Otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji rozpoczęty. Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6404/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 lipca 2017 roku w dniu 28 lipca 2017 roku rozpoczął się nabór członków Komitetu Rewitalizacji. Podstawą przeprowadzenia naboru jest Uchwała nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

1. Komitet Rewitalizacji liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:
1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli Rad Dzielnic - po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.

2. Kandydat będący mieszkańcem obszaru rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji.
3. Kandydat będący przedstawicielem właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5 przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.
4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych wskazuje Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
5. Przedstawicieli Rad Dzielnic wskazują Rady Dzielnic w formie uchwały.
6. Przedstawicieli Rady Miasta Gdyni wskazuje Rada Miasta Gdyni w formie uchwały.
7. Przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni wskazuje Prezydent Miasta Gdyni.
8. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią.
9. Kandydatem na członka Komitetu Rewitalizacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
10. Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.
11. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

12. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, obowiązującymi kandydatów opisanych w pkt. 2 i 3, należy złożyć w formie papierowej do dnia 22 września 2017 r.
a) na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
lub
b) bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godzinach urzędowania biura: 08.00-16.00.
14. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze załączonym poniżej lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 727 39 04.


Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańców obszaru rewitalizacji:
Formularz zgłoszeniowy - .doc .pdf
Lista poparcia stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego - .doc .pdf

Formularz zgłoszeniowy dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się w obszarze rewitalizacji:
Formularz zgłoszeniowy - .doc .pdf
Lista poparcia stanowiąca załącznik do formularza zgłoszeniowego - .doc .pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Konrad _Młynarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.07.2017
Data udostępnienia informacji: 28.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2019 12:59 Inne Konrad Młynarczyk
23.03.2018 12:32 Inne Konrad Młynarczyk
28.07.2017 10:03 Aktualizacja treści Konrad Młynarczyk