Rekrutacja do klas I Gimnazjum Nr 13 w Gdyni w roku szkolnym 2015/16

 

Regulamin został opracowany na podstawie:

-       Ustawy o systemie oświaty

-       Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późń. zm.),

-       Zarządzenia Nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
27 stycznia 2015r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania osiągnięć kandydatów do szkół w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016.

-       Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

I.  Oferta edukacyjna Gimnazjum Nr 13 w Gdyni.

 

W roku szkolnym 2015/2016  Szkoła organizuje następujące oddziały/klasy:

 

1.     2 klasy dwujęzyczne, w których uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego i w których nauczanie historii, geografii, chemii, odbywa się w języku polskim i języku angielskim,

2.     2 klasy matematyczne realizujące zmodyfikowany, poszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki,

3.     klasę ekologiczną realizującą zmodyfikowany, poszerzony program z zakresu ekologii,

 

 

II.  Zasady przyjęć kandydatów do Szkoły:

 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 13 w Gdyni przyjmuje się:

a)     z urzędu, na podstawie zgłoszenia – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły,

b)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 13 w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami (nie dotyczy klas dwujęzycznych i matematycznych do których przyjmowani są kandydaci spoza obwodu szkoły).

2. Dla kandydatów do klas dwujęzycznych przeprowadzany jest sprawdzian predyspozycji językowych.

3. Dla kandydatów do klas matematycznych przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

4. Zapisy kandydatów z obwodu Gimnazjum Nr 13 w Gdyni do wszystkich klas odbywać się będą na podstawie wyboru dokonanego przez rodziców (prawnych opiekunów).

5. W przypadku wyboru klasy dwujęzycznej lub klasy matematycznej, po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku ze sprawdzianu predyspozycji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (próg zaliczeniowy ustali Szkolna Komisja Rekrutacyjna).

6. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przewyższy liczbę wolnych miejsc obowiązywać będą kryteria jak dla kandydatów spoza obwodu.

 

 

 

III. Kryteria przyjęć dla kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 13 spoza obwodu szkoły.

 

1.     Do klasy pierwszej dwujęzycznej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2.     Do klasy pierwszej matematycznej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

3.     Laureaci konkursów interdyscyplinarnych z języka polskiego z historią, matematyki z przyrodą, organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są bez względu na w/w kryteria.

 

4.     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w punkcie 1,2 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

-       Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych.

-       Wynik sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.

-       Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

-       Oceny z przedmiotów kierunkowych język angielski/ matematyka na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

-       Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej).

5.     W przypadku kandydatów spoza obwodu szkoły spełniających w równym stopniu kryteria wymienione w pkt. 4, o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły decyduje sytuacja społeczna kandydata, brane są pod uwagę następujące kryteria:

-       Wielodzietność rodziny kandydata.

-       Niepełnosprawność kandydata.

-       Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata.

-       Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

-       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

-       Objęcie kandydata piczą zastępczą.

 

 

6.     IV. Wymagane dokumenty:

 

1.     Zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony www.gimnazjum.zso5.gdynia.pl),

2.     2 zdjęcia – podpisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),

3.     Akt urodzenia dziecka – do wglądu.

4.     Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

5.     Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego,

6.     Karta zdrowia  (należy dostarczyć do końca września 2013r) ,

7.     Inne dokumenty określone w załączniku do zgłoszenie/ wniosku o przyjęcie do szkoły.

V.  Terminy rekrutacji

 

 

od 02.03.2015 r.

do29.05.2015 r.

Składanie dokumentów:

-       Zgłoszenie/ wniosek

-       2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia),

-       oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka

od 02.03.2015 r.

do 09.04.2015 r.

Składanie dokumentów przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych lub klasy matematycznej

 

10.04.2015 r.

godz. 16.00

-       Sprawdzian predyspozycji i umiejętności językowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej(czas trwania sprawdzianu – 60 minut).

-       Sprawdzian umiejętności kierunkowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy matematycznej(czas trwania sprawdzianu – 60 minut).

 

15.04.2015 r.

godz. 14:00

Ogłoszenie progu zaliczającego test predyspozycji/ uzdolnień kierunkowych oraz listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas dwujęzycznych i matematycznych.

od 26.06.2015 r.

do 01. 07. 2015 r.

godz. 12.00

Składanie dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły:

-       oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

-       oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego,

-       kopi dokumentów określonych w załączniku do zgłoszenia/wniosku.

03.07. 2015 r.

godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 13 w Gdyni.

Do10.07.2015 r.

godz.12:00

Składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej pisemnych wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

Do 13. 07.2015 r.

Komisja rekrutacyjna odpowiada na wniosek rodziców.

 

Do 20.07.2015 r.

Składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

 

Do 23.07.2015 r.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców.

 

Pobierz plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 28.01.2015
Data udostępnienia informacji: 02.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2015 13:56 Dodanie informacji Marek Telecki