Regulamin ZFŚS MMG


REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
MUZEUM MIASTA GDYNII.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Regulaminem” opracowano  na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą o ZFŚS”.

§ 2
Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem” oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej  Muzeum Miasta Gdyni, zwanym dalej „Pracodawcą”.

§ 3
1.    Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych według obowiązujących przepisów. Środki Funduszu mogą być zwiększone o inne środki określone w przepisach.
2.    Środkami Funduszu administruje Pracodawca zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.    Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie Planu rocznego Funduszu.

§ 4
Decyzję w sprawie podziału Funduszu na poszczególne cele  i rodzaje działalności socjalnej na dany rok kalendarzowy (zatwierdzenie Planu rocznego Funduszu) oraz decyzje w sprawie przyznania osobie uprawnionej świadczeń z Funduszu podejmuje Pracodawca po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej.


II.  OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 5
Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:
1)    pracownicy Muzeum Miasta Gdyni oraz członkowie ich rodzin,
2)    emeryci i renciści - byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin, w sytuacji gdy Muzeum Miasta Gdyni jest ich ostatnim pracodawcą,
3)    członkowie rodzin zmarłych pracowników Muzeum Miasta Gdyni, jeżeli byli na ich utrzymaniu i są uprawnieni do pobierania renty rodzinnej.

§ 6
Za członków rodzin, o których mowa w § 5 i w § 11 ust. 1 uważa się:
1)    dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
2)    dzieci wymienione w pkt 1), jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek,
3)    współmałżonka,
4)    osobę pozostającą z osobą uprawnioną w faktycznym pożyciu i prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe (partner / konkubent).


III.  PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU

§ 7
Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie:
1)    różnych form wypoczynku,
2)    działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej,
3)    opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
4)    pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej (zapomogi),
5)    zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

§ 8
W ramach działalności socjalnej środki Funduszu mogą być przeznaczone w szczególności na
dofinansowanie  (pkt 1-6)  lub finansowanie (pkt 7-9):
1)    wczasów, wycieczek i innych form zorganizowanego wypoczynku,
2)    wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą,
3)    wypoczynku dzieci organizowanego w formie kolonii, obozów, zimowisk itp. oraz organizowanego w zakresie własnym,
4)    wczasów profilaktyczno-leczniczych, pobytu w sanatorium,
5)    działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej w formie wycieczek, rajdów, zawodów, imprez okolicznościowych, integracyjnych itp.
6)    biletów wstępu (karnetów) na imprezy i zajęcia artystyczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe,
7)    drobnych upominków, w tym bonów towarowych, paczek, paczek dla dzieci w wieku od 1 do 15 roku życia, z okazji przypadających świąt, uroczystości lub imprez okolicznościowych organizowanych przez Pracodawcę na rzecz pracowników,
8)    pomocy rzeczowej lub finansowej (zapomogi bezzwrotne) przyznawanej w szczególnych przypadkach losowych lub w przypadkach bardzo trudnej sytuacji życiowej,
9)    pożyczek na cele mieszkaniowe.

§ 9
Pożyczki na cele mieszkaniowe, o których mowa w § 8 ust. 9 , mogą być udzielone na:
1)    wniesienie wkładu mieszkalnego lub budowlanego do spółdzielni mieszkaniowych,
2)    zakup lub wykup lokalu mieszkalnego,
3)    remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
4)    adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,
5)    adaptację pomieszczeń na potrzeby osoby niepełnosprawnej,
6)    wpłatę kaucji do społecznego budownictwa mieszkaniowego,
7)    spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółdzielnię na budowę lokalu mieszkalnego,
8)    wkład własny w celu uzyskania kredytu mieszkaniowego,
9)    zakup lub budowę domu jednorodzinnego.IV.  ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 10
1.    Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu, zwanych dalej „świadczeniem socjalnym”, zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
2.    Świadczenia socjalne ze środków Funduszu są udzielane na wniosek osoby uprawnionej, do którego załącznikiem jest oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
3.    Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, osoba uprawniona składa do Specjalisty ds. płac i pracowniczych (wzory wniosków i oświadczenia załączniki od nr 1 do nr 3).
4.    Wnioski w zakresie przyznania i wysokości świadczeń socjalnych bada i opiniuje Komisja Socjalna.
5.    Pracodawca decyduje o przyznaniu świadczenia socjalnego na podstawie wniosku osoby uprawnionej zaopiniowanego przez Komisję Socjalną.
6.    Świadczenia socjalne są uznaniową formą pomocy i mają charakter nieobligatoryjny.
7.    Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości nie wymaga uzasadnienia.

