Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR


stopka tristar


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


OGŁOSZENIE

Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia Al.M.Piłsudskiego 52/54
uprzejmie informuje, że zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 11.08.2011r do Dziennika Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej .
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2011/S 156 - 259491 dnia 17.08.2011r - http://ted.europa.eu.
17/08/2011 S156 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL - Gdynia: Roboty budowlane 2011/S 156-259491
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Kontaktowy: Urząd Miasta Gdyni-Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al.M.Piłsudskiego 52/54
Do wiadomości: Małgorzata Pabiś-Rzeniewicz, Teresa Horiszna, Elżbieta Wójcicka
81-382 Gdynia POLSKA Tel. +48 586688300
E-mail: m.pabis-rzeniewicz@gdynia.pl Faks +48 586688302
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy http://www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/roboty budowlane
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gdańsk, Sopot, Gdynia. Kod NUTS PL633
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia są prace projektowe oraz roboty budowlane dotyczące budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem pojazdów indywidualnych oraz transportu zbiorowego wraz obszarowym, dynamicznym systemem sterowania ruchem i budową systemów składowych, realizowanego na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu w ramach przedsięwzięcia EURO 2012 pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR".
Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni działająca:
1) w imieniu własnym, oraz
2) w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Sopot z siedzibą 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 25/27,
3) w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańsk z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul.Nowe Ogrody 8/12.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje realizację następujących elementów:
1)przebudowę pomieszczeń, wyposażenie i uruchomienie Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni,
2) wyposażenie pomieszczeń i uruchomienie Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku,
3) wyposażenie pomieszczeń i uruchomienie Stanowiska Sterowania Ruchem w Sopocie,
4) dostawę informatycznego systemu zarządzania ruchem pojazdów indywidualnych oraz pojazdów transportu zbiorowego,
5) dostawę obszarowego dynamicznego systemu sterowania ruchem pojazdów ze sterowaniem priorytetowym dla pojazdów transportu zbiorowego,
6) budowę kanalizacji kablowej w pasach drogowych ulic objętych systemem,
7) budowę kabla światłowodowego umieszczonego w kanalizacji kablowej,
8) budowę lokalnych i obszarowych węzłów transmisji danych,
9) przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami do priorytetowego sterowania dla transportu zbiorowego,
10) budowę systemu kamer nadzoru wizyjnego,
11) budowę konstrukcji wsporczych wraz fundamentami dla urządzeń sterowania ruchem,
12) budowę systemu rejestratorów wykroczeń drogowych,
13) budowę systemu identyfikacji pojazdów z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych,
14) budowę drogowych stacji meteorologicznych,
15) budowę znaków i tablic zmiennej treści,
16) budowę tablic i znaków informacji parkingowej wraz z systemem pomiaru napełnienia parkingów,
17) budowę tablic informacyjnych na przystankach komunikacji zbiorowej,
18) instalację terminali informacji dla pasażerów,
19) montaż komputerów pokładowych w pojazdach transportu zbiorowego,
20) montaż urządzeń identyfikujących dla priorytetowego sterowania sygnalizacją świetlną na pojazdach transportu zbiorowego,
21) prace rozbiórkowe,
22) prace ziemne,
23) odtworzenia nawierzchni po robotach instalacyjno- montażowych,
24) dostawę mebli do pomieszczeń opisanych w punktach 1) i 2),
25) szkolenie przedstawicieli Użytkowników,
26) zarządzanie sygnalizacją świetlną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
27) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych,
28) pełnienie nadzoru autorskiego,
29) wykonanie i uzupełnienie projektów docelowej organizacji ruchu w branży inżynierii ruchu,
30) wykonanie i uzupełnienie projektów tymczasowej organizacji ruchu,
31) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
32) wykonanie docelowej organizacji ruchu w branży inżynierii ruchu,
33) wykonanie pomiarów ruchu,
34) montaż tablic i tabliczek informacyjnych oraz stałych tablic pamiątkowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 30000000, 31000000, 32000000, 34900000, 35100000, 35262000, 38120000, 38800000, 39000000, 48000000, 51000000, 64200000, 71000000, 72000000, 80510000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Tak
II.1.8)Podział na części Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT
Zakres między 147 000 000,00 a 162 000 000,00 PLN
II.2.2)Opcje Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia):
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 4 500 000,00 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy zł 00/100). Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty.
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, prace projektowe, budowę systemu, pomiary ruchu i zamontowane urządzenia będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawianymi przez WYKONAWCĘ za zakończone pozycje zakresu robót, zgodne z harmonogramem realizacji i fakturowania na podstawie protokółów odbiorów częściowych dokonanych przez NADZÓR lub protokołów odbioru dokumentacji, jednakże nie częściej niż raz na kwartał. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 70 % wartości odpowiednio każdego etapu (łącznie z pomiarami ruchu i dokumentacją), po odbiorze końcowym każdego z etapów Wykonawca wystawi fakturę do wysokości 80 % wartości etapu (łącznie z pomiarami ruchu i dokumentacją), po osiągnięciu tych wartości następną płatnością jest rozliczenie po odbiorze ostatecznym. Załączniki do faktur WYKONAWCY wymagają, przed przesłaniem do ZAMAWIAJĄCEGO akceptacji przez NADZÓR zgodności z harmonogramem rzeczowo finansowym i umową z WYKONAWCĄ.
2. Za pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca wystawi 10 faktur w równej wysokości co kwartał, poczynając od faktury za IV kwartał 2011r. do I kwartału 2014 r. włącznie.
3. Rozliczenie za dokumentację projektową będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawionymi przez WYKONAWCĘ na podstawie protokołu odbiorczego bez uwag w wysokości zgodnie z harmonogramem i zasadami płatności opisanymi w sekcji III.1.2)pkt 1.
4. Rozliczenie za wykonane pomiary ruchu samochodowego i transportu zbiorowego będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawionymi przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbiorczego wykonanej usługi i przyjęcia opracowania wyników pomiarów. Rozliczenie za wykonane pomiary po wykonaniu regulacji systemu odbędzie się na podstawie protokołu odbioru ostatecznego.
5. Rozliczenie za tablice i tabliczki informacyjne oraz tablice pamiątkowe nastąpi w trzech ratach tj. po ich zamontowaniu.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania odrębnych faktur dla kwalifikowanej części przedmiotu zamówienia, wybranej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dla pozostałej części przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdego z miast.
7. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o zakresie rzeczowym kwalifikowanej części roboty budowlanej pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR" w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
8. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ w terminie 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w jakiej proporcji arytmetycznej zobowiązany będzie wystawiać faktury na miasta Gdynię, Gdańsk i Sopot za wykonane pomiary ruchu i nadzór autorski.
9. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.
10. Faktury częściowe, faktury końcowe oraz faktura ostateczna płatne będą przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze lub odrębny rachunek podwykonawcy (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku podwykonawcy) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
11. Rozliczenia końcowe oraz rozliczenie ostateczne za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dokonania odpowiednio odbioru końcowego każdego etapu oraz odbioru ostatecznego, w tym też terminie zostanie złożona u ZAMAWIAJĄCEGO odpowiednio faktura końcowa lub faktura ostateczna.
12. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał bezpośrednich płatności PODWYKONAWCY za roboty wykonywane przez niego.
Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w paragrafie 13 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Tak
A. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot zamówienia z podziałem na odrębne okresy, różne dla poszczególnych etapów. Bieg gwarancji rozpocznie się dla każdego z etapów odrębnie od dnia odbioru końcowego poszczególnego etapu, a zakończy się wspólnie dla wszystkich etapów tj. 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego. Gwarancja obejmuje wszystkie roboty budowlane, instalacyjne, dostawy, usługi. W każdym przypadku okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zakończy się po upływie okresu gwarancji jakości. W przypadku dostosowania sterowników sygnalizacji świetlnej Wykonawca udzieli gwarancji na cały sterownik.
B. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 10 % zamówienia podstawowego w następującym zakresie:
1. zaprojektowanie i budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych
2. zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej
3.dostawa i montaż komputerów pokładowych w pojazdach transportu zbiorowego
4. dostawa i montaż urządzeń identyfikujących dla sterowania priorytetowego sygnalizacją świetlną na pojazdach transportu zbiorowego
5. zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami do sterowania priorytetowego sygnalizacją świetlną dla transportu zbiorowego
6.zaprojektowanie i budowa lokalnych i obszarowych węzłów transmisji danych
7. zaprojektowanie i budowa systemu kamer nadzoru wizyjnego.
C. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami technicznobudowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
D. Termin wykonania zamówienia
1.Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu I oraz zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 30.5.2012 r.
2.Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu II do dnia 30.9.2012 r. oraz zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 30.10.2012 r.,w tym budowa kanalizacji teletechnicznej na odcinku między skrzyżowaniami od nr 211 do nr 213 (wzdłuż Al. Zwycięstwa w Gdyni) do dnia 30.4.2012 r.
3.Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu III i IV do dnia 31.12.2013 r. oraz zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 28.1.2014 r., w tym rozpoczęcie robót budowlanych na obszarze Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni na odcinku od ul. Morskiej do Obwodnicy Trójmiasta od 1.7.2013 roku i rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni od Ronda Ofiar Grudnia do Estakady Kwiatkowskiego od 1.8.2012 roku.
4.Zakończenie regulacji systemu do 3 miesięcy od daty odbioru końcowego ostatniego z etapów przedmiotu zamówienia.
5.Opracowanie dla zakresu etapu IV wymaganych dokumentów i przygotowanie wniosku o Wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Przedsięwzięcia Euro2012 zgodnie z wymaganiami Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 do dnia 31.12.2011 r.
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie (będące załącznikiem do SIWZ) oraz dokumenty wyszczególnione w rubryce Zdolność ekonomiczna i finansowa oraz w rubryce Zdolność Techniczna.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (znajdujące się w załączniku nr 2),
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt od 2.2 do 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) w pkt 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp.
5. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o którym mowa w pkt.2.1 w oryginale.
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych pełnomocnictw lub dokumentów (np. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnego wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej itd.) złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
a) posiadają na kwotę nie niższą niż 40 000 000 PLN środki finansowe lub zdolność kredytową,
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 20 000 000 PLN.
W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1. informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 40 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, dotyczącego sytuacji finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez co najmniej jednego wykonawcę.
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 20 000 000 PLN.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez każdego wykonawcę na łączną kwotę nie niższą niż 20 000 000 PLN dla wszystkich wykonawców.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3d.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli
a) co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, budowa i uruchomienie systemu zarządzania ruchem drogowym, obsługującym co najmniej 30 skrzyżowań, współpracującego z systemem sterowania ruchem miejskim oraz z systemem nadzoru transportu publicznego, w skład którego wchodziły co najmniej:
- centrum operacyjne zarządzania ruchem,
- system pomiaru ruchu z instalacją przynajmniej 100 punktów detekcji określający stan ruchu dla sieci drogowej miasta,
- system gromadzenia i prezentacji informacji o utrudnieniach w ruchu i remontach i zarządzania meldunkami,
- system GIS jako podstawa do prezentacji danych o ruchu, sieci drogowej i urządzeniach.
b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, budowę i uruchomienie automatycznego systemu sterowania ruchem z uwzględnieniem priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego, w skład którego wchodziły:
- system obszarowego sterowania ruchem z priorytetem dla transportu zbiorowego, obejmujący co najmniej 30 sygnalizacji świetlnych,
- budowa lub modernizacja co najmniej 10 sygnalizacji świetlnych.
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie kanalizacji kablowej w obszarze miejskim o długości co najmniej 2 km
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonywaniu usługi utrzymania sygnalizacji świetlnych dla minimum 70 sygnalizacji w jednym mieście przez okres nie krótszy niż 2 lata.
3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia:
a) Do części projektowej Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które posiadają następujące uprawnienia do projektowania w specjalnościach:
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
b) Do części realizacyjnej Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach:
- 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej,
- 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 3 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
c) Do części zamówienia polegającej na utrzymaniu sygnalizacji świetlnych w trakcie robót Wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).Jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach Zamawiający wymaga dysponowania 1 osobą dla każdej specjalności. Nie można wykazywać tych samych osób do części projektowej, wykonawczej i utrzymania sygnalizacji świetlnej.
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże się osobami, które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a) 1 osoba z wykształceniem wyższym technicznym, posiadająca doświadczenie w projektowaniu sygnalizacji świetlnych w branży inżynierii ruchu, polegające na zaprojektowaniu minimum 30 sygnalizacji świetlnych, obejmujących opracowanie programów sygnalizacji,
b) 1 osoba z wykształceniem wyższym technicznym informatycznym posiadająca kwalifikacje certyfikowanego inżyniera w zakresie dostarczanych technologii sieciowych.
W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), obejmujący:
a) co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa, budowa i uruchomienie systemu zarządzania ruchem drogowym, obsługującym co najmniej 30 skrzyżowań, współpracującego z systemem sterowania ruchem miejskim oraz z systemem nadzoru transportu publicznego, w skład którego wchodziły co najmniej:
- centrum operacyjne zarządzania ruchem,
- system pomiaru ruchu z instalacją przynajmniej 100 punktów detekcji określający stan ruchu dla sieci drogowej miasta,
- system gromadzenia i prezentacji informacji o utrudnieniach w ruchu i remontach i zarządzania meldunkami,
- system GIS jako podstawa do prezentacji danych o ruchu, sieci drogowej i urządzeniach.
b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, budowę i uruchomienie automatycznego systemu sterowania ruchem z uwzględnieniem priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego, w skład którego wchodziły:
- system obszarowego sterowania ruchem z priorytetem dla transportu zbiorowego obejmujący co najmniej 30 sygnalizacji świetlnych,
- budowa lub modernizacja sygnalizacji świetlnych i podłączenie do centrum sterowania co najmniej 10 skrzyżowań/sterowników sygnalizacji świetlnej.
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie kanalizacji kablowej w obszarze miejskim o długości co najmniej 2 km o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3a wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
2. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonywaniu usługi utrzymania sygnalizacji świetlnych dla minimum 70 sygnalizacji w jednym mieście przez okres nie krótszy niż 2 lata. o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3b wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, (znajdujące się w Formularzu oferty).
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3c wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest wykazanie:
a) 1 osoby z wykształceniem wyższym technicznym posiadającej doświadczenie w projektowaniu sygnalizacji świetlnych w branży inżynierii ruchu, polegające na zaprojektowaniu minimum 30 sygnalizacji świetlnych obejmujących opracowanie programów sygnalizacji,
b) 1 osoby z wykształceniem wyższym technicznym informatycznym posiadającą kwalifikacje certyfikowanego inżyniera w zakresie dostarczanych technologii sieciowych.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3d.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą MN.271.78.2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 21.9.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne - podać cenę 25 000,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy na konto: Nordea Bank Polska SA O/Gdynia nr: PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045. Po odbiór SIWZ należy zwracać się z potwierdzeniem wpłaty na rachunek, po uprzednim pisemnym zamówieniu SIWZ i telefonicznym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru SIWZ.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.9.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 21.9.2011 - 12:00
Miejsce - W siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Gdyni - Gdynia, Al.M.Piłsudskiego 52/54 pok.105.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Przedmiot zamówienia w części będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-672 Warszawa POLSKA
Tel. +48 224587701 Internet: http:/www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Odwołanie wnosi się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art.180-198.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-672 Warszawa POLSKA
Tel. +48 224587701 Internet: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 11.8.2011


W dniu 01.09.2011r Zamawiający przekazał do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informację o zmianie treści ogłoszenia dot. zmiany terminu wnoszenia wadium, składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2011r.


1. Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 31.08.2011r - zmiana terminu
   
Załącznik  do odpowiedzi  z dnia 31.08.2011r

2. Odpowiedzi na pytania z dnia 08.09.2011r

Załączniki do odpowiedzi z dnia 08.09.2011r
 
3. Odpowiedzi na pytania z dnia 12.09.2011r

4. Odpowiedzi na pytania z dnia 15.09.2011r

5. Odpowiedzi na pytania z dnia 20.09.2011r

6. Odpowiedzi na pytania z dnia 23.09.2011r

7.Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2011r

W dniu 28.09.2011r Zamawiający przekazał do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informację o zmianie treści ogłoszenia dot. zmiany terminu wnoszenia wadium, składania i otwarcia ofert na dzień 21.10.2011r oraz pozostałych modyfikacji treści SIWZ wymagających dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofercie.

8. Odpowiedzi na pytania z dnia 28.09.2011r
Załączniki do odpowiedzi z dnia 28.09.2011r
1) aktualne tabele 1a, 1b, 1c, 1d

2) zał. 3e

3) decyzja

4) zał. 2-1 ocena
    
    zał. 2-2 ocena

    zał. 3 -1 inwentaryzacja zieleni
  Sopot  
    zał. 3 -2 

Gdynia
    zał. 3 -3  

    zał. 3 - 4 

    zał. 3 - 5 
   
    zał. 3 - 6

    zał. 3 - 7 

    zał. 3 - 8 

    zał. 3 - 9 

    zał. 3 - 10 

    zał. 3 - 11 
   
Gdańsk   
zał. 3 - 12

 zał. 3 - 13

 zał. 3 - 14

 zał. 3 - 15

 zał. 3 - 16 

 zał. 3 - 17

 zał. 3 - 18

 zał. 3 - 19

zał. 3 - 20

zał. 3 - 21

zał. 3 - 22
  
5) zamienne rysunki

6) 6.1 węzeł S1.09

    6.2 węzeł S1.09


9. Odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2011r-TRISTAR


10. Odpowiedzi na pytania z dnia 03.10.2011r - TRISTAR


11.Odpowiedzi na pytania z dnia 04.10.2011r-TRISTAR


12. Odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2011r-TRISTAR

W dniu 10.10.2011r Zamawiający przekazał do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informację o zmianie treści ogłoszenia dot. zmiany terminu wnoszenia wadium, składania i otwarcia ofert na dzień 24.10.2011r
13. Odpowiedzi na pytania z dnia 10.10.2011r -TRISTAR

