Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

Stopka kolor
Ogłoszenie nr 544224-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
”Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta Gdyni Wydział Budynków ul. 10 Lutego 24, pok. 204 81-364 Gdynia
Adres:
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pok. 204
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
Numer referencyjny: MBI.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Roboty budowlane dotyczą budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6, Chwarznieńskiej 8 i Dickmana 38. Roboty budowlane dla budynków przy ul. Chwarznieńska 6 i 8 polegają m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowanie otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orynnowania, wymianie okien w mieszkaniach i w częściach wspólnych budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynkach oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej. Natomiast zakres robót dla budynku przy ul. Dickmana 38 obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych w tym ścian cokołowych i ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu i wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, docieplenia stropu nad piwnicą oraz odtworzenia i uzupełnienia opasek wokół budynku, wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w mieszkaniach i w częściach wspólnych, wymiany drzwi zewnętrznych, naprawy balkonów wraz z balustradami, montażu barierek oraz wymiany instalacji odgromowej.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z termomodernizacją 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych.
4. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu, dla poszczególnych budynków komunalnych zamówienia, zawiera:
4.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym m.in.:
a) Audyty energetyczne.
b) Dokumentacja projektowa: -Projekty budowlane z elementami wykonawczymi – termomodernizacja budowlana -Projekty budowlane z elementami wykonawczymi – projekt instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji.
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – roboty budowlane
d) Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ
5. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac opisanych w ROZDZIALE 3 dla następujących części zamówienia:
5.1. CZĘŚĆ I – A) dla budynku komunalnego, mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6
5.2. CZĘŚĆ II – B) dla budynku komunalnego, mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8
5.3. CZĘŚĆ III - C) dla budynku komunalnego, mieszkalnego przy ul. Dickmana 38
6. W przypadku, gdy oferta obejmuje więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w SIWZ, do wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części objętej ofertą.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektów oraz opisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi postanowieniami umowy oraz postanowieniami SIWZ oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232460-4
45310000-3
45453000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Zamówienia określone w pkt. II.7) ppkt.1 będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym, tj. polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.
3. Sposób realizacji robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie biorąc pod uwagę zakres prac zlecanych oraz proporcjonalnie do cen zaoferowanych dla zamówienia podstawowego.
5. Zamówienia zostaną udzielone na następujących warunkach: przy wycenie robót stosowane będą czynniki cenotwórcze (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnione w kosztorysie przedłożonym wraz z dokumentacją projektową. W przypadku gdy prace lub materiały tego samego rodzaju nie były objęte kosztorysem – stosowane będą wynegocjowane stawki jednostkowe nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-16
II.9) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich części w terminie nie później niż do dnia 16.11.2018r. , przy zachowaniu terminu pośredniego:
2. Dla CZĘŚCI I termin pośredni dotyczący wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych - 14.09.2018 r.
3. Dla CZĘŚCI II termin pośredni dotyczący wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych - 14.09.2018 r.
4. Do CZĘŚCI III zamówienia terminu pośredniego nie przewiduje się.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:
1. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia, lub CZĘŚĆ II zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 350 000 PLN,
2. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 200 000 PLN,
3. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, , Wykonawca powinien wykazać że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 700 000 PLN,
4. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III zamówienia, lub CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 550 000 PLN,
5. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na trzy część zamówienia tj.: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 900 000 PLN,
6. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza kwota niż wymagana zgodnie z pkt 3 lub 4 lub 5, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Wykonawca zostanie wykluczony.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:
1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
1.1. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na jedną z trzech CZĘŚCI zamówienia: CZĘŚĆ I zamówienia lub CZĘŚĆ II zamówienia lub CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że wykonał:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
b) co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy czym warunku 1.1 lit. a) i 1.1 lit. b) nie może spełniać ta sama robota budowlana.
1.2. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na dwie z trzech CZĘŚCI zamówienia, tzn.: CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II lub CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ III lub CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III, Wykonawca powinien wykazać że wykonał:
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
b) co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy czym warunku 1.2 lit. a) i 1.2 lit. b) nie może spełniać ta sama robota budowlana.
1.3. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że wykonał:
a) co najmniej trzy różne roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
b) co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy czym warunku pkt 1.3 lit. a) i 1.3 lit. b) nie może spełniać ta sama robota budowlana.
1.4. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba robót budowlanych niż wymagana zgodnie z pkt 1.2 lub 1.3, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Wykonawca zostanie wykluczony.
2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, tj.:
2.1. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ I zamówienia, lub CZĘŚĆ II zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla:
i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ii) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych dla:
i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
c) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych dla:
i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.2. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla:
i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ii) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 zaliczonej do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2.3. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 2 różne osoby spełniające warunek określony w pkt 2.1 lit a);
b) co najmniej 2 różne osoby spełniające warunek określony w pkt 2.1 lit b);
c) co najmniej 1 osobę spełniającą warunek określony w pkt 2.1 lit c);
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.4. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III zamówienia, lub CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 2 osoby spełniające warunek określony w pkt 2.1 lit a);
b) co najmniej 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt 2.1 lit b);
c) co najmniej 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt 2.1 lit c);
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.5. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, Wykonawca powinien wykazać że dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 3 różne osoby spełniające warunek określony w pkt 2.1 lit a);
b) co najmniej 2 różne osoby spełniające warunek określony w pkt 2.1 lit b);
c) co najmniej 1 osobę spełniającą warunek określony w pkt 2.1 lit c);
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności oraz części zamówienia, a także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.6. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a jednocześnie nie wykaże spełnienia warunku w sposób wystarczający do uznania jego spełnienia dla wszystkich części o które się ubiega tj. z oświadczeń i dokumentów wynika mniejsza liczba osób o odpowiednich kwalifikacjach niż wymagana zgodnie z pkt 2.3 - 2.5, Zamawiający uzna warunek za spełniony w częściach wedle kolejności numeracji części – najpierw w częściach oznaczonych mniejszą liczbą. W pozostałych częściach Wykonawca zostanie wykluczony.