§ 11
1.    Podstawą ustalenia sytuacji materialnej jest średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej obliczony jako suma dochodów brutto ze wszystkich źródeł dochodu wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek, podzielona przez liczbę „3” i liczbę członków rodziny.
2.    Komisja Socjalna może żądać od osoby uprawnionej udokumentowania danych zawartych we wniosku, w tym przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (np. przedłożenia zaświadczenia o dochodach, decyzji wydanej przez organ emerytalno-rentowy lub urząd pracy, zaświadczenia o pobieraniu nauki w formach szkolnych, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub pomieszczenia, dokumentu potwierdzającego konieczność poniesienia wydatku na cele mieszkaniowe).
3.    Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do zachowania poufności informacji zawartych we wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Naruszenie tego obowiązku uprawnia Pracodawcę do odwołania członka Komisji.
4.    Komisja Socjalna może żądać od osoby uprawnionej przedstawienia dowodu poniesienia wydatku na cele socjalne.
5.    Osoba, która rezygnuje z przyznanego jej świadczenia socjalnego, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy i zwrotu otrzymanego świadczenia.
6.    Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe informacje o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w tym złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, bądź wykorzystała świadczenie przyznane z Funduszu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przekazała osobie nieuprawnionej, zobowiązana jest do jego zwrotu oraz traci prawo do świadczeń z Funduszu w roku, w którym wykryto wymienione zdarzenia oraz przez okres następnych trzech lat kalendarzowych.

§ 12
1.    Świadczenia z Funduszu przyznawane są w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej, a przy ograniczonej liczbie środków Funduszu, także po rozważeniu czy dana osoba już korzystała z tych świadczeń, względnie po rozważeniu kolejności wpływu i liczby wniosków.
2.    Wysokość przyznanego świadczenia nie może być wyższa niż rzeczywiste koszty wydatku na cele socjalne ponoszone przez osobę uprawnioną.
3.    Wypłata świadczenia socjalnego następuje w terminie 10 dni od dnia przyznania świadczenia przez Pracodawcę oraz spełnienia innych warunków otrzymania dofinansowania, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

§  13
1.    Dofinansowanie z Funduszu do wypoczynku organizowanego przez pracownika we  własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) może być dokonane raz w roku kalendarzowym. Dofinansowanie przysługuje pracownikowi w wysokości nie niższej niż 600 zł.
2.    Warunkiem przyznania pracownikowi powyższego dofinansowania jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze obejmującym nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku.
3.    Wypłata przyznanego dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie następuje w terminie 7 dni od dnia przedstawienia w Dziale Finansowo  Księgowym zatwierdzonego przez Dyrektora  wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze, o którym mowa wyżej w ust. 2.

§ 14
1.    Pomoc rzeczowa lub finansowa może być przyznana na umotywowany wniosek osoby uprawnionej.
2.    Wypłata zapomogi następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia przyznania świadczenia.

§ 15
1.    Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona raz na 2 lata kalendarzowe, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel.
2.    Pożyczka udzielana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe wymienione w § 9. Uprawniony ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe zobowiązany jest we wniosku złożyć oświadczenie na jakie cele mieszkaniowe pożyczka jest przeznaczona.
3.    Wysokość udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe może wynieść maksymalnie 2.500 zł.
4.    Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 2 % w stosunku rocznym.
5.    Liczba miesięcznych rat pożyczki nie może przekroczyć 24 rat.

§ 16
1.    Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia spłaty pożyczki przez co najmniej dwóch pracowników Muzeum. W przypadku, gdy wysokość pożyczki nie przekracza miesięcznego wynagrodzenia brutto pożyczkobiorcy obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za okres trzech miesięcy zatrudnienia przed dniem złożenia wniosku, wystarczające jest poręczenie udzielone przez jednego pracownika Muzeum.
2.    Pracownik Muzeum nie może być poręczycielem więcej niż dwóch pożyczek jednocześnie.
3.    Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe określa umowa pożyczki (umowa cywilnoprawna) zawarta między pracodawcą a pożyczkobiorcą (wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 4).
4.    Wypłata pożyczki mieszkaniowej następuje nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki.
5.    Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia jej udzielenia.