Załączniki do odpowiedzi z dnia 10.10.2011r-TRISTAR

14. Odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2011r-TRISTAR

Załącznik nr 26 aktualny

15. Odpowiedzi na pytania z dnia 14.10.2011r-TRISTAR 

16.Pismo z dnia 20.10.2011r

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 pdf

17. Pismo z dnia 21.10.2011r

Treść odwołaniaSIWZ TRISTAR

załącznik 1

załącznik nr 1a do formularza oferty

załącznik  nr 1b do formularza oferty

załącznik nr 1c do formularza oferty

załącznik nr 1d do formularza oferty


załącznik 2

załącznik 3 a

załącznik 3 b

załącznik 3 c

załącznik 3d

załącznik 4 - projekt umowy

załącznik 4 a

załącznik 4 b

załącznik 5, 6a, 6b, 6c, 8, 16 - na końcu

zestawienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanychzałącznik 7

załącznik 9 a

załącznik 9 b

załącznik 10

załącznik 11

załącznik 12 a

załącznik 12 b

załącznik 12 c

załącznik 13

załącznik 14

załącznik 15

załącznik 17

załącznik 18

załącznik 19

załącznik 20

załącznik 21

załącznik 22

załącznik 23

załącznik 24

załącznik 25

załącznik 26

załącznik 27

załączniki 5, 6a, 6b, 6c, 8, 16 poniżej
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2011
Data udostępnienia informacji: 12.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2018 08:16 upublicznienie artykułu Michał Kowalski
15.02.2016 11:32 Korekta Dorota Nelke
21.10.2011 14:39 Pismo z dnia 21.10.2011r Elżbieta _Wójcicka
20.10.2011 15:02 pismo z dnia 20.10.2011r Elżbieta _Wójcicka
17.10.2011 16:03 Odpowiedzi z dnia 14.10.2011 Elżbieta _Wójcicka
11.10.2011 12:35 14.Odpowiedzi na pytania z dni Elżbieta _Wójcicka
10.10.2011 15:00 13.Odpowiedzi na pytania z dni Elżbieta _Wójcicka
07.10.2011 10:31 Odpowiedzi na pytania z dnia 0 Elżbieta _Wójcicka
04.10.2011 11:42 Odpowiedzi z dnia 04.10.2011r Elżbieta _Wójcicka
03.10.2011 16:00 10.Odpowiedzi na pytania z dni Elżbieta _Wójcicka
29.09.2011 12:08 odpowiedzi z dnia 29.09.2011r Elżbieta _Wójcicka
28.09.2011 17:21 dodanie załączników Elżbieta _Wójcicka
28.09.2011 16:23 dodanie załączników Elżbieta _Wójcicka
28.09.2011 15:49 Korekta Elżbieta _Wójcicka
28.09.2011 15:35 8.Odpowiedzi z dnia 28.09.2011 Elżbieta _Wójcicka
27.09.2011 15:15 7.Odpowiedzi na pytania z dnia Elżbieta _Wójcicka
23.09.2011 14:46 Odpowiedzi z dnia 23.09.2011r Elżbieta _Wójcicka
20.09.2011 16:15 Odpowiedzi na pytania z dnia 2 Elżbieta _Wójcicka
15.09.2011 16:10 zamieszczenie pytań i odpowied Anna Stankiewicz
13.09.2011 14:00 Odpowiedzi na pytania nr 3 Elżbieta _Wójcicka
09.09.2011 09:33 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka
01.09.2011 12:44 poprawienie literki Elżbieta _Wójcicka
01.09.2011 12:39 dopisanie słowa Zamawiający Elżbieta _Wójcicka
01.09.2011 09:34 Odpowiedzi na pytania do SIWZ Elżbieta _Wójcicka
17.08.2011 15:05 dodanie zał. 1a-d do formularz Elżbieta _Wójcicka
17.08.2011 09:44 dodanie treści ogłoszenia opub Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 13:55 Korekta Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 13:51 Korekta Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 13:47 opis programu Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 13:42 Korekta Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 13:39 logo Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 13:18 Korekta Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 13:14 logo Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 12:53 Korekta Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 12:46 logo Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 12:40 wstawienie logo Elżbieta _Wójcicka
16.08.2011 11:32 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka
12.08.2011 16:04 dodanie logo Elżbieta _Wójcicka
12.08.2011 14:40 dodanie logo unii Elżbieta _Wójcicka
12.08.2011 12:14 dodanie załączników Elżbieta _Wójcicka
09.08.2011 11:26 Dodanie informacji Małgorzata Omachel
05.08.2011 14:56 Korekta Dorota Nelke
28.07.2011 15:36 przygotowanie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
28.07.2011 14:52 przygotowanie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
12.07.2011 15:43 Dodanie informacji Dorota Nelke