Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie lodowisk
2018/S 117-264994
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

II.1.2)Główny kod CPV45212211
II.1.3)Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa lodowiska w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp. W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV45233220
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia.
II.2.4)Opis zamówienia: 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, w tym:
a) część A - budowa budynku lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną,
b) część B - remont nawierzchni w ul. Denhoffa,
2) opracowanie przez osoby uprawnione uzupełniającej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w SIWZ,
3) odpowiednio dla części A przedmiotu zamówienia uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień. Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub złożenia zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie,
4) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu (w tym dla wszystkich zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów),
5) przeprowadzenie rozruchu dla części A przedmiotu zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wykonania / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 476
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Oferowany okres wykonania przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być dłuższy niż 68 tygodni. Oferta z okresem wykonania przedmiotu zamówienia wykraczającym poza wymagany okres wykonania podlega odrzuceniu.
Zamawiający wymaga przekazania pozwolenia na użytkowanie w ciągu 4 tygodni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej, opisane w pkt 8.2 SIWZ przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej przez zamawiającego.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dot.:
a) Wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI),
b) Podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).
2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Zasady przesyłania JEDZ w postaci elektronicznej zostały opisane w rozdziale 9 SIWZ.
 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 4 000 000 PLN,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 20 000 000 PLN.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt 8.2.3.a) SIWZ;
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, zgodnie z pkt 8.2.3.b) SIWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400 000,00 PLN, słownie: czterysta tysięcy złotych.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— w pieniądzu przelewem na konto:
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236.
— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— w gwarancjach bankowych,
— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 poz. 110).
2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu sportowego w technologii żelbetowej lub murowanej lub żelbetowo-murowanej o kubaturze min. 25 000 m3. Przez obiekt sportowy należy rozumieć: hale sportowe, baseny, lodowiska;
b) 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu, remoncie / modernizacji lub rozbudowie amoniakalnej instalacji chłodniczej o mocy ziębniczej nie mniejszej niż 300 kW.
Uwaga: każde wykazane zadanie może potwierdzać spełnianie obu warunków jednocześnie.
2) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:
a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i kierownika robót konstrukcyjnych, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz doświadczenie w kierowaniu (funkcja kierownika budowy) co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu sportowego w technologii żelbetowej lub murowanej albo żelbetowo-murowanej o kubaturze min. 25 000 m3; przez obiekt sportowy należy rozumieć: hale sportowe, baseny, lodowiska;
b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcję robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
1) wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 8.2.1 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a do SIWZ;
2) wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 8.2.2 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do SIWZ.
 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
 
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, nr pokoju / sali wskazany w rozdziale 16 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe: 
I. Oferta składa się z:
1) Formularza oferty (wzór w zał. nr 1 do SIWZ);
2) JEDZ, dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (składany w formie elektronicznej w sposób określony w rozdz. 9 SIWZ);
3) zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (zał. nr 3 do SIWZ);
4) Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności;
5) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ.W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
5) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji;
6) Tabeli elementów (zał. nr 11 do SIWZ);
7) Kosztorysu ofertowego;
8) Dowodu wniesienia wadium.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż wynikającym z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia: dokumenty wymienione w pkt III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia i:
1) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „Rozporządzenie”),
2) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par. 5 pkt 3) Rozporządzenia,
3) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 5) Rozporządzenia,
4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 i 21 ustawy Pzp,o której mowa w par. 5 pkt 1) Rozporządzenia,
5) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 6) Rozporządzenia,
6) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par. 5 pkt 9) Rozporządzenia,
7) Odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w par. 5 pkt 4) Rozporządzenia.
III. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 Rozporządzenia.
V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wskazane w pkt II.1) - II.7) powyżej (zgodnie z pkt od 9.2.5 do 9.2.12 SIWZ).
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - w pozostałych przypadkach.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:18/06/2018

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.06.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2018 14:44 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.07.2018 12:48 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.07.2018 09:16 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
26.07.2018 10:36 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
25.07.2018 15:57 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
24.07.2018 10:33 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
24.07.2018 10:21 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
24.07.2018 10:20 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
20.07.2018 12:29 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
20.07.2018 11:49 dodanie odpowiedzi cz. 3 Anna Stankiewicz
17.07.2018 13:19 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
06.07.2018 12:09 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
05.07.2018 08:44 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.07.2018 13:48 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 17:23 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 17:21 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 16:38 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 16:37 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 16:28 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 16:27 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 16:22 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 11:03 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 10:59 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
21.06.2018 10:30 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
20.06.2018 13:12 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
20.06.2018 13:02 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
20.06.2018 12:38 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik