Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie cmentarza Komunalnego w Gdyni

Ogłoszenie


Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
uprzejmie informuje, że zamierza udzielić zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni"

Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 24.02.2016 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 040-064618 dnia 26.02.2016 r. - http://ted.europa.eu .

 

Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2016/S 040-064618

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
81-382 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnejI.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdynia. Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie cmentarza Komunalnego w Gdyni.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ:
a) część A - budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74,
b) część B - rozbudowa ulicy Witomińskiej;

2. odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45230000, 45223300
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 2 000 000 i 2 500 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji w dniach: 182 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu przelewem na konto bankowe:
PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).

II. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania odrębnych faktur dla każdej części przedmiotu zamówienia.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania odrębnych faktur za roboty wykonane siłami własnymi oraz za roboty, dostawy i usługi wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów stanowiących podstawę jej wystawienia.
Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę za zakończone elementy z zakresu robót, zgodne z harmonogramem realizacji i fakturowania, na podstawie protokołu odbioru częściowego, dokonanego przez przedstawicieli nadzoru, jednakże nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 80 % zaawansowania danej części przedmiotu umowy, po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.
Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego; po tym terminie zostanie złożona u Zamawiającego faktura końcowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „Pzp".

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca winien złożyć:
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt od 2.2 do 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) w pkt 2.5 i 2.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1) i 3.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 Pzp.

7. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust 1 Pzp, tj:
znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 500 000 PLN.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

II. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 500 000 zł.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony co najmniej przez jednego wykonawcę, a jeżeli jest składany wspólnie musi być złożony na łączną kwotę nie niższą niż 1 500 000 zł.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust 1 Pzp, tj:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał:
a) co najmniej 3 roboty budowlane o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto każda w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem * w każdej robocie;

b) co najmniej 3 roboty budowlane zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 700 m2 w każdej robocie;
* Uwaga: Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem" oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

II. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3a do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród najważniejszych robót, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć roboty na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie I.1).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane wykazy mogą być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3b do SIWZ. Wymagane jest dysponowanie:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 92

2. Okres wykonania przedmiotu zamówienia. Waga 5

3. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZP nr 18/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 100 PLN
Warunki i sposób płatności: Warunki i sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy na konto: PKO BP SAnr: PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045. Po odbiór SIWZ należy zwracać się z potwierdzeniem wpłaty na rachunek, po uprzednim pisemnym zamówieniu SIWZ i telefonicznym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru SIWZ.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.4.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.4.2016 - 12:00

Miejscowość:

W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, pok. 105a, adres: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

I. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz oferty.
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści odpowiadającej załącznikowi nr 10 do SIWZ.
b) Dowód wniesienia wadium
c) Kosztorys ofertowy
d) Tabelę elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do SIWZ.
e) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem
f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

II. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ,
f) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę.
g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
Odwołanie wnosi się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 180-198.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.2.2016

 

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczone w dniu 24.03.2016 r.

Załącznik nr 4 - projekt umowy po modyfikacji z dnia 24.03.2016 r.

 

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ zamieszczone w dniu 17.03.2016 r.

Rys. 1 - docelowa organizacja ruchu - zamieszczony w dniu 17.03.2016 r.

 

SIWZ

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 6a - projekt budowlany dla części A

6a_1 tom I

6a_2 tom II

Załącznik nr 6b - projekt budowlany dla części B

6b_1 tom I

6b_2 tom II

Geologia - część wspólna dla zał. 6a i zał. 6b

Załącznik nr 6 - projekt wykonawczy dla części A i B

- projekt drogowy

- docelowa organizacja ruchu

- tymczasowa organizacja ruchu

- kanalizacja deszczowa i kolizje

- gazociągi

- oświetlenie uliczne

- teletechnika

- projekt muru oporowego

- mała architektura

- zieleń

- operat wodno-prawny

- przekopy próbne

Załącznik nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót dla części A i B

Załącznik nr 8 - przedmiar robót dla części A i B

Załącznik nr 12 - zakres robót realizowany przez Energa Operator SA i Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

 

Załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 5, 9, 10 - wersja Word

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.02.2016
Data udostępnienia informacji: 26.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2016 13:30 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
17.03.2016 09:59 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
26.02.2016 15:53 publikacja Dominika Wojtunik
26.02.2016 15:53 publikacja Dominika Wojtunik
26.02.2016 13:31 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
26.02.2016 13:11 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
26.02.2016 12:51 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
26.02.2016 12:48 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
26.02.2016 11:56 Dodanie informacji Dominika Wojtunik