Rekrutacja do klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w 2014 roku

 

I. Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

1. W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła organizuje następujące klasy/oddziały:

a)   dwujęzyczną w której 3 przedmioty: historia, geografia, chemia nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-        język niemiecki lub język hiszpański - realizacja w klasach I – III,

-        jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, matematyka - realizacja w klasach II – III; przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia lub chemia.

b)   humanistyczną

Przedmioty realizowane  w zakresie rozszerzonym:

-        język polski - realizacja w klasach I – III,

-        język angielski – realizacja w klasach I – III,

-        jeden lub dwa przedmioty wybrane spośród: historia, biologia, chemia, geografia - realizacja w klasach II – III;

-        w II semestrze klasy I uczeń może zmienić jeden z dwóch przedmiotów: język polski lub język angielski na inny przedmiot w zakresie rozszerzonym, którego realizację rozpocznie w klasie II, wybierając spośród: język niemiecki, język hiszpański, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

c)    ekonomiczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-        matematyka - realizacja w klasach I – III,

-        jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka - realizacja w klasach II – III; przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

 

d)   politechniczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-        matematyka - realizacja w klasach I – III,

-        jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka - realizacja w klasach II – III; przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

 

e) biomedyczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-        biologia lub chemia - realizacja w klasach II – III

-        jeden, dwa lub trzy przedmioty wybierane spośród: biologia, chemia, język angielski, język niemiecki, język hiszpański, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, geografia - realizacja w klasach II – III.

2.         Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym, o których mowa w pkt 1 lit. a -e, uczeń dokonuje po pierwszym semestrze klasy pierwszej, jednak nie później niż do końca lutego tego roku szkolnego.

3.      Uczeń liceum realizuje co najmniej jeden wybrany przedmiot dodatkowy. Wyboru przedmiotu dodatkowego uczeń dokonuje po pierwszym semestrze klasy drugiej, jednak nie później niż do końca  lutego tego roku szkolnego.

 

II. Zasady i kryteria przyjęć kandydatów  do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

 

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej XIV LO w Gdyni decydują:

 

1.      Suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100). Wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej z zakresu:

-        język polski

-        historia i wiedza o społeczeństwie

-        matematyka

-        przedmioty przyrodnicze

-        język obce – poziom podstawowy

 

przelicza się według zasady:   wynik % x 0,2 pkt.

2.      Suma punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania –68);

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów jest następujący:

-        celujący         – 17 punktów

-        bardzo dobry – 14 punktów

-        dobry             – 12 punktów

-        dostateczny    –8 punktów.

3.      Suma punktów za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania –32):

a)      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem –7punktów,

b)      za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, olimpiadach  przedmiotowych:

- tytuł finalisty konkursu ponadwojewódzkiego   – 12 punktów,

- tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego             – 10 punktów;

 

Konkursami, o których mowa w punkcie 3 lit. b , organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjów z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        języka niemieckiego,

-        biologii,

-        chemii,

-        fizyki,

-        geografii,

-        historii,

-        matematyki,

-        informatyki,

Olimpiady, o których mowa w punkcie 3 lit. b to:

-        Olimpiada Matematyczna

-        Olimpiada Informatyczna

-        Olimpiada Języka Angielskiego

c)      za osiągnięcia sportowe  i artystyczne:

-        I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim      –6 punktów,

-        I – III miejsce w województwie –5 punkty,

-        I – III miejsce w powiecie –4 punkty,

d)     za zajęcia od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach  wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym – 5 punktów.

e)      za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –               2 punkty

 

Uwaga!
Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w pkt. a, b, c , d, e w punktach b,c wybiera sie najwyższe osiagnięcie np. jeżeli kandydat w dwóch różnych dyscyplinach sportowych uzyskał to samo miejsce na tym samym szczeblu, to otrzymuje punkty za jedno osiągnięcie.

4.       Kandydaci do klasy dwujęzycznej musza spełnić dodatkowy warunek: uzyskanie wyniku co najmniej 80 % z egzaminu gimnazjalnego – część język angielski poziom rozszerzony.

5.       Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i pozawojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawowy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do XIV LO niezależnie od w/w zasad i kryteriów. Preferencje te nie dotyczą kandydatów do klasy dwujęzycznej, od których wymagane są szczególne predyspozycje i umiejętności językowe, chyba że kandydat jest laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady języka angielskiego.

 

III. Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć kandydatów do poszczególnych oddziałów/klas w XIV LO.

 

1.      Do klasy dwujęzycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        historii,

-        matematyki.

Ponadto kandydat musi uzyskać z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony wynik  minimum 80%.

2.      Do klasy humanistycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka angielskiego,

-        historii,

-        matematyki.

3.      Do klasy ekonomicznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka obcego,

-        matematyki,

-        geografii.

4.      Do klasy politechnicznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka obcego,

-        matematyki,

-        fizyki.

5.      Do klasy biomedycznej przeliczeniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

-        języka polskiego,

-        języka obcego,

-        matematyki,

-        chemii.

6.      Rekrutacji do szkoły dokonuje się elektronicznie, pierwszeństwo w przyjęciu do XIV LO mają kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych po przeliczeniu zgodnie z zapisem, o którym mowa w punktach II 1 – 4 oraz III 1 –5.

7.      Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  nadal przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji pierwszeństwo w przyjęciu ma ja kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia , potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub kandydaci spełniający następujące kryteria:

-        do klasy dwujęzycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony.

-        do klasy humanistycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony, język polski.

-        do klas ekonomicznej i politechnicznej  preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka.

-        do klasy biomedycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka, przedmioty przyrodnicze.

8.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszy i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane sa pod uwagę następujące kryteria:

-        wielodzietność rodziny kandydata.

-        niepełnosprawność kandydata.

-        niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata.

-        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

-        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

-        objęcie kandydata piczą zastępczą.

9.      Kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmuje się wyłącznie w wyniku wskazania szkoły przez starostę powiatu.

10.  Kandydaci do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy ukończyli szkołę zagranicą lub szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,  przejmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (winien on wynosić co najmniej 9 lat).

11.  Kandydaci, których nazwiska znajdą się na listach uczniów przyjętych do szkoły, potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie do 10 lipca 2014 roku do godz. 12:00.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum,

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły (odpowiedni druk dostępny w sekretariacie  i na stronie XIV LO – www.liceum.zso5.gdynia.pl),
  2. 2 zdjęcia – podpisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  4. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  5. inne dokumenty określone w załączniku do wniosku o przyjęcie do szkoły.
  6. karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej,
  7. karta zdrowia – termin dostarczenia – wrzesień 2014 r.

 

Terminy rekrutacji:

 

15.05.-23.06.2014 r.

Rejestracja  kandydatów do szkoły w internetowym systemie KSEON Optivum oraz złożenie dokumentów w szkole pierwszego wyboru:

-        formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum

-        wniosek o przyjęcie do szkoły.

Do 26.06.2014r.

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i złożenie wniosku i formularze zgłoszeniowego.

od 27.06.2014 r.

 

do 01.07.2014 r.

godz. 12:00

Kandydaci, którzy wybrali XIV LO jako szkołę pierwszego wyboru składają w sekretariacie szkoły:

-        1 kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem 1,

-        1 kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem 1,

-        kandydaci do klasy dwujęzycznej potwierdzają w szkole wynik egzaminu z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Uwaga! Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.


 

03.07.2014 r.

godz.12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do XIV LO w Gdyni.

od 03.07.2014 r.

godz. 12:00

 

do 07.07.2014 r.

godz. 12:00

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów  przyjętych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV LO w Gdyni poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz:

-        zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu,

-        inne dokumenty określone w załączniku do wniosku o przyjęcie do szkoły

-        2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia),

-        karta zdrowia ( w m-cu wrześniu)

-        karta informacyjna – potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

08.07.2014r.

godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych do XIV LO w Gdyni na podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 08.07.2014 r.

godz. 12:00

 

do 10.07.2014 r.

godz.15:00

Szkoła informuje i wolnych miejscach.

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły odwołań i wniosków wraz z kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 

11.07.2014

godz.12:00

 

do 18.07.2014r

godz. 12.00

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do XIV LO w Gdyni w przypadku, gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru w terminie do 08.07.2014 r.

Składanie przez rodziców kandydatów nieprzyjętych do szkoły wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia kandydata.

do 21.07.2014r.

Komisja rekrutacyjna odpowiada na wnioski rodziców

Do 28.07.2014r.

Składanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.

28.07.2014r

Decyzje dyrektora szkoły w sprawie odwołań rodziców.

 

Pobierz:

 

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Wniosek do liceum
  3. Załącznik do wniosku do liceum

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 21.02.2010
Data udostępnienia informacji: 24.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2014 10:37 Aktualizacja treści Marek Telecki
28.02.2013 11:05 Aktualizacja treści Marek Telecki
22.05.2012 10:58 Aktualizacja treści Marek Telecki
24.02.2011 10:33 Aktualizacja treści Marek Telecki