Sesja nr III z dnia 2002-12-11

1. Otwarcie sesji Rady Miasta
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miasta,
4 Projekty uchwał w sprawach:
4.1 stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu (p. Ludwik Korczyński),
4.2 stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu (p. Andrzej Kieszek),
4.3 stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu (p. Jolanta Roszczynialska),
4.4 stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu (p. Paweł Ziegert),
Ślubowanie nowych radnych
Sprawozdanie Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni
4.5 ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
4.6 ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru,
4.7 zmiany treści Uchwały Nr XXXV/1130/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości,
4.8 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
4.9 rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia,
4.10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia,
4.11 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, w rejonie ulic Żurawiej i Malinowej,
4.12 zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1142/01 z 28 listopada 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, Prob. 8,4 Mpa, wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - na trasie przebiegu przez teren Miasta Gdyni - odcinek południowy,
4.13 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni,
4.14 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami Kosakowo i Rumia na współpracę w ramach działania Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
4.15 zmian do Statutu Miasta Gdyni,
4.16 Statutu Dzielnicy Działki Leśne,
4.17 Statutu Dzielnicy Dąbrowa,
4.18 Statutu Dzielnicy Cisowa,
4.19 Statutu Dzielnicy Chylonia,
4.20 Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,
4.21 Statutu Dzielnicy Babie Doły,
4.22 Statutu Dzielnicy Pogórze,
4.23 Statutu Dzielnicy Orłowo,
4.24 Statutu Dzielnicy Oksywie,
4.25 Statutu Dzielnicy Obłuże,
4.26 Statutu Dzielnicy Mały Kack,
4.27 Statutu Dzielnicy Leszczynki,
4.28 Statutu Dzielnicy Karwiny,
4.29 Statutu Dzielnicy Kamienna Góra,
4.30 Statutu Dzielnicy Grabówek,
4.31 Statutu Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana,
4.32 Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja,
4.33 Statutu Dzielnicy Witomino Leśniczówka,
4.34 Statutu Dzielnicy Wielki Kack,
4.35 Statutu Dzielnicy Śródmieście,
4.36 Statutu Dzielnicy Redłowo,
4.37 Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo,
4.38 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic.
4.39 zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28.11.2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
5. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
6. Interpelacje.
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 3/2002 Z III SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 11 grudnia 2002 r.

CZĘŚĆ I

Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Przypisy protokolantki pisane są kursywą. Pełne brzmienie opinii poszczególnych komisji - p. biuletyn stanowiący załącznik.


Ad 1.
Otwarcie sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Przewodniczący rady informował, iż proponowany porządek obrad składa się z 2. części - pierwszej, złożonej 2 tygodnie przed terminem sesji oraz drugiej, złożonej przez prezydenta tydzień przed sesją.
W przedmiotowej kwestii głos zabrał także wiceprezydent Michał Guć, który proponował rozpatrywanie uchwał w blokach, w związku z ich tematycznym pogrupowaniem. Tym samym pierwszy blok uchwał dotyczyłby wstąpienia w prawa radnych i ślubowania, drugi dotyczyłby statutów i powołania komisji wyborczej, kolejny wiązałby się z podatkami i deklaracjami podatkowymi i wreszcie ostatni dotyczyłby planów zagospodarowania.
Jak dalej informował pan Guć, na proponowaną drugą część sesji składają się projekty wymagające uzyskania opinii, w związku z czym ich rozpatrywanie miałoby miejsce w terminie zaproponowanym przez Przewodniczącego RMG.
Do porządku obrad przedłożonego radnym przez prezydenta nie zgłoszono uwag.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie /20/.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący uznał protokół II Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
Jak informował radny Stanisław Szwabski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, pan Piotr Czajkowski nadał informację, iż na skutek wygaśnięcia mandatów pp. E. Łowkiel, M. Gucia, B. Stasiaka oraz M. Stępy w prawa radnych wstępują pp. Ludwik Korczyński, Andrzej Kieszek, Jolanta Roszczynialska i Paweł Ziegert.
UCHWAŁA NR III/17/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, którego mandat wygasł została przyjęta jednogłośnie /17/.


Ad 4.2.
UCHWAŁA NR III/18/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, którego mandat wygasł została przyjęta jednogłośnie /18/.


Ad 4.3.
UCHWAŁA NR III/19/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, którego mandat wygasł została przyjęta jednogłośnie /18/.


Ad 4.4.
UCHWAŁA NR III/20/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, którego mandat wygasł została przyjęta jednogłośnie /17/.
Stanisław Szwabski - zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni zobowiązani są do złożenia ślubowania.
Przewodniczący odczytał rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Wszyscy nowopowołani radni uroczyście ślubowali.
Przewodniczący RMG pogratulował nowym radnym uzyskania mandatów.

Sprawozdanie Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni:
Adam Szmyt - korzystając z krótkiego upływu czasu od momentu wyborów serdecznie gratuluję zwycięstwa wyborczego w tak pięknym stylu. Jako ustrojoznawca potrafię to docenić. Ponieważ złożyłem obszerne sprawozdanie w formie pisemnej, ograniczę się do kilku punktów. Dzisiejsze sprawozdanie jest objęciem w syntetycznej formie 10. lat plus parę miesięcy całej działalności instytucji rzecznika. Kilkakrotnie składałem sprawozdania roczne, kilkakrotnie kadencyjne, następnie po upływie 5. lat i dzisiaj - po upływie lat 10. Zwracam uwagę, że tegoroczne sprawozdanie nie zawiera już przykładowych pism obywateli do rzecznika czy rzecznika do organów samorządowych. Wcześniejsze zamieszczanie takich pism miało na celu zobrazowanie charakteru działań rzecznika. Teraz, z uwagi na Państwa wiedzę, nie jest to już konieczne. Sama instytucja została powołana w 91 roku, w listopadzie. W lutym 92 r. podjęto pierwszą uchwałę o obsadzeniu stanowiska. Wówczas też znowelizowano przepis o rzeczniku. W końcówce 92 roku nadano obecne brzmienie paragrafowi Statutu traktującemu o rzeczniku. W międzyczasie dokonano kilku innych zmian w wewnątrzgminnych przepisach związanych pośrednio z rzecznikiem. Można powiedzieć, że wszystkie te zmiany nie naruszyły istoty charakteru tej instytucji. Jest to organ wyłącznie samorządowy, którego rolą jest rozmowa z obywatelem, tłumaczenie, pomoc i przypominanie organom samorządowym o pewnych sprawach. Na pewno nie jest rolą rzecznika przejmowanie kompetencji organów. Nie ma do tego podstaw prawnych. Działania rzecznika cały ten czas obserwowane były przez środki masowego przekazu (sto kilkadziesiąt informacji). Te działania były też odnotowywane przez literaturę naukową. Rzecznik odbywa około 100. dyżurów rocznie. Oczywiście obywatele mogą przychodzić w każdej innej chwili, a nie tylko w czasie dyżurów. Dane tabelaryczne zawarte w sprawozdaniu informują o zakresie spraw, ich rozbiciu tematycznym. Są to też liczne rozmowy telefoniczne i sprawy należące do rzecznika konsumentów i to nie jest oczywiście odnotowane w sprawozdaniu. W ciągu 10. lat było tylko kilka przypadków, w których obywatele inicjowali rozpatrzenie ich spraw na piśmie. Z reguły przychodzą osobiście. Dalej tylko mniej więcej w połowie zgłaszane sprawy należą do właściwości samorządu. Stałą tendencją jest mniej więcej równomierne rozłożenie tematyczne. Rzadko który rok przebiega pod jakimś szczególnym hasłem. Na pewno w przyszłym roku i końcówce obecnego dominować będą sprawy czynszowe w związku z ustawowymi przepisami i stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Gdybym chciał skwitować jednym zdaniem to co przez 10 lat obserwowałem, to powinienem podkreślić, że zauważyłem spadek liczby spraw, w których winowajcą jest organ samorządowy, co by znaczyło, że władze gminy powinny mieć powód do relatywnie większej satysfakcji i ta satysfakcja powinna być też udziałem samych obywateli.
Przyp. prot. - sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad 4.5.
Wiceprezydent M. Guć - przedmiotowy projekt otwiera pakiet uchwał regulujących zasady wyborów i funkcjonowania rad dzielnic przyszłej kadencji. Obecnie granice dzielnic są określone bezpośrednio w statutach. Zasady i tryb wyborów do rad dzielnic określone są w załączniku nr 8 do Statutu, natomiast zakres ich kompetencji w załączniku nr 9 do Statutu. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, iż organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy oraz że w statucie jednostki pomocniczej należy określić nazwę, granice, zasady i tryb wyborów organów jednostki, organizację i zadania jednostki, zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji. Określony też musi być zakres i forma kontroli i nadzoru ze strony organów gminy nad jednostką. Wszystkie te kwestie powinny być zawarte w załączniku do każdego ze statutów. Uchwała dotycząca statutu wskazuje, gdzie te informacje są ustanowione. Kolejnym krokiem będzie uchwalenie statutów poszczególnych dzielnic.

