Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej –Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22

LOGO_UE

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane


Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 071-156486

Dyrektywa 2014/24/UE 
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

                  

I.1)         Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
 

I.2)         Wspólne zamówienie

I.3)         Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
                         

I.4)         Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)         Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
 

Sekcja II: Przedmiot

                        

II.1)        Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)     Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej –Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22
Numer referencyjny: MBI.271.9.2018
 
II.1.2)     Główny kod CPV
45000000
 
II.1.3)     Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
 
II.1.4)     Krótki opis:
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej– Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
Niniejsze postępowanie dotyczy części projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Ponieważ łączna szacunkowa wartość całego projektu, obejmującego 17 zadań i przekracza równowartość kwoty 5 548 000 euro. Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
                         
II.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)     Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: nie
 

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
45232460
45310000
45453000
                         
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
                         
II.2.4)     Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
2. Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu, ścian zewnętrznych w tym ścian fundamentowych i cokołowych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, częściowej wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, przebudowie i remoncie instalacji c.o. z wykonaniem rozdzielacza systemu grzewczego wraz z automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całymobiekcie, remoncie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wody ciepłej wraz z montażem automatyki, wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącym i pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia budynku użyteczności publicznej.
4. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera:
4.1 Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
4.1.1 Dokumentacja projektowa;
4.1.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
4.1.3 Audyt energetyczny i efektywności energetycznej.
4.2 wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ
5. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.
 
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
 
II.2.6)     Szacunkowa wartość
                         
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.
                         
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych                         
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
 
II.2.14)   Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30.11.2018 r., przy zachowaniu terminów pośrednich przypisanych do zamówienia tj.:
1. wykonanie wentylacji części gastronomicznej budynku do dnia 1.9.2018 r.;
2. przebudowa i remont instalacji c.o., c.w.u. oraz cyrkulacji, wykonanie robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia do dnia 14.9.2018 r.
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)      Warunki udziału

III.1.1)   Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
 
III.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnościąekonomiczną i finansową tj.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 250 000 PLN,
b) osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, średnioroczneprzychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości min 1 500 000 PLN.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżejoceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lubdokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nichpodstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Sekcja III.1.2) pkt. 1 lit a);

2.2 część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przezbiegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o rachunku zysków i strat, a wprzypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentówokreślających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy, niż ostatnie trzy lata obrotowe, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, zgodnie z Sekcja III.1.2) pkt. 1 lit b).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacjifinansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który wwystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
                         
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnościątech. lub zawodową, tj.:
1.1 wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie robotę bud. budynku zal. do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIIzgodnie z zał. do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo bud.:
a)   co najmniej jedną robotę bud. polegającą na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż12 000 m3
b)   co najmniej dwie roboty bud. polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze niemniejszej niż 4 000 m3,
Przy czym warunku 1.1 lit. a) i 1.1 lit. b) nie może spełniać ta sama robota bud.

1.2 dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zam., wpisanymi na listę członków właściwej IzbySamorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaśw. z określonym w niej terminem ważności zgodnie zodpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata dośw. w zakresie pełnienia sam. fun.tech.w budownictwie, tj.:
a)   co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kier. budowy posiadającą upr. bud. do kierowania robotami bud. wspec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada dośw. w pełnieniu funkcji kier. budowy dla robotybud. polegającej na budowie lub przebudowie budynku, zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,XVII zgodnie z zał. do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo bud.:
i) przynajmniej jednej roboty o kubaturze budynku nie mniejszej niż 12 000 m3,
ii) przynajmniej jednej roboty o kubaturze budynku nie mniejszej niż 10 000 m3,
b)   co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kier. robót posiadającą upr. bud. do kierowania robotami bud. w spec.instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychbez ograniczeń oraz posiada dośw. w pełnieniu funkcji kier. robót sanitarnych dla przynajmniej jednej robotybud. polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonej dokategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z zał. do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo bud.,

c)   co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kier. robót posiadającą upr. bud. do kierowania robotami bud. w spec.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń oraz posiada dośw wpełnieniu funkcji kier. robót elektr. dla przynajmniej jednej roboty bud. polegającej na budowie lub przebudowiebudynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIIzgodnie z zał. do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo bud.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej spec. także w przypadku, gdy jedna osobaposiada upr. w dwóch lub więcej spec.

1.2.1 Upr. o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą Prawo bud.(Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.)oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie sam. funkcji tech.w budownictwie (Dz.U.2014 poz.1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, upr. bud. lub stwierdzenieposiadania przygotowania zawodowego do pełnienia sam. funkcji tech. w bud., nadane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisachodrębnych, które zachowują ważność i spełniają war. określone przez w SIWZ.

2. Ośw i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lubWyk., których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych ośw. lub dok. potwierdzających, żespełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podst.wykluczenia, w przypadkach, októrych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
2.1 wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt 1.1
2.2 wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt 1.2

Szczegółowe inf. dot. pkt 1 w 6.3.1 SIWZ, dot. pkt 2 w 7.2.1 i 7.2.2 SIWZ.
 
                         
III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)   Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
 
III.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)       Opis

IV.1.1)    Rodzaj procedury
Procedura otwarta
                         
IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
        IV.1.4)    Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
 

IV.2)       Informacje administracyjne

 
IV.2.1)    Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
 
IV.2.2)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 10:00
                        
IV.2.3)    Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
                         
IV.2.4)    Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
                         
IV.2.6)    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/07/2018
                         
IV.2.7)    Warunki otwarcia ofert
Data: 21/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24 w pok. 202, 81-364 Gdynia.
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

                         

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
                         

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

                         

VI.3)       Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70 000,00 PLN.
2. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej; zdolności tech. Lub zawodowej;
2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, jak też na podstawieart.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

3. Wykaz oświadczeń lub dok. jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
3.1.dokumenty dołączane do oferty:
3.1.1.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi zał.nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:
3.1.1.1.Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.-każdego z nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III wzakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.24 ust1 oraz ust.5 pkt1 i 8) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).
3.1.1.2.podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart.24 ust.1 oraz ust.5 pkt 1 i 8)ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).
3.1.2.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 7.4 SIWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub Wyk., których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art.26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków
4.2. zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.3. oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
4.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzjiadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
4.5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13-14 ustawy Pzp
4.6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawy Pzp
4.7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne
4.8. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni odzamieszczenia przez Zamawiającego inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe informacje dot. pkt 4.1 - 4.8 i pkt 5 znajdują się w pkt. 7.2 SIWZ.
 

VI.4)       Procedury odwoławcze

                         
VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
                         
VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)    Składanie odwołań
VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
                         

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/04/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 12.04.2018
Data udostępnienia informacji: 12.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2018 15:12 Dodanie informacji z otwarcia ofert Edyta Bielawiec
12.04.2018 23:17 Dodanie informacji Edyta Bielawiec
12.04.2018 23:13 Dodanie informacji Edyta Bielawiec