Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni

UWAGA:
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on - line pod adresem: https://link.do/jGOdm
adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 521606-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://www.gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24, pok. 204, 81-364 Gdynia
Adres:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pok. 204
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni.
Numer referencyjny: MBI.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla potrzeb budowy Biblioteki wraz z siedzibą Rady Dzielnicy i zagospodarowaniem terenu przy
ul. Łowickiej 51 w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Roboty budowlane polegają m.in. na: wykonaniu nowych przyłączy i instalacji zewnętrznych wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i teletechnicznej, gazu ziemnego, kanalizacji deszczowej, wykonaniu zagospodarowania terenu w zakresie określonym w opracowaniu, wybudowaniu budynku biblioteki (fundamenty żelbetowe, ściany i strop nad parterem monolityczne, słupy żelbetowe, dach w konstrukcji mieszanej – częściowo płaska płyta monolityczna, częściowo z drewna klejonego, na wydzielonym obszarze dach zielony, część środkowa okrągły świetlik, fasada na parterze szklona na całej wysokości), wyposażeniu budynku w instalację wodno - kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację gazowa wraz z kotłownią gazową, instalację wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła, instalację elektryczną wewnętrzną, P.POŻ., teletechniczną, instalację oświetlenia budynku.

3. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wszelkie wytyczne oraz postanowienia Zamawiającego zawarte w niniejszej SIWZ, wzorze Umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 i 6 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

5. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:
5.1. Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
a) Projekty wykonawcze,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
5.2. Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, m. in.:
6.1. Wykonanie robót budowlanych stanu surowego otwartego, w tym:
- fundamenty żelbetowe,
- monolityczne ściany i strop nad parterem,
- słupy żelbetowe,
- dach w konstrukcji mieszanej z zabezpieczeniem stropodachu przed opadami,
- izolacje ścian fundamentowych z zasypaniem wykopów,
- przygotowanie przejść pod instalacje zewnętrzne.

6.2 Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych, m. in.:
- ściany zewnętrzne warstwowe żelbetowe docieplane styropianem / wełną mineralną, wykończone tynkiem mineralnym cienkowarstwowym / zastosowanie ażurowej konstrukcji z profili aluminiowych na podkonstrukcji stalowej, w części parterowej fasada szklana (słupki jako elementy nośne z drewna klejonego, w strefie niepalnej słupki aluminiowe),
- konstrukcja stropu nad piętrem w części żelbetowa, w części konstrukcja z drewna klejonego, pokrycie dachowe częściowo tradycyjne z papy termozgrzewalnej, w pozostałej części tzw. dach zielony, centralna część dachu przeszklona świetlikiem kopułowym,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku,
- wykonanie robót sanitarnych zewnętrznych, m. in. przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, przyłącze wodociągowe z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa,
- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej w tym budowa linii zasilającej WLZ i zasilania awaryjnego, teletechnicznej, oświetlenia terenu, złącza P.POŻ.

6.3. Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, m. in.:
- ściany wewnętrzne murowane z bloczków gipsowych / wapienno-piaskowych albo żelbetowe wykończone zgodnie z projektem,
- posadzki na gruncie warstwowe, docieplane, wykończenie wylewką betonową utwardzaną powierzchniowo powłoką z żywicy akrylowej / w pomieszczeniach mokrych gresem lub wykładziną winylową,
- posadzki międzykondygnacyjne z warstwą akustyczną, wykończenie wylewką betonową utwardzaną powierzchniowo powłoką z żywicy akrylowej / w pomieszczeniach mokrych gresem lub wykładziną winylową,
- sufity żelbetowe, nietynkowane, malowane zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem, na fragmentach w miejscach prowadzenia instalacji oraz w przestrzeni wokół klimatyzatorów akustyczne sufity podwieszane, na piętrze perforowane panele akustyczne między belkami,
- wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych wraz z balustradą, wykończone okładziną drewnopodobną, wykonanie podestu przy schodach (mini amfiteatr),
- wykonanie robót sanitarnych wewnętrznych, m. in. instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, instalacja ogrzewania podłogowego, instalacja gazowa, instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji, instalacja oddymiania, technologia kotłowni, instalacja spalinowe, kotłownia gazowa.
- wyposażenie budynku m. in. w instalacje elektryczne wewnętrzne, teletechniczne, przeciwpożarowe, instalację odgromową, sterowania systemem oświetlenia i gniazdek, strefowania oddymianiem, kamer CCTV, alarmu.

6.4. Zakup i montaż wyposażenia wskazanego w Dokumentacji Projektowej (Załącznik nr 1 do SIWZ), w tym m.in.:
- aneks kuchenny: zlewozmywak z ociekaczem oraz płyta elektryczna / kuchenka montowane na szafce,
- łazienki: umywalki podwieszane z armaturą, WC podwieszane na stelażach, brodziki akrylowe z zasłonką, pojemniki na mydło oraz na ręczniki papierowe, lustra, pojemniki na odpadki, pojemniki na papier toaletowy, kabiny WC, pochwyty dla niepełnosprawnych,
- pomieszczenie socjalne: okrągły zlewozmywak montowany na blacie.

