Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 €
na wykonanie roboty budowlanej:

„Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni"

W dniu 03.03.2011r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono
w BZP pod numerem 34594 - 2011
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane w następującym zakresie:
1) Roboty drogowe, w tym:
a) rozbiórkę i odtworzenie istniejących nawierzchni po robotach instalacyjnych
b) odtworzenie trawnika wraz z pielęgnacją przez rok od daty odbioru końcowego,
2) Roboty elektryczne, w tym:
a) wykonanie linii kablowej YAKY 4x25 mm2,
b) ułożenie przepustów z rur ochronnych,
c) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, kloszami i tabliczkami bezpiecznikowymi, na fundamentach prefabrykowanych,
d) wykonanie uziemienia ochronnego,
3) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy wraz z ewentualnym uzupełnieniem dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu.

Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Pożądany termin wykonania zamówienia do 30.11 2011.

Termin składania ofert - do dnia 24.03.2011r do godz. 10.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 24.03.2011r o godz.12.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wysokość wadium: 2 000,00 zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 100,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia publiczne/ roboty/budowlane.

Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Termin związania ofertą 30 dni.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonawstwie robót elektrycznych (zewnętrzne sieci elektryczne lub oświetleniowe terenu), o wartości netto minimum 80 000,00 zł każda.
2. dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
-1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
-1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
a) cena oferty brutto - 97 %
b) okres wykonania - 3 %

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Elżbieta Wójcicka i Bartosz Wardencki.
fax. 58 66 88 302- Wydział Inwestycji.SIWZ oświetlenie ul.Walerianowa

Organizacja ruchu -ul.Walerianowa

Projekt budowlany-ul.Walerianowa

Projekt wykonawczy ul.Walerianowa

Przedmiar-ul.Walerianowa

ST-ul.Walerianowa

1.Pytania i Odpowiedzi zamieszczone 21.03.2011r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 03.03.2011
Data udostępnienia informacji: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2011 13:37 przeniesienie ogłoszenia Elżbieta _Wójcicka
21.03.2011 10:37 Odpowiedzi na pytania Bartosz _Wardencki
03.03.2011 10:21 Korekta Elżbieta _Wójcicka
03.03.2011 10:15 Dodanie informacji Elżbieta _Wójcicka