Regulamin rekrutacji do XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi na podbudowie gimnazjum rok szkolny 2019/2020

I. Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na podbudowie gimnazjum.
1. W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła organizuje następujące klasy/oddziały:

a) dwujęzyczną w której
   A) 3 przedmioty: historia, geografia, chemia nauczane są w języku polskim i języku angielskim.
   B) język angielski realizowany na poziomie dwujęzycznym C1.
   Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru:
   - język niemiecki lub język hiszpański - realizacja w klasach I – III,
   - język polski - realizacja w klasach I - III
   - historia albo geografia - realizacja w klasach II- III
   - wiedza o społeczeństwie - realizacja w klasach II - III

b) humanistyczną - prawniczo medialną
   Przedmioty realizowane  w zakresie rozszerzonym:
   A) narzucone
   - język polski – realizacja w klasach I – III lub historia - realizacja w klasach II-III
   B) do wyboru:
   - język angielski – realizacja w klasach I – III,
   - język niemiecki albo język hiszpański - realizacja w klasach I - III,
   - historia albo geografia
   - biologia albo wiedza o społeczeństwie

c) przyrodnicza
   Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
   A) narzucony
   - matematyka - realizacja w klasach I - III
   B) do wyboru:
   - język angielski,
   - fizyka albo geografia
   - chemia albo biologia
   - informatyka

d) politechniczną
   Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
   A) narzucona:
   - matematyka - realizacja w klasach I – III,
   B) do wyboru:
   - język angielski,
   - fizyka albo geografia
   - chemia albo informatyka

e) biomedyczną
   Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
   A) narzucone:
   - biologia lub/i  chemia - realizacja w klasach II – III
   B) do wyboru:
   - język angielski
   - matematyka

f) lingwistyczną
   Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
   A) narzucone:
   - język angielski
   B) do wyboru:
   - język polski albo matematyka
   - język niemiecki albo język hiszpański
   - historia albo geografia
   - wiedza o społeczeństwie

2. Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym, o których mowa w pkt. 1 lit. a – e, uczeń dokonuje po pierwszym semestrze klasy pierwszej, jednak nie później niż do końca marca tego roku szkolnego.

3. W klasie humanistycznej, dwujęzycznej i lingwistycznej uczeń deklaruje wybór języka polskiego, języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym,  w momencie przyjęcia do tej klasy.

4. Uczeń klasy humanistycznej realizuje przedmiot dodatkowy- podstawy prawa.

II. Zasady i kryteria przyjęć kandydatów  do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej XIV LO w Gdyni decydują:

1. Suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100). Wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej z zakresu:
   - język polski
   - historia i wiedza o społeczeństwie
   - matematyka
   - przedmioty przyrodnicze
   - język obce – poziom podstawowy
   przelicza się według zasady:   wynik % x 0,2 pkt.

2. Suma punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72);

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wybranych przez Szkołę przedmiotów jest następujący:
   - celujący        – 18 punktów
   - bardzo dobry     – 17 punktów
   - dobry        – 14 punktów
   - dostateczny    – 8 punktów
   - dopuszczający    – 2 punkty

3. Suma punktów za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 200):
   a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  – 7 punktów,
   b) za udział w zawodach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty:
   - w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim:
     - konkurs przedmiotowy - tytuł finalisty – 10 punktów,
     - konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – tytuł laureata – 7 punktów,
     - konkurs tematyczny/interdyscyplinarny - tytuł finalisty – 5 punktów,
   - w zawodach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
     - konkurs z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (dotyczy absolwentów szkół artystycznych) - tytuł finalisty – 10 punktów,
     - konkurs z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nie objętych ramowym planem nauczania) - tytuł laureata –  4 punkty; tytuł finalisty 3 punkty.
     - w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty:
         - konkurs przedmiotowy - 2 i więcej tytułów finalisty – 10 punktów,
         - konkurs przedmiotowy - 1 tytuł finalisty – 7  punktów,
         - konkurs tematyczny/interdyscyplinarny - 2 i więcej tytułów laureata – 7  punktów,
         - konkurs tematyczny/interdyscyplinarny - 1 tytuł laureata - 5 punktów,
         - konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – 2  i więcej tytułów finalistów – 5  punktów,
         - konkurs tematyczny/interdyscyplinarny - 1 tytuł finalisty – 3  punkty.

   c) za udział w zawodach wiedzy i turniejach artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim:
      - konkurs z  przedmiotów  lub przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania – 2  i więcej tytułów finalisty – 10  punktów, 1 tytuł - 7 punktów
      - konkurs z  przedmiotów  lub przedmiotów artystycznych nie objętych planem nauczania – 2  i więcej tytułów laureata – 7  punktów, 1 tytuł - 3 punkty
      - konkurs z  przedmiotów  lub przedmiotów artystycznych nie objętych planem nauczania – 2  i więcej tytułów finalisty – 7  punktów, 1 tytuł - 2 punkty

   d) za uzyskanie wysokiego (1 – 3) miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
      - międzynarodowym – 4  punkty,
      - krajowym  – 3  punkty,
      - wojewódzkim – 2  punkty,
      - powiatowym – 1 punkt.

Uwaga!
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  - 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –  3 punkty.
6. Kandydaci do klasy dwujęzycznej musza spełnić dodatkowy warunek: uzyskanie wyniku co najmniej 80 % z egzaminu gimnazjalnego – część język angielski poziom rozszerzony i zaliczyć sprawdzian kompetencji językowych.
7. Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i pozawojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawowy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do XIV LO niezależnie od w/w zasad i kryteriów. Preferencje te nie dotyczą kandydatów do klasy dwujęzycznej, od których wymagane są szczególne predyspozycje i umiejętności językowe, chyba że kandydat jest laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady języka angielskiego.

III. Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć kandydatów do poszczególnych oddziałów/klas w XIV LO.

1. Do klasy dwujęzycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
   - języka polskiego,
   - języka angielskiego,
   - historii,
   - matematyki.
Ponadto kandydat musi uzyskać z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony wynik  minimum 80 % i zaliczyć sprawdzian kompetencji językowych na zasadach określonych w uchwale rady pedagogicznej (załącznik Nr1)

2. Do klasy humanistycznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
   - języka polskiego,
   - języka angielskiego,
   - historii,
   - matematyki.

3. Do klasy przyrodniczej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
   - języka polskiego,
   - języka angielskiego,
   - matematyki,
   - geografii.

4. Do klasy politechnicznej przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
   - języka polskiego,
   - języka angielskiego,
   - matematyki,
   - fizyki.

5. Do klasy biomedycznej przeliczeniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
   - języka polskiego,
   - języka angielskiego,
   - matematyki,
   - chemii.
6. Do klasy lingwistycznej przeliczeniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
   - języka polskiego,
   - języka angielskiego,
   - matematyki,
   - geografii

7. Rekrutacji do szkoły dokonuje się elektronicznie, pierwszeństwo w przyjęciu do XIV LO mają kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych po przeliczeniu zgodnie z zapisem, o którym mowa w punktach II 1 – 4 oraz III 1 – 5.
8. W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  nadal przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci spełniający następujące kryteria:
   - do klasy dwujęzycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony lub większą liczbę punktów z testu kompetencji językowych.
   - do klasy humanistycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części język angielski poziom rozszerzony, język polski, historia.
   - do klas przyrodniczej i politechnicznej  preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka.
   - do klasy biomedycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: matematyka, przedmioty przyrodnicze.
   - do klasy lingwistycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego w części: język polski, język angielski poziom rozszerzony.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
   - wielodzietność rodziny kandydata.
   - niepełnosprawność kandydata.
   - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
   - objęcie kandydata pieczą zastępczą.
10. Kandydaci do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy ukończyli szkołę zagranicą lub szkoły dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,  przejmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (winien on wynosić co najmniej 9 lat).
11. Kandydaci, których nazwiska znajdą się na listach uczniów przyjętych do szkoły, potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

IV. Wymagane dokumenty:
1. Wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum,
2. Wniosek o przyjęcie do szkoły (odpowiedni druk dostępny w sekretariacie  i na stronie XIV LO – lo.xivlo.pl
3. 2 zdjęcia – podpisane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum,
5.Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Terminy rekrutacji do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

od 13.05.2019 r.
do 18.06.2019 r. godz. 15:00

Rejestracja  kandydatów do szkoły w internetowym systemie KSEON Optivum oraz złożenie dokumentów w szkole pierwszego wyboru:
- formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum
- wniosek o przyjęcie do szkoły.
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków opisanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 20.05.2019 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły składają kandydaci do klasy dwujęzycznej.

22.05.2019 r. godz. 16:30

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

27.05.2019 r. godz. 14:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

 do 19.06.2019

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i ponownej  weryfikacji.

od 21.06.2019 r. godz. 12:00
do 25.06.2019 r. godz. 15:00

 Kandydaci, którzy wybrali XIV LO jako szkołę pierwszego wyboru składają w sekretariacie szkoły:
- 1 kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem 1,
- 1 kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem 1,
- kandydaci do klasy dwujęzycznej potwierdzają w szkole wynik egzaminu z języka angielskiego poziom rozszerzony(dotyczy to również kandydatów drugiego i trzeciego  wyboru.
Uwaga! Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

05. 07.2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  przyjęcia do XIV LO w Gdyni.

od 05.07.2019 r. godz. 12:00
do 10.07.2019 r. godz. 14:00

Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w XIV LO w Gdyni poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz:
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu,
- 2 zdjęcia – podpisane (imię, nazwisko, adres zamieszkania i data urodzenia),
- karta zdrowia (w m-cu wrześniu)

 12.07.2019 r. godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do XIV LO w Gdyni na podstawie złożonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 12.07. 2019
do 08.08.2019

Postępowanie rekrutacyjne odwoławcze:
Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły odwołań
i wniosków wraz z kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
- do 16.07.2019 godz. 15.00
Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski kandydatów złożone w trybie odwoławczym - 16.07.2019
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  przyjęcia do XIV LO w Gdyni - 17.07.2019

od 12.07.2019
do 29.08.2019

Postępowanie uzupełniające ( wyłącznie w sytuacji wolnych miejsc po postępowaniu odwoławczym)Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 04.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.05.2019