6.5. Zagospodarowania terenu w zakresie: - demontaż istniejącego ogrodzenia,
- zjazd z drogi publicznej na teren działki wraz z droga wewnętrzną z zatoczką Kiss&Go oraz zawrotką,
- ciąg pieszy na terenie przylegającym do budynku biblioteki w zakresie do ogrodzenia wzdłuż ściany sali gimnastycznej wraz z wejściem na teren nieruchomości,
- 11 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsca dla osób z niepełnosprawnością,
- nasadzenia zieleni niskiej urządzonej,
- stanowiska postojowe na rowery zwykłe, 8 miejsc postojowych dla rowerów elektrycznych oraz 2 miejsca postojowe dla rowerów typu cargo,
- letnia biblioteka / pergola,
- instalacja oświetlenia terenu,
- miejsce gromadzenia odpadów.
Wykonanie nowego ogrodzenia terenu oraz wszelkie prace związane z zagospodarowaniem terenu na terenie wydzielonym ogrodzeniem, przylegającym do nowopowstałej sali gimnastycznej są objęte odrębnym zamówieniem.

6.6. Montaż windy dostosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością wraz z dokonaniem odbioru dźwigu, jego rejestracją i uzyskaniem dokumentu dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.

6.7. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

6.8. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni.

6.9. Sporządzenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez Powiat
owego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.

9. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z wykonawcą robót budowlanych dotyczących budowy sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, salami dydaktycznymi oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanej przez Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe na tej samej nieruchomości tj. Dz. Nr 3834 obr. 0019 Mały Kack. Prace budowlane będą realizowane na dwóch obiektach w dużej mierze w tym samym terminie. Obecnie trwają prace budowlane dotyczące stanu surowego budowy sali gimnastycznej.

11. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wspólnego wjazdu na teren budowy oraz uzgodnienia trwałego wydzielenia terenu budowy w sposób umożliwiający dostęp do prowadzonej budowy sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, salami dydaktycznymi oraz zagospodarowaniem terenu.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45111200-0
45300000-0
45232460-4
45310000-3
45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia.

2. Zamówienia określone w pkt II.7) ppkt 1 będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym, tj. polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.

3. Sposób realizacji robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Dokumentacji Projektowej.

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych zamówień podobnych cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie ofertowym.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt II.7) ppkt 1 zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy i strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót przewidzianych w pkt II.7) ppkt 1 czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie przedłożonym wraz z dokumentacją; a w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w ofertowych cenach jednostkowych, WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku prac lub materiałów wycenionych w kosztorysie zastosowanie znajdą wynegocjowane ceny jednostkowe przy czym nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: zakończenie robót budowlanych łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego w zakresie zamówienia (w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni wraz ze sporządzeniem kompletnego wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) nie później niż do dnia 30.06.2021r., przy zachowaniu terminu pośredniego, tj.:

1.1. Wykonanie robót stanu surowego otwartego (zgodnie z zakresem określonym w pkt II.4) ppkt. 6.1.) do dnia 31.08.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową, tj.: Wykonawca powinien wykazać że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 500 000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje odpowiednią minimalną zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca powinien wykazać że wykonał:
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.: Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych dla przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

c) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych dla przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

d) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych dla przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1 500 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e) co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub z uprawnieniami budowlanymi uprawniającymi również do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu dróg wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych dla przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi na terenie nieruchomości lub drogi wewnętrznej lub dojazdowej do nieruchomości lub drogi lokalnej lub zbiorczej. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

3. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz.U. 2018.2272 z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp;

2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
5.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 1 oraz pkt III.4) ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony (lub wystawione), nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 5.1 - 5.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 (dla pkt III.4) ppkt 5.1) lub 6 (dla pkt III.4) ppkt 5.2) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4) ppkt od 1 do 4, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) ppkt 1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) ppkt 2, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt III.1.2) ppkt 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta składa się z:
1.1. Formularza Oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ);

1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);

1.3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ);

1.4. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów (Załącznik nr 5 do SIWZ);

1.5. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy.

1.6. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.

1.7. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;

1.8. dowodu wniesienia wadium.

2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy, na adres wskazany w Rozdziale 1, składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.2) oraz pkt III.1.3), w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SIWZ).

4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł);

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu MBI.271.6.2020 - Budowa biblioteki - ul. Łowicka 51 w Gdyni

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 310 z późn. zm).
3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 15.04.2020r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego

7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt IV.1.2) od ppkt 2 lit. b) do ppkt 2 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert.

8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość okresu gwarancji 20,00
długość serwisu zamontowanych urządzeń 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przy przestrzeganiu postanowień pkt IV.5) ppkt 2.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy na uzasadniony wniosek Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach:
2.1. zmiany osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacje określone w SIWZ,

2.2. terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty,

2.3. technologii wykonania robót pod warunkiem zgody Zamawiającego, Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

2.4. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

2.5. wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 6) Pzp na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego bądź Użytkownika,

2.6. wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,

2.7. zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,

2.8. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

2.9. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

a) ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 z późn. zm.),

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie.

2.10. zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty:

a. niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura przez okres minimum 14 dni poniżej -10 C (minus dziesięć stopni C) mierzona o godzinie 7:00 dla zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach,

b. jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP jak też ewentualnych robót zamiennych bądź dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego,

c. wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.

2.11. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.

3. Zmiany określone w ust 2 pkt 3, 4, 5 oraz 9 mogą prowadzić do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom Wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac lub oszczędności w związku z wprowadzaną zmianą wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać zmniejszeniu o wartość uzyskanych oszczędności.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 9, spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.

5. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

6. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu.

7. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały opublikowane przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.

9. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca, zgłasza on Wniosek Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku zmiany wartości wynagrodzenia – dokumentów w tym zakresie. Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później niż 14 dni przed terminem zakończenia Umowy.

10. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jęz. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [zwanych dalej „dane osobowe”], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.).

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; ­
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ­
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ­
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ­
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 540059076-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 521606-N-2020
Data: 27/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24, pok. 204, 81-364 Gdynia Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pok. 204

W ogłoszeniu powinno być:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24, Kancelaria Ogólna, 81-364 Gdynia Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
W ogłoszeniu jest:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta składa się z:
1.1. Formularza Oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ);
1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
1.3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ);
1.4. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów (Załącznik nr 5 do SIWZ);
1.5. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy.
1.6. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
1.7. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w  imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
1.8. dowodu wniesienia wadium.
2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy, na adres wskazany w Rozdziale 1, składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.2) oraz pkt III.1.3), w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SIWZ).
4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

W ogłoszeniu powinno być:

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta składa się z:
1.1. Formularza Oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ);
1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
1.3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ);
1.4. zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polega na zdolnościach innych podmiotów (Załącznik nr 5 do SIWZ);
1.5. dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy.
1.6. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
1.7. pełnomocnictwa wskazującego,
że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
1.8. dowodu wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. od 16.2 lit b) do ust. 16.2 lit. e) SIWZ zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji i załączyć go do oferty.
2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy, na adres wskazany w Rozdziale 1, składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.2) oraz pkt III.1.3), w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów
(zobowiązania o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SIWZ).
4. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu MBI.271.6.2020 - Budowa biblioteki - ul. Łowicka 51 w Gdyni
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 310 z późn. zm).
3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 15.04.2020r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego 7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt IV.1.2) od ppkt 2 lit. b) do ppkt 2 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert.
8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

W ogłoszeniu powinno być:

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu MBI.271.6.2020 - Budowa biblioteki - ul. Łowicka 51 w Gdyni
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 310 z późn. zm).
3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 17.04.2020r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego
7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt IV.1.2) od ppkt 2 lit. b) do ppkt 2 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji i załączyć go do oferty.
8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-15, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-17, godzina: 10:00,

Ogłoszenie nr 540062816-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540059076-N-2020
Data: 03/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka
Piłsudskiego , 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl,
faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu MBI.271.6.2020 - Budowa biblioteki - ul. Łowicka 51 w Gdyni
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 310 z późn. zm).
3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 17.04.2020r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego
7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt IV.1.2) od ppkt 2 lit. b) do ppkt 2 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji i załączyć go do oferty.
8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo  zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

W ogłoszeniu powinno być:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu MBI.271.6.2020 - Budowa biblioteki - ul. Łowicka 51 w Gdyni
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 310 z późn. zm).
3. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego
7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt IV.1.2) od ppkt 2 lit. b) do ppkt 2 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji i załączyć go do oferty.
8. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
9. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-17, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-24, godzina: 10:00,

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Marta Miąskowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Miąskowska
Data wytworzenia informacji: 27.03.2020
Data udostępnienia informacji: 27.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2020 15:25 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Marta Miąskowska
15.04.2020 10:20 Odpowiedzi na pytania Marta Miąskowska
09.04.2020 19:39 Odpowiedzi na pytania Marta Miąskowska
09.04.2020 17:03 Modyfikacja treści SIWZ Marta Miąskowska
03.04.2020 11:39 Modyfikacja treści SIWZ Marta Miąskowska
27.03.2020 10:30 Dodanie informacji Marta Miąskowska
26.03.2020 20:20 wersja robocza Marta Miąskowska