Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

 

Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
uprzejmie informuje, że zamierza udzielić zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn:
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego"
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 12.07.2016 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 136-245456 dnia 16.07.2016 r. - http://ted.europa.eu

Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
2016/S 136-245456
Ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
81-382 Gdynia
Polska
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ;
2) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45230000, 45221113
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 15 000 000 i 17 000 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 364 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu przelewem na konto bankowe:
PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).
II. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania odrębnych faktur za roboty wykonane siłami własnymi
oraz za roboty, dostawy i usługi wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów stanowiących podstawę
jej wystawienia.
Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę
za zakończone elementy z zakresu robót, zgodne z harmonogramem realizacji i fakturowania, na podstawie
protokołu odbioru częściowego, dokonanego przez przedstawicieli nadzoru, jednakże nie częściej niż jeden
raz w miesiącu. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90 % zaawansowania
przedmiotu umowy, po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.
Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego; po tym terminie zostanie złożona u
Zamawiającego faktura końcowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być
załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy
uczestników postępowania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamówienie
będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi
zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi
wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „Pzp".
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SIWZ),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt od 2.2. do 2.4. i 2.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) w pkt 2.5. i 2.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1) i 3.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp.
7. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust 1 Pzp, tj.:
znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 10 000 000 PLN,
b) posiada na kwotę 3 000 000 PLN środki finansowe lub zdolność kredytową.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
II. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 10 000 000 PLN.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony co najmniej przez jednego wykonawcę, a jeżeli jest składany wspólnie musi być złożony na łączną kwotę nie niższą niż 10 000 000 PLN.
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 3 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez co najmniej jednego Wykonawcę.
3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust 1 Pzp, tj:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał:
a) co najmniej 3 roboty budowlane o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto każda w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem * w każdej robocie;
b) co najmniej 3 roboty budowlane zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 5 000 m2 w każdej robocie;
* Uwaga: Pojęcie roboty drogowe z uzbrojeniem oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej,
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
e) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
f) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)
II. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
III. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3a do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród najważniejszych robót, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć roboty na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie I.1).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane wykazy mogą być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3b do SIWZ. Wymagane jest dysponowanie:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej,
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
f) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty brutto. Waga 80
2. Okres wykonania przedmiotu zamówienia. Waga 8
3. Okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd. Waga 10
4. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZP 46/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 300 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy na konto: PKO BP SA nr: PL 44 1440 1026 0000
0000 0033 5045. Po odbiór SIWZ należy zwracać się z potwierdzeniem wpłaty na rachunek, po uprzednim
pisemnym zamówieniu SIWZ i telefonicznym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru SIWZ.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.8.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.8.2016 - 12:00
Miejscowość:
W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, pok. 105a, adres: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony
Formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy składają jeden formularz oferty.
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej o treści odpowiadającej załącznikowi nr 10 do SIWZ.
b) Dowód wniesienia wadium
c) Kosztorys ofertowy
d) Tabelę elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9
do SIWZ.
e) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi
być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem
f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz
z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
II. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w następującym zakresie:
a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ,
f) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę.
g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III. 1) Zamawiający informuje, iż w związku z upływem 18.4.2016 terminu implementacji do krajowego porządku prawnego, zastosowanie ma zasada bezpośredniej skuteczności dyrektywy Parlamentu Europejskie i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2001/18/WE, zwanej dalej „Dyrektywą 2014/24/UE" pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) przepisy Dyrektywy 2014/24/UE są precyzyjne i bezwarunkowe;
b) z normy Dyrektywy 2014/24/UE wynikają prawa jednostek wobec państwa.
2) Zamawiający informuje, iż wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdy zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych lub przesłanki określone w art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE. Przesłankami do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE, gdy w stosunku do Wykonawcy wydany zostanie prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW;
b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnoty Europejskiej i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW, jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej lub też zdefiniowanej w prawie krajowym Wykonawcy;
c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych" Wspólnot Europejskich;
d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których w art. 4 tej decyzji ramowej;
e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE;
f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE
Zamawiający Wykluczy również Wykonawcę, w przypadku, gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych Wykonawcy lub posiada w tych organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne.
3) Każdy Wykonawca znajdujący się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE lub o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia. Jeżeli takie dowody zostaną uznane za wystarczające Wykonawca nie zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi udowodnić, że zrekompensował wszelkie szkody spowodowane przestępstwem lub wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty, wystarczająco wyjaśnił fakty i okoliczności, aktywnie współpracuje z organami śledczymi i podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu. Środki podjęte przez Wykonawcę zostaną ocenione z uwzględnieniem wagi i szczególnych okoliczności przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli środki zostaną uznane za niewystarczające, Wykonawca otrzyma uzasadnienie takiej decyzji
Wykonawca, który został prawomocnym wyrokiem wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w postępowaniu o udzielenie koncesji, nie jest uprawniony do skorzystania z możliwości przewidzianej w niniejszym punkcie w okresie wykluczenia wynikającym z tego wyroku w państwa członkowskich, w których taki wyrok jest obowiązujący.
4) Zamawiający dopuszcza, iż zamiast oświadczeń i dokumentów o których mowa w Sekcji III pkt III.2) niniejszego ogłoszenia, Wykonawca ma prawo złożyć oświadczenie własne złożone w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16), zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem".
5) W przypadku skorzystania z możliwości złożenia wraz z ofertą Jednolitego Dokumentu, Wykonawca składa go w formie pisemnej wypełniając go odpowiednio w zakresie i formie zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia. Jednolity dokument winien zawierać co najmniej następujące informacje:
a) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia;
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;
c) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
d) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
e) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 Dyrektywy 2014/24/UE)
6) Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia. Edytowalna wersja formularza Jednolitego Dokumentu znajduje się na stronie UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz.
7) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do złożenia Jednolitego Dokumentu, Zamawiający na podstawie art. 59 ust. 4 Dyrektywy 2014/24/UE będzie miał prawo na dowolnym etapie postępowania zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie wszystkich lub niektórych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
8) W przypadku, gdy Wykonawca powoła się w Jednolitym Dokumencie na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114) Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego pobrania przez Zamawiającego tego dokumentu, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże te bazy danych
9) W przypadku, gdy Wykonawca powoła się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, zostaną one przez niego uwzględnione.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Odwołanie wnosi się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 180-198.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.7.2016

