Rozbudowa ul.Oliwkowej i ul.Wiczlińskiej w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane:
,,Rozbudowa ul.Oliwkowej i ul.Wiczlińskiej w Gdyni"
W dniu 22.03.2011r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono
w BZP pod numerem 91729 - 2011


1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe.
2) Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej,
b) wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej
c) wykonanie sięgacza o nawierzchni z kostki betonowej,
d) budowa miejsc postojowych i chodnika z kostki betonowej,
e) przebudowa istniejących wjazdów, miejsc parkingowych i chodników (kostka betonowa),
f) regulacja istniejących studzienek, zasów i zaworów.
3) Budowa murku oporowego.
4) Roboty instalacyjne, w tym:
a) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi,
b) przebudowa sieci gazowej,
c) przebudowa c.o.
5) Roboty elektryczne, w tym:
a) budowa oświetlenia ulicznego,
b) przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i NN.
6) Roboty teletechnicznej, w tym:
a) zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych,
b) przełożenie kabla optotelekomunikacyjnego.
7) Zieleń, w tym:
a) wycinka drzew i krzewów wraz z karpinami,
b) wykonanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku,
8) Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.


2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.


3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


4. Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2011r. oraz zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia 30.09.2011r.


5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 500,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.


6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonawstwie robót drogowych z uzbrojeniem, o wartości netto minimum 2 000 000,00 zł każda.
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej trzy roboty zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o pow. co najmniej 2000 m2 w każdej robocie.
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


8. Wysokość wadium: 60 000,00 zł


9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena oferty brutto - 98 %
okres udzielonej gwarancji - 2 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 11.04.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni (przy głównym wejściu).


11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 11.04.2011r. o godz. 12:00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54.


12. Termin związania ofertą 30 dni.


Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki i Elżbieta Wójcicka.
fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji,

SIWZ ul.Oliwkowa

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Organizacja ruchu

Badania geotechniczne

Przedmiar robót

Specyfikacje techniczne


I. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 01.04.2011r

II. Modyfikacja siwz oraz zmiana terminu składania ofert (zamieszczona 06.04.2011r.)

Załącznik:
1) zamienna tabela elementów stanowiąca załącznik nr 8 do siwz
2) zamienny rys. nr D4 - przekroje normalne i konstrukcyjne 1:50
3) zamienny rys. nr K4 - ściana oporowa 1:20
4) zdjęcie Sklepu Spożywczo Monopolowego "Asia"

W dniu 06.04.2011 zamieszczono w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

III. Modyfikacja siwz (zamieszczona 08.04.2011r.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 22.03.2011
Data udostępnienia informacji: 22.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2011 13:17 zdjecie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
08.04.2011 11:32 modyfikacja siwz Bartosz _Wardencki
07.04.2011 11:36 Zmiana załącznika Bartosz _Wardencki
06.04.2011 15:50 modyfikacja siwz Bartosz _Wardencki
01.04.2011 15:29 Odpowiedzi na pytania Bartosz _Wardencki
22.03.2011 10:03 Ogłoszenie Bartosz _Wardencki