Referat ds. Wdrażania Dostępności

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Aleksandra Szwaba
Adres: ul. Świętojańska 1, 81-368 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 527-38-24
E-mail: dostepnosc@gdynia.pl


Do zadań Referatu należy:
- opiniowanie dokumentacji projektowych z uwzględnieniem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni publicznej oraz obiektów kubaturowych na terenie miasta Gdyni zgodnie z projektowaniem uniwersalnym i Standardami Dostępności dla miasta Gdyni;
- wydawanie odstępstw w zakresie Standardów Dostępności dla miasta Gdyni;
- określanie zaleceń do zastosowania standardów i rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami w nietypowych układach zagospodarowania przestrzeni publicznej i układów komunikacyjnych;
- określanie szczególnych wytycznych dla formułowania warunków technicznych budowy dróg i infrastruktury;
- określanie wytycznych w zakresie standardów dostępności dla miasta Gdyni (np. dla wydarzeń sportowych, kulturalnych);
- koordynacja działań związanych z dostępnością wydarzeń miejskich z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami; 
- określanie wytycznych i monitoring w zakresie dostępności elektronicznej dokumentów, stron internetowych i aplikacji mobilnych miasta Gdyni; 
- koordynowanie i monitoring wdrażania przez Urząd Miasta Gdyni i jednostki organizacyjne miasta Gdyni standardów dostępności - reagowanie w przypadku naruszenia Standardów Dostępności Miasta Gdyni lub uzgodnień wydawanych przez referat;
- monitoring barier w zakresie dostępności i wskazywanie koniecznych inwestycji lub remontów obiektów i przestrzeni publicznej w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; 
- prowadzenie analiz i opracowań w obszarze zapewniania dostępności; 
- współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz podnoszenia dostępności miasta Gdyni;
- współpraca i wymiana doświadczeń z przedstawicielami samorządów, instytucji i organizacji w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- współpraca z organami administracji publicznej, biurami, biurami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi miasta Gdyni oraz osobami prawnymi miasta Gdyni w zakresie zadań referatu;
- prowadzenie, w porozumieniu z Samodzielnym Referatem Współpracy z Zagranicą, spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie zadań referatu;
- przygotowanie procedury dotyczącej wniosków, skarg, zapytań oraz interpelacji w zakresie zadań referatu zgodnie z ustawą o dostępności; 
- obsługa organizacyjna Eksperta ds. dostępności oraz Zespołu koordynatorów do spraw dostępności, których zakres działania reguluje odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni;
- udział w zespołach tematycznych Urzędu Miasta Gdyni związanych z budynkami użyteczności publicznej i przestrzenią publiczną np. Klimatyczne Centrum, Zespołu Projektowego ds. Miejskich Placów Zabaw i Rekreacji Budżet Obywatelski;
- prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w celu podnoszenia dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji; 
- prowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni; 
- reprezentacja miasta Gdyni na konferencjach, spotkaniach i szkoleniach z zakresu dostępności (m.in. przez Eksperta ds. dostępności).
- współpraca z Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. przestrzeni publicznych i Samodzielnym Referatem ds. Komunikacji Wewnętrznej w zakresie dostępności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 08.04.2021
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2024 11:50 Aktualizacja treści Beata Pukło
31.12.2023 15:06 Aktualizacja treści Beata Pukło
26.09.2022 09:41 Aktualizacja treści Magdalena Biegańska
10.09.2021 08:55 Aktualizacja treści Magdalena Biegańska
13.04.2021 10:31 Aktualizacja treści Magdalena Biegańska
09.04.2021 11:32 Aktualizacja treści Magdalena Biegańska