REKRUTACJA 2017/2018

LINK DO REKTUTACJI:
https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat


ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATYz dnia 11 maja 2017 r.
Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności Na podstawie: - art. 149, 155,165, 204 ust. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę–Prawo oświatowe(Dz.U.z2017r.poz.60);- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586) ;-§ 2 ust.
4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r.nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz.1051)
Zarządzam co następuje
               § 1
W zarządzeniu Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych
oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018 zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności , wprowadza się zmianę : 1.
W załączniku nr 1 na str. 1 w kolumnie dotyczącej rekrutacji do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przedłużony zostaje do 20 czerwca 2017 r.
             § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pomorski Kurator Oświaty

Zał.1
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

Zał.2
Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018


RE.570.8.2017.ML Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE Nr 24 /2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
Na podstawie:
- art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);
- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051) Ustalam
§ 1
1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 1.
2. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 2.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
§ 3
Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z harmonogramami, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pomorski Kurator Oświaty
Monika Kończyk

Załączniki:
1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 1.
2. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika Luks
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 13.04.2017
Data udostępnienia informacji: 13.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2017 09:20 Zmiana załącznika Bożena Wodzak
20.04.2017 11:17 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
20.04.2017 11:07 Aktualizacja treści Monika Luks
20.04.2017 11:05 Aktualizacja treści Monika Luks
20.04.2017 10:59 Aktualizacja treści Monika Luks
20.04.2017 10:56 Aktualizacja treści Monika Luks
20.04.2017 10:53 Aktualizacja treści Monika Luks
13.04.2017 15:00 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
13.04.2017 14:59 Zmiana załącznika Bożena Wodzak