Rewitalizacja terenów dz.Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rz. Chylonki - Faza 2

logoPolska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
2018/S 065-144004

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Rewitalizacja terenów dz.Chylonia w Gdyni m.in. poprzez rozbudowę ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rz. Chylonki - Faza 2

 
II.1.2)Główny kod CPV 45231000
II.1.3)Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki” – Faza 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania 3 oraz częściowo zadania 1 i 2.
Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia na rewitalizację dzielnicy Chylonia, które obejmuje 2 Fazy. Realizacja Fazy 1 rewitalizacji rozpoczęła się w 2017 r., a jej zakończenie jest planowane na 2018 r. Łączna szacunkowa wartość robót Fazy 1 i Fazy 2 przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp, zatem Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej te kwoty.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 45230000
45233140
45232130
45233293
45112710
45223200
45314000
45232460
II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 
Gdynia.
 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ,
2) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń lub dokumentów potwierdzających skuteczność złożenia zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Przebudowę układu drogowego, w tym:
a) prace rozbiórkowe i przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) budowę jezdni o nawierzchni z masy SMA i kostki betonowej
d) budowę wyniesionych skrzyżowań
e) budowę chodników
f) budowę wjazdów
g) budowę miejsc postojowych
h) budowę schodów terenowych
i) budowę murów oporowych
j) budowę ścieżki rowerowej
k) odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych
2) Budowę oświetlenia ulicznego
3) Budowę kanalizacji deszczowej
4) Przebudowę kanalizacji sanitarnej
5) Przebudowę sieci wodociągowej
6) Przebudowę gazociągu
7) Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych
8) Przebudowę sieci teletechnicznych
9) Likwidację istniejącego uzbrojenia
10) Zabezpieczenie i przebudowę kolidującego uzbrojenia
11) Budowę elementów małej architektury
12) Budowę placów zabaw
13) Budowę siłowni zewnętrznej
14) Budowę boiska
15) Zieleń, w tym:
a) wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin
b) zabezpieczenie istniejących drzew
c) wykonanie i odtworzenie trawników
d) nasadzenie i przesadzenie drzew i krzewów
e) pielęgnację trawników i roślin jednorocznych w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego
f) pielęgnację drzew, krzewów i roślin wieloletnich w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego
16) Tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót
17) Docelową organizację ruchu
18) Montaż tymczasowych i stałych tablic informacyjnych
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wykonania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Łączny okres zajęcia jezdni pasa drogowego w ul. Zamenhofa / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0020/16-00, RPPM.08.01.01-22-0006/17-00
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego” oraz ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej, opisane w pkt 8.2 SIWZ przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej przez Zamawiającego.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dot.:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek z art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI),
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000 PLN,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 8 000 000 PLN.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunek udziału w postępowaniu w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt 8.2.3.a) SIWZ;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, zgodnie z pkt 8.2.3.b) SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 PLN, słownie: sto tysięcy złotych.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— w pieniądzu przelewem na konto:
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236.
— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— w gwarancjach bankowych,
— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
1.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) dwie roboty budowlane w zakresie robót kanalizacyjnych* zawierające wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej o średnicy minimum 500 mm i łącznej długości minimum 200 m w każdej robocie;
b) dwie roboty budowlane zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 2 300 m2 w każdej robocie;
c) dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie placów zabaw i/lub siłowni zewnętrznych o wartości minimum 80 000 PLN brutto w każdej robocie;
1.2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę nasadzenia zieleni z pielęgnacją trwającą sezon wegetacyjny o wartości minimum 100 000 PLN brutto.
Uwaga: każde wykazane zadanie może potwierdzać spełnianie kilku warunków jednocześnie.
2) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem**;
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną w zakresie robót kanalizacyjnych* zawierających wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej o średnicy minimum 500 mm i łącznej długości minimum 200 m;
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. 2016 poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Uwaga:
* Pojęcie „robota budowlana w zakresie robót kanalizacyjnych” oznacza roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej (sieci grawitacyjne) oraz obiektów budowlanych na tych sieciach (komory, zespoły urządzeń podczyszczających, wyloty) wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i odtworzeniem nawierzchni drogowych.
** Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem” oznacza roboty wykonywane na drogach publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. 2017 poz. 2222), związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. 2016 poz. 124).
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) ogłoszenia (opisanemu w pkt 1)), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ;
2) wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) ogłoszenia (opisanemu w pkt 2), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do SIWZ.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/07/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
I. Oferta składa się z:
1) formularza oferty (wzór w zał. nr 1 do SIWZ);
2) JEDZ, dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ),
3)zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (zał. nr 3 do SIWZ),
4)dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;
5)dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
5)pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji;
6)tabeli elementów (zał. nr 14 do SIWZ);
7)dowodu wniesienia wadium.
II.Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – wg pkt 9.2–9.9 SIWZ: dokumenty wymienione w pkt III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia oraz:
1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „Rozporządzenie”),
2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3) Rozporządzenia,
3) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5) Rozporządzenia,
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 i 21 ustawy Pzp, o której mowa w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia,
5) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6) Rozporządzenia,
6) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9) Rozporządzenia,
7) odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4) Rozporządzenia.
III. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.
V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.1)–II.7) powyżej (zgodnie z pkt od 9.2.5 do 9.2.12 SIWZ).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/03/2018

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 04.04.2018
Data udostępnienia informacji: 04.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2018 14:31 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
17.05.2018 10:01 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
14.05.2018 10:12 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
09.05.2018 10:49 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
07.05.2018 13:58 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
07.05.2018 13:57 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
07.05.2018 13:37 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
02.05.2018 15:07 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.04.2018 09:42 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
04.04.2018 14:50 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 14:00 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 13:58 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 13:54 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 13:48 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 13:29 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 13:22 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 12:24 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 12:22 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2018 12:03 Dodanie informacji Dominika Wojtunik