Budowa ul.Wawrzyniaka w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 €
na roboty budowlane:
„Budowa ul.Wawrzyniaka w Gdyni"
W dniu 16.02.2011r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono
w BZP pod numerem 55113 - 2011


1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie podbudowy,
b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
c) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej,
d) wykonanie nawierzchni z płytek fakturowanych,
e) regulacja istniejących studni.
4) Roboty instalacyjne, w tym:
a) przebudowa istniejącego kanału deszczowego,
b) wykonanie przykanalików,
c) montaż wpustów kanalizacji deszczowej,
d) zabezpieczenie istniejących sieci.
5) Roboty elektryczne, w tym:
a) przebudowa sieci NN,
b) budowa oświetlenia ulicznego.
6) Roboty teletechniczne.
7) Zieleń, w tym:
a) wykonanie nasadzeń krzewów do kwiatonów wraz z roczną pielęgnacją,
b) wykonanie trawników wraz z roczną pielęgnacją.
8) Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.


3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


4. Pożądany termin wykonania zamówienia do 30 lipca 2011.


5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 300,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub pobrać nie odpłatnie na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.


6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej trzy roboty polegające na wykonawstwie robót drogowych z uzbrojeniem, o wartości netto minimum 1 000 000,00 zł każda.
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej; 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


8. Wysokość wadium: 30 000,00 zł


9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
a) cena oferty brutto - 95 %
b) okres udzielonej gwarancji - 2 %
c) okres wykonania - 3 %


10. Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni (przy głównym wejściu).


11. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 03.03.2011r. o godz. 12:00 pok. 105 w Urzędzie Miasta Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54.


12. Termin związania ofertą 30 dni.


Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki i Elżbieta Wójcicka.
fax. 58 66 88 302 - Wydział Inwestycji

SIWZ ul.Wawrzyniaka

Projekt Budowlany

Projekt Budowlany 1

Projekt Budowlany 2

Projekt Budowlany 3

Projekt Budowlany 4

Projekt Budowlany 5

Sieć szkieletowa

Wytyczne wykonania nasadzeń

Przedmiary robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załączniki nr 1,3,8 wer. Word


I. Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 28.02.2011r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 16.02.2011
Data udostępnienia informacji: 16.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2011 10:34 Korekta Magdalena _Kubicka
27.07.2011 10:31 Korekta Magdalena _Kubicka
25.03.2011 10:58 usunięcie ogłoszenia Bartosz _Wardencki
28.02.2011 15:22 odpowiedzi na pytania zamieszc Bartosz _Wardencki
16.02.2011 15:41 Aktualizacja treści Bartosz _Wardencki
16.02.2011 15:37 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki
16.02.2011 14:10 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki