Rekrutacja do klasy I w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Regulamin przyjęć

do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w roku szkolnym 2016/2017

 

Regulamin został opracowany na podstawie:

 

-        Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.),

-        Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności,

-        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),

-        Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 11 lutego 2016 r.

 

I. Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

1. W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła organizuje następujące klasy/oddziały:

a)   dwujęzyczną w której 3 przedmioty: historia, geografia, chemia nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          język niemiecki lub język hiszpański - realizacja w klasach I – III,

-          jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród: język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, biologia, geografia-realizacja w klasach II– III.

 

b)   humanistyczną

Przedmioty realizowane  w zakresie rozszerzonym:

-          język polski – realizacja w klasach I – III,

-          język angielski – realizacja w klasach I – III,

-          jeden lub dwa przedmioty wybrane spośród: historia, biologia, geografia, wiedza
o społeczeństwie - realizacja w klasach II – III;

-          w II semestrze klasy I uczeń może zmienić jeden z dwóch przedmiotów: język polski lub język angielski na inny przedmiot w zakresie rozszerzonym, którego realizację rozpocznie w klasie II, wybierając spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia.


c)    ekonomiczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          matematyka - realizacja w klasach I – III,

-          jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: język angielski, wiedza
o społeczeństwie, chemia, geografia, fizyka, informatyka - realizacja w klasach II – III.

 

d)   politechniczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          matematyka - realizacja w klasach I – III,

-          jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: język angielski, wiedza
o społeczeństwie, chemia, geografia, fizyka, informatyka - realizacja w klasach II – III.

 

e) biomedyczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          biologia lub chemia - realizacja w klasach II – III

-          jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: biologia, chemia, język angielski - realizacja w klasach II – III.

 

2.         Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym, o których mowa w pkt. 1 lit. a – e, uczeń dokonuje po pierwszym semestrze klasy pierwszej, jednak nie później niż do końca marca tego roku szkolnego.

 

3.      Uczeń klasy dwujęzycznej i humanistycznej realizuje co najmniej jeden wybrany przedmiot dodatkowy- edukacja medialna lub podstawy prawa. Wyboru przedmiotu dodatkowego uczeń dokonuje z początkiem klasy pierwszej.

 

II. Zasady i kryteria przyjęć kandydatów  do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

 

 

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej XIV LO w Gdyni decydują:

 

1.      Suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100). Wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej z zakresu:

-        język polski

-        historia i wiedza o społeczeństwie

-        matematyka

-        przedmioty przyrodnicze

-        język obce – poziom podstawowy

przelicza się według zasady:   wynik % x 0,2 pkt.

 

2.      Suma punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 80);

 


Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów jest następujący:

-        celujący         – 20 punktów

-        bardzo dobry – 16 punktów

-        dobry             – 12 punktów

-        dostateczny    – 8 punktów

-        dopuszczający – 2 punkty

 

3.      Suma punktów za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania –20):

a)      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

 

b)      za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty:

 

w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim:

-        konkurs przedmiotowy - tytuł finalisty – 10 punktów,

-        konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – tytuł laureata – 7 punktów,

-        konkurs tematyczny/interdyscyplinarny - tytuł finalisty – 5 punktów,

w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim:

-        konkurs przedmiotowy -2 i więcej tytułów finalisty – 10 punktów,

-        konkurs przedmiotowy - 1 tytuł finalisty – 7  punktów,

-        konkurs tematyczny/interdyscyplinarny - 2 i więcej tytułów laureata – 7  punktów

-        konkurs tematyczny/interdyscyplinarny -1 tytuł laureata - 5 punktów,

-        konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – 2  i więcej tytułów finalistów –
5  punktów,

-        konkurs tematyczny/interdyscyplinarny- 1 tytuł finalisty – 3  punkty.

 

c)      za udział w zawodach wiedzy i turniejach artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim:

-        konkurs  artystyczny z przedmiotów objęty planem nauczania – 2  i więcej tytułów finalisty – 10  punktów,

-        konkurs  artystyczny z przedmiotów  objęty planem nauczania – 1 tytuł finalisty – 7  punktów,

-        konkurs  artystyczny z przedmiotów  nieobjęty planem nauczania – 2  i więcej tytułów laureata – 7  punktów; 1 tytuł laureata – 3  punkty,

-        konkurs  artystyczny  z przedmiotów nieobjętych planem nauczania – 2  i więcej tytułów finalisty – 5  punktów; 1 tytuł finalisty – 2 punkty.

 

d)     za uzyskanie wysokiego (1 – 3) miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

-        międzynarodowym – 4  punkty,

-        krajowym – 3  punkty,

-        wojewódzkim – 2  punkty,

-        powiatowym – 1 punkt.

 

e)      za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –  2 punkty.

 

Uwaga!
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
13 punktów.

4.       Kandydaci do klasy dwujęzycznej musza spełnić dodatkowy warunek: uzyskanie wyniku co najmniej 80 % z egzaminu gimnazjalnego – część język angielski poziom rozszerzony i zaliczyć sprawdzian kompetencji językowych.

 

5.       Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i pozawojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawowy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do XIV LO niezależnie od w/w zasad i kryteriów. Preferencje te nie dotyczą kandydatów do klasy dwujęzycznej, od których wymagane są szczególne predyspozycje i umiejętności językowe, chyba że kandydat jest laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady języka angielskiego.

 

III. Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć kandydatów do poszczególnych oddziałów/klas w XIV LO.

 

1.      Do klasy dwujęzycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        historii,

-        matematyki.

Ponadto kandydat musi uzyskać z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony wynik  minimum 80% i zaliczyć sprawdzian kompetencji językowych na zasadach określonych w uchwale rady pedagogicznej (załącznik Nr1)

 

2.      Do klasy humanistycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        historii,

-        matematyki.

 

3.      Do klasy ekonomicznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        matematyki,

-        geografii.

4.      Do klasy politechnicznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        matematyki,

-        fizyki.

 

5.      Do klasy biomedycznej przeliczeniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        matematyki,

-        chemii.

 

6.      Rekrutacji do szkoły dokonuje się elektronicznie, pierwszeństwo w przyjęciu do XIV LO mają kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych po przeliczeniu zgodnie z zapisem, o którym mowa w punktach II 1 – 4 oraz III 1 – 5.

7.      W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  nadal przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji pierwszeństwo w przyjęciu ma ja kandydaci spełniający następujące kryteria:

-        do klasy dwujęzycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony lub większą liczbę punktów z testu kompetencji językowych.

-        do klasy humanistycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony, język polski.

-        do klas ekonomicznej i politechnicznej  preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka.

-        do klasy biomedycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka, przedmioty przyrodnicze.

8.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane sa pod uwagę następujące kryteria:

-        wielodzietność rodziny kandydata.

-        niepełnosprawność kandydata.

-        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

-        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9.      Kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmuje się wyłącznie w wyniku wskazania szkoły przez wiceprezydenta miasta.

10.  Kandydaci do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy ukończyli szkołę zagranicą lub szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,  przejmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (winien on wynosić co najmniej 9 lat).

11.  Kandydaci, których nazwiska znajdą się na listach uczniów przyjętych do szkoły, potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie do 7 lipca 2016 roku do godz. 15:00.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1.      Wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum,

2.      Wniosek o przyjęcie do szkoły (odpowiedni druk dostępny w sekretariacie  i na stronie XIV LO – www.liceum.zso5.gdynia.pl),

3.      2 zdjęcia – podpisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),

4.      Świadectwo ukończenia gimnazjum,

5.      Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

6.      Karta zdrowia – termin dostarczenia – wrzesień 2016 r.

 

Sytuacje nieopisane w regulaminie rozstrzyga Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).

 

Terminy rekrutacji:

 

09.05.-22.06.2016

Rejestracja  kandydatów do szkoły w internetowym systemie KSEON Optivum oraz złożenie dokumentów w szkole pierwszego wyboru:

-        formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum

-        wniosek o przyjęcie do szkoły.

-        kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków opisanych w postępowaniu rekrutacyjnym

do 17 maja 2016

Wniosek o przyjęcie do szkoły składają kandydaci do klasy dwujęzycznej.

18 maja 2016
godz. 16.30

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

01 czerwca 2016

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

od 24.06.2016.

 

do 28.06.2016

godz. 12:00

Kandydaci, którzy wybrali XIV LO jako szkołę pierwszego wyboru składają w sekretariacie szkoły:

-        1 kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem 1,

-        1 kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem 1,

-        kandydaci do klasy dwujęzycznej potwierdzają w szkole wynik egzaminu z języka angielskiego poziom rozszerzony(dotyczy to również kandydatów drugiego i trzeciego  wyboru.

Uwaga! Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.


 

01.07.2016

godz.12:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  przyjęcia do XIV LO w Gdyni.

od 01.07.2016

 

do 07.07.2016

godz. 15:00

Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV LO w Gdyni poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz:

-        zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu,

-        2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia),

-        karta zdrowia ( w m-cu wrześniu)

Rodzice mogą upoważnić kandydata do złożenia dokumentów (wzór upoważnienia do pobrania na stronie www. szkoły)

 

08.07.2016

godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do XIV LO w Gdyni na podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

08.07.2016

Szkoła informuje o liczbie wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

08 - 14.07.2016

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły odwołań i wniosków wraz z kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

15.07.2016

godz.12:00

 

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do XIV LO w Gdyni w przypadku, gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru w terminie do 08.07.2016 r.

 

Pobierz plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 29.02.2016
Data udostępnienia informacji: 29.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:27 Dodanie informacji Marek Telecki