Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni (...)

Gmina Miasta Gdyni , Al. M.Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
uprzejmie informuje, że zamierza udzielić zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn:
Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 15.04.2016 r.
do Dziennika Urzędowego  Unii Europejskiej


Ogłoszenie wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 20.04.2016r. pod nr 206/S 077-135569


Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
2016/S 077-135569
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Teres Horiszna
81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
81-311 Gdynia
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej".
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ,
2. Odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45232130, 45233140
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 8 000 000 i 8 500 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 365 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 170 000 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu przelewem na konto bankowe:
PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
II. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania odrębnych faktur na PEWIK GDYNIA za budowę i przebudowę wodociągów wraz z przełączeniem istniejących przyłączy do granicy posesji oraz likwidację istniejących sieci wodociągowych. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania odrębnych faktur za roboty wykonane siłami własnymi oraz za roboty, dostawy i usługi wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów stanowiących podstawę jej wystawienia.
Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawianymi przez WYKONAWCĘ za zakończone pozycje zakresu robót, zgodne z harmonogramem realizacji i fakturowania, na podstawie protokółu odbioru częściowego dokonanego przez przedstawicieli nadzoru, jednakże nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90 % zaawansowania przedmiotu zamówienia, po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.
Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego; po tym terminie zostanie złożona u Zamawiającego faktura końcowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: : Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „Pzp".
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć:
2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)w pkt od 8.2.2 do 8.2.4 i 8.2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)w pkt 8.2.5 i 8.2.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1 i 8.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp.
7. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art. 22 ust 1 Pzp, tj:
znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5 000 000 PLN.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
II. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 5 000 000 PLN.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony co najmniej przez jednego wykonawcę, a jeżeli jest składany wspólnie musi być złożony na łączną kwotę nie niższą niż 5 000 000 PLN.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust 1 Pzp, tj:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał:
a) co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 8 000 000 PLN brutto w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem * w każdej robocie;
b) co najmniej trzy roboty budowlane zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 5 000 m2 w każdej robocie.
* Uwaga: Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem" oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych;
c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
II. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3a do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród najważniejszych robót, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć roboty na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie I.1).
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane wykazy mogą być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3b. Wymagane jest dysponowanie:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych;
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Okres wykonania zamówienia. Waga 8
3. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZP nr 34/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 200 PLN
Warunki i sposób płatności: Warunki i sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy na konto: PKO BP S.A nr: PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045. Po odbiór SIWZ należy zwracać się z potwierdzeniem wpłaty na rachunek, po uprzednim pisemnym zamówieniu SIWZ i telefonicznym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru SIWZ.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.5.2016 - 12:00
Miejscowość:
W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, pok. 105a, adres: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Zamawiający informuje, że będzie się ubiegał o finansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Instytucji Zarządzającej tym Programem oraz organom inspekcji i kontroli, w tym organom krajowym i wspólnotowym, dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy.
II. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz oferty.
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści odpowiadającej załącznikowi nr 10 do SIWZ.
b) Dowód wniesienia wadium
c) Kosztorys ofertowy
d) Tabelę elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9.
e) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem
f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
III. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ,
f) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę.
g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Odwołanie wnosi się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art 180-198.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016

 

Pytanie i odpowiedź zamieszczone w dniu 25.05.2016r.

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczone w dniu 23.05.2016r.

Załącznik nr 6 - zamienny opis techniczny projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej, sanitarnej

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczone w dniu 19.05.2016r.

Załącznik nr 4- projekt umowy po modyfikacji z dnia 19.05.2016r.

Załącznik nr 6- zamienny rys.3 projektu wykonawczego wodociągi

Załącznik nr 6 - zamienny opis techniczny Projektu Wykonawczego-Branża drogowa

Załącznik nr 7-zamienne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

SIWZ
 
Załącznik nr 4 - projekt umowy
 
Zał. nr 6 - dokumentacja projektowa autorstwa BPBK
 
- projekt budowlan
y
 
dokumentacja geologiczna
 
tom I
 
tom II
 
tom III
 
- projekt wykonawczy
 
projekt drogowy
 
docelowa organizacja ruchu
 
tymczasowa organizacja ruchu
 
kanalizacja deszczowa i sanitarna
 
wodociąg
 
sieć gazowa
 
sieć cieplna
 
sieci telekomunikacyjne
 
elektroenergetyka i oświetlenie
 
mała architektura
 
zieleń
 
konstrukcja
 
odwodnienie wykopów
 
zestawienie projektowanej infrastruktury
 
Zał. nr 6a - dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej autorstwa BPBK
 
Zał. nr 6b - dokumentacja projektowa kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci
szkieletowej autorstwa SPRINT

 
Zał. nr 6c - dokumentacja projektowa linii kablowej telekomunikacyjnej-miejskiej sieci szkieletowej autorstwa ARCHDECO
 
Zał. nr 7 - specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych
 
Zał. 7a - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-przebudowa kanalizacji sanitarnej
 
Zał.7b - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-budowa kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej

Zał. nr 8 - przedmiary robót
 
Zał. nr 12 - tabela opłat Netia S.A.
 
 
Zał. 1, 2, 3a, 3b, 5, 9 i 10 - wersja Word
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.04.2016
Data udostępnienia informacji: 15.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2016 11:02 zamieszczenie pyt i odp Anna Stankiewicz
23.05.2016 16:19 zamieszczenie pyt i odp Anna Stankiewicz
19.05.2016 10:01 zamieszczenie pyt i odp Anna Stankiewicz
20.04.2016 16:33 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
20.04.2016 15:11 zamieszczenie dokumentacji Anna Stankiewicz
20.04.2016 14:45 zam dok Anna Stankiewicz
20.04.2016 14:44 dodanie dokumentacji Anna Stankiewicz
15.04.2016 16:51 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
15.04.2016 16:45 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
15.04.2016 16:14 Dodanie informacji Anna Stankiewicz