Rekrutacja do klas pierwszych Gimnazjum Nr 13 w Gdyni w 2014 roku

 

 

I.  Oferta edukacyjna Gimnazjum Nr 13 w Gdyni.

 

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła organizuje następujące oddziały/klasy:

1.      2 klasy dwujęzyczne, w których uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego i w których nauczanie historii, geografii, chemii, odbywa się w języku polskim i języku angielskim,

2.      2 klasy matematyczne realizujące zmodyfikowany, poszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki,

3.      klasę ekologiczną realizującą zmodyfikowany, poszerzony program z zakresu ekologii,

 

II.  Zasady przyjęć kandydatów do Szkoły:

 

1.      Do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 13 w Gdyni przyjmuje się:

a)      z urzędu, na podstawie zgłoszenia – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły,

b)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 13 w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami (nie dotyczy klas dwujęzycznych i matematycznych do których przyjmowani są kandydaci spoza obwodu szkoły).

 

2.      Dla kandydatów do klas dwujęzycznych przeprowadzany jest sprawdzian predyspozycji językowych.

3.      Dla kandydatów do klas matematycznych przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

4.      Zapisy kandydatów z obwodu Gimnazjum Nr 13 w Gdyni do wszystkich klas odbywać się będą na podstawie wyboru dokonanego przez rodziców (prawnych opiekunów).

5.      W przypadku wyboru klasy dwujęzycznej lub klasy matematycznej, po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku ze sprawdzianu predyspozycji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (próg zaliczeniowy ustali Szkolna Komisja Rekrutacyjna).

6.      Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przewyższy liczbę wolnych miejsc obowiązywać będą kryteria jak dla kandydatów spoza obwodu.


 

III. Kryteria przyjęć dla kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 13 spoza obwodu szkoły.

 

 1. Do klasy pierwszej dwujęzycznej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. Do klasy pierwszej matematycznej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 3. Laureaci konkursów interdyscyplinarnych z języka polskiego z historią, matematyki z przyrodą, organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są bez względu na w/w kryteria.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w punkcie 1 i 2 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

-        wynik sprawdzianu predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych.

-        wynik sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.

-        świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

-        oceny z przedmiotów kierunkowych język angielski/ matematyka na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

-        szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej).

 1. W przypadku kandydatów spoza obwodu szkoły spełniających w równym stopniu kryteria wymienione w pkt. 4, o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły decyduje sytuacja społeczna kandydata, brane są pod uwagę następujące kryteria:

-        wielodzietność rodziny kandydata.

-        niepełnosprawność kandydata.

-        niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata.

-        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

-        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

-        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

6.     IV. Wymagane dokumenty:

 

 1. Zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.gimnazjum.zso5.gdynia.pl),
 2. 2 zdjęcia – podpisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),
 3. Akt urodzenia dziecka – do wglądu.
 4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 5. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 6. Karta zdrowia  (należy dostarczyć do końca września 2014 r.).
 7. Inne dokumenty określone w załączniku do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

V.  Terminy rekrutacji

 

od 03.03.2014 r.

 

do30.05.2014 r.

Składanie dokumentów:

-        zgłoszenie/ wniosek

-        2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia).

od 03.03.2014 r.

do 09.04.2014 r.

Składanie dokumentów przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych lub klasy matematycznej

 

10.04.2013 r.

godz. 16.00

-        Sprawdzian predyspozycji i umiejętności językowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej(czas trwania sprawdzianu – 60 minut).

-        Sprawdzian umiejętności kierunkowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy matematycznej(czas trwania sprawdzianu – 60 minut).

16.04.2014 r.

godz. 14:00

Ogłoszenie progu zaliczającego test predyspozycji/ uzdolnień kierunkowych oraz listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas dwujęzycznych i matematycznych.

od 27.06.2014 r.

 

do 02. 07. 2014 r.

godz. 12.00

Składanie dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły:

-        oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

-        oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

-        kopie dokumentów określonych w załączniku do zgłoszenia/wniosku.

04.07. 2014 r.

godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 13 w Gdyni.

Do14.07.2014 r.

godz.12:00

Składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej pisemnych wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Do 18. 07.2014 r.

Komisja rekrutacyjna odpowiada na wniosek rodziców.

Do 25.07.2014 r.

Składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

Do 28.07.2014 r.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców.

 

 

 Pobierz:

 1. Regulamin rekrutacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 21.02.2010
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.02.2016 13:34 Aktualizacja treści Marek Telecki
17.02.2014 10:49 Korekta Marek Telecki
17.02.2014 10:42 Aktualizacja treści Marek Telecki
17.02.2014 10:38 Aktualizacja treści Marek Telecki
17.02.2014 10:33 Aktualizacja treści Marek Telecki
01.03.2013 10:31 Aktualizacja treści Marek Telecki
28.02.2013 11:00 Aktualizacja treści Marek Telecki
22.05.2012 10:53 Aktualizacja treści Marek Telecki
24.02.2011 10:43 Aktualizacja treści Marek Telecki
24.02.2011 10:39 Aktualizacja treści Marek Telecki