Sesja nr I z dnia 2002-11-13

PORZĄDEK OBRAD
I SESJI RADY MIASTA GDYNI
13 listopada 2002 ROKU
Godz. 13.00, SALA 105 UMCzęść pierwsza:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Prezentacja radnych.
4. Ślubowanie radnych.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.

Część druga:
1. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni poprzedniej kadencji.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdyni.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta IV kadencji.
5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni IV kadencji.
6. Ślubowanie prezydenta miasta.
7. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Gdyni IV kadencji.
8. Wolne wnioski.
9. Interpelacje.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 1/02 z I SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 13 listopada 2002 r.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Przypisy protokolantki pisane są kursywą.


CZĘŚĆ PIERWSZA
Przewodnicządy RM poprzedniej kadencji, radny Stanisław Szwabski, zgodnie z ustawowym zapisem, prowadzenie obrad do czasu wyboru nowego Prezydium powierzył radnej seniorce - pani Jadwidze Stefaniszyn.


Ad 1.
Otwarcia obrad rady IV kadencji dokonała radna Jadwiga Stefaniszyn.
Radna J. Stefaniszyn powitała radnych nowej kadencji i zaproszonych gości.Ad 2.
Radna J. Stefaniszyn przystąpiła do sprawdzenia obecności nowowybranych radnych.
Po odczytaniu listy obecności radna Stefaniszyn stwierdziła, że na sali obrad obecni są
wszyscy radni IV kadencji.


Ad 3.
Prezentacja radnych odbyła się w kolejności zgodnej z alfabetycznym porządkiem listy obecności.

Andrzej Bień - 30 lat, radny poprzedniej kadencji, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa oraz członek Komisji Budownictwa Mieszkaniowego. Czynny instruktor Związku Harcerstwa RP, a także działacz kilku innych organizacji społecznych.

Adam Borkowski - radny 3. kadencji, reprezentujący dzielnice Obłuże, Oksywie, Babie Doły, Pogórze. Członek Komisji Kultury, Komisji Oświaty poprzedniej kadencji, uczestniczący ponadto w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej). Z wykształcenia pedagog. Wiceprzewodniczący rady miejskiej SLD.

Stanisław Borski - 50 lat, w 2. kadencjach przewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack . Z wykształcenia jest - jak informował - budowlańcem. Członek Zarządu Oddziału Gdynia Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

Mirosława Borusewicz - radna kadencji 94 - 98, pełniąca wówczas funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty. W poprzedniej kadencji członek spoza rady Komisji Kultury. W ciągu minionych 7. lat pracowała w radzie dzielnicy Karwiny pełniąc także funkcję przewodniczącej tej rady. Reprezentuje Mały i Wielki Kack, Dąbrowę, Orłowo, Karwiny.

Kazimiera Cegłowska -reprezentuje Obłuże, Pogórze, Babie Doły, Oksywie. Jest radną drugiej kadencji. Pracowała w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budownictwa Mieszkaniowego. Od lat 15. pracuje społecznie w dzielnicy Pogórze. - Znam i rozumiem problemy mieszkańców - oświadczyła radna Cegłowska.

Andrzej Czaplicki - 33 lata, radny 2. kadencji. Reprezentuje dzielnice Chylonia, Pustki Cisowskie, Cisowa. Członek Zarządu Wojewódzkiego PiS.

Jarosław Duszewski - 42 lata, radny 3. kadencji - od 94 roku bez przerwy.

Michał Guć - 35 lat. Z samorządem jest związany od 95 roku, najpierw jako pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, a od ubiegłej kadencji już jako radny pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządności Lokalnej, następnie był członkiem Zarządu Miasta Gdyni. Reprezentuje dzielnice Dąbrowa, Wielki Kack, Karwiny, Mały Kack, Orłowo.

Tadeusz Kluba - 64 lata, radny 3. kadencji. Reprezentuje Pustki Cisowskie, Chylonię, Cisowę, Demptowo. Pracował w Komisji Polityki Gospodarczej i stale w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Działa w stowarzyszeniu "Serca sercom" i w 2. fundacjach - edukacji i ekologii. Jest członkiem Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej.

Bogdan Krzyżankowski - 45 lat. Lekarz. W radzie zasiada po raz pierwszy. Członek PO.

Janusz Kupcewicz-Szwoch - 30 lat. Reprezentuje Dąbrowę, Karwiny, Wielki Kack, Orłowo. Pracuje w gospodarce morskiej. Żonaty, dwoje dzieci. Jest przedstawicielem SLD, członkiem zarządu miejskiego partii.

Beata Łęgowska - 42 lata, mgr ekonomii. W radzie zasiada po raz drugi. Reprezentuje Oksywie, Pogórze, Babie Doły i Pogórze. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kultury.

Ewa Łowkiel - rezprezentuje Chylonię, Pustki Cisowskie, Demptowo. - Z pracą w samorządzie jestem związana od początku istnienia niepodległej Polski. W poprzedniej kadencji zajmowałam się, jako członek zarządu, gdyńską edukacją i ekologią.


Marek Łucyk - mgr politologii UG. W radzie zasiada po raz drugi. Tak w czasie poprzedniej kadencji jak i obecnie jest najmłodszym radnym. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, a następnie przewodniczącego Komisji Statutowej. Kawaler. Lat 25.

Jacek Milewski - z samorządem jest związany 9. rok. W czasie poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kandydował z okręgu Śródmieście, Wzg. Św. Maksymiliana, Redłowo, Kamienna Góra. Ma 34 lata, jest żonaty.

Jerzy Miotke - 2-ga kadencja w samorządzie. Ostatnia kadencja to pełnienie przez niego funkcji wiceprezydenta ds. społecznych. Z wykształcenia inżynier elektryk. Zawodowo od 30 lat związany jest z gdyńską stocznią. Społecznie - członek ruchu społecznego AWS, zaangażowany w działalność wielu organizacji charytatywnych.

Mariusz Roman - 33 lata, żonaty. Wykształcenie - politolog ze specjalizacją samorządową. Jest radnym 2. kadencji. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny. Działał w Komisji Rewizyjnej i Komisji Bezpieczeństwa. Jest radnym popieranym przez PiS.

Bogusław Stasiak - 42 lata, żonaty, 2. dzieci. Radny 4. kadencji - od 90 roku. Od roku 91 pracuje w Zarządzie Miasta Gdyni jako wiceprezydent.

Jadwiga Stefaniszyn - z wykształcenia pedagog, z urodzenia - społecznik. Reprezentuje dzielnice Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, Meksyk. Była przewodniczącą rady dzielnicy Cisowa. Zna wszystkie problemy mieszkańców. Pomaga najbiedniejszym w dzielnicy. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Budownictwa Mieszkaniowego.

Marek Stępa - do Rady Miasta Gdyni wybrany po raz trzeci. 8 lat temu i 4 lata temu reprezentował Witomino, Chwarzno i Wiczlino. Tym razem reprezentuje dodatkowo Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne. Przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję wiceprezydenta odpowiedzialnego za gospodarkę komunalną, inwestycje, planowanie przestrzenne.

Stanisław Szwabski - radny po raz czwarty - od 90 roku. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego RM. Reprezentuje Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowę. W swojej pracy stara się zajmować całym miastem. Jest szefem PO w Gdyni.

Stanisław Taube - 37 lat. Reprezentuje Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne, Witomino, Chwarzno, Wiczlino. Od 19 lat jest zawodowo związany z komunikacją miejską. Jest członkiem SLD.

Jerzy Wieczorek - 54 lata. Urodził się w Gdyni, w domu, w którym mieszka do dzisiaj. W ubiegłej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Morskiej. Brał udział w pracach Komisji Statutowej i Komisji Gospodarki Komunalnej. Jest prezesem stowarzyszenia żeglarskiego - organizatora największej imprezy żeglarskiej w Polsce, Idea Sailing Days.

Alina Winiarska - radna drugiej kadencji. Jest lekarzem - specjalistą chorób wewnętrznych. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia i Rodziny. Pracowała w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Pracowała w kilku radach społecznych.

Marcin Wołek - radny miasta po raz drugi. Okręg wyborczy - Pustki Cisowskie, Chylonia, Demptowo, Cisowa. 29 lat, żonaty. Z wykształcenia ekonomista UG. Pracuje w macierzystej uczelni 6. rok. W ubiegłej kadencji przewodniczył pracy Komisji Finansów i Strategii Gospodarczej. Uczestniczył w pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Rewizyjnej.

Joanna Zielińska - radna miasta od 94 roku. W ostatniej kadencji pełniła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za sport, kulturę i problemy mieszkalnictwa.

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - radny po raz drugi. Reprezentuje Chylonię, Pustki Cisowskie, Demptowo, Cisową. Ma 28 lat, żonaty.
- Obiecuję wszystkim mieszkańcom rzetelną pracę przez najbliższe 4 lata.

Lech Żurek - 29 lat. W ostatniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej. Pracował w Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Budżetowej. Był delegatem Gdyni do Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".


Ad 4.
Radna J. Stefaniszyn poinoformowała, iż zgodnie z art. 23a ust. 1. ustawy o samorządzie gminy radni zobowiązani są do złożenia ślubowania.
Jak dalej informowała Przewodnicząca, każdy z radnych - po odczytaniu roty - winien powstać i złożyć przysięgę: "Ślubuję" dodając, jeśli taka jest wola, słowa: "Tak mi dopomóż Bóg". Odmowa złożenia przysięgi jest równoznaczna ze zrzeczeniem się mandatu radnego.

Przewodnicząca odczytała rotę przysięgi:
"Wierny Konstytucji i prawu RP ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Każdy z nowowybranych radnych złożył przysięgę.


Ad 5.
Przedłożony radnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 28 gł. za.
Przyp. prot. - pierwotny porządek (patrz załącznik) uzupełniony został o dodatkowy punkt w trakcie obrad, co odzwierciedla porządek obrad stanowiący część niniejszego protokołu.


CZĘŚĆ DRUGA

Ad 1.
Przewodniczący RMG poprzedniej kadencji, radny Stanisław Szwabski:
- Wysoka Rado, Mieszkańcy. Gdynianie ocenili pozytywnie radę 3. kadencji, podobnie jak rady wcześniejszych 2. kadencji. Gdyński samorząd przystępuje do kolejnych 4 lat ciężkiej pracy dla Gdyni. Nie warto oglądać się wstecz, ale chcę powiedzieć, że większość sprawującą władzę w Gdyni w ciągu minionej kadencji stanowili radni należący do AWS i oni pokazali, że z tym ugrupowaniem nie łączą się wyłącznie wady, jak to miało miejsce na scenie ogólnopolskiej, a wręcz przeciwnie. Dowodem na to było poparcie większości mieszkańców dla naszych działań. Za to poparcie gorąco dziękuję mieszkańcom Gdyni. Myślę, że również opozycja w naszej radzie może być dumna ze wszystkich dokonań, które są przecież w jakiejś mierze naszymi wspólnymi dokonaniami. Na zakończenie poprzedniej kadencji zwracam się do radnych stanowiących rządzącą większość w Gdyni z podziękowaniami za ich aktywność, za wkład pracy. Dziękuję także opozycji za dobre i skuteczne pełnienie swej roli.
Obecnie, u zarania nowej kadencji, życzę wszystkim, aby nadal dobrze wykonywali swoje zadania - zarówno radni ugrupowania stanowiącego większość, tj. "Samorządności" jak i przedstawiciele opozycji, którą stanowią radni SLD. Mam nadzieję, że będą spełniać swoją rolę w sposób konstruktywny, gwarantujący osiąganie jak najlepszych efektów.


Ad 2.
Prezydent Wojciech Szczurek:
- Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mieszkańcy Gdyni. Niech mi będzie wolno wystąpić jeszcze jako urzędujący prezydent 3. kadencji. Gratuluję radnym, którzy uzyskali mandat społeczny, a więc poparcie mieszkańców naszego miasta i którzy tym samym przez najbliższe 4 lata będą współdecydować, współodpowiadać i budować przyszłość naszej pięknej Gdyni. Gratuluję tym, którzy po raz kolejny zasiedli w radzie. Myślę, że dla każdej z tych osób ponowny wybór jest wynikiem tego, jak została oceniona jej dotychczasowa praca, jak i efektem mądrości i umiejętności zaprezentowania dobrego programu. Jest to wyraz przeświadczenia wyborców, że są to osoby godne sprawowania tak ważnych funkcji. Mam nadzieję, że ich doświadczenie przeniesie się na pracę rady w 4. kadencji i że budowanie zrębów nowoczesnego samorządu stanie się także w 4. kadencji zwyczajem i tradycją.
Gorąco witam nowych radnych. To dla nas szczególna radość, że możemy powitać w gronie samorządowców nowych radnych. Mam nadzieję, że ich inwencja i pomysły, ale także dorobek, który sprawił, że zasiedli tu z nami, sprawią, że będą oni z nami współtworzyli coraz lepszą rzeczywistość.
Chciałbym życzyć całej radzie, by tak jak mówią słowa ślubowania, każdy z Państwa mając przede wszystkim na względzie dobro Gdyni i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie sprawował swój mandat. Jestem przekonany, że wysoki, nowoczesny standard życia publicznego, jaki staraliśmy się budować w ciągu ostatnich lat stanie się normą i zwyczajem 4. kadencji.
Wybory mają to do siebie, że mieszkańcy naszego miasta dokonując oceny programów, ludzi wybierają to ugrupowanie, które winno przejąć za Miasto odpowiedzialność. Gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom za wielkie zaufanie przeniesione na akt głosowania, w którym oddali głos na komitet "Samorządność". Chciałbym też podziękować za zaufanie, którym została obdarzona moja osoba. Podkreślam, że samorząd tworzy miejsce dla wszystkich, którzy przyjmują odpowiedzialność jak i dla tych, którzy w ramach opozycji chcą się włączyć do dyskusji o problemach. Koleżanki i koledzy mojego ugrupowania będą otwarci na taką dyskusję. Życzę wszystkim Państwu, by ta czwarta kadencja była kadencją nie tylko spełnienia wielkich marzeń naszego Miasta, ale by dała Wam wielką osobistą satysfakcję z tytułu współuczestniczenia w budowaniu naszej pięknej Gdyni.


Ad 3.
Przewodnicząca J. Stefaniszyn poinformowała, iż Komisja Skrutacyjna może liczyć od 3 do 5. członków, po czym poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszono następujących kandydatów:

Kupcewicz-Szwoch Janusz (zgłoszenie r. A. Borkowskiego)
Borski Stanisław (zgłoszenie r. M. Stępy)
Krzyżankowski Bogdan (zgłoszenie r. A. Bienia)
Wieczorek Jerzy (zgłoszenie r. M. Łucyka)
Cegłowska Kazimiera (zgłoszenie r. A. Bienia)

Wszyscy powyżsi kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Zgłoszeni kandydaci uzyskali jednogłośną akceptację radnych.

Skład Komisji Skrutacyjnej:
Borski Stanisław
Cegłowska Kazimiera
Krzyżankowski Bogdan
Kupcewicz-Szwoch Janusz
Wieczorek Jerzy


Ad 4.
Jako pierwszy kandydaturę na funkcję Przewodniczącego rady zgłosił - w imieniu klubu radnych SAMORZĄDNOŚĆ - radny Jacek Milewski: - Jest to bardzo istotna funkcja dla sprawnej pracy rady, dlatego rekomenduję osobę Pana Stanisława Szwabskiego. Lepszej rekomendacji niż praca Pana Szwabskiego w ubiegłej kadencji być nie może.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Stanisław Szwabski wyraził zgodę na kandydowanie.

Wyniki tajnego głosowania przedstawił przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Jerzy Wieczorek (protokół komisji stanowi załącznik):
UCHWAŁA NR I/1/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru radnego Stanisława Szwabskiego na przewodniczącego Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 26/0/1.

Dziękując za poparcie radny Stanisław Szwabski mówił: - Jestem ogromnie zobowiązany tym bardziej, że na podstawie wyników mogę domniemywać, że głosy na moją kandydaturę oddała również opozycja. To tym bardziej zobowiązuje. Obiecuję, iż dołożę wszelkich starań, aby opozycja tak bardzo okrojona w tej kadencji, miała w naszej radzie dobre warunki do pracy i mogła współuczestniczyć w pracy na rzecz Miasta.
Dziękuję kolegom z klubu SAMORZĄDNOŚĆ, którzy mi zaufali. Obiecuję nie zawieść. Obiecuję także mieszkańcom miasta, że będę pracował z wszystkich sił, aby Gdynia była miejscem, w którym chcieliby żyć wszyscy Polacy. Zapraszamy wszystkich dynamicznych, chcących wziąć udział w budowaniu tego wspaniałego przedsięwzięcia jakim jest Gdynia, zapoczątkowanym przez II Rzeczpospolitą, przez wielkie postacie tamtych czasów, wśród których niezmiennie wzorem dla mnie będzie Eugeniusz Kwiatkowski.


Ad 5.
Kandydatury na wiceprzewodniczących, w imieniu własnym oraz klubu SAMORZĄDNOŚĆ - zgłosił Przewodniczący RM, r. St. Szwabski:
Radna Joanna Zielińska, Radny Jerzy Miotke. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Jerzy Miotke - nic w życiu nie zdarza się dwa razy. Rezultat 3210 głosów to liczba mieszkańców okręgu nr 1, którzy byli uprzejmi obdarzyć mnie swoim zaufaniem. Uważam, że 4 lata poprzedniej kadencji były dla mnie okresem bardzo interesującej pracy, pełnej doświadczeń i ciekawych doznań, szczególnie w końcowej części kampanii wyborczej, które dają mi prawo do myślenia pozytywnie o losie Gdyni i gdynian. Chciałbym w swojej pracy samorządowej w dalszym ciągu poświęcać swoje umiejętności, czas i zdolności tym, którzy potrzebują może największej pomocy - najsłabszym, najbiedniejszym, bez pracy. Mam nadzieję nie zawieść oczekiwań tych, którzy mi zaufali. W swojej wyborczej ulotce zawarłem stwierdzenie będące jednocześnie apelem: "już dokonałeś wyboru". Ja też dokonałem wyboru. Wyrażam zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Joanna Zielińska- wyrażam zgodę na kandydowanie.

Wyniki głosowania - zgodnie z załączonymi protokołami Komisji Skrutacyjnej - przedstawił Przewodniczący Komisji, r. Jerzy Wieczorek.
UCHWAŁA NR I/2/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru radnego Jerzego Miotke na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 24/1/3

UCHWAŁA NR I/3/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru radnej Joanny Zielińskiej na wiceprzewodniczącą Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 25/0/2

Gratulując nowowybranym wiceprzewodniczącym RM prezydent Wojciech Szczurek mówił: - Gorąco gratuluję moim przyjaciołom i bliskim współpracownikom - Joasi Zielińskiej i Jurkowi Miotke - wyboru na te ważne funkcje. Przez ostatnie 4 lata miałem wielką radość i zaszczyt współpracować z Jurkiem i Joasią w Zarządzie Miasta Gdyni. Oni także tworzyli zespół, który biorąc na siebie wielką odpowiedzialność i pracę sprawił, że Gdynia jest już dzisiaj innym miastem. Miasto zmienia się każdego dnia tysiącami decyzji, które zmieniają jego oblicze. Decyzje Jurka i decyzje Joasi współtworzyły rzeczywistość naszego miasta. Miałem wielkie szczęście pracować nie tylko z ludźmi mądrymi, twórczymi, ale także z dobrymi przyjaciółmi, a to nie zdarza się zbyt często w naszej rzeczywistości. Z wielkim bólem przyznaję, że gdyby prawo na to pozwoliło, pracowalibyśmy tą ekipą dalej na rzecz Gdyni. Moim marzeniem i nadzieją jest, że miłość i Jurka i Joasi do Gdyni, to wszystko czego się nauczyli, czego nas zdołali nauczyć, będzie owocowało przez kolejne 4 lata. Praca w samorządzie to przede wszystkim misja. Jestem przekonany, że zarówno Jurek jak i Joasia będą z nami w nowych rolach w pierwszej linii, na co dzień budować rzeczywistość Gdyni.
Z całego serca dziękuję Jurkowi. To człowiek o niezwykłej wrażliwości. Kiedy często mierzyliśmy się z poważnymi problemami jego mądrość, wrażliwość, dostrzeganie człowieka sprawiały, że sprawy te nabierały wymiaru bardziej humanitarnego, ludzkiego. Jurek zmieniał to Miasto, ale także nas i za to mu z całego serca dziękuję. Jurku, jestem przekonany, że jako wiceprzewodniczący będziesz z nami i nadal będziesz chciał dawać wiele serca i mądrości naszemu Miastu.
Dziękuję Joasi, która mierzyła się z bardzo trudnymi wyzwaniami - konsekwentnie i z niezwykłą pasją. Była często "ścianą płaczu", bo podlegała jej nie tylko piękna kultura, ale i bardzo trudne problemy lokatorskie. Joasiu, jestem przekonany, że będziesz fantastyczną wiceprzewodniczącą i wiem, że nadal będziesz pracowała dla dobra Gdyni.

J. Zielińska - bardzo dziękuję za ten wybór. Postaram się jak najsprawniej wspomagać Staszka w prowadzeniu obrad i obiecuję nie mylić się w rachunkach.