Opinie komisji:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - pozytywna
Komisja Statutowa - pozytywna
UCHWAŁA NR III/21/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.6.
Przewodniczący St. Szwabski zaproponował omówienie spornych kwestii w jednej dyskusji, a następnie przejście do przegłosowywania poszczególnych statutów.

Wspólne dla wszystkich projektów kwestie przedstawił wiceprezydent Michał Guć: - Załącznikiem do każdego statutu są zasady przeprowadzania wyborów. Jedyną różnicę stanowi § 1, w którym wyszczególnia się nazwę i obszar dzielnicy. Reszta jest identyczna.
Wiceprezydent przypomniał tryb nadawania statutów poszczególnym radom w poprzedniej kadencji: - Rady dzielnic przedstawiały swoje propozycje, Komisja Samorządności Lokalnej je opiniowała, nanosiła zmiany i przekazywała z powrotem opracowane wersje statutów do rad. W radach pojawiały się często problemy, czasami wynikające z niezrozumienia ustawowych regulacji. Obecnie należy nadać statuty od nowa. Oczywiście ewentualne zmiany wnioskowane przez przyszłe rady będzie można rozważyć po wyborach.
Przechodząc do merytorycznej treści statutów pan Guć informował o zmianach stanowiących przedmiot autopoprawek:
- wykreślenie zapisu (§ 53) mówiącego o wymogu 5. % progu ważności wyborów (w poprzednich wyborach we wszystkich dzielnicach ten próg był przekroczony);
- wykreślenie ze składów zarządów rad dzielnic sekretarza - obecnie wszystkie obowiązki przypisane tej funkcji przejęli pracownicy Biura Rady Miasta oddelegowani do obsługi rad dzielnic;
- § 9 - wprowadzenie zapisu mówiącego, iż do właściwości rady dzielnicy należy realizacja organizowanych przez dzielnicę przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 Statutu - gdyby czytać rygorystycznie dotychczasowy przepis, aktywność rady ograniczałaby się do posiedzeń i zajmowania stanowisk, natomiast dużą wartością są lokalne inicjatywy;
- w § 10 i 11 określenie wzoru pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych;
- w § 14 pkt 1 wpisanie litery "o" (o ile Statut nie stanowi inaczej)
Ponadto pan M. Guć informował: - Z doświadczeń poprzednich kadencji wynikało, że istotne jest wyraźne określenie, kto ma prowadzić posiedzenia rady, zarządu, dlatego też regulacje dotyczące takich kwestii zostały w statutach zawarte.

Opinie komisji:
Komisja Statutowa - pozytywna (jak informował jej przewodniczący, radny M. Łucyk, komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie projekty statutów łącznie z autopoprawkami)
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - pozytywna

DEBATA:
Radny Adam Borkowski wyraził zadowolenie z tytułu wprowadzenia jednakowych i czytelnych regulacji, po czym prosił o wyjaśnienie następujących kwestii:
- § 22 - czy będzie konieczne powoływanie jakichś komitetów? - chodzi o to, aby stosowane były jednakowe wymogi wobec wszystkich wyborców;
- § 22 pkt 7 - czy nazwy komitetów nie powinny się czymś różnić, np. 10. czy 3. znakami (może być tak, że jeden komitet będzie się nazywał: Samorządność, a inny: Samorządni);
- ile podpisów trzeba zgłosić - może należałoby napisać, że np. ważny jest ten pierwszy, który spełni określone warunki?

Mariusz Roman - na posiedzeniu Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa zgłoszono szereg poprawek i ponieważ przewodniczący komisji nie wspomniał o nich, pozwolę sobie je przedstawić. § 8 ust. 2 - jest tu zapis, że jeśli rada nie wybierze zarządu w ciągu 6. miesięcy, to radę rozwiązuje się na okres całej kadencji. Już co prawda nie ma zapisu zawartego w § 53, natomiast zdaniem komisji wydział organizacyjny zachował się niekonsekwentnie. Wprawdzie nie ma już tego zapisu, ale przewidywano, że jeśli nie wybierze się rady, to po upływie 9. miesięcy będą przeprowadzone ponowne wybory, natomiast w przypadku trudności z wyborem zarządu już tych wyborów nie może być. Czyli karze się wszystkich mieszkańców dzielnicy.
W § 9 zabrakło, zdaniem komisji, punktu "k", który dotyczyłby wydawania opinii dotyczących decyzji w sprawach sprzedaży alkoholi po godz. 22. Było to jedno z ważniejszych uprawnień rady, bo któż jak nie radni jest najlepiej zorientowany w tych sprawach. Dlaczego cofa się radom ten przywilej? Wiem, że nie raz ignorowano opinie rad dzielnic w tych sprawach. Czy w ten sposób chce się załatwić problem?
§ 23 ust. 2 dotyczący zmian jeśli chodzi o kandydatów: komisja proponowała nast. zapis: "po terminie zgłoszenia zmiany kandydatów są niedopuszczalne". Proponowany zapis mówiący, że po terminie, ale do godziny 22. eliminuje możliwość dokonywania wszelkich poprawek. Przecież nie wszyscy przychodzą na ostatnią minutę. Niektórzy robią to wcześniej.
Ponadto radny Roman przekazał, iż na posiedzeniu komisji wnioskowano o ograniczeniu ilości podpisów do 100 (dot. kampanii wyborczej). Pan radny informował, że przedmiotowy wniosek padł z uwagi na krótki okres przeznaczony na kampanię, a przyjęty został przez członków komisji stosunkiem głosów 2:2.
Ponadto radny Roman zakwestionował zasadność zapisu wykluczającego prowadzenie kampanii jedynie w szkołach podstawowych i gimnazjach argumentując, iż młodzież ucząca się w liceach uzależniona jest od nauczycieli, którzy mogą nakłaniać do określonego głosowania.

Do części uwag odniósł się pan M. Guć:
- projekty uchwał składa prezydent, a więc mówienie o intencjach wydziału organizacyjnego czy ich braku jest nieporozumieniem. Pan prezydent nie miał intencji utrzymania zapisu o 5 % progu. Poprawka wynikła z tego, że przy przetwarzaniu dokumentów przemknął się stary zapis. Sprawa ponownych wyborów - ta sprawa wiąże się też z kosztami obciążającymi budżet Miasta. W zeszłej kadencji mieliśmy jeden taki przypadek, kiedy to rada została z mocy prawa rozwiązana. I przypuszczam, że gdyby w tym przypadku ponownie ogłoszono wybory, do głosu znowu doszliby ci, którzy najbardziej się spierali i mieliby znowu najwięcej energii, aby wygrać wybory. Dzielnica i tak dysponowała budżetem i mieszkańcy niczego nie stracili. Środki były nadal dzielone jako rezerwa na radę. Sprawa opiniowania koncesji na sprzedaż alkoholi. Ustawa tego nie dopuszcza - być może ta informacja nie dotarła do Pana radnego.

M. Roman - wiem o tym.

M. Guć - nie rozumiem więc, dlaczego Pan radny porusza to na sesji. Czy sugeruje, że powinniśmy działać w niezgodzie z ustawami? Sprawa zmniejszenia liczby osób zaangażowanych w wybory (100 podpisów): powinno nam zależeć na jak najwyższej frekwencji. Wymóg zebrania 150. podpisów nie jest wymogiem szczególnie trudnym do pokonania.

Naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński - czy musi być komitet? Odpowiedź wymaga zinterpretowania § 26 projektu. Zgodnie z projektem Miejska Komisja Wyborcza będzie miała prawo i obowiązek wydawania tzw. wytycznych i wyjaśnień dla komisji obwodowych i wszystkich zainteresowanych. W zasadach wyborczych nigdzie nie ma mowy o komitetach wyborczych. Chodziło nam o maksymalne uproszczenie wyborów, ale z zachowaniem zasad, do których wyborcy przyzwyczaili się. Prawo zgłaszania kandydatów mają wyborcy, czyli te osoby, które mają bierne i czynne prawo wyborcze. Wyborcą jest każdy z nas i każdy może zgłosić listę. Lista kandydatów może zawierać jedno nazwisko, ale każdorazowo lista musi być poparta 150. podpisami. Oczywiście wybory przeprowadza się odrębnie w każdej dzielnicy. Podpisy poparcia dla kandydatów zbiera się w dzielnicy, w której zgłasza się listę. Nie można zgłaszać kandydata wielokrotnie. W przygotowywanych wyjaśnieniach miejskiej komisji znajdzie się informacja, że kandydat zgłoszony dwukrotnie, nawet jeśli zgłoszenia zostaną przyjęte, po dokonaniu weryfikacji zostanie wykreślony (unieważnienie). Przyjmujemy, że ten, kto jest pierwszy na liście jest zgłaszającym listę kandydatów. Skutkiem tego, że nie mówimy o komitetach jest to, że nie będą rejestrowane, a więc nie ma nazwy komitetu bądź nazwy listy. Lista kandydatów zawiera nazwiska w kolejności alfabetycznej. Nie ma więc problemu nazwy. Jest natomiast możliwość zamieszczenia, na wniosek zgłaszającego, informacji o poparciu przez jakąś organizację czy partię (przy nazwisku kandydata). Pełna nazwa nie zawiera spacji, a więc jest to tylko 40 znaków drukarskich. Fakt poparcia musi być udokumentowany decyzją statutowego organu partii. Oczywiście każda lista musi zawierać 150 podpisów. Sprawa kampanii: ponieważ wybory są już zarządzone, nie możemy teraz zmieniać ich zasad (niektórzy już zbierają podpisy). Sprawa wprowadzania zmian na listach: jest to niedopuszczalne, zresztą we wszystkich ordynacjach. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi do Państwa i prosi o poparcie dla listy, na której widzicie Państwo nazwisko osoby, którą chcecie Państwo poprzeć, a następnie ktoś, bez Państwa wiedzy, skreśla tę osobę bądź zastępuje inną, której Państwo nie akceptujecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten, kto chce się zgłosić, zrobił to. Kampania w szkołach: o tym mówią przepisy ustawy. Art. 65 ust. 2a mówi o zakazie prowadzenia jakiejkolwiek agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nie posiadających prawa wybierania. Tak więc przepis projektu jest oparty na przepisach wyższego rzędu.

M. Roman - uwaga do Pana Gucia: nie były to moje uwagi (p. poprzednia wypowiedź radnego), a uwagi komisji. Czułem się w obowiązku do ich przekazania. Sprawa wydawania opinii w sprawach koncesji: znam zmiany ustawowe, Panie Guć. Ustawa nie określa wymogu opiniowania przez radę dzielnicy, ale nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy, jako Rada Miasta, takie prawo radom dzielnic przyznali. Prawdopodobnie zarząd miał z tym zawsze kłopoty i dlatego wykorzystał fakt, że ustawa nie wprowadziła tego wymogu.

UCHWAŁA NR III/22/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.7.
UCHWAŁA NR III/23/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa została przyjęta: 21/0/2.


Ad 4.8.
UCHWAŁA NR III/24/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.9.
UCHWAŁA NR III/25/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia została przyjęta: 21/0/2.


