Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Miasta Gdyni

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz 1777 ze zm.) Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XIX/435/16 z dnia 30 marca 2016 r.  wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Gdyni.

W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu nieruchomości znajdujących się w granicach obszaru rewitalizacji.

W związku z faktem, że Rada Miasta Gdynie nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, jak również nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie, nie ma podstaw do ubiegania się o zaświadczenia dotyczące położenia nieruchomości w granicach obszaru rewitalizacji.

W przypadku konieczności jednoznacznego potwierdzenia czy nieruchomość znajduje się w granicach obszaru rewitalizacji należy skontaktować się z Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni pod numerem 58 66 88 401 bądź adresem mailowym: wydz.arch.bud@gdynia.plPodstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gdyni są analizy dokonane w oparciu o 22 jednostki pomocnicze miasta, czyli dzielnice. Na ich podstawie opracowana została  Diagnoza służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni. W dniu 19 stycznia 2016 r. Diagnoza została przyjęta przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzeniem nr 4014/16/VII/M.

W dniach od 29 stycznia do 29 lutego 2016 r. konsultacjom społecznym poddano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w którym wskazano cztery podobszary:

  1. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza  (Załącznik nr 1 do projektu uchwały);
  2. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego (Załącznik nr 2 do projektu uchwały);
  3. zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja (Załącznik nr 2 do projektu uchwały);
  4. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu (Załącznik nr 2 do projektu uchwały).

Raport z przeprowadzenia konsultacji (PDF) stanowi załącznik do zarządzenia nr 4305/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2016 r. W wyniku konsultacji jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczono dwa dodatkowe podobszary.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Paweł _Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.03.2016
Data udostępnienia informacji: 18.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2019 12:46 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk
31.10.2018 13:24 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk
05.04.2018 08:19 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk
23.03.2018 12:53 Inne Konrad Młynarczyk
23.03.2018 12:41 Inne Konrad Młynarczyk
06.12.2016 20:30 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
06.04.2016 16:44 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
30.03.2016 18:10 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
18.03.2016 09:58 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
18.03.2016 09:54 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski