wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni

Ogłoszenie nr 773359-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Miasta Gdyni: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak
www.gdynia.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.gdynia.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Ogrodnika Miasta, 81-382 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni

Numer referencyjny: 170/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w następujących lokalizacjach: w dzielnicy Pogórze przy ul. Steyera, w dzielnicy Grabówek przy ul. Kapitańskiej, w dzielnicy Leszczynki przy ul. Morskiej oraz w dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo przy ul. Komandora Sakowicza .

Część 1 obejmującą zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. kmdr Sakowicza w Gdyni – powierzchnia całkowita 915 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 109,65m2, powierzchnia zieleni – 805,35m2, 5 drzew, 43 krzewy, 397 bylin, 31 roślin jednorocznych, 191 traw ozdobnych, 19 krzewinek owocowych, 747,55 m2 trawnika. Elementy małej architektury: 2 ławki, 2 kosze na odpadki, tablica informacyjna.

Część 2 obejmującą zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Morskiej w Gdyni – powierzchnia całkowita 1909 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 271 m2, powierzchnia zieleni – 1638m2, 455 bylin, 511 m2 łąki kwietnej, 299 m2 trawnika z rolki. Elementy małej architektury: tablica informacyjna, 6 słupków stalowych, betonowy element ozdobny ’głaz’.

Część 3 obejmującą zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. kadm. Włodzimierza Brunona Steyera w Gdyni – powierzchnia całkowita 3040 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 183m2, powierzchnia zieleni – 264m2, 8 drzew, 353 krzewy, 2329 bylin. Elementy małej architektury: 4 ławki, kosz na odpadki, tablica informacyjna. Montaż lunety, którą przekaże zamawiający.

Część 4 obejmującą zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Kapitańskiej w Gdyni – powierzchnia całkowita 400 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 57m2, powierzchnia zieleni – 248m2, 8 drzew, 42 krzewy, 576 bylin i traw ozdobnych, 160 roślin cebulowych, 125m2 trawnika. Elementy małej architektury: 3 ławki, stół piknikowy, kosz na odpadki, huśtawka, orbitrek, bujak, 3 rybki z betonu architektonicznego, tablica informacyjna.

II.5) Główny kod CPV: 45112711-2
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia:
Dla części 1- 4 – w zakresie zagospodarowania terenu - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku.
Dla części 1- 4 – w zakresie pielęgnacji nasadzeń – od dnia podpisania protokołu odbioru – 12 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt III.1.3), jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.) W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 4 posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca na zagospodarowaniu terenu obejmującego wykonanie ciągów komunikacyjnych, montaż elementów małej architektury, założenia zieleni, o łącznej wartości minimum 35 000,00 zł brutto (dla wskazanych robót);

W ZAKRESIE CZĘŚCI 2, 3 posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca na zagospodarowaniu terenu obejmującego wykonanie ciągów komunikacyjnych, montaż elementów małej architektury, założenia zieleni, o łącznej wartości minimum 60 000,00 zł brutto (dla wskazanych robót);

2.) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj. co najmniej:
2.1) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która będzie pełnić będzie funkcję kierownika budowy i kierownika robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
2.2) 1 osobę posiadająca 5 lat doświadczenia przy wykonywaniu terenów zieleni oraz wykształcenie wyższe w zakresie: architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo.

3.) Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. (t.j. Dz.U.2020.220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.
4.) W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż 1 część zamówienia Wykonawca powinien wykazać, że:
4.1) w zakresie posiadania doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia – jest spełnione wymaganie określone w pkt 1 tj. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości równej sumie wymaganej dla każdej części osobno o określonych cechach;
4.2.) w zakresie dysponowania osobami wymaga się, aby wykonawca, który złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tymi samymi osobami.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji : Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie, nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy art. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
2.Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 9.2.3 SIWZ, potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 8.3.1 SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w ppkt 8.3.2 SIWZ,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1 do SIWZ);
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a do SIWZ),
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2b do SIWZ),
4. zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 6 do SIWZ)
5. dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 16 – 20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy.
6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
7. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
8. tabela elementów (załącznik nr 8 do SIWZ)
9. dowód wniesienia wadium.
10. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy, na adres wskazany w Rozdziale 1 SIWZ, składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak
Informacja na temat wadium

1.) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
dla Część 1 – 1000 zł (tysiąc złotych)
dla Część 2– 3 000 zł (trzy tysiące złotych)
dla Część 3– 3 000 zł (trzy tysiące złotych)
dla Część 4– 2 000 zł (dwa tysiące złotych)
2.) W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części.
3.) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu: (z dopiskiem Parki Kieszonkowe)
Konto bankowe:
PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w poręczeniach lub gwarancjach zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu i załączyć do oferty. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty
4.) Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 21.01.2021 r., godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
5.) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
6.) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21.01.2021, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłącznie za pośrednictwem transmisji on – line pod adresem: https://linkd.pl/2df2, adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1
Nazwa: część 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. kmdr Sakowicza w Gdyni – powierzchnia całkowita 915 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 109,65m2, powierzchnia zieleni – 805,35m2, 5 drzew, 43 krzewy, 397 bylin, 31 roślin jednorocznych, 191 traw ozdobnych, 19 krzewinek owocowych, 747,55 m2 trawnika. Elementy małej architektury: 2 ławki, 2 kosze na odpadki, tablica informacyjna.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112711-2, 77310000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2022

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie

cena oferty brutto 60,00
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku. W zakresie pielęgnacji nasadzeń – od dnia podpisania protokołu odbioru – 12 miesięcy

Część nr: 2
Nazwa: część 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Morskiej w Gdyni – powierzchnia całkowita 1909 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 271 m2, powierzchnia zieleni – 1638m2, 455 bylin, 511 m2 łąki kwietnej, 299 m2 trawnika z rolki. Elementy małej architektury: tablica informacyjna, 6 słupków stalowych, betonowy element ozdobny ’głaz’

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112711-2, 77310000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2022

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku.
W zakresie pielęgnacji nasadzeń – od dnia podpisania protokołu odbioru – 12 miesięcy

Część nr: 3
Nazwa: część 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. kadm. Włodzimierza Brunona Steyera w Gdyni – powierzchnia całkowita 3040 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 183m2, powierzchnia zieleni – 264m2, 8 drzew, 353 krzewy, 2329 bylin. Elementy małej architektury: 4 ławki, kosz na odpadki, tablica informacyjna. Montaż lunety, którą przekaże zamawiający

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112711-2, 77310000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2022

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku.
W zakresie pielęgnacji nasadzeń – od dnia podpisania protokołu odbioru – 12 miesięcy

Część nr: 4
Nazwa: część 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Kapitańskiej w Gdyni – powierzchnia całkowita 400 m2, powierzchnia projektowanych nawierzchni: 57m2, powierzchnia zieleni – 248m2, 8 drzew, 42 krzewy, 576 bylin i traw ozdobnych, 160 roślin cebulowych, 125m2 trawnika. Elementy małej architektury: 3 ławki, stół piknikowy, kosz na odpadki, huśtawka, orbitrek, bujak, 3 rybki z betonu architektonicznego, tablica informacyjna

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112711-2, 77310000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2022

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku.
W zakresie pielęgnacji nasadzeń – od dnia podpisania protokołu odbioru – 12 miesięcy


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 21.01.2021 ROKU
PISMO W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 4.01.2021 ROKU

ZMIENIONY ZAŁ. NR 11 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PARKU PRZY UL. STEYERA

SIWZ


ZAŁĄCZNIKI NR 1,2A,2B, 3, 4, 5, 6, 8) DO SIWZ


WZÓR UMOWY


ZAŁ. NR 9 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PARKU PRZY UL. SAKOWICZA


ZAŁ. NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PARKU PRZY UL. MORSKIEJ


ZAŁ. NR 11 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PARKU PRZY UL. STEYERA


ZAŁ. NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PARKU PRZY UL. KAPITAŃSKIEJ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2020
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2021 13:17 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
04.01.2021 13:13 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
30.12.2020 17:07 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
30.12.2020 15:23 Dodanie informacji Zofia Halikowska