Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni


LOGO_UE

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 061-134041

Dyrektywa 2014/24/UE
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)         Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl  
Faks: +48 586682302 Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl  
 

1.2)         Wspólne zamówienie

 

1.3)         Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl  
Faks: +48 586682302 Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
                         

1.4)         Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
                         

I.5)         Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
 
 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)        Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)     Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni
Numer referencyjny: MBI.271.3.2018
II.1.2)     Główny kod CPV
45000000
II.1.3)     Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)     Krótki opis:
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
Niniejsze postępowanie dotyczy części projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. Ponieważ łączna szacunkowa wartość całego projektu, obejmującego 17 zadań, przekracza równowartość kwoty 5 548 000 euro Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
II.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)     Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
                         

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ I
Część nr: 1
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
45232460
45310000
45453000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1.   Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI I obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
2.   Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, przygotowanie pomieszczenia pod montaż węzła c.o., wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
3.   Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia budynków użyteczności publicznej.
4.   Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
4.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
4.1.1. Dokumentacja projektowa;
4.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
4.1.3. Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.
4.2. wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ
5.   Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6.   Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym - polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14)   Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30.11.2018r., przy zachowaniu terminów pośrednich tj.:
1.   wykonanie wentylacji części gastronomicznej budynku do dnia 01.09.2018 r.;
2.   wykonanie/modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia do dnia 14.09.2018r.
 

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ II
Część nr: 2
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
45232460
45310000
45453000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1.   Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI II obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
2.   Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, stropów nad piwnicami, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
3.   Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia budynków użyteczności publicznej.
4.   Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
4.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
4.1.1. Dokumentacja projektowa;
4.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
4.1.3. Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.
4.2. wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ
5.   Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6.   Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym - polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14)   Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30.11.2018r., przy zachowaniu terminów pośrednich tj.:
1.   wykonanie wentylacji części gastronomicznej budynku do dnia 01.09.2018 r.;
2.   wykonanie/modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia do dnia 14.09.2018r.
  

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ III
Część nr: 3
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
45232460
45310000
45453000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1.   Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI III obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Chabrowa 43 w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
2.   Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
3.   Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia budynków użyteczności publicznej.
4.   Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
4.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
4.1.1. Dokumentacja projektowa;
4.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
4.1.3. Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.
4.2. wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ
5.   Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6.   Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym - polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14)   Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30.11.2018r., przy zachowaniu terminów pośrednich tj.:
1.   wykonanie wentylacji części gastronomicznej budynku do dnia 01.09.2018 r.;
2.   wykonanie/modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia do dnia 14.09.2018r.
 

II.2)        Opis

II.2.1)     Nazwa:
CZĘŚĆ IV
Część nr: 4
II.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV
45232460
45310000
45453000
II.2.3)     Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)     Opis zamówienia:
1.   Przedmiot zamówienia dla CZĘŚCI IV obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 (istniejącej do 31.08.2017r. jako Zespół Szkół Nr 10) przy ul. Leopolda Staffa 10 w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
2.   Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, montażu dwufunkcyjnego (indywidualnego) węzła cieplnego wraz z automatyką, przygotowanie pomieszczenia pod montaż węzła c.o., wymianie instalacji c.o. wraz z grzejnikami na płytowe, automatycznym sterowaniem pracą instalacji grzewczej w całym obiekcie, wymianie instalacji c.w.u. z opomiarowaniem i cyrkulacji, wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu wszelkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
3.   Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia budynków użyteczności publicznej.
4.   Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
4.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
4.1.1. Dokumentacja projektowa;
4.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
4.1.3. Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.
4.2. wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ
5.   Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6.   Wykonawca obejmie, w ramach niniejszego zamówienia, serwisem zamontowane urządzenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji.
II.2.5)     Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)     Szacunkowa wartość
II.2.7)     Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym - polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.
II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)   Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
II.2.14)   Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30.11.2018r., przy zachowaniu terminu pośredniego tj.:
1. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłem do dnia 14.09.2018r.
 
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)      Warunki udziału

III.1.1)   Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.   Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową - odpowiednio dla danej części zamówienia lub w odniesieniu do sumy poszczególnych części zamówienia o jakie ubiega się Wykonawca, tj.:
a)   posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości wskazanej w ppkt. 7.3.2.1 lit a) lub 7.3.2.2 lit a) lub 7.3.2.3 lit a) lub 7.3.2.4 lit a) lub 7.3.2.5 lit a) lub 7.3.2.6 lit a) lub 7.3.2.7 lit a) SIWZ;

b)   osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, średnioroczne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości wskazanej w ppkt. 7.3.2.1 lit b) lub 7.3.2.2 lit b) lub 7.3.2.3 lit b) lub 7.3.2.4 lit b) lub 7.3.2.5 lit b) lub 7.3.2.6 lit b) lub 7.3.2.7 lit b) SIWZ.

2.   W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.2.3 lub 7.3.2.4 lub 7.3.2.5 lub 7.3.2.6 lub 7.3.2.7 SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Wykonawca zostanie wykluczony.

3.   Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
3.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert odpowiadającej warunkowi określonemu w Sekcji III.1.2) pkt 1.a) tj. zgodnie z ppkt. 7.3.2.1 lit a) lub 7.3.2.2 lit a) lub 7.3.2.3 lit a) lub 7.3.2.4 lit a) lub 7.3.2.5 lit a) lub 7.3.2.6 lit a) lub 7.3.2.7 lit a) SIWZ;

3.2. część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy, niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres odpowiadającemu warunkowi określonemu w Sekcji III.1.2) pkt 1.b) zgodnie z ppkt. 7.3.2.1 lit b) lub 7.3.2.2 lit b) lub 7.3.2.3 lit b) lub 7.3.2.4 lit b) lub 7.3.2.5 lit b) lub 7.3.2.6 lit b) lub 7.3.2.7 lit b) SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.2 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.3 oraz 8.2.4 SIWZ.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
III.1.3)   Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.   Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością tech. lub zawodową - odpowiednio dla danej części zamówienia lub w odniesieniu do sumy poszczególnych części zamówienia o jakie ubiega się Wykonawca, tj.:
1.1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane wskazane w ppkt. 7.3.1.1.1 lub 7.3.1.1.2 lub 7.3.1.1.3 lub 7.3.1.1.4 lub 7.3.1.1.5 lub 7.3.1.1.6 lub 7.3.1.1.7 SIWZ.

1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zam. zgodnie z ppkt 7.3.1.2.1 lub 7.3.1.2.2 lub 7.3.1.2.3 lub 7.3.1.2.4 lub 7.3.1.2.5 lub 7.3.1.2.6 lub 7.3.1.2.7 SIWZ.
1.2.1. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

1.2.2. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, które przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1995r. – uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawniani do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia mogą także posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) oraz ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 15 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016 poz. 65 j.t.) Wykonawca z uprawnieniami wydanymi poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej będą ocenianymi przez Zamawiającego wg. tego samego systemu oceny, jak pozostali Wykonawcy.

2.   W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba robót budowlanych niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.1.3 lub 7.3.1.1.4 lub 7.3.1.1.5 lub 7.3.1.1.6 lub 7.3.1.1.7 SIWZ lub wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z ppkt 7.3.1.2.3 lub 7.3.1.2.4 lub 7.3.1.2.5 lub 7.3.1.2.6 lub 7.3.1.2.7 SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Wykonawca zostanie wykluczony.

3.   Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
3.1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt 1.1

3.2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt. 1.2.

Szczegółowe informacje dotyczące pkt 1 i 2 znajdują się w pkt 7.3.1 SIWZ natomiast pkt 3 znajdują się w pkt 8.2.1 oraz 8.2.2 SIWZ.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do SIWZ można uzyskać na stronie Zamawiającego http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
III.1.5)   Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
 

III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)   Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
III.2.3)   Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
 
 

Sekcja IV: Procedura


IV.1)       Opis

IV.1.1)    Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)    Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)    Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
                         

IV.2)       Informacje administracyjne

IV.2.1)    Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/05/2018
Czas lokalny: 10:00
                         
IV.2.3)    Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)    Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/07/2018
IV.2.7)    Warunki otwarcia ofert
Data: 04/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24 w pok. 202, 81-364 Gdynia
 
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
 

VI.2)       Informacje na temat procesów elektronicznych

 

VI.3)       Informacje dodatkowe:

1.   Zamawiający żąda od Wyk. wniesienia wadium w wysokości:
1.1. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na 1 część w wys. odpowiednio:
a) CZĘŚĆ I : 80 000,00 PLN
b) CZĘŚĆ II: 80 000,00 PLN
c) CZĘŚĆ III: 80 000,00 PLN
d) CZĘŚĆ IV: 200 000,00 PLN

1.2. w przypadku złożenia przez Wyk. oferty na kilka części zam. oferta musi być zabezpieczona wadium w wys. sumy wadiów na poszczególne części.Szczegółowe inf. dot. pkt.1.1 i 1.2 zawiera ROZDZIAŁ 12 SIWZ.

2.   O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wyk., którzy:
2.1.   spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom. i finansowej;zdolności tech. lub zawodowej;

2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

3.   Wykaz oświadczeń lub dok. jakie ma dostarczyć Wyk. w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
3.1.dokumenty dołączane do oferty:
3.1.1.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi zał.nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:

3.1.1.1.Wykonawcy (w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.-każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.24 ust1 oraz ust.5 pkt1 i 8) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.1.2.podmiotów, na których zasoby Wyk. powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.24 ust.1 oraz ust.5 pkt1 i 8)ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).

3.1.2.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wyk. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp. Wymagania co do treści dokumentów zawiera ust. 8.4 SIWZ.

4.   Ośw. i dok., jakie zobowiązany będzie złożyć Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub Wyk., których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dok. potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art.26 ust.2f ustawy Pzp:
4.1. zaśw. właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków

4.2. zaśw. ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4.3. ośw. Wyk., że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

4.4. ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ost. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.5. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13-14 ustawyPzp

4.6. inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawyPzp

4.7. ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

4.8. odpis z właściwego rejestru lub centra ewidencji i inf. o dział.gospodarczej

5.   Ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego inf. z otwarcia ofert na str. internetowej.

Szczegółowe inf. dot. pkt.4.1 - 4.8 i pkt 5 znajdują się w pkt. 8.2 SIWZ
 

VI.4)       Procedury odwoławcze

VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)    Składanie odwołań
VI.4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
 
VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 28.03.2018
Data udostępnienia informacji: 28.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2018 16:33 Dodanie informacji z otwarcia ofert Edyta Bielawiec
24.04.2018 15:41 DODANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA Edyta Bielawiec
05.04.2018 14:30 Zmiana załącznika Edyta Bielawiec
28.03.2018 19:59 Dodanie informacji Edyta Bielawiec
28.03.2018 19:41 wersja robocza Edyta Bielawiec