Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” z podziałem na 2 części zamówienia

Ogłoszenie nr 49234 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.

Gdynia: Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” z podziałem na 2 części zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.gdynia.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.gdynia.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Wydzialłu Inwestycji
Adres:
Wydział Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni, adres: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 230.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” z podziałem na 2 części zamówienia
Numer referencyjny: EZP nr 15/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Budowa ścieżek rowerowych w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni z podziałem na 2 części zamówienia Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.6 SIWZ. a)część A: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej”; b)część B: ”Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP37 do ul. Zaruskiego”. 2.Odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających skuteczność tego zawiadomienia. Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub złożenia zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Ad.1a)Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w części A obejmuje : 1)Roboty rozbiórkowe, 2)Roboty ziemne, 3)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie nawierzchni z warstwą ścieralną z masy SMA, b)wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, c)wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej łamanej, d)wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, e)wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu asfaltowego, f)wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy SMA, g)wykonanie nawierzchni z płyt YOMB, h)wykonanie fragmentów nawierzchni z płytek betonowych fakturowanych, i)przebudowa rowów odwadniających, j)wzmocnienie skarp płytami MEBA, 4)Przebudowę oświetlenia zewnętrznego 5)Budowę kanalizacji szkieletowej 6)Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowej i gazowej 7)Przestawienie wiaty przystankowej 8)Zieleń, w tym: a) usunięcie karpin drzew i krzewów b) zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, c) obsianie skarp trawą wraz z pielęgnacją w ciągu 12 miesięcy, 9)Tymczasową organizację ruchu na czas budowy, 10)Docelową organizację ruchu. 11)Elementy małej architektury, w tym: a) zakup i montaż ławek, b) wykonanie i montaż przysiadaków, Ad.2)Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w części B obejmuje: 1)Roboty rozbiórkowe, 2)Roboty ziemne, 3)Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy SMA, b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, c) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, d) wykonanie pobocza gruntowego drogi, e) wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy SMA, f) wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, g) wykonanie fragmentów nawierzchni z płytek betonowych fakturowanych, h) wykonanie rowów odwadniających, i) wykonanie betonowych korytek odwadniających, j) umocnienie skarp płytami ażurowymi, k) wykonanie i montaż barierek stalowych, l) wykonanie i montaż wygrodzenia gęstożebrowego, ł) montaż separatorów ruchu, m) montaż punktowych elementów odblaskowych, 4)Przebudowę oświetlenia zewnętrznego, 5)Budowę kanalizacji szkieletowej, 6)Przebudowę przepustu na Potoku Wiczlińskim, 7)Przebudowę sieci wodociągowej pod przepustem metodą przewiertu sterowanego, 8)Przebudowę sieci gazowej, 9)Budowę kanalizacji deszczowej, 10)Przebudowę studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, 11)Przebudowę sieci teletechnicznych, 12)Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowej i gazowej 13)Zieleń, w tym: a) usunięcie karpin drzew i krzewów b) zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, c) założenie trawników, wraz z pielęgnacją w okresie 12 miesięcy 14)Tymczasową organizację ruchu na czas budowy, 15)Docelową organizację ruchu. 16)Elementy małej architektury, w tym: a) zakup i montaż ławek, b) wykonanie i montaż przysiadaków, c) zakup i montaż koszy na śmieci

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5
Dodatkowe kody CPV:45233162-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/07/2017
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie części A łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru: do 31.07.2017r.; Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie części B łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru: 31.10.2017r.; Oferta z okresem wykonania danej części przedmiotu zamówienia wykraczającym poza pożądany terminy wykonania nie podlega odrzuceniu. Zamawiający wymaga przekazania pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia o skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót na dzień odbioru końcowego odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące dysponowania odpowiednią zdolnością techniczną lub zawodową, jeśli Wykonawca wykaże że: 1.Posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: W przypadku złożenia oferty na część A: a)co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 600 000,00 zł brutto w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem * w każdej robocie; * Uwaga : Pojęcie „roboty drogowe z uzbrojeniem” oznacza roboty związane odpowiednio z wykonywaniem, rozbudową, przebudową oraz remontem dróg wraz z wyposażeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.). b)co najmniej dwie roboty budowlane zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni minimum 1 800 m2 w każdej robocie. W przypadku złożenia oferty na część B: a)co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto w zakresie robót drogowych z uzbrojeniem * w każdej robocie; b)co najmniej dwie roboty budowlane zawierające wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o powierzchni minimum 2 500 m2 w każdej robocie. W przypadku złożenia oferty na część A i część B przez tego samego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Wykonawca wykazał te same roboty budowlane dla obu części**. ** Uwaga: Każde wykonane zadanie może potwierdzać spełnianie kilku warunków jednocześnie. 2.Dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.: W przypadku złożenia oferty na część A: a)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; b)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. W przypadku złożenia oferty na część B: a)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; b)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych; c)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną; e)1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach. Zamawiający dopuszcza, aby te same osoby były przedstawione dla obu części przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający podał doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) w punkcie 4 należy podać wymagane informacje osobie wykonującej czynności przy realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp., o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w formularzu oferty (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEDIG).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych odpowiadających opisowi warunku wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości lub ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a i/lub 4b do SIWZ. 2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5a i/lub 5b do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wraz z ofertą dla danej części zamówienia Wykonawcy składają: a)formularz oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku nr 1a i /lub 1b do SIWZ; b)Dowód wniesienia wadium. c)Kosztorysu ofertowy; d)Tabelę elementów (załącznik nr 11a i/lub 11b do SIWZ; e)Dokumenty potwierdzające zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów– jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 7a i/lub 7b do SIWZ) f)Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski; g)Pełnomocnictwo wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii.2. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/rooty/budowlane, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12a/i/lub 12b do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część A: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100); Część B: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł) 2.W przypadku składania oferty na obie części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 poz. 359 z późn.zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 6
okres wykonania 14
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 12
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 8

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: 1) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że przyczyna powodująca konieczność zmiany leży po stronie Zamawiającego. 2) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót dodatkowych i zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego, Użytkownika lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego, 5) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych i doświadczeniu nie gorszych niż kwalifikacje osób zastępowanych, z zastrzeżeniem § 15 projektu umowy, 6) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) zmiany terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty: a) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy. b) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach umowy, c) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.; d) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją e) w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy; f) wystąpi konieczność zmiany terminu przekazania placu budowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca realizacji umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych; 9) zmiana terminu oraz sposobu realizacji Umowy jeśli zaistniały odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 10) wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: A    Nazwa: Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w części A obejmuje : 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie nawierzchni z warstwą ścieralną z masy SMA, b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, c) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej łamanej, d) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, e) wykonanie nawierzchni pobocza z destruktu asfaltowego, f) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy SMA, g) wykonanie nawierzchni z płyt YOMB, h) wykonanie fragmentów nawierzchni z płytek betonowych fakturowanych, i) przebudowa rowów odwadniających, j) wzmocnienie skarp płytami MEBA, 4) Przebudowę oświetlenia zewnętrznego 5) Budowę kanalizacji szkieletowej 6) Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowej i gazowej 7) Przestawienie wiaty przystankowej 8) Zieleń, w tym: a) usunięcie karpin drzew i krzewów b) zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, c) obsianie skarp trawą wraz z pielęgnacją w ciągu 12 miesięcy, 9) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy, 10) Docelową organizację ruchu. 11) Elementy małej architektury, w tym: a) zakup i montaż ławek, b) wykonanie i montaż przysiadaków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 6
okres wykonania 14
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 12
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 8
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych stanowi: 1)dokumentacja projektowa (załącznik nr 8a), oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.6 SIWZ; 2)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9a).
Część nr: B    Nazwa: Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP37 do ul. Zaruskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w części B obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy SMA, b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, c) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, d) wykonanie pobocza gruntowego drogi, e) wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z masy SMA, f) wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, g) wykonanie fragmentów nawierzchni z płytek betonowych fakturowanych, h) wykonanie rowów odwadniających, i) wykonanie betonowych korytek odwadniających, j) umocnienie skarp płytami ażurowymi, k) wykonanie i montaż barierek stalowych, l) wykonanie i montaż wygrodzenia gęstożebrowego, ł) montaż separatorów ruchu, m) montaż punktowych elementów odblaskowych, 4) Przebudowę oświetlenia zewnętrznego, 5) Budowę kanalizacji szkieletowej, 6) Przebudowę przepustu na Potoku Wiczlińskim, 7) Przebudowę sieci wodociągowej pod przepustem metodą przewiertu sterowanego, 8) Przebudowę sieci gazowej, 9) Budowę kanalizacji deszczowej, 10) Przebudowę studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, 11) Przebudowę sieci teletechnicznych, 12) Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowej i gazowej 13) Zieleń, w tym: a) usunięcie karpin drzew i krzewów b) zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, c) założenie trawników, wraz z pielęgnacją w okresie 12 miesięcy 14) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy, 15) Docelową organizację ruchu. 16) Elementy małej architektury, w tym: a) zakup i montaż ławek, b) wykonanie i montaż przysiadaków, c) zakup i montaż koszy na śmieci
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5, 45233162-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 6
okres wykonania 14
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 12
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 8
6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych stanowi: 1)dokumentacja projektowa (załącznik nr 8b) oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.6 SIWZ; 2)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9b).

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 22.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.04.2017 14:11 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
03.04.2017 15:38 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
03.04.2017 15:35 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
03.04.2017 11:30 Korekta Anna Stankiewicz
03.04.2017 08:38 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
31.03.2017 13:23 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
29.03.2017 12:37 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
22.03.2017 14:04 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
22.03.2017 13:59 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
22.03.2017 10:43 Korekta Anna Stankiewicz
22.03.2017 10:00 Korekta Anna Stankiewicz