Rekrutacja 2021/2022

Strona do logowania:
https://nabor-pomorze.edu.com.pl


POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Zarządzenie Nr 7/2021
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,
publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie
pomorskim na rok szkolny 2021/2022
Działając na podstawie §11baa ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późń. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych
branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok
szkolny 2021/2022 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz terminy
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych
szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
 
§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Załączniki:

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,
publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie
pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,
publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego w
województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Miłosz
Wprowadził informację: Barbara Marciniak
Data wytworzenia informacji: 08.03.2021
Data udostępnienia informacji: 08.03.2021