Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Ogłoszenie nr 502356-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204
Adres: 81-364 Gdynia; ul 10 Lutego 24 pokój 204
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
Numer referencyjny: MBI.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących kompleksowej termomodernizacji 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów nad piwnicami, stropu pod strychem użytkowym (bądź w zależności od architektury budynku dachu lub stropodachu), wymianie stolarki okiennej w mieszkaniach i częściach wspólnych budynku, drzwi zewnętrznych, montażu dwufunkcyjnego, indywidualnego węzła cieplnego montażu centralnej instalacji c.o. z grzejnikami płytowymi i instalacji c.w.u. z indywidualnym opomiarowaniem lokali mieszkalnych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z termomodernizacją 4 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych.
3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu, dla poszczególnych budynków zamówienia, zawiera:
3.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, w tym m.in.:
3.1.1. Audyty energetyczne dot. poszczególnych budynków mieszkalnych;.
3.1.2. Dokumentacja projektowa dot. poszczególnych budynków mieszkalnych;
3.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot. poszczególnych budynków mieszkalnych.
4.Zamówienie zostało podzielone na trzy części opisane w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną część zamówienia. 5. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45232460-4
45310000-3
45453000-7
45262690-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2.Zamówienia określone w pkt. II.7) ppkt. 1. będą polegały na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym, tj. polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.
3.Sposób realizacji robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Umowie oraz zgodnie z postanowieniami SIWZ.
4.Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie biorąc pod uwagę zakres prac zlecanych oraz proporcjonalnie do cen zaoferowanych dla zamówienia podstawowego.
5.Zamówienia zostaną udzielone na następujących warunkach: przy wycenie robót stosowane będą czynniki cenotwórcze (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnione w kosztorysie przedłożonym wraz z dokumentacją projektową. W przypadku gdy prace lub materiały tego samego rodzaju nie były objęte kosztorysem – stosowane będą wynegocjowane stawki jednostkowe nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30
 
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot zamówienia nie później niż do dnia wskazanego w pkt. II.8), przy zachowaniu terminu pośredniego, dotyczącego wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych do dnia: 25.09.2017 r. Okres realizacji zamówienia wraz z terminem pośrednim przypisany jest do CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II oraz CZĘŚCI III zamówienia.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt III.1), jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:
1. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, wykonawca powinien wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 200 000 PLN,
2. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, wykonawca powinien wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 200 000 PLN,
3. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min 300 000 PLN,
4. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, wykonawca powinien wykazać że w zakresie zdolności finansowej wykonawca powinien wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości min równej sumie środków określonych w pkt III.1.2) ppkt 1 oraz pkt III.1.2) ppkt 2, czyli w wysokości min 400 000 PLN.
5. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że w zakresie zdolności finansowej wykonawca powinien wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości min równej sumie środków określonych w pkt III.1.2) ppkt 2 oraz pkt III.1.2) ppkt 3, czyli w wysokości min 500 000 PLN.
6. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że w zakresie zdolności finansowej wykonawca powinien wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości min równej sumie środków określonych w pkt III.1.2) ppkt 1 oraz pkt III.1.2) ppkt 3, czyli w wysokości min 500 000 PLN.
7. w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na wszystkie części, tj.: CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że w zakresie zdolności finansowej wykonawca powinien wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości min równej sumie środków określonych w pkt III.1.2) ppkt 1 w pkt III.1.2) ppkt 2 oraz pkt III.1.2) ppkt 3, czyli w wysokości min 700 000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt III.1), jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią minimalną zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:
1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
1.1 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I lub CZĘŚĆ II lub CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
1.2 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wykonawca powinien wykazać, że w zakresie dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową – jest spełnione wymaganie określone w pkt. III.1.3) ppkt 1.1 tj. wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o określonych cechach;
2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, t.j.:
2.1 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I zamówienia, wykonawca powinien wykazać że dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
b) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.2 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ II zamówienia, wykonawca powinien wykazać że dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, która:
i) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz
ii) posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446) czyli kierował robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej 18 miesięcy potwierdzone stosownym dokumentem.
b) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.3 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
b) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.4 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II zamówienia, wykonawca powinien wykazać że dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit a), w tym tiret i) oraz tiret ii);
b) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit b);
c) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit c).
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.5 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit a), w tym tiret i) oraz tiret ii);
b) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit b);
c) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit c).
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.6 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit a) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit a) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit a),;
b) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit b);
c) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit c).
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
2.7 w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na wszystkie części tj. CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III zamówienia, wykonawca powinien wykazać że dysponuje co najmniej liczbą osób o odpowiednich kwalifikacjach, które skieruje do wykonania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit a), w tym tiret i) oraz tiret ii);
b) 2 różne osoby spełniające warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit b) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit b);
c) 1 osobą spełniającą warunek określony w pkt. III.1.3) ppkt 2.1 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.2 lit c) lub w pkt. III.1.3) ppkt 2.3 lit c).
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp;
2. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp;
3. oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
5.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) ppkt 1. oraz ppkt. 2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony (lub wystawione), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) ppkt 4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) ppkt 5.1. - 5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. III.4) ppkt od 1 do 4, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) ppkt 1.1 lub pkt III.1.3) ppkt 1.2, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, powierzchni użytkowej, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
2. wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w pkt III.1.3) ppkt 2.1 lub pkt III.1.3) ppkt 2.2 lub pkt III.1.3) ppkt 2.3 lub pkt III.1.3) ppkt 2.4 lub pkt III.1.3) ppkt 2.5 lub pkt III.1.3) ppkt 2.6 lub pkt III.1.3) ppkt 2.7, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt III.1.2) ppkt 1 lub pkt III.1.2) ppkt 2 lub pkt III.1.2) ppkt 3 lub pkt III.1.2) ppkt 4 lub pkt III.1.2) ppkt 5 lub pkt III.1.2) ppkt 6 lub pkt III.1.2) ppkt 7; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą składane są następujące dokumenty:
a. formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ);
b. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ);
c. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
d. kosztorysu ofertowego;
e. tabela elementów;
f. zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (Załącznik nr 7 do SIWZ);
g. dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu oferty. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
h. pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;
i. dowodu wniesienia wadium.
2. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
a) CZĘŚĆ I - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł);
b) CZĘŚĆ II - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł);
c) CZĘŚĆ III – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 zł).
2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części, tj:
a) CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 zł);
b) CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III – 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 zł);
c) CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ III – 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 zł);
d) CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II oraz CZĘŚĆ III – 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100 zł);
3. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku składania gwarancji wadialnej w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych konieczne jest wymienienie w powyższych dokumentach wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków komunalnych w Gdyni.
6. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie określonej w pkt IV.1.2) ppkt 3 lit. b) do ppkt 3 lit. e) zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria: / Znaczenie:
Cena / 60
termin wykonania / 10
kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / 14
długość okresu gwarancji / 10
długość serwisu zamontowanych urządzeń / 6

