Sesja nr III-2 z dnia 2002-12-18

Porządek II części sesji
4.45 odwołania Rady Społecznej i powołania nowej Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogo-towia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14, (projekt w trybie nadzwyczajnym - 7)
4.46 odwołania Rady Społecznej i powołania nowej Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, (projekt w trybie nadzwyczajnym - 8)
4.47 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, (dawniej 4.13)
4.48 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, (projekt w trybie nadzwyczajnym - 9)
4.49 liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni, (projekt w trybie nadzwyczajnym - 10)
4.50 zasad usytuowania na terenie Miasta Gdyni miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, prze-znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, (projekt w try-bie nadzwyczajnym - 11)
4.51 zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28.11.2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, (dawniej 4.39)
5. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
6. Interpelacje.
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 3/02 z III SESJI RADY MIASTA GDYNI
18 grudnia 2002 r.

II CZĘŚĆ PORZĄDEK OBRAD:
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są kursywą. W obradach I i II części III sesji brali udział prezydent Wojciech Szczurek oraz wiceprezydenci: Ewa Łowkiel; Michał Guć, Bogusław Stasiak, Marek Stępa.

II część sesji otworzył Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski, prosząc jednocześnie o zgłoszenie ewentualnych wniosków w kwestii uzupełnienia porządku obrad.

Wiceprezydent Michał Guć wnioskował o wprowadzenie do porządku 2. projektów: w spr. desygnowania przedstawiciela Gdyni do prac w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz w spr. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON (pełne tytuły projektów - p. porządek obrad stanowiący część niniejszego protokołu).
Uzasadniając tryb nadzwyczajny wnoszenia projektów pod obrady pan Guć poinformował, iż w przypadku pierwszego projektu (Euroregion - p.p.) konieczność wyłonienia przedstawiciela Gdyni wiąże się z tym, iż w styczniu 2003 roku odbędą się już pierwsze spotkania Stowarzyszenia. Konieczność podjęcia uchwały w drugim przypadku (PFRON) wiąże się z faktem, iż przyjęty przez radę podział środków nie został w pełni, w niektórych pozycjach, zrealizowany, natomiast w innych pozycjach jest jeszcze możliwość wydatkowania środków.

Radny Marek Łucyk wnioskował o wprowadzenie do porządku projektu w spr. ustalenia składów stałych komisji RMG w związku z koniecznością przypisania nowowybranych radnych (p. protokół II Sesji RMG) do wybranych przez nich komisji.

Za zgodą obecnych radnych Przewodniczący St. Szwabski nie poddawał pod głosowanie powyższych wniosków uznając, iż zgłoszone projekty zostają włączone do proponowanego porządku.

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie /24/.


Ad 4.45.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel.
Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny - pozytywna
UCHWAŁA NR III/61/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odwołania Rady Społecznej i powołania nowej Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, przy ul. Żwirki i Wigury 14 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.46.
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - p. zał.
Opinia komisji j.w.
UCHWAŁA NR III/62/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odwołania Rady Społecznej i powołania nowej Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.47.
Przyczyny wniesienia przedmiotowego projektu pod obrady rady przedstawił wiceprezydent Marek Stępa. W świetle obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 1 stycznia 2003 roku tracą ważność wszystkie miejscowe plany szczegółowe opracowane w trybie innym niż określony w obowiązującej ustawie z 7 lipca 94 roku. Może to oznaczać znaczne utrudnienia w procesach inwestycyjnych, bowiem obowiązek sporządzenia planów dla obszarów wskazanych w studium uwarunkowań i rozwoju miasta może być równoznaczny z niemożnością wydania decyzji do czasu opracowania planu, w innych natomiast przypadkach decyzja będzie musiała być wydana w trybie rozprawy administracyjnej, co jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Zmusza to więc do szukania odpowiednich rozwiązań problemu. Taka furtka w ustawie istnieje dla 25 % gmin, które zdążyły uporać się z uchwaleniem studium uwarunkowań i rozwoju gminy. Dla takich gmin wprowadzono specjalny przepis. W przypadku posiadania studium i przystąpienia do opracowania planu miejscowego dla danego obszaru można przedłużyć okres obowiązywania wcześniej opracowanego planu o cały rok. Ta możliwość pozwoli na "nadgonienie" w zakresie procedur planistycznych. Takim starym planem, którego czas obowiązywania można przedłużyć, jest plan ogólny dla obszaru całego miasta. Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na przedłużenie czasu funkcjonowania starych planów i tym samym wydawanie na bieżąco decyzji. Tym samym procesy inwestycyjne nie będą sparaliżowane.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

Adam Borkowsk i- czy jest w tym planie zawarty przebieg ulicy Janka Wiśniewskiego? Wiemy z programów drogowych, że ma to być ulica dwupasmowa, tymczasem powstaje tam stacja benzynowa, która wchodzi - moim zdaniem - w drugą nitkę.
Radny Andrzej Bień pytał, czy przewidywane jest dodatkowe wsparcie dla wydziału urbanistyki tak, aby duża ilość niezbędnych planów mogła powstać, jak bowiem wiadomo procedury planistyczne zwykle trwają dłużej niż rok.
M. Stępa - obszar objęty planem jest obszarem całego miasta, a więc i ulicy Janka Wiśniewskiego. Dysponujemy już bardziej szczegółowymi materiałami dotyczącymi tej ulicy - projektem technicznym. Decyzja wydziału architektury w sprawie stacji była konsultowana i nie ma tam zagrożenia.
Jesteśmy w trakcie budowania pracowni projektowej przy wydziale urbanistyki. Uchwalony przez radę plan dotyczący dzielnicy Leszczynki, z przeznaczeniem pod zajezdnię trolejbusową jest planem wykonanym w całości przez tę pracownię. Cała procedura zamknęła się w okresie 11,5 miesięcy. Jeśli zestawimy ten fakt z siedmioma latami powstawania innych planów, to potwierdza się teza, że sprawność takiego organizmu (pracowni - p.p.) może być większa, choć przyznać też należy, że plan dotyczący dzielnicy Leszczynki nie należał do najbardziej skomplikowanych. Ten okres wieloletni jest też skutkiem czekania na decyzje NSA. Z kolei plan dotyczący parku technologicznego powstawał w jeszcze krótszym okresie czasu i też wykonywała go nasza pracownia. Jest wolą prezydenta budowa tej pracowni. Trwa nabór fachowców, których na rynku nie ma za wiele. Przygotowywana jest nowa siedziba dla wydziału urbanistyki (lokal przy ul. Partyzantów).
UCHWAŁA NR III/63/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.48.
Przedstawiając projekt - zgodnie z treścią załącznika -wiceprezydent Ewa Łowkiel zgłosiła autopoprawkę, zgodnie z którą wprowadza się nast. zmiany:
- uzupełnienie tytułu programu o słowo: "profilaktyki": " Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych";
- do punktu I programu dopisanie podpunktu 5. o treści: "Współpraca z placówkami realizującymi podstawową opiekę zdrowotną"
Pozostałe informacje - jak w załączniku.
Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - pozytywna

Odnosząc się do punktu IX radny A. Borkowski proponował, aby grupę nie otrzymującą pieniędzy za pracę w komisji stanowili także pracownicy urzędów miejskiego i wojewódzkiego. Ponadto radny proponował, aby osobą decydującą o kierowaniu członków komisji na szkolenia był przedstawiciel prezydenta miasta. - Wiem, że jest to ciało wykonawcze - mówił radny Borkowski - ale niech to robią fachowcy odpowiadający za konkretne działania. Mam wiele uznania dla sekretarza miasta, ale myślę, że lepsze decyzje w tym zakresie podejmowałby przedstawiciel prezydenta.
Radny A. Bień informował, iż dotychczas działający członkowie komisji wypowiadali się na temat projektu pozytywnie.
E. Łowkiel - ani urzędnicy tego urzędu, ani innego nie będą członkami tej komisji. Udział w niektórych szkoleniach jest obowiązkowy. Skierowanie na wniosek przewodniczącego komisji zweryfikowane będzie przez sekretarza gminy, który ma wiedzę na temat szkoleń i jest to wystarczające zabezpieczenie. Sądzę, że cała komisja decyduje, jakiego rodzaju szkolenia są warte zainteresowania, natomiast wniosek kieruje przewodniczący komisji i jest to chyba wystarczająca gwarancja, że nie będzie w tej kwestii nadużyć.
UCHWAŁA NR III/64/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.49
M. Guć - w projekcie proponujemy utrzymanie w mocy dotychczas obowiązujących zasad.
Ponadto pan Guć informowal: - Wymogiem ustawowym jest zaopiniowanie projektu przez dowódcę właściwego garnizonu. Taką opinię Pana Komendanta Tadeusza Kozdry mamy i jest ona pozytywna.
Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
Przewodniczący komisji, radny A. Bień informował, iż komisja wystosowała do prezydenta miasta wniosek o zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu.
Komisja Oświaty - pozytywna
UCHWAŁA NR III/65/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży została przyjęta: 22/0/2


Ad 4.50
Przedstawiający projekt, wiceprezydent M. Guć przypomniał, że dotychczas zasady ustalania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych stanowiły część programu profilaktyki, zaś obecnie - jak dalej informował wiceprezydent - będą one ustanawiane w drodze uchwały rady (na skutek nowelizacji ustawy).
Pan Guć poinformował o następujących autopoprawkach:
- wykreślenie punktu 1. § 2 (tym samym zmieniają się odpowiednio numery kolejnych punktów) - o zakazie sprzedaży na terenie zakładów pracy mówi ustawa, powtarzanie więc tego zapisu byłoby powielaniem przepisu wyższego rzędu;
- wykreślenie słowa "strzeżonych" w punkcie 6. § 2 (tym samym zakaz będzie obowiązywał na wszystkich kąpieliskach)
Wiceprezydent skomentował też zapis w punkcie 1. § 1: - Wprowadzenie zakazu lokalizacji punktów sprzedaży w odległości mniejszej niż 50 m od granic wymienionych w podpunktach obiektów wojskowych (patrz załącznik) jest skutkiem uwag zgłoszonych przez władze wojskowe. Proponowały odległość jeszcze większą tj. 100 m, ale ponieważ uwagi te nie są dla nas wiążące zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe, a więc 50 m. Zapis o odległości dotyczy też obiektów zajmujących się osobami uzależnionymi, co jest efektem wniosku komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa- pozytywna (przewodniczący komisji, pan A. Bień zwrócił uwagę na błąd - ul. Abrahama 57, a nie 5);
Komisja Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR III/66/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży została przyjęta: 22/0/2


Ad 4.51.
Uzasadnienie przedłożenia przedmiotowego projektu Radzie Miasta przedstawił wiceprezydent Marek Stępa: - Proponowane podwyżki są znikome. Przypominam, że w Gdyni obowiązuje szeroki program ulg w taryfie, o czym nie zawsze się pamięta. Warto więc przypomnieć katalog osób korzystających z tych ulg (bezpłatne przejazdy):
- dzieci do lat 4.;
- dzieci i młodzież do lat 18. nie objęte obowiązkiem szkolnym z uwagi na niepełnosprawność oraz ich opiekunowie;
- niezdolni do pracy inwalidzi wojskowi i ich wózki oraz osoby opiekujące się;
- osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie;
- ociemniali i towarzyszący im przewodnicy;
- osoby, które ukończyły 70 lat;
- honorowi dawcy krwi;
- żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń;
- przewodnicy z ratowniczymi psami
50 % zniżki posiadają:
- dzieci do lat 7.;
- młodzież ucząca się i studenci (oczywiście są to kategorie ustawowe);
- kombatanci;
- młodzież niepełnosprawna;
- emeryci i renciści
Ten katalog osób - informował wiceprezydent - został uzupełniony w drodze autopoprawki, o niepełnosprawnych uczniów z klas integracyjnych (dot. § 2, ust. 1, pkt 7).
Komentując ostatnią autopoprawkę pan Stępa wyjaśniał: - Uczniowie ci (niepełnosprawni - p.p.) dysponowali jedynie legitymacjami normalnych szkół, a one nie są podstawą do przyznania ulgi. Do tej pory z ulg tych korzystali jedynie uczniowie szkół specjalnych, dzieci oraz młodzież do lat 18 nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności. Obecnie z ulg będą też korzystali uczniowie klas integracyjnych na podstawie legitymacji szkolnej oraz zaświadczenia ze szkoły potwierdzonego przez wydział edukacji urzędu oraz towarzyszący tym dzieciom opiekunowie.

Kwestie związane z projektem omawiał także dyrektor ZKM, pan Olgierd Wyszomirski: - Proponowana podwyżka dotyczy tylko cen biletów okresowych. Wprowadzony też będzie bilet weekendowy o wyraźnie prorodzinnym charakterze, upoważniający do przejazdów z dziećmi. Wobec tak licznych ulg nie możemy spodziewać się wysokiego przyrostu przychodów. Planujemy wzrost o ok. 1 %, czyli na poziomie ok. 600 tys. zł. Samochody osobowe zabierają nam pasażerów i w tym rynkowym wyścigu musimy stosować racjonalne ceny. Ceny preferują użytkowników stałych i tu podwyżka nie zmienia atrakcyjnych relacji. Inflacja jest stosunkowo niska, co też uwzględniliśmy. Stosunkowo liczną grupę stanowią uprawnieni do przejazdów bezpłatnych. Duży udział w przejazdach mają też tzw. gapowicze (podróżni bez biletów).
Pan O. Wyszomirski odczytał opinie związków zawodowych - stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny - pozytywna

Radny A. Borkowski zaproponował zmianę nazwy biletu weekendowego na nazwę: "bilet sobotnio - niedzielny". - Nazwa "weekendowy" budzi wątpliwości - czy weekend zaczyna się w piątek w popołudniu, a co będzie w przypadku długich weekendów?

Z powyższą argumentacją zgodził się pan O. Wyszomirski stwierdzając: - Istotnie, jest to nazwa bardziej adekwatna (bilet sobotnio - niedzielny - p.p.).

Andrzej Bień - w Gdańsku wprowadzono bilet całodzienny i wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego bilet w tej formie nie został jeszcze wprowadzony w Gdyni?

O. Wyszomirski- nie ma jeszcze odpowiednich kasowników. Nie decydowaliśmy się jeszcze na tę inwestycję, ponieważ ważył się problem biletu elektronicznego. Jest tu aspekt ekonomiczny - taki bilet podwyższa jakość usługi, ale obniża poziom przychodów. Takie kasowniki są we wszystkich autobusach niskopodłogowych i trolejbusach. Chcielibyśmy wprowadzić taki bilet 1 stycznia 2004 roku we wszystkich pojazdach, ale warunkiem będzie jednak wyższa dotacja dla komunikacji miejskiej. Nie chciałbym, aby było to wprowadzane kosztem jakości usług. Od połowy roku będziemy podnosić ten temat, zabiegając jednocześnie o wyższą dotację z budżetu Miasta.

W kwestii poprawki zgłoszonej przez radnego A. Borkowskiego wiceprezydent M. Stępa informował: - Pan prezydent przyjął propozycję Pana radnego, do której przychylił się również Pan dyrektor ZKM. Pan prezydent godzi się na wprowadzenie zmiany w drodze autopoprawki (przyp. prot.: zmiana nazwy
bilet weekendowy na nazwę: "bilet sobotnio - niedzielny").

UCHWAŁA NR III/67/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 RMG z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.52.
Jak przypomniał wiceprezydent M. Guć, uzasadnienie do wprowadzenia pod obrady rady przedmiotowego projektu zostało przedstawione przy okazji informowania o przyczynach zastosowania trybu nadzwyczajnego.
UCHWAŁA NR III/68/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie desygnowania przedstawiciela do prac w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.53.
Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Guć środki PFRON-u trafiają do powiatu, ale na wyodrębnionym rachunku funkcjonują jako niezależny fundusz celowy. Kompetencją rady jest obecnie decydowanie na jakie zadania środki te zostaną przeznaczone. W roku 2002 otrzymaliśmy kwotę 1.835.282 zł. Ta kwota została rozdysponowana. W ciągu roku miała miejsce jedna zmiana o charakterze formalnym. Dzisiaj natomiast zgłaszamy Państwu dwie zmiany merytoryczne. Chodzi o zmniejszenia w 2. pozycjach związanych z rehabilitacją zawodową. W punkcie 4. tabeli następuje zmniejszenie o 10 tys. zł. oraz zmniejszenie o 41 tys. zł. w pozycji "Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej", ponieważ obecna koniunktura nie zachęca do rozpoczynania działalności na własny rachunek. Zostanie to (51 tys. zł.) przeznaczone na zwrot kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Zmniejszenia dotyczą także dofinansowania rehabilitacji dzieci i młodzieży (uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych). Tu wszystkie wnioski zostały zrealizowane. Pozostała kwota 7 191 zł. i o tę kwotę proponujemy zmniejszenie. Niewykorzystane środki pozostały w pozycji "dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki" i tu zmniejszenie dotyczyłoby kwoty 7 tys. zł., co razem daje 14 191 zł. O tą kwotę proponujemy powiększenie środków przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dzieci i młodzieży. Jest możliwość wykorzystania tych środków jeszcze w tym roku, ponieważ jest w tej kwestii bardzo dużo wniosków.

UCHWAŁA NR III/69/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1281/02 RMG z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/1363/02 RMG z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1281/02 RMG z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.54.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.
Opinia Komisji Statutowej - pozytywna
UCHWAŁA NR III/70/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/02 RMG z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.
Jak informował radny Stanisław Szwabski związek przygotowuje się do zamknięcia składowiska odpadów w Łężycach. Od nowego roku zagospodarowywanie odpadów będzie przekazane zakładowi utylizacji odpadów. Trwają przygotowania do wprowadzenia alternatywnych modeli finansowania gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczasowe prace opierały się na hipotetycznym podatku śmieciowym. W parlamencie wygrało jednak lobby gospodarcze przeciwne wprowadzeniu takich opłat. Związek zaproponuje więc alternatywne rozwiązanie. Wśród propozycji znajdzie się propozycja przeprowadzenia referendum w sprawie powszechnej opłaty.


Ad 6.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 7.
Radny A. Borkowski informował: - Prezes Morskiego Portu Gdynia, Pan Jerzy Biliński, wystosował list do wicepremiera m. in. w sprawie przyśpieszenia rozbudowy Trasy Kwiatkowskiego. Proszę władze miasta o spowodowanie, aby te naciski na władze centralne były jeszcze większe.
Prezydent Wojciech Szczurek- wszystkie działania w tej sprawie są od dawna skoordynowane, a Pan prezes Biliński na naszą prośbę napisał takie pismo. Ze strony kierownictwa resortu infrastruktury mają miejsce - jak widzimy - opory w udzieleniu odpowiedzi na kierowane tam pisma. Nie mamy innego pomysłu jak zorganizowanie debaty publicznej na ten temat.
Pan Stanisław Szwabski z przyjemnością poinformował, iż fachowcy radia PLUS wysoko ocenili wykonanie przez radnych kolędy (dochody z płyty przeznaczone będą na cel charytatywny).


Ad 8.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad 9.
Termin kolejnej sesji RMG: 22 stycznia 2003 r.; godz. 12.
Wobec protestów z sali związanych z wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, Przewodniczący St. Szwabski zaproponował omówienie tematu stałej godziny rozpoczęcia sesji podczas kolejnych obrad rady.


Ad 10.
Zamknięcie obrad III Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski.


Protokolantka Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: maciek
Data udostępnienia informacji: 18.12.2002