Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej

Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2017/S 048-087579

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdynia.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna
Tel.: +48 586688300
E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Faks: +48 586688302
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdynia.pl

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gdynia.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej.

II.1.2)Główny kod CPV
45230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej.

Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia na budowę kanalizacji deszczowej, przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (projekt: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni). Łączna szacunkowa wartość robót kanalizacji deszczowej w ramach projektu przekracza równowartość kwoty 5 225 000 euro, zatem dla tego postępowania Zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45232460
45233140
45232130
45232454
45112710
45223200
45314000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ,

2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z 1, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,

3. odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Roboty drogowe, w tym:

a) rozbiórki istniejących jezdni, chodników oraz innych budowli kolidujących z zakresem planowanych robót

b) nawierzchnie bitumiczne z warstwą ścieralna z masy SMA

c) nawierzchnie z kostki betonowej

d) nawierzchnie z kostki kamiennej

e) nawierzchnie z fibrobetonu

f) nawierzchnie z płyt ażurowych

g) nawierzchnie z płytek ostrzegawczych/kierunkowych

h) schody terenowe

2) Budowa elementów konstrukcyjnych monolitycznych i prefabrykowanych

3) Budowę kanalizacji deszczowej, w tym:

a) budowę kanałów deszczowych

b) budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

c) montaż urządzeń podczyszczających

d) montaż przepustu

e) budowę otwartego zbiornika retencyjnego

4) Budowę oświetlenia ulicznego

5) Budowę kanalizacji sanitarnej

6) Przebudowę sieci wodociągowej

7) Przebudowę gazociągu

8) Montaż konstrukcji odciążającej nad siecią ciepłowniczą

9) Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych

10) Przebudowę sieci teletechnicznych

11) Przebudowę systemu nadzoru wizyjnego

12) Likwidację istniejącego uzbrojenia

13) Zabezpieczenie i przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu

14) Montaż szaf i dystrybutora ładowania pojazdów komunikacji zbiorowej wraz z zasilaniem

15) Zieleń, w tym:

a) usunięcie i wywóz karpin

b) zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy

c) wykonanie i odtworzenie istniejących trawników

d) przesadzenie drzew

e) nasadzenie roślinności hydrofitowej

f) nasadzenie żywopłotu wokół zbiornika retencyjnego

g) pielęgnację trawników i przesadzonych drzew

16) Mała architektura, w tym:

a) demontaż istniejących ogrodzeń

b) przestawienie na czas budowy istniejących donic i gazonów

17) Tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót

18) Docelową organizację ruchu

19) Montaż tymczasowych i stałych tablic informacyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wykonania / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych / Waga: 8
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający będzie występował z wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających i zbiornika retencyjnego (projekt Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000 PLN

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 10 000 000 PLN

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunek udziału w postępowaniu w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

a) co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 8 000 000 PLN brutto każda w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem * w każdej robocie;

b) co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto każda w zakresie robót kanalizacyjnych** o średnicy sieci minimum 300 mm i długości minimum 200 m,

c) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto w zakresie budowli hydrotechnicznych*** ;

d) co najmniej dwie roboty budowlane zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 5 000 m2 w każdej robocie;

* Uwaga: Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem” oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

** Pojęcie „robota budowlana w zakresie robót kanalizacyjnych” oznacza roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej (sieci grawitacyjne) oraz obiektów budowlanych na tych sieciach (komory, zespoły urządzeń podczyszczających, wyloty) wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i odtworzeniem nawierzchni drogowych.

*** Pojęcie „robota budowlana w zakresie budowli hydrotechnicznych” oznacza roboty polegające odpowiednio na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.4.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579) wraz z przebudową kolidującego z budowlą hydrotechniczną uzbrojenia i/lub zagospodarowania terenu

Uwaga: każde wykazane zadanie może potwierdzać spełnianie kilku warunków jednocześnie.

2) dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną;

e) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

f) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1) wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 8.2.1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/06/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dołączane do oferty):

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany (JEDZ) dotyczący:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI),

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α, część VI).

2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – zgodnie z pkt 9.2 – 9.9 SIWZ: dokumenty wymienione w pkt III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia oraz: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 -14 i 21 ustawy Pzp, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej.

Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wymienione w pkt od 9.2.5. do 9.2.11. SIWZ).

III. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz wymienionych w pkt I): formularz oferty, dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona; tabela elementów, kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2017

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.03.2017
Data udostępnienia informacji: 09.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2017 15:34 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.04.2017 10:56 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
09.03.2017 12:51 Dodanie informacji Dominika Wojtunik