2.7. Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278). Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jak również zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016 poz. 65 j.t.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zachowują ważność i spełniają warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp;
2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp;
3. oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
5.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony (lub wystawione), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5.2 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. - 5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.4. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. III.1.2) oraz III.1.3), w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 5 do SIWZ).
5.5. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie od otrzymania wezwania: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.
5.6. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) pkt.1., wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;
2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt. III.1.3) pkt.2., skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;
3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z III.1.2); Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta składa się z:
1. Formularza Oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ);
2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
3. oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu ( Załącznik nr 4 do SWIZ);
4. zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (Załącznik nr 5 do SIWZ);
5. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
6. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
7. dowodu wniesienia wadium; Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
1.1. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na jedną część zamówienia w wysokości odpowiednio:
a) CZĘŚĆ I zamówienia - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł);
b) CZĘŚĆ II zamówienia - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 zł);
c) CZĘŚĆ III zamówienia - 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł);
1.2. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na dwie część zamówienia oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części, tj:
a) CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia –60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
b) CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III zamówienia – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
c) CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia – 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
1.3. w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na wszystkie trzy część zamówienia oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części, tj: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia – 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni”
4. Za wniesione wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 14.05.2018r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być w formie i treści umożliwiającej jego wyegzekwowanie przez Zamawiającego
7. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w ust. od 2 lit. b) do 2 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                                  Znaczenie
cena                                       60,00
termin wykonania                     20,00
długość okresu gwarancji          20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy na uzasadniony wniosek Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach:
1.1. zmiany osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacje określone w SIWZ,
1.2. terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy,
1.3. technologii wykonania robót pod warunkiem zgody gestora sieci, Zamawiającego, Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
1.4. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
1.5. wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
1.6. zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,
1.7. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
1.8. zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty:
a. niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura przez okres minimum 14 dni poniżej -100C (minus dziesięć stopni C) mierzona o godzinie 7:00 dla zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach,
b. jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP jak też ewentualnych robót zamiennych bądź dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej,
c. wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.
1.9. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Zmiany określone w ppkt 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.9 mogą prowadzić do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac (pkt 4) lub oszczędności w związku z wprowadzaną zmianą wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać zmniejszeniu o wartość uzyskanych oszczędności.
3. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o którym mowa w pkt. IV.5), zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca, zgłasza on Wniosek Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku zmiany wartości wynagrodzenia – dokumentów w tym zakresie. Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później niż 14 dni przed terminem zakończenia Umowy.
4. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jęz.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I – A) dla budynku komunalnego, mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane dla budynku przy ul. Chwarznieńska 6 polegają m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowanie otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orynnowania, wymianie okien w mieszkaniach i w częściach wspólnych budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynkach oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45310000-3, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                                  Znaczenie
cena                                       60,00
termin wykonania                     20,00
długość okresu gwarancji          20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II – B) dla budynku komunalnego, mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane dla budynk przy ul. Chwarznieńska 8 polegają m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, likwidacji naświetli klatek schodowych z luksferów i zamurowanie otworów, wymianie parapetów, wymianie rur spustowych, wymianie orynnowania, wymianie okien w mieszkaniach i w częściach wspólnych budynku oraz wymianie drzwi zewnętrznych, uzupełnieniu i odtworzeniu opasek przy budynkach oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45310000-3, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                                  Znaczenie
cena                                       60,00
termin wykonania                     20,00
długość okresu gwarancji          20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ III – C) dla budynku komunalnego, mieszkalnego przy ul. Dickmana 38
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót dla budynku przy ul. Dickmana 38 obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych w tym ścian cokołowych i ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu i wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, docieplenia stropu nad piwnicą oraz odtworzenia i uzupełnienia opasek wokół budynku, wymiany stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w mieszkaniach i w częściach wspólnych, wymiany drzwi zewnętrznych, naprawy balkonów wraz z balustradami, montażu barierek oraz wymiany instalacji odgromowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45310000-3, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria                                  Znaczenie
cena                                       60,00
termin wykonania                     20,00
długość okresu gwarancji          20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 27.04.2018
Data udostępnienia informacji: 27.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2018 14:02 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska
27.04.2018 19:23 dodanie stopki Agnieszka Labuda-Papierowska
27.04.2018 15:26 wersja robocza-> publikacja Agnieszka Labuda-Papierowska
27.04.2018 14:36 dodanie załączników Agnieszka Labuda-Papierowska
27.04.2018 14:24 Edycja tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
27.04.2018 14:09 Edycja tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
27.04.2018 14:04 Edycja tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska