Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni – Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych”.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni– Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych”
- Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanychdla 5 zadań realizowanych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowai rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)    Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
I.2)    Wspólne zamówienie
I.3)    Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać na adres podany powyżej
I.4)    Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)    Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
 
Sekcja II: Przedmiot

II.1)   Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)   Nazwa:
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zadania pn. Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni funkcjonującej jako Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych.
II.1.2)   Główny kod CPV
45214220
II.1.3)   Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)   Krótki opis:
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla realizowanego w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni” funkcjonującej jako Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych (ZSAE), wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego.
Niniejsze postępowanie dotyczy części projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”. Ponieważ łączna szacunkowa wartość całego projektu, obejmującego 5 zadań, przekracza równowartość kwoty 5 225 000 euro, Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
II.1.5)   Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)   Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)      Opis
II.2.1)   Nazwa:
II.2.2)   Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
II.2.3)   Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
II.2.4)   Opis zamówienia:
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla realizowanego w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni” funkcjonującej jako Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych (ZSAE), wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego.
Realizacja zamówienia jest podzielona na 2 etapy opisane jako Etap I oraz Etap II:
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz wykonawczej sporządzonej w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy i Aneks do Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz wytyczne Zamawiającego, uzyskanie pozwolenia na budowę.
Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.
II.2.5)   Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość i okres gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)   Szacunkowa wartość
II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych usług oraz robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, tj. polegających na wykonaniu opracowań powiązanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych, pełnieniu nadzoru autorskiego oraz wykonaniu podobnych robót budowlanych.
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie
II.2.14) Informacje dodatkowe
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)  Warunki udziału
III.1.1)  Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:
1.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 250 000 PLN,
1.2 osiągnął za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, średnioroczne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 3 000 000 PLN.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2.2 część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy, niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:
1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1.1 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane,
1.2 jedną robotę budowlaną polegająca na przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 800 m2 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
przy czym warunku 1.1 i 1.2 nie może spełniać ta sama robota budowlana.
2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, t.j.:
2.1 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 – ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2.2 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu: co najmniej 1– ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej niemniejszej niż 800 m2, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz co najmniej 1- ego projektu budowlanego dla przebudowy lub remontu obiektu objętego opieką konserwatorską lub wpisanego do rejestru zabytków, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2.3 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 – ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2,zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane,
2.4 co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 – ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m2, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2.5 jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
2.6 jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2.7 jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
3.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem termin uskładania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, kategorii, powierzchni użytkowej, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3.2 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)  Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)  Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2017
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 - Lutego 24, pok. 202
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)  Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)  Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)  Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000, 00 PLN, słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy00/100 zł.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
2.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej,
2.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art.24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokumenty dołączane do oferty):
3.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:
3.1.1.1. wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI),
3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI).
3.1.2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
4.2 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4.3 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4.4 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp,
4.5 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,
4.6 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
4.7 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące pkt. 4.1-4.7 i pkt 5 znajdują się w pkt 7.2 SIWZ.
VI.4)  Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
5.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 06.04.2017
Data udostępnienia informacji: 06.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2017 12:08 DODANIE INFORMACJI Edyta Bielawiec
06.04.2017 16:51 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska
06.04.2017 16:38 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska