Rekrutacja do klasy I w Gimnazjum Nr 13 w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017


 

Regulamin przyjęć

do Gimnazjum Nr 13 w Gdyni w roku szkolnym 2016/2017

 

Regulamin został opracowany na podstawie:

 

-        Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.),

-        Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności,

-        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942),

-        Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 11 lutego 2016 r.

 

I.  Oferta edukacyjna Gimnazjum Nr 13 w Gdyni.

 

W roku szkolnym 2016/2017  Szkoła organizuje następujące oddziały/klasy:

 

1.      2 klasy dwujęzyczne w których uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego:

-        klasę dwujęzyczną humanistyczną (1a) w której nauczanie historii, geografii, chemii odbywa się w języku polskim i języku angielskim,

-        klasę dwujęzyczną matematyczną (1b) w której nauczanie informatyki, chemii, geografii  odbywa się w języku polskim i języku angielskim; realizującą poszerzony program nauczania matematyki, fizyki, informatyki.

2.      klasę matematyczną (1c) realizującą zmodyfikowany, poszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki,

3.      klasę humanistyczną (1d) realizującą poszerzony program nauczania języka polskiego, dodatkowy przedmiot "Edukacja teatralna" oraz blok zajęć wokalno- teatralnych.

4.      klasę ekologiczną (1e) realizującą zmodyfikowany, poszerzony program z zakresu ekologii,

 

II.  Zasady przyjęć kandydatów do Szkoły:

 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 13 w Gdyni przyjmuje się:

a)      z urzędu, na podstawie zgłoszenia – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły,

b)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 13 w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami (nie dotyczy klas dwujęzycznych, do których przyjmowani są kandydaci spoza obwodu szkoły).

2. Dla kandydatów do klas dwujęzycznych przeprowadzany jest sprawdzian predyspozycji językowych oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych odpowiednio:

-        do klasy dwujęzycznej humanistycznej – sprawdzian uzdolnień humanistycznych,

-        do klasy dwujęzycznej matematycznej – sprawdzian uzdolnień matematycznych.

3. Dla kandydatów do klasy matematycznej przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień matematycznych.

4.      Dla kandydatów do klasy humanistycznej przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień humanistycznych.

5.      Próg zaliczenia sprawdzianów, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 ustala komisja rekrutacyjna.

6.      Zapisy kandydatów z obwodu Gimnazjum Nr 13 w Gdyni do wszystkich klas odbywać się będą na podstawie wyboru dokonanego przez rodziców (prawnych opiekunów).

7.      Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przewyższy liczbę wolnych miejsc obowiązywać będą kryteria jak dla kandydatów spoza obwodu.

 

III. Kryteria przyjęć dla kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 13 spoza obwodu szkoły.

 

1.      Do klas pierwszych dwujęzycznych przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych oraz sprawdzianu predyspozycji kierunkowych (matematycznych lub humanistycznych) przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2.      Do pozostałych klas pierwszych przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkują w obwodzie szkoły, kwalifikując ich do odpowiedniej klasy (matematycznej, humanistycznej lub ekologicznej) na podstawie uzyskanego wyniku ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu szkoły spełniających warunek o którym mowa w punkcie 1, 2 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

Kryterium

Liczba pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Wynik punktowy sprawdzianu predyspozycji językowych/ kierunkowych

Wynik uzyskany przez kandydata

Wyniki sprawdzianu

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

70

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Aktywność społeczna na rzecz środowiska  szkolnego, wolontariat

30

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Osiągnięcia inne w konkursach wiedzy, artystyczne, sportowe

50

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Niepełnosprawność kandydata

30

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności.

Wielodzietność rodziny(3 i więcej dzieci)

30

Oświadczenie rodzica

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

30

Wyrok sądu, akt zgonu małżonka, oświadczenie

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

30

Dokument potwierdzający

Rodzeństwo kandydata uczy się w Gimnazjum Nr 13

10

Rejestr uczniów szkoły

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

  1. Zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.gimnazjum.zso5.gdynia.pl),
  2. 2 zdjęcia – podpisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),
  3. Akt urodzenia dziecka – do wglądu.
  4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  5. Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego,
  6. Karta zdrowia  (należy dostarczyć do końca września 2016 r.) ,
  7. Inne dokumenty określone w załączniku do wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

V.  Terminy rekrutacji

 

 

od 09.05.2016

do17.05.2016

Składanie dokumentów:

-        wniosek,

-        2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia),

18 maja 2016

godz. 16.00

godz. 17.00

 

-        Sprawdzian predyspozycji i umiejętności językowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych(1a,1b) (czas trwania sprawdzianu –45 minut),

-        Sprawdzian umiejętności humanistycznych do klasy dwujęzycznej humanistycznej (1a) i klasy humanistycznej  (1d) - czas trwania sprawdzianu 60 minut.

19 maja 2016

godz. 16.00

-        Sprawdzian umiejętności matematycznych do klasy dwujęzycznej matematycznej (1b) i klasy matematycznej (1c),

24 maja 2016

godz. 14:00

Ogłoszenie progu zaliczającego test predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych oraz listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas dwujęzycznych,  matematycznej, humanistycznej.

od 24.06.2016

do 05. 07.2016

godz. 15.00

Składanie dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły:

-        oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

-        oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego,

-        kopii dokumentów określonych w załączniku do zgłoszenia/wniosku.

06.07. 2016

godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 13 w Gdyni.

Rekrutacja uzupełniająca – dotyczy kandydatów spoza obwodu szkoły

06 - 13.07.2016

Składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej pisemnych wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Do 27.07.2016

Komisja rekrutacyjna odpowiada na wniosek rodziców.

 

Pobierz plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 29.02.2016
Data udostępnienia informacji: 29.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:38 Aktualizacja treści Marek Telecki
29.02.2016 13:37 Aktualizacja treści Marek Telecki
29.02.2016 13:32 Dodanie informacji Marek Telecki