Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych”

LOGO_UE

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
 
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 190-388303
Dyrektywa 2014/24/UE
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)          Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2)          Wspólne zamówienie

I.3)          Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)          Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)          Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)      Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych”
Numer referencyjny: MBI.271.20.2017

II.1.2)      Główny kod CPV

45214220

II.1.3)      Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)      Krótki opis:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla realizowanego w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni –Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych” wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego.
Niniejsze postępowanie dotyczy części projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”. Ponieważ łączna szacunkowa wartość całego projektu, obejmującego 5 zadań, przekracza równowartość kwoty 5 225 000 euro, Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp.

II.1.5)      Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)      Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)         Opis

II.2.1)      Nazwa:

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

II.2.3)      Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

II.2.4)      Opis zamówienia:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla realizowanego w ramach projektu „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni –Zespół Szkół chłodniczych i Elektronicznych” funkcjonującej jako Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ZSChiE), wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia jest podzielona na 2 etapy opisane jako Etap I oraz Etap II :
ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz wykonawczej sporządzonej w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, Aktualizacja – tekst jednolity, luty 2017 i wytyczne Zamawiającego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / zaświadczenia/ń o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ETAP II – wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: termin / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

II.2.6)      Szacunkowa wartość

II.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 23/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych usług oraz robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na wykonaniu opracowań powiązanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych, pełnieniu nadzoru autorskiego oraz wykonaniu podobnych robót budowlanych.

II.2.10)    Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)    Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)    Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 „Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni –budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”

II.2.14)    Informacje dodatkowe

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)        Warunki udziału

III.1.1)     Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:
1.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN,
1.2 osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, średnioroczne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 5 000 000 PLN.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Sekcja III.1.2) pkt. 1.1;

2.2 część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy, niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, zgodnie z Sekcja III.1.2) pkt. 1.2;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.1.3)     Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:
1.1 wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane,
b) jedną robotę budowlaną polegająca na przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 1500 m2 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
przy czym warunku 1.1 lit. a) i 1.1 lit. b) nie może spełniać ta sama robota budowlana.

1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, t.j.:
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 – ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu:
i. co najmniej 1–ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 1000 m2, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
oraz
ii. co najmniej 1-ego projektu budowlanego dla przebudowy lub remontu obiektu objętego opieką konserwatorską lub wpisanego do rejestru zabytków, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

c) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 – ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane,

d) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 – ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2, zaliczonego do kategorii X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

f) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

g) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt 1.1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, powierzchni użytkowej, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

2.2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt. 1.2, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.1.5)     Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)        Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)     Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)     Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)        Opis

IV.1.1)     Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)     Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)     Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)     Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)     Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)        Informacje administracyjne

IV.2.1)     Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)     Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)     Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)     Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)     Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2018

IV.2.7)     Warunki otwarcia ofert

Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budynków, ul. 10 Lutego 24, pok. 204, 81-364 Gdynia
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)        Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)        Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)        Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej

2.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art.24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokumenty dołączane do oferty):
3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem:
3.1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV –tylko w zakresie sekcji alfa, część VI)

3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI)
3.1.2 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

4.2 zaświadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4.3 oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

4.4 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.5 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 ustawy Pzp

4.6 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp

4.7 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

4.8 odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego inf. z otwarcia na str. internetowej.

Szczegółowe inf. dot. pkt.4.1 - 4.8 i pkt 5 znajdują się w pkt. 7.2 SIWZ

VI.4)        Procedury odwoławcze

VI.4.1)     Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)     Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)     Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwoła nie wnosi się nie później niż w terminie:
5.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)     Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)        Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/09/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 04.10.2017
Data udostępnienia informacji: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2017 16:33 Dodanie informacji z otwarcia ofert Edyta Bielawiec
03.11.2017 17:46 Udzielenie odpowiedzi na pytania Edyta Bielawiec
04.10.2017 17:41 Aktualizacja treści Edyta Bielawiec
04.10.2017 15:31 Aktualizacja treści Edyta Bielawiec