Ad 6.
Wojciech Szczurek - staję dzisiaj przed radą jako pierwszy prezydent w historii naszego Miasta, wybrany w wyborach bezpośrednich. Obejmując swoje obowiązki pragnę złożyć ślubowanie:
ŚLUBOWANIE:
"Obejmując urząd Prezydenta Miasta Gdyni uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców naszego miasta. Ślubuję uroczyście. Tak mi dopomóż Bóg."

Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdyni 4. kadencji:
Gdynia zmienia się w miasto piękne i nowoczesne, które każdemu gospodarzowi stawia coraz wyżej poprzeczkę oczekiwań. Jest to miasto, dla którego ludzie pracują nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że je ukochali. Po raz pierwszy od 90 roku zmienia się ustrój w naszym mieście. Prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich, a więc tym samym nie zasiada już w ławach rady i tu przyznaję, że jest to dla mnie lekko smutna wiadomość, bo przez 12 lat byłem jednym z Państwa i było dla mnie zaszczytem podejmowanie wspólnych decyzji także z tej perspektywy. I chociaż przez ostatnie 4 lata pełniłem obowiązki prezydenta, to zawsze honor bycia radnym był dla mnie rzeczą szczególną. Dzisiaj, w myśl zapisów ustawy, prezydent będzie współpracował z radą na innych zasadach.
Idąc do wyborów złożyliśmy publicznie deklarację: "nowoczesny i dobry program dla naszego miasta". Mieszkańcy naszego miasta poprzez głosowanie dokonali wyboru. Powierzyli nam godność radnych i godność prezydenta Miasta Gdyni. Jeszcze raz gorąco dziękuję tym wszystkim, którzy zdecydowali się na oddanie głosu na SAMORZĄDNOŚĆ i na mnie jako kandydata do urzędu Prezydenta Miasta. Osiągnięty wynik daje tyleż satysfakcji - bo to satysfakcja uzyskanie po wielu latach pracy tak wysokiej oceny - co stanowi także dla nas wielkie zobowiązanie. Mamy poczucie (mówię "mamy", bo wiem, że rada takie stanowisko podziela) ogromnej odpowiedzialności. Szliśmy do wyborów prezentując nowoczesny program, ale nie obiecywaliśmy rzeczy niemożliwych. Obiecywaliśmy natomiast zmieniać oblicze Gdyni. Uroczyście obiecuję, że ten program będziemy realizować. Program ten jest wielkim publicznym zobowiązaniem.
Prezydent wybrany w wyborach bezpośrednich, w myśl przepisów prawa, powołuje swoich zastępców. Nie ma już Zarządu. Z tą chwilą, jako urzędujący prezydent 4. kadencji podpisuję pierwsze zarządzenie o powołaniu 4. wiceprezydentów Miasta Gdyni.
Prezydent Wojciech Szczurek odczytał treść § 1 zarządzenia nr 1 Prezydenta Miasta Gdyni mówiącym o powołaniu 4 zastępców Prezydenta Miasta zwanych dalej wiceprezydentami:

- Pana Michała Gucia

- Panią Ewę Łowkiel

- Pana Bogusława Stasiaka

- Pana Marka Stępę.
Dalej prezydent W. Szczurek stwierdził: - Powołuję tych niezwykłych ludzi, z którymi kierowałem sprawami naszego miasta przez minione 4 lata (także z Joasią Zielińską i Jurkiem Miotke). Jestem przekonany, że ten zespół ludzi będzie dalej ciężko pracował dla Gdyni. Są to ludzie, których obdarzam wielkim zaufaniem. Swoją dotychczasową ciężką pracą pokazali jak kochają to miasto i jak wiele o nim wiedzą. Jestem przekonany, że ze swoich obowiązków wywiążą się wzorowo.
Z chwilą powołania członków rady na funkcje wiceprezydentów zrzekają się oni mandatów radnych - taka jest konsekwencja ustrojowa. Gratuluję wszystkim: Ewie Łowkiel, Michałowi Guciowi, Bogusławowi Stasiakowi i Markowi Stępie. Te 4 lata nie będą pewnie latami łatwymi i prostymi. Nie obiecuję, że będzie miło, łatwo i przyjemnie, ale myślę, że wszyscy razem będziemy mieli z pracy satysfakcję i że przyniesie ona pożytek całemu miastu.

Przewodniczący RM St. Szwabski udzielił głosu gościowi rady, senatorowi RP, Panu Edmundowi Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt rozpoczął swoje wystąpienie odczytaniem treści gratulacji kierowanych przez Przewodniczącego Macieja Płażyńskiego do Prezydenta Miasta Gdyni i Przewodniczącego RMG:
"Gratuluję świetnego wyniku wyborczego w skali kraju. Jest to najlepszy dowód uznania wyborców dla dotychczasowych władz Gdyni wszystkich 3. kadencji w odrodzonej RP. Przywiązanie mieszkańców Gdyni do swojego niezwykłego miasta ‘z morza i marzeń’ oraz 12 lat mądrego rządzenia dało świetne efekty. Program wyborczy, który jest programem większości nowowybranej Rady Miasta, jest gwarancją dalszego nieprzerwanego rozwoju Gdyni dla dobra jej mieszkańców i całego regionu pomorskiego. Życzę powodzenia."
W swoim zaś imieniu senator RP mówił: - Przekazuję najlepsze gratulacje wszystkim nowowybranym radnym. Państwo jesteście syntezą tego wszystkiego, co się w tym mieście dotychczas działo. Nowa jest rola prezydenta, ale inna jest też trochę sytuacja radnych, bo przede wszystkim rada jest mniej liczna, ale za to jakość rady jest znacznie wyższa. Z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwałem się krótkim prezentacjom. Myślę, że ta rada jest radą wyjątkowo silną i że pozwoli to Państwu zrealizować wszystkie plany. Jestem dumny, że jako senator mam tutaj swoją siedzibę. Nawet gdy jestem w Brukseli na posiedzeniu Konwentu, słyszę o Gdyni wiele dobrego. Gdynia jest znana ze swojej dynamiki. Możecie Państwo na mnie jako senatora liczyć we wszystkich sprawach, których nie da się rozwiązać w samym mieście. Ta kadencja będzie szczególna także dlatego, że Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej i we wszystkim co wiąże się z procesem integracji, z nowymi wyzwaniami w związku z tym procesem możecie Państwo na mnie liczyć. Życzę Państwu także pomyślności w życiu osobistym.

Radny Adam Borkowski odczytał treść gratulacji kierowanych do Prezydenta Wojciecha Szczurka przez posła Andrzeja Różańskiego:
"Szanowny Panie Prezydencie, w dniu 27 października mieszkańcy Gdyni wybrali Pana do pełnienia zaszczytnej funkcji Prezydenta naszego miasta. Wynik jaki osiągnął Pan w tych wyborach świadczy o bardzo wysokiej ocenie Pańskiej dotychczasowej pracy i uznaniu dla zasług, które położył Pan na drodze rozwoju Gdyni, dla zapewnienia lepszego jutra jej mieszkańcom. Nie zawsze i nie we wszystkim zgadzałem się z Panem w kwestiach dotyczących zarządzania i w wizji rozwoju naszego miasta. Jednak w tym jakże uroczystym dla Pana dniu pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje z tytułu osiągniętego sukcesu i wyrazić nadzieję, że w nadchodzącej kadencji uda się Panu i nowowybranej radzie rozwiązać najważniejsze problemy nękające Gdynię i jej mieszkańców. Deklaruję jednocześnie, iż w tej ciężkiej pracy może Pan liczyć na moją pomoc i wsparcie, zawsze wtedy, gdy w grę wchodzić będzie dobro Gdyni i gdynian."
Radny A. Borkowski wręczył gratulacje osobiście prezydentowi W. Szczurkowi, po czym zabrał głos w swoim imieniu i w imieniu swojego klubu: - Klub radnych SLD gratuluje wszystkim radnym sukcesu wyborczego. Gratuluję Panu Szczurkowi i wszystkim radnym.
Wyborcy wskazali nam miejsce w opozycji. Gwarantuję, że będziemy opozycją konstruktywną. Zwracać będziemy także baczną uwagę na realizację prospołecznych oczekiwań gdynian. Jako druga siła polityczna oczekujemy od rządzących pełnego przestrzegania reguł demokracji. Zakładamy, że najbliższe 4 lata będą czasem budowania miasta poprzez szeroki front inwestycyjny, rozwój grodu ‘z morza i marzeń’. Liczymy na wyrównywanie szans społecznych i na to, że te najbliższe 4 lata będą czasem rozwoju demokracji lokalnej. W takim dziele chcemy uczestniczyć dla dobra mieszkańców i miasta.
Gratuluję Panu Szwabskiemu objęcia zaszczytnej funkcji Przewodniczącego RM, gratuluję radnym wybranym na stanowiska wiceprezydentów.


Ad 7.
W imieniu klubu radnych SAMORZĄDNOŚĆ Przewodniczący RM r. Stanisław Szwabski przedstawił treść proponowanego projektu uchwały - patrz załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do wszystkich radnych o zdeklarowanie w ciągu najbliższych 7. dni, w pracach których komisji chcą wziąć udział. Przewodniczący informował: - Zgodnie ze Statutem każdy radny może wziąć udział w pracy 2. komisji. Proponuję więc zachowanie następującej hierarchii: pierwsza komisja to preferowany przez radnego wybór, zaś kolejne komisje byłyby już trochę mniej ważne. Trzeba te komisje tak obsadzić, aby każda z nich miała przynajmniej minimalny skład. Może się tak zdarzyć, że wszyscy radni będą chcieli pracować w jednej komisji. Tak jest np. z Komisją Gospodarki Komunalnej, do której - o ile wiem - chcą należeć niemalże wszyscy. Proszę więc o wyrozumiałość, jeśli w niektórych przypadkach trzeba będzie zastosować pewne ograniczenia w powoływaniu do składu komisji. Będą to ograniczenia wynikające ze względów czysto praktycznych, ale także będą one konsekwencją zapisów zawartych w Statucie Miasta. Oczywiście wszyscy radni mogą brać udział w pracach każdej komisji, tyle że nie w każdej będą mieli prawo głosu, natomiast będą mogli wyrażać swoje opinie.

A. Borkowski - sugerowaliśmy wcześniej, aby w związku z mniejszą ilością radnych i zmianą jeśli chodzi o możliwość pracy w komisjach osób spoza rady, nastąpiło radykalne zmniejszenie liczby komisji. Proponowaliśmy, aby tych komisji było maksimum 7.
Radny Borkowski zaproponował połączenie 3 komisji: oświaty, kultury, sportu i rekreacji w jedną komisję z uwagi na zbliżony zakres działania przedmiotowych komisji. Ponadto - jak argumentował radny - takie skomasowanie komisji przyniosłoby oszczędności z uwagi na mniejszą liczbę przewodniczących komisji, a więc tym samym uniknięcie wymogu ich wynagradzania.

Mariusz Roman - popierając głos radnego Borkowskiego składam w imieniu swoim i radnego Czaplickiego oficjalną poprawkę. Nawiązując do wystąpienia Pana Szwabskiego, który wspomniał o zachowaniu ciągłości klubu SAMORZĄDNOŚĆ z AWS przypominam, że 4 lata temu jednym z głównych punktów programu AWS była rodzina. Powołaliśmy komisję ds. rodziny, która działała przez 2,5 roku, która dobrze działała, dała się poznać z szeregu pomysłów i uchwał. Była to komisja ambitna i prężnie działająca. Proponujemy, aby Komisja Zdrowia i Rodziny nazywała się Komisją Rodziny. Wszystkie sprawy z zakresu działania tej komisji związane są z rodziną. Proponowana w projekcie nazwa stawia rodzinę na samym końcu, traktuje ją po macoszemu. Jednym z argumentów służących rozwiązaniu Komisji Rodziny było to, iż reforma służby zdrowia spowodowała przesunięcie większości zadań do kas chorych, nie ma więc większych możliwości w kwestii kreowania polityki zdrowotnej. Argumentowano więc, że komisja zdrowia nie ma już tylu zadań i dlatego celowe jest połączenie obu komisji. Jest to propozycja warunkująca nasze poparcie dla projektu - nadanie komisji nazwy Komisja Rodziny. Wówczas rozważymy zakres jej działania. Wiele aspektów biedy, problemów społecznych mogłoby być zawartych w przedmiocie działania tej komisji. Traktowanie rodziny po macoszemu spowoduje utratę dynamiki działania tej komisji.

W kwestii formalnej głos zabrał wiceprezydent Marek Stępa: - Ponieważ nie do końca jasny jest nasz status - mówię w imieniu powołanych przez prezydenta wiceprezydentów - zgłaszam do protokołu, że nie będziemy brać udziału w głosowaniu, chociaż nie złożyliśmy jeszcze oświadczeń o rezygnacji z mandatów. Nie chcemy ryzykować ewentualnego podważenia wyników głosowania.

Radny M. Roman oświadczył, że zgłoszona przez niego poprawka (zmiana nazwy komisji zdrowia) ma charakter wniosku formalnego.

Poprawka radnego A. Borkowskiego dot. połączenia Komisji Kultury, Komisji Oświaty oraz Komisji Sportu i Rekreacji nie została przyjęta: 6 gł. za; 16 gł. przeciw; 0 gł. wstrzym. się

Wniosek formalny w sprawie zmiany nazwy Komisji Zdrowia i Rodziny na Komisję Rodziny nie został przyjęty: 6/16/1
UCHWAŁA NR I/4/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 19/0/4

W kwestii formalnej wystąpił wiceprezydent Bogusław Stasiak wnosząc o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały dotyczącego wystąpienia do ministra infrastruktury o zmianę granic administracyjnych portu gdyńskiego. Jak przypomniał p. Stasiak rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie - 28 lutego 2001 roku - i wystąpiła do ministra transportu i gospodarki morskiej o zmianę granic administracyjnych portu. W odpowiedzi miasto otrzymało uzgodnienia Urzędu Morskiego i wszystkich służb za to odpowiedzialnych oraz wniosek o zaopiniowanie decyzji w sprawie zmiany granic. Sprawa ze względów proceduralnych jest pilna, a zgoda rady umożliwi procedowanie w dalszym trybie.

Przewodniczący St. Szwabski apelował o akceptację dla wniosku przedmówcy przypominając, iż rada nie funkcjonowała parę tygodni, zaś jakiekolwiek zaniedbania w przedmiotowej kwestii mogą skutkować nie przyjęciem przez ministerstwo infrastruktury proponowanych, korzystnych dla Miasta rozwiązań.

Rada Miasta Gdyni wyraziła w drodze głosowania zgodę na wprowadzenie do porządku (jako punktu 8.) projektu uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę granic administracyjnych portu gdyńskiego: 19/0/2.


Ad 8.
Wyjaśniając różnice między granicami zaproponowanymi ponad rok temu a obecnymi propozycjami wiceprezydent B. Stasiak informował: - Projekt w swojej istocie powiela zapis uchwały z lutego 2001 r. Przypominam, iż przebieg granic administracyjnych portu obecnie obowiązujący przewiduje granice biegnące po ulicy Jana z Kolna, a następnie wzdłuż ul. Janka Wiśniewskiego, wchodzące dalej w przedpole Pogórza, Obłuża, natomiast w części południowej granica administracyjna portu przebiegała ulicą Jana z Kolna kierując się w stronę plaży miejskiej. Wniosek ze stycznia ubiegłego roku przewidywał przesunięcie granicy w 3. kluczowych miejscach:
- włączenie Janka Wiśniewskiego do granic administracyjnych portu po to, aby środki portowe mogły być wykorzystywane na modernizację tej ważnej arterii komunikacyjnej;
- wniosek ze stycznia przewidywał, że granica zostanie przesunięta na północ w taki sposób, iż będzie przebiegać za ulicą tzw. Nową Węglową, czyli z tyłu za obiektami WTC i HANDLOMORU. W ten sposób uwolniony obszar pomiędzy ul. Jana z Kolna a w/w ulicą uzyskałby miejski charakter. Struktura własności jest tam już ustalona i stabilna;
- dalej granica miała przebiegać wzdłuż pirsu dalmorskiego w kierunku Skweru Kościuszki.
Obecny przebieg granicy uzgodniony przez urząd morski i rekomendowany przez ministerstwo infrastruktury to:
- potwierdzenie zawarcia ul. Janka Wiśniewskiego w granicach portu (o co zabiegaliśmy);
- przesunięcie granicy na zaplecze WTC i HANDLOMORU oraz korzystniejszy wariant dla Miasta tj. przebieg granicy wzdłuż nabrzeża przy pozostawieniu po stronie nie administrowanej przez port pirsu dalmorskiego oraz Skweru Kościuszki. Strona techniczna nabrzeży pozostaje za każdym razem w gestii właściciela tych gruntów i urzędu morskiego. Takie przesunięcie nadaje tym terenom miejski charakter nie przesądzając jednocześnie o strukturze własności tam istniejącej.

A. Borkowsk i- jaki jest powód ponownego procedowania nad tą sprawą? Czy to ministerstwo wstrzymało wydanie decyzji, czy wycofał się urząd morski, czy też my nie wykonaliśmy uchwały?

Jak wyjaśniał wiceprezydent B. Stasiak ponowne procedowanie jest wynikiem rewizji poprzedniego stanowiska urzędu morskiego (pismo z 12.11.b.r.) oraz zmian organizacyjnych w ministerstwach, a także przeglądu wszystkich spraw związanych z gospodarką morską. Urząd skierował do Miasta już oficjalny wniosek opisujący granice portu. Tym samym kończy się praca z tym związana (napłynęły informacje, że ministerstwo nareszcie zaakceptuje te granice).
Pan Stasiak zapewnił ponownie, że propozycja jest dla Miasta bardzo korzystna.

A. Borkowski - tzn. że poprzednim razem urząd morski nie wystąpił w tej sprawie do ministerstwa?

St. Szwabski - ministerstwo ma swoje organy opiniujące i w wyniku ich opinii powstał nowy kształt strefy portowej.

B. Stasiak - zostało to odesłane do ponownej akceptacji przez nowe struktury, w tym także struktury urzędu morskiego.

A. Borkowski - skoro urząd morski czekał z wydaniem decyzji, to może i my wstrzymajmy się na okres co najmniej 2 tygodni, abyśmy mogli podjąć świadomie decyzję. Nie musimy podejmować decyzji z dnia na dzień. Dajcie nam szansę podyskutowania o tym.

Wniosek formalny o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 5/17/0
UCHWAŁA NR I/5/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o zmianę granic administracyjnych portu gdyńskiego została przyjęta: 19/0/4

Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego tragicznie radnego 2. kadencji, dziennikarza Radia PLUS, Pana Tomasza Brajera.


Ad 9.
Mariusz Roman - składam szacownemu gronu z Prezydium gratulacje z tytułu wyboru. Myślę, że jest to dobry wybór. Stawiam pierwszy wniosek do Prezydium: w publicznej wypowiedzi Pan Przewodniczący raczył skomentować wynik wyborczy "Naprzód Gdynio" tak, że skrajna prawica cieszy się takim to, a takim poparciem w Gdyni. Proszę więc o zwolnienie ławki po prawej stronie dla skrajnej prawicy. Nazwanie nas skrajną prawicą uważam za co najmniej polemiczne.

St. Szwabski - nie przypominam sobie takiej mojej wypowiedzi. Wniosek zostanie oczywiście przez Prezydium rozpatrzony.

A. Borkowski - nie wszyscy są jednakowi. Niektórzy są palaczami. Proszę o wyznaczenie miejsca dla palaczy, aby nie spotkało mnie więcej to, co miało miejsce dzisiaj, czyli pouczanie mnie przez strażnika gdzie mam palić.

Radna Alina Winiarska zgłosiła wniosek przeciwny: o wprowadzenie zakazu palenia na terenie urzędu.

Radna Winiarska uzyskała od Przewodniczącego RM zapewnienie, iż taki zakaz na terenie urzędu obowiązuje.


Ad 10.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 11.
Termin kolejnej sesji: 27 listopada b.r.; godz. 10

Przewodniczący RMG informował: - Pracujemy w niezwykłym trybie - na przełomie kadencji - i dlatego nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu na kolejną sesję materiałów w ustawowym terminie - 7 dni przed sesją. Jest to wyjątkowy przypadek i taka sytuacja może jeszcze potrwać do końca roku, ponieważ może być potrzeba zwołania sesji nie w czwartą środę, a w innym terminie. Od 1 stycznia będę się starał, aby materiały były dostarczane Państwu tak jak w poprzedniej kadencji. Oczywiście nie wszystko ode mnie zależy. Zarząd ma prawo składania materiałów w ciągu tych 7. dni. Materiały na kolejną sesję będą do odebrania w kolejną środę. Radnym, którzy ich nie odbiorą w środę, dostarczymy w dniu następnym pod adresy domowe.

Przewodniczący RM ponownie przypomniał o konieczności złożenia w ciągu 7. dni w biurze rady propozycji co do komisji, w jakich radni chcą pracować.

Ponadto Przewodniczący informował, iż kolejna sesja rozpocznie się przyjęciem rezygnacji radnych z mandatów oraz ślubowaniem radnych, którzy obejmą mandaty.


Ad 12.
Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski ogłosił zamknięcie obrad I Sesji Rady Miasta Gdyni.


Protokolantka Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: maciek
Data udostępnienia informacji: 13.11.2002