Ad 4.10.
UCHWAŁA NR III/26/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.11.
UCHWAŁA NR III/27/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.12.
UCHWAŁA NR III/28/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze została przyjęta: 22/0/1


Ad 4.13.
UCHWAŁA NR III/29/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo została przyjęta: 22/0/1


Ad 4.14.
UCHWAŁA NR III/30/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie została przyjęta: 22/0/1


Ad 4.15.
UCHWAŁA NR III/31/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże została przyjęta: 22/0/1


Ad 4.16.
UCHWAŁA NR III/32/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack została przyjęta: 22/0/2


Ad 4.17.
UCHWAŁA NR III/33/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.18.
UCHWAŁA NR III/34/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny została przyjęta: 22/0/1


Ad 4.19.
UCHWAŁA NR III/35/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.20
UCHWAŁA NR III/36/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.21
UCHWAŁA NR III/37/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.22.
UCHWAŁA NR III/38/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.23.
UCHWAŁA NR III/39/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Leśniczówka została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.24.
UCHWAŁA NR III/40/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.25.
UCHWAŁA NR III/41/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.26.
UCHWAŁA NR III/42/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.27.
UCHWAŁA NR III/43/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.28.
Jak informował wiceprezydent M. Guć, do punktu 4. § 1. wprowadza się autopoprawkę, zgodnie z którą winno być wpisane imię: "Barbara".
Opinia Komisji Statutowej - pozytywna
UCHWAŁA NR III/44/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad dzielnic została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.29.
Naczelnik wydziału dochodów, pan Stanisław Zachert, przed przystąpieniem do prezentacji przedmiotowego projektu informował: - Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów oraz uchwały w sprawach zwolnień z podatku od posiadania psów i podatku od nieruchomości zostały utrzymane w mocy.
W kwestii podatku od środków transportowych naczelnik informował: - Wzięto tu pod uwagę 2 sprawy: rodzaj zanieczyszczeń oraz rodzaj zawieszeń samochodów. Dla samochodów nowoczesnych, wydzielających mniej spalin i posiadających nowoczesne systemy zawieszeń stawki obniżono. Generalnie stawki są niższe od obowiązujących w roku bieżącym o średnio 15 %. Jest to także efekt wniosków stowarzyszeń przewozowych i trudnej sytuacji przewoźników.
Reszta informacji - patrz załącznik.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej - pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR III/45/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została przyjęta /19/.


Ad 4.30.
Jak informował pan St. Zachert, opłata rośnie o 5 gr. - wzrost o stopę inflacji. Planowany dochód: ok. 120 tys. zł. Ustawa przewiduje zwolnienia, (np. od osób przebywających w szpitalach, zorganizowanych grup, korpusu dyplomatycznego).
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR III/46/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru została przyjęta jednogłośnie /17/.


Ad 4.31
W wystąpieniu naczelnika wydziału dochodów zawarte były nast. informacje:
- opłata dzieli się na opłatę z targowisk zorganizowanych oraz spoza targowisk (dotyczy głównie działalności sezonowej);
- spodziewany dochód: ok. 1.350.000 zł.;
- zasady poboru opłaty nie zmienione
Opinie komisji j.w.
Na pytanie radnego A. Borkowskiego, czy od podanego dochodu należy odjąć jakieś kwoty, pan St. Zachert odpowiedział twierdząco: - Należy odjąć ok. 10 do 15 %.
UCHWAŁA NR III/47/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXV/1130/01 RMG z 28 listopada 2001 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości została przyjęta: 20/1/1


Ad 4.32.
Jak informował pan St. Zachert, do tej pory w Gdyni obowiązywały maksymalne stawki. W kolejnym roku nastąpią 2 zmiany. W większości pozycji stawka rośnie o stopę inflacji. Znaczne obniżenie dotyczy podatku od powierzchni na działalność leczniczą. W pozycji "grunty pozostałe" stawka rośnie z 9 gr. do 15 gr. Jest to spowodowane wyłączeniem z podatku od nieruchomości gruntów rolnych i zadrzewionych. Miasto chce to, poprzez podwyższenie do 15 gr., zrekompensować. Ustawodawca dopuszcza maksymalną stawkę w wysokości 30 gr.
Jak dalej informował naczelnik, we wszystkich gminach ościennych przyjęto stawkę w wysokości 20 gr.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR III/48/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni została przyjęta: 21/1/0.


Ad 4.33.
Jak informował p. St. Zachert, ustawodawca wprowadził obowiązek ustanawiania wzorów deklaracji przez rady gmin. Od nowego roku druki deklaracji będą dostępne na stronie internetowej Miasta Gdyni. Deklaracje dla osób fizycznych będą nosiły nazwę: "informacje", zaś dla osób prawnych: "deklaracje".
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR III/49/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.34.
Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR III/50/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.35
UCHWAŁA NR III/51/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.36
UCHWAŁA NR III/52/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.37.
UCHWAŁA NR III/53/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.38.
UCHWAŁA NR III/54/02 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.39.
Projekt przedstawiał wiceprezydent Bogusław Stasiak: - Projekt ma umożliwić dalsze funkcjonowanie uchwały rady z 99 roku, a więc umożliwić dalszą sprzedaż lokali na rzecz najemców. W latach 2000 - 2002 sprzedano 38 lokali użytkowych, 23 sprawy są w toku załatwiania (stan zaawansowany), 15 lokali jest wywieszonych w wykazie, wnioski, co do których rozpoczęto procedurę: 63. Na 160 łącznie złożonych wniosków 114 złożono w roku 2000, 30 w roku 2001 i 16 w roku bieżącym. Wskazuje to na trwanie zainteresowania kupnem i stąd propozycja przedłużenia okresu składania wniosków na rok 2003.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywna

A. Borkowski - skoro w roku 2001 złożono określoną ilość wniosków, to jaką ilość mieszkań sprzedano? Jak długo trwają procedury?

B. Stasiak - ilość sprzedanych lokali kształtowała się w poszczególnych latach następująco: w 98 r. - 2, w 99 r. - 3, w 2000 r. - 6, w 2001 - 16, w 2002 - 22 lokali użytkowych. Od złożenia pierwszego wniosku do zmiany w księdze wieczystej ten okres jest bardzo długi. Składa się na to wymóg wyceny lokali - nowelizacja ustawy o własności lokali wniosła wymóg dokonywania inwentaryzacji. Pozwala to na wychwycenie powierzchni użytkowej. W tym celu należy sporządzić tzw. spis natury. Wspólnota mieszkaniowa musi następnie wyrazić zgodę na naniesienie ewentualnych różnic, jeśli takie pojawią się w wyniku inwentaryzacji. Konieczne jest wówczas przypisanie udziałów w nieruchomości wspólnej dla poszczególnych lokali, co wymaga zgody zainteresowanych osób. Łącznie złożono 160 wniosków, przy czym w przypadku 21 wykazano brak podmiotów. Sprzedano 38 lokali, w przypadku 23 zakończono niezbędne czynności. Spraw w toku jest 15. Ilość spraw rozpoczętych - 63.

Radny A. Borkowski zaproponował przedłużenie okresu składania wniosków na rok 2004.


B. Stasiak - różnice pomiędzy wpływami ze sprzedaży a czynszami najmu powodują, że nie warto wychodzić poza okres roku. Poza tym jest to element dyscyplinujący . W sumie jest tych lokali 333.

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR III/55/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/458/99 RMG z dnia 27 października 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży loklai użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.40.
Jak informowała wiceprezydent Ewa Łowkiel, obie zainteresowane gminy zwróciły się do Gdyni z prośbą o zawarcie przedmiotowego porozumienia. Liczba nauczycieli w obu gminach jest niewielka i racjonalne jest szukanie przez nie opieki w Gdyni, choć mogłyby też szukać doradztwa w Gdańsku.
UCHWAŁA NR III/56/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami Kosakowo i Rumia na współpracę w ramach działania Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.41.
Wiceprezydent Marek Stępa informował: - Wpłynęło jedno pismo zakwalifikowane jako protest. Autor uważa, że budowa zajezdni zwielokrotni uciążliwość zamieszkiwania przy ulicy Drzymały. Autor protestu zawarł w swym piśmie dwa alternatywne wnioski: utrzymanie dotychczasowego stanu na ulicy Drzymały z zamianą obecnej funkcji na funkcję mieszkaniowo - usługową i odpowiednie zabezpieczenie interesów mieszkańców w zakresie ich ochrony przed uciążliwościami lub pełny wykup przez Miasto nieruchomości przy ulicy Drzymały i zapewnienie mieszkańcom innych miejsc zamieszkania. Proponujemy odrzucenie protestu. Obszar przeznaczony pod zajezdnię stanowi w całości własność Miasta, natomiast autor protestu jest właścicielem nieruchomości znajdującej się w pobliżu, ale nawet nie graniczącej bezpośrednio z terenem przewidzianym pod budowę zajezdni. Wnoszący protest jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego wybudowanego bez pozwolenia na budowę. Lokalizacja zajezdni nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska (zgodnie z prognozą), bowiem wszelkie uciążliwości wynikają z tytułu bezpośredniego sąsiedztwa z Trasą Kwiatkowskiego. Autor protestu nie wykazał naruszenia jego interesu prawnego. W naszym przekonaniu autor protestu błędnie odczytał ustalenia planu. Realizacja drugiego wniosku dotyczącego wykupu przez Miasto nieruchomości przy ul. Drzymały jest wysoce prawdopodobna w dalszej perspektywie, natomiast postanowienia o wykupie nie stanowią materii ustaleń planistycznych.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR III/57/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.42
M. Stępa - 28 grudnia ub. roku rada postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu. Jest więc szansa na szybkie zakończenie całej procedury, co oby było w przyszłości normą. Celem jest stworzenie warunków planistycznych dla zrealizowania bazy trolejbusowej. Jest też rozwiązanie problemu dojazdu do ulicy Drzymały. Zapis w planie dopuszcza włączenie ulicy dojazdowej do obszaru bazy, ponieważ jest możliwość rozwoju przestrzennego bazy w tym kierunku, gdyby taka potrzeba zaistniała.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej -pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
UCHWAŁA NR III/58/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.43
M. Stępa - jest to plan komplementarny, bo powodujący, że rozwiązania komunikacyjne planu dot. ulic Sępiej i Żurawiej mogą być realizowane. Plan przewiduje dla przedmiotowego terenu zabudowę mieszkaniową skomunikowaną nowym rozwiązaniem drogowym. Plan przewiduje też ochronę terenów zielonych. Po wyłożeniu planu nie wpłynęły protesty ani zarzuty.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywna
UCHWAŁA NR III/59/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Żurawiej i Malinowej została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.44
Projekt przedstawił naczelnik wydziału urbanistyki, pan Marek Karzyński, zgodnie z treścią załącznika.
Duży fragment gazociągu przebiega przez obszar Gdyni. Odcinek będący przedmiotem projektu napotkał na trudności w uzgodnieniu przebiegu najpierw ze służbami ochrony przyrody, a następnie dwie alternatywne propozycje omijające ten obszar spotkały się z protestami mieszkańców i w rezultacie wróciliśmy do pierwotnej wersji przebiegu, równoległego do istniejącego już gazociągu. Służby ochrony przyrody widząc, że nie ma innej alternatywy oceniły pozytywnie obecny przebieg. Formalnie skutkuje to koniecznością zmiany uchwały i ponowieniem procedury sporządzania planu.

Opinie komisji j.w.
UCHWAŁA NR III/60/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG NR XXXV/1142/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, Prob 8.4 Mpa wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - na trasie przebiegu przez teren miasta Gdyni - odcinek południowy została przyjęta jednogłośnie /15/.

Wiceprzewodnicząca rady, Joanna Zielińska, prosiła radnych o dostarczenie do 16 grudnia b.r. zdjęć do "Ratusza" celem zamieszczenia stosownej informacji o składzie rady.

Wiceprzewodniczący rady, Jerzy Miotke, informował o uroczystościach związanych z uczczeniem ofiar stanu wojennego - 13 grudnia b.r. oraz ofiar 70. roku - 17 grudnia b.r.

Zamknięcie I części sesji ogłosił wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke informując jednocześnie, iż II część odbędzie się 18 grudnia b.r. o godz. 14.


Protokolantka Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 11.12.2002