wojewódzki konserwator akceptuje propozycję Gdyni, aby szczegółową opinię wydawał miejski konserwator.
Wiceprezydent poinformował także o 2. zmianach wynikających z ustawy:
- wprowadzenie zapisu uprawniającego wydział ochrony środowiska do wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
- zmiana związana z likwidacją urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków dot. paragrafu, w którym odsyła się do generalnego konserwatora w sprawach należących do jego kompetencji (kompetencje te przejął - zgodnie z ustawą - właściwy minister).

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Kultury - pozytywna
UCHWAŁA NR IV/87/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni do prowadzenia zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami) oraz zmiany Porozumienia zawartego w dniu 5 października 2000 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.19
Projekt przedstawił - zgodnie z treścią załącznika - przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.
Autopoprawka: zmiana numeru medalu na 20.

Zasługi Pani Danuty Kapergren-Kapturowicz przedstawił wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke. Pani Kapturowicz emigrowała z kraju po wydarzeniach grudniowych, nie zrywając jednak więzów ze środowiskiem Gdyni. Od 72 roku podjęła, wraz z mężem, działania na rzecz miasta. Współpracuje z takimi placówkami jak Dom Dziecka na Demptowie, Szpital Miejski, Hospicjum. Przekazują leki, wyposażenie dla placówek. Ostatnim przedsięwzięciem Pani Kapturowicz jest materialne wspieranie polskich repatriantów ze wschodu, zapraszanych do Gdyni.
Dzięki niej zapraszani są do Szwecji przedstawiciele środowiska kulturalnego Gdyni.
Jak na koniec stwierdził radny J. Miotke, "Pani Danuta Kapergren-Kapturowicz jest osobą o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu".

Opinia Komisji Statutowej - pozytywna
UCHWAŁA NR IV/88/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal nr 20 została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.20.
Projekt przedstawił radny Marek Łucyk - p. zał.

Zasługi Pana prof. Mariana Marka Drozdowskiego pokrótce przedstawił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski. Pan Marian Marek Drozdowski jest historykiem zajmującym się okresem II RP, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Gdyni i jej najświetniejszego przedstawiciela - Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest m. in. autorem biografii E. Kwiatkowskiego, której okrojona wersja ukazała się w latach 70. Pełna wersja została wydana w ubiegłym roku przez Ossolineum. To Pan Marian Marek Drozdowski zwrócił się do rady o ustanowienie roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Parlament tę inicjatywę poparł.

Opinia Komisji Statutowej - pozytywna.
UCHWAŁA NR IV/89/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal nr 21 została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.21
Projekt przedstawił radny M. Łucyk - p. zał. Właściwa terytorialnie rada dzielnicy zaopiniowała projekt pozytywnie.
Opinia Komisji Statutowej - pozytywna
UCHWAŁA NR IV/90/03 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przedstawione przez jej przewodniczącą, radną Jadwigę Stefaniszyn stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad 6.
Jak informował Przewodniczący Stanisław Szwabski, na 27 stycznia b.r. zostało zwołane zgromadzenie związku, które będzie miało na celu przyjęcie budżetu na rok 2003. Przedmiotem działań związku jest definitywne zamknięcie starego składowiska w Łężycach. Obecnie funkcjonuje nowe składowisko, utworzone przez spółkę związku 3 lata temu.
Trwają prace nad przygotowaniem nowego wariantu programu zbiórki segregowanych odpadów. Ukończenie prac planuje się na koniec lutego b.r.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Przewodniczący Stanisław Szwabski przekazał informacje dotyczące:
- pisma Radia PLUS dot. akcji bożonarodzeniowej (stanowi załącznik);
- zaproszenia radnych do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 5 marca b.r.; godz. 14.30 - Przewodniczący apelował do radnych o wzięcie udziału w warsztatach, a także prosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji odnośnie innego terminu przedsięwzięcia;
- zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystej Sesji RMG w dniu 10 lutego b.r.

Wiceprezydent Marek Stępa poinformował, iż 29 stycznia b.r. o godzinie 16.30 odbędzie się prezentacja opracowania dr Jamrożego nt. sterowania ruchem w mieście. Pan Stępa zapraszał wszystkich zainteresowanych, szczególnie zaś radnych z komisji gospodarki komunalnej oraz strategii i polityki gospodarczej.

Radny Adam Borkowski informował, iż w wydziale przyjmującym zgłoszenia kandydatów do rad dzielnic wprowadzono druk zawierający wymóg określenia wykształcenia, co nie jest zgodne z zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Gdyni. - Panie nie chcą przyjmować zgłoszeń, które ja opracowałem na podstawie zasad i trybu zgłaszania kandydatów przyjętych przez Radę Miasta. Tak nie powinno być. To nie jest druk urzędowy. To pracownicy urzędu wymyślili druk. Dzieją się tam takie sceny, że przychodzą ludzie z poparciem wyrażonym 150. podpisami, a Pani urzędniczka mówi, że musi to być zgłoszenie urzędowe. Proszę, aby Panie urzędniczki przyjmowały zgłoszenia wyczerpujące wymogi § 22 pkt-u 6. uchwały rady, tj. zawierające nast. dane: imię, nazwisko, wiek kandydata, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL. W takim zgłoszeniu ma być zawarte stwierdzenie, że kandydat posiada bierne prawo wyborcze, że wyraża zgodę na kandydowanie do rady dzielnicy i jak każdy druk winno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Radny Borkowski wyjaśniał, że nie zgłosił przedmiotowej kwestii na piśmie, w formie interpelacji, z uwagi na brak czasu.

Prezydent Wojciech Szczurek stwierdził, że druk oświadczenia nie jest częścią procedury. Jest to rodzaj wzorca. Zapytanie o wykształcenie nie jest objęte procedurą, a więc druk prezentowany przez radnego Borkowskiego (zawierający wymóg określenia wykształcenia - p.p.) nie jest obligatoryjny.
Prezydent zapewnił, że będzie w przedmiotowej sprawie interweniował.


Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji RMG: 26 lutego b.r.; godz. 12.


Ad 11
Zakończenie obrad IV Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2015
Data udostępnienia informacji: 22.01.2003
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2015 12:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska