Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni


Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane


Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 244-508731
Dyrektywa 2014/24/UE
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdyni
MBI.271.30.2017
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budynków - pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Brzostowska
Tel.: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Faks: +48 586682302
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni
Numer referencyjny: MBI.271.30.2017

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni.
Niniejsze postępowanie dotyczy części projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.
Ponieważ łączna szacunkowa wartość całego projektu, przekracza równowartość kwoty 5 225 000 euro, Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45232460
45310000
45453000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni w ramach projektu ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Roboty budowlane polegają m.in. nadbudowie budynku – tj. częściowa zabudowa otwartego w poziomie piętra tarasu, przebudowie pomieszczeń budynku wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego z biblioteką, dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, dociepleniu ścian piwnicznych budynku wraz z izolacją przeciwwilgociową, przebudowie klatki schodowej oznaczonej w projekcie budowlanej jako K2 wraz z dostawą i montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, przebudowie istniejących schodów w poziomie piwnicy budynku wraz z dostawą i montażem platformy przy schodach dla osób niepełnosprawnych, odtworzeniu pierwotnego układu schodów wejściowych od strony południowej wraz z wejściem do budynku, dostawie i montażu dźwigu platformowego w konstrukcji szybu samonośnego (przystosowanego dla niepełnosprawnych) w obrębie trzy biegowej istniejącej klatki schodowej, wykonaniu lekkiego stropodachu celem zabudowy części tarasu w poziomie piętra budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wewnętrznej, przebudowie istniejących lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarowej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej i c.o. Węzeł cieplny dwufunkcyjny dostarczony zostanie przez OPEC Gdynia.
 
2. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, postanowień związanych z nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego budynku.

3. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: długość serwisu zamontowanych urządzeń / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. polegających na wykonaniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym, tj. polegających na wykonaniu podobnych robót budowlanych.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0006/17 ”Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 400 000 PLN.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Sekcja III.1.2) pkt. 1.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:
1.1. posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 m3zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane.
1.2 dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, tj.:
a) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
b) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
d) 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzonym aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w niej terminem ważności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
2.1 wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt 1.1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, powierzchni użytkowej, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
2.2 wykaz osób odpowiadających warunkowi określonemu w Sekcji III.1.3) pkt. 1.2, skierowanych prze zWykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/01/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2018
 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta Gdyni, adres: ul. 10 – Lutego 24, 81-364 Gdynia, w pok. 202.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
2.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej
2.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt1 i 8 ustawy Pzp
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:
3.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokumenty dołączane do oferty)
3.1.1.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ(Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, dotyczący:
3.1.1.1. Wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich)w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu(część II, IIIw zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8) ustawy Pzp, część IV –tylko w zakresie sekcji alfa, część VI)
3.1.1.2. podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ) ustawy Pzp, część IV – tylko w zakresie sekcji alfa, część VI)
3.1.2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
4.1 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
4.2 zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.3 oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
4.4 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4.5 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 ustawy Pzp
4.6 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp
4.7 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
4.8 odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego inf. z otwarcia na str. internetowej
Szczegółowe inf. dot. pkt. 4.1-4.8 i pkt. 5 znajdują się w pkt. 7.2 SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
5.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
5.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/12/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 20.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2018 15:47 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska
19.01.2018 11:26 Odpowiedzi na pytania Agnieszka Labuda-Papierowska
20.12.2017 18:37 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
20.12.2017 18:36 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
20.12.2017 18:24 Dodanie informacji Agnieszka Labuda-Papierowska