§ 17
1.    Na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy i za zgodą poręczycieli, gdy przemawia za tym wyjątkowo trudna sytuacja życiowa, rodzina i materialna pożyczkobiorcy, spłata pożyczki może zostać zawieszona lub przedłużona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2.    W wyjątkowych przypadkach losowych (np. pożar, powódź, ciężka choroba) można częściowo umorzyć pożyczkę.
3.    Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 i ust. 2 podejmuje Pracodawca po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej.
4.    W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pozostała do spłaty kwota pożyczki ulega umorzeniu.
5.    Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty pożyczki.

§ 18
Niespłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem staje się natychmiast wymagalna i podlega spłacie:
1)    z dniem rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą, za wyjątkiem sytuacji gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,  bądź nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika;
2)    z dniem wezwania przez pracodawcę w razie stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych lub została wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 19
Wartość przyznanych świadczeń z Funduszu podlega doliczeniu do dochodu osoby korzystającej ze świadczenia i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami ZUS, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.


V.    FUNKCJONOWANIE KOMISJI SOCJALNEJ

§ 20
1.    Komisja Socjalna składa się z 5 osób powoływanych na okres 3 lat.
2.    W skład Komisji Socjalnej wchodzi:
1)    czterech pracowników wybieranych przez pracowników Muzeum Miasta Gdyni,
2)    jeden pracownik wyznaczony przez Pracodawcę, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji.
3.    Członek Komisji Socjalnej jest powoływany i odwoływany przez Pracodawcę.
4.    Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Socjalnej należy kierowanie pracami Komisji, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Komisji oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań wymienionych w § 21.

§ 21
1.    Do zadań Komisji Socjalnej należy:
1)    przygotowanie projektu Planu rocznego Funduszu w terminie do 15 kwietnia każdego roku,
2)    badanie i opiniowanie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego w zakresie zasadności przyznania i wysokości świadczenia,
3)    prowadzenie ewidencji złożonych wniosków oraz przyznanych świadczeń z Funduszu i ich wysokości,
4)    kontrola wykorzystania przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń socjalnych,
5)    sporządzenie sprawozdania za ubiegły rok realizacji Planu rocznego Funduszu w terminie do 15 lutego każdego roku
2.    Projekt Planu rocznego Funduszu oraz sprawozdanie z realizacji tego Planu Komisja przedstawia Pracodawcy, celem zatwierdzenia.
3.    Komisja Socjalna wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Regulaminu we współpracy z Działem Finansowo – Księgowym.§ 22
1.    Posiedzenia Komisji Socjalnej zwoływane są przynajmniej raz w miesiącu.
2.    Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad Komisji Socjalnej oraz rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.    Komisja Socjalna podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego Komisji lub osoby przez niego wyznaczonej do pełnienia czynności określonych w ust. 2. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.
4.    Członek Komisji, którego wniosek jest rozpatrywany nie bierze udziału w głosowaniu.
5.    Opinia Komisji Socjalnej jest odnotowywana na wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.

§ 23
1.    Z każdego posiedzenia Komisji Socjalnej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji w nim uczestniczący.
2.    Protokół zawiera w szczególności stanowisko Komisji w sprawie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego.
3.    Wszystkie protokoły oraz wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z ewentualną dokumentacją przechowywane są u Specjalisty ds. płac i pracowniczych.


VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24
1.    Regulamin został uzgodniony z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
2.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.    Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane są w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego Regulaminu.
4.    Regulamin dostępny jest u pracownika zajmującego się sprawami pracowniczymi.

§ 25
Regulamin obejmuje następujące załączniki:
1)    załącznik nr 1 - Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
2)    załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego,
3)    załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe,
4)    załącznik nr 4 - Umowa pożyczki wraz z oświadczeniem poręczyciela,

§ 26
1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2014 r.
2.    Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3.    Świadczenia socjalne przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na dotychczasowych zasadach.
4.    Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Gdynia, dnia 2 kwietnia 2014 r.                                                                                          Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

                                                                                                              dr Jacek Friedrich    

Załączniki:

Regulamin s. 1.jpg
Regulamin s. 2.jpg
Regulamin s. 3.jpg
Regulamin s. 4.jpg
Regulamin s. 5.jpg
Regulamin s. 6.jpg
Oświadczenie  s. 1.jpg
Oświadczenie  s. 2.jpg
Oświadczenie poręczyciela.jpg
Umowa pożyczki-1.jpg
Umowa pożyczki-2.jpg
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową.jpg
Wniosek o świadczenie.jpg

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 07.04.2014
Data udostępnienia informacji: 07.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2014 12:38 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
13.06.2014 11:03 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
13.06.2014 10:49 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
07.04.2014 08:12 Dodanie informacji Robert Szymanowski