Rekrutacja do klasy I w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni w roku szkolnym 2015/16

 Regulamin został opracowany na podstawie:

-       Ustawy o systemie oświaty

-       Zarządzenia Nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
27 stycznia 2015r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania osiągnięć kandydatów do szkół w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016.

 

I. Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

1. W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła organizuje następujące klasy/oddziały:

a)  dwujęzyczną w której 3 przedmioty: historia, geografia, chemia nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-       język niemiecki lub język hiszpański - realizacja w klasach I – III,

-       jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia-realizacja w klasach II– III.

 

b) humanistyczną

Przedmioty realizowane  w zakresie rozszerzonym:

-       język polski - realizacja w klasach I – III,

-       język angielski – realizacja w klasach I – III,

-       jeden lub dwa przedmioty wybrane spośród: historia, biologia, geografia - realizacja w klasach II – III;

-       w II semestrze klasy I uczeń może zmienić jeden z dwóch przedmiotów: język polski lub język angielski na inny przedmiot w zakresie rozszerzonym, którego realizację rozpocznie w klasie II, wybierając spośród: język niemiecki, język hiszpański, wiedza o społeczeństwie.

c)   ekonomiczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-       matematyka - realizacja w klasach I – III,

-       jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie, chemia, geografia, fizyka, informatyka - realizacja w klasach II – III.

 

d) politechniczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-       matematyka - realizacja w klasach I – III,

-       jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie, chemia, geografia, fizyka, informatyka - realizacja w klasach II – III.

e) biomedyczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-       biologia lub chemia - realizacja w klasach II – III

-       jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: biologia, chemia, język angielski, matematyka, fizyka - realizacja w klasach II – III.

 

2.       Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym, o których mowa w pkt 1 lit. a -e, uczeń dokonuje po pierwszym semestrze klasy pierwszej, jednak nie później niż do końca lutego tego roku szkolnego.

3.     Uczeń klasy dwujęzycznej i humanistycznej realizuje co najmniej jeden wybrany przedmiot dodatkowy- edukacja medialna lub podstawy prawa. Wyboru przedmiotu dodatkowego uczeń dokonuje z początkiem klasy pierwszej.

II. Zasady i kryteria przyjęć kandydatów  do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej XIV LO w Gdyni decydują:

 

1.     Suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100). Wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej z zakresu:

-       język polski

-       historia i wiedza o społeczeństwie

-       matematyka

-       przedmioty przyrodnicze

-       język obce – poziom podstawowy

 

przelicza się według zasady:   wynik % x 0,2 pkt.

 

2.     Suma punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania –68);

 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów jest następujący:

-       celujący         – 17 punktów

-       bardzo dobry – 14 punktów

-       dobry             – 12 punktów

-       dostateczny    –8 punktów.

 

3.     Suma punktów za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania –32):

a)     za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem –7punktów,

b)    za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, olimpiadach  przedmiotowych:

- tytuł finalisty konkursu ponadwojewódzkiego   – 12 punktów,

- tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego             – 10 punktów;

 

Konkursami, o których mowa w punkcie 3 lit. b , organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjów z:

-       języka polskiego,

-       języka angielskiego,

-       języka niemieckiego,

-       biologii,

-       chemii,

-       fizyki,

-       geografii,

-       historii,

-       matematyki,

-       informatyki,

Olimpiady, o których mowa w punkcie 3 lit. b to:

-       Olimpiada Matematyczna

-       Olimpiada Informatyczna

-       Olimpiada Języka Angielskiego

c)     za osiągnięcia sportowe  i artystyczne:

-       I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim      –6 punktów,

-       I – III miejsce w województwie –5 punkty,

-       I – III miejsce w powiecie –4 punkty,

d)    za zajęcia od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach  wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym – 5 punktów.

e)     za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –               2 punkty

 

 

Uwaga!
Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w pkt. a, b, c , d, e w punktach b,c wybiera sie najwyższe osiagnięcie np. jeżeli kandydat w dwóch różnych dyscyplinach sportowych uzyskał to samo miejsce na tym samym szczeblu, to otrzymuje punkty za jedno osiągnięcie.

4.      Kandydaci do klasy dwujęzycznej musza spełnić dodatkowy warunek: uzykanie wyniku co najmniej 80 % z egzaminu gimnazjalnego – część język angielski poziom rozszerzony.

 

5.      Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i pozawojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawowy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do XIV LO niezależnie od w/w zasad i kryteriów. Preferencje te nie dotyczą kandydatów do klasy dwujęzycznej, od których wymagane są szczególne predyspozycje i umiejętności językowe, chyba że kandydat jest laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady języka angielskiego.

 

III. Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć kandydatów do poszczególnych oddziałów/klas w XIV LO.

 

1.     Do klasy dwujęzycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-       języka polskiego,

-       języka angielskiego,

-       historii,

-       matematyki.

Ponadto kandydat musi uzyskać z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony wynik  minimum 80%.

 

2.     Do klasy humanistycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-       języka polskiego,

-       języka angielskiego,

-       historii,

-       matematyki.

 

3.     Do klasy ekonomicznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-       języka polskiego,

-       języka angielskiego,

-       matematyki,

-       geografii.

4.     Do klasy politechnicznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-       języka polskiego,

-       języka angielskiego,

-       matematyki,

-       fizyki.

5.     Do klasy biomedycznej przeliczeniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-       języka polskiego,

-       języka angielskiego,

-       matematyki,

-       chemii.

 

6.     Rekrutacji do szkoły dokonuje się elektronicznie, pierwszeństwo w przyjęciu do XIV LO mają kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych po przeliczeniu zgodnie z zapisem, o którym mowa w punktach II 1 – 4 oraz III 1 –5.

7.     Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  nadal przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji pierwszeństwo w przyjęciu ma ja kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia , potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub kandydaci spełniający następujące kryteria:

-       do klasy dwujęzycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony.

-       do klasy humanistycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony, język polski.

-       do klas ekonomicznej i politechnicznej  preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka.

-       do klasy biomedycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka, przedmioty przyrodnicze.

8.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszy i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane sa pod uwagę następujące kryteria:

9.     Wielodzietność rodziny kandydata.

-       Niepełnosprawność kandydata.

-       Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata.

-       Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

-       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

-       Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

10.            Kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmuje się wyłącznie w wyniku wskazania szkoły przez starostę powiatu.

11.           Kandydaci do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy ukończyli szkołę zagranicą lub szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,  przejmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (winien on wynosić co najmniej 9 lat).

12.           Kandydaci, których nazwiska znajdą się na listach uczniów przyjętych do szkoły, potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie do 6 lipca 2015 roku do godz. 12:00.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.     wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum,

2.     wniosek o przyjęcie do szkoły (odpowiedni druk dostępny w sekretariacie  i na stronie XIV LO – www.liceum.zso5.gdynia.pl),

3.     2 zdjęcia – podpisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),

4.     świadectwo ukończenia gimnazjum,

5.     zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

6.     karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej,

7.     karta zdrowia – termin dostarczenia – wrzesień 2015r.

 

 

Terminy rekrutacji:

 

14.05.-22.06.2015 r.

Rejestracja  kandydatów do szkoły w internetowym systemie KSEON Optivum oraz złożenie dokumentów w szkole pierwszego wyboru:

-        formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum

-        wniosek o przyjęcie do szkoły.

Do 25.06.2015r.

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i złożenie wniosku i formularze zgłoszeniowego.

od 26.06.2015 r.

 

do30.06.2015 r.

godz. 12:00

Kandydaci, którzy wybrali XIV LO jako szkołę pierwszego wyboru składają w sekretariacie szkoły:

-        1 kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem 1,

-        1 kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem 1,

-        kandydaci do klasy dwujęzycznej potwierdzają w szkole wynik egzaminu z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Uwaga! Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

02.07.2015 r.

godz.12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do XIV LO w Gdyni.

od 02.07.2015 r.

godz. 12:00

 

do 06.07.2015 r.

godz. 12:00

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów  przyjętych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV LO w Gdyni poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz:

-        zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu,

-        2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia),

-        karta zdrowia ( w m-cu wrześniu)

-        karta informacyjna – potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

07.07.2015r.

godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych do XIV LO w Gdyni na podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 08.07.2015 r.

godz. 12:00

 

do 09.07.2015 r.

godz.15:00

Szkoła informuje i wolnych miejscach.

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły odwołań i wniosków wraz z kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 

10.07.2015

godz.12:00

 

do 17.07.2015r

godz. 12.00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do XIV LO w Gdyni w przypadku, gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru w terminie do 07.07.2015 r.

Składanie przez rodziców kandydatów nieprzyjętych do szkoły wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia kandydata.

do 20.07.2015r.

Komisja rekrutacyjna odpowiada na wnioski rodziców

Do 23.07.2015r.

Składanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.

24.07.2015r

Decyzje dyrektora szkoły w sprawie odwołań rodziców.

 

Pobierz plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 28.01.2015
Data udostępnienia informacji: 02.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2015 09:53 Aktualizacja treści Marek Telecki
02.03.2015 14:05 Aktualizacja treści Marek Telecki
02.03.2015 14:04 Dodanie informacji Marek Telecki