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy na uzasadniony wniosek Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiany osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacje określone w SIWZ,
b) terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy,
c) technologii wykonania robót pod warunkiem zgody gestora sieci, Zamawiającego, Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
e) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego,
f) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,
g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
h) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty:
i. niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura przez okres minimum 7 dni poniżej -10 C (minus dziesięć stopni C) mierzona o godzinie 7:00 dla zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach,
ii. jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP, robót zamiennych bądź robót dodatkowych w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacji Projektowej,
iii. wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.
j) Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Zmiany określone w pkt. IV.5) ppkt. 1. lit c),d),e) oraz lit h) mogą prowadzić do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac (pkt. IV.5) ppkt. 1. lit d) lub oszczędności w związku z wprowadzaną zmianą wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać zmniejszeniu o wartość uzyskanych oszczędności.
3. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o którym mowa w pkt. IV.5) ppkt. 1., zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca, zgłasza on Wniosek Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku zmiany wartości wynagrodzenia – dokumentów w tym zakresie. Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później niż 14 dni przed terminem zakończenia Umowy.
4. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac opisanych w SEKCJI II, pkt.II.4) dla CZĘŚCI I zamówienia, tj. dla budynku znajdującego się przy ulicy: d. Ujejskiego 23.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45310000-3, 45453000-7, 45262690-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria: / Znaczenie:
Cena / 60
termin wykonania / 10
kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / 14
długość okresu gwarancji / 10
długość serwisu zamontowanych urządzeń / 6
6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną cześć zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot zamówienia nie później niż do dnia wskazanego w SEKCJI II pkt. II.8), przy zachowaniu terminu pośredniego, dotyczącego wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych do dnia: 25.09.2017 r. Okres realizacji zamówienia wraz z terminem pośrednim przypisany jest do CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II oraz CZĘŚCI III zamówienia.
 
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac opisanych w SEKCJI II, pkt.II.4) dla CZĘŚCI II zamówienia, tj. dla budynku znajdującego się przy ulicy: e. Wójta Radtkego 44.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45310000-3, 45453000-7, 45262690-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria: / Znaczenie:
Cena / 60
termin wykonania / 10
kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / 14
długość okresu gwarancji / 10
długość serwisu zamontowanych urządzeń / 6
6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną cześć zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot zamówienia nie później niż do dnia wskazanego w SEKCJI II pkt. II.8), przy zachowaniu terminu pośredniego, dotyczącego wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych do dnia: 25.09.2017 r. Okres realizacji zamówienia wraz z terminem pośrednim przypisany jest do CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II oraz CZĘŚCI III zamówienia.
 
Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac opisanych w SEKCJI II, pkt.II.4) dla CZĘŚCI III zamówienia, tj. dla budynków znajdujących się przy ulicy:
f. Zielonej 32 A,
g. Zielonej 32 B.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232460-4, 45310000-3, 45453000-7, 45262690-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria: / Znaczenie:
Cena / 60
termin wykonania / 10
kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / 14
długość okresu gwarancji / 10
długość serwisu zamontowanych urządzeń / 6
6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedną cześć zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot zamówienia nie później niż do dnia wskazanego w SEKCJI II pkt. II.8), przy zachowaniu terminu pośredniego, dotyczącego wykonania robót sanitarnych oraz elektrycznych do dnia: 25.09.2017 r. Okres realizacji zamówienia wraz z terminem pośrednim przypisany jest do CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II oraz CZĘŚCI III zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 02.06.2017
Data udostępnienia informacji: 02.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2017 22:22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Edyta Bielawiec