 

Pytanie i odpowiedź zamieszczone w dniu 18.08.2016r.

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczone w dniu 17.08.2016r.

-zamienny rys nr E1 (zał 6c do SIWZ - PW zamienny-trolejbusowa sieć trakcyjna)

-zamienna str 7 (zał 6a do SIWZ - PW trolejbusowa siec trakcyjna)

-zamienna str 18 (zał 6a do SIWZ - PW branża sanitarna)

 

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczone w dniu 12.08.2016 r.

UWAGA: Załącznik nr 9 do SIWZ - tabela elementów (wersja Word) po aktualizacji z dnia 12.08.2016 r.

 

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczone w dniu 11.08.2016 r.

 

SIWZ

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 6 - projekt budowlany

1_PB rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

2_PB rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

PB budowy kładki pieszo - rowerowej

PB zamienny

PB monitoringu

Mapa z uzbrojeniem

Załącznik nr 6a - PW rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

1_PW rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

2_PW rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

3_PW rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd

Załącznik nr 6b - PW budowy kładki pieszo - rowerowej

Załącznik nr 6c - PW zamienny

1_PW zamienny

2_PW zamienny

Załącznik nr 6d - PW monitoringu

Załączniki nr 7a, 7b, 7c, 7d - Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót

Załączniki nr 8a, 8b,8c,8d - Przedmiary robót

Załącznik nr 11 - Wytyczne BOM do prowadzenia prac, ochrony drzew i pielęgnacji trawników

Załącznik nr 12 - Wzór umowy z PKT Sp. z o.o.

Załącznik nr 13 - Wzór umowy z PKP PLK SA

Załącznik nr 14 - Wzór umowy z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Załącznik nr 15 - Oznakowanie studni TRISTAR

Załącznik nr 16 - Tabela opłat Netia SA

 

Zał. nr 1, 2, 3a, 3b, 5, 9, 10 - wersja Word (uwaga: zaktualizowany zał. nr 9 został zamieszczony pod pismem z odpowiedziami na pytania oraz modyfikacją SIWZ z dnia 12.08.2016 r.)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.07.2016
Data udostępnienia informacji: 18.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2016 14:01 pytania i odpowiedzi Anna Stankiewicz
17.08.2016 11:36 zamieszczenie pyt i odp Anna Stankiewicz
12.08.2016 11:31 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
11.08.2016 09:18 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
18.07.2016 16:26 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
18.07.2016 16:21 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
18.07.2016 16:07 Dodanie informacji Dominika Wojtunik