Referat Kształtowania Zieleni

Osoba kierująca komórką: Zastępca Naczelnika Hanna Niedźwiecka-Pasternak
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 3, 4, 5, 6
Nr telefonu: 58 527-32-00
58 527-32-11
58 527-32-02 kierownik
Nr faxu: 586251994
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Do referatu Kształtowania Zieleni (UDZ)Wydział Ogrodnika Miasta należy kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni, nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście oraz ustanawiania na terenie gminy form ochrony przyrody, a w szczególności:

1) w zakresie projektowania zieleni za:
a) opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie Miasta Gdyni, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni oraz małej architektury,
b) opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta,
c) planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony terenów zieleni i zadrzewień, zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,
opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią oraz przyjętych rozwiązań projektowych,
- opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń,
- ochronę przyrody we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku,
- propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody,
d) prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni,
e) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew,
f) kontrolę terenów zieleni miejskiej oraz zlecanie Zarządowi Dróg i Zieleni podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki,
g) współpracę z Konserwatorem Zabytków w zakresie zieleni zabytkowej lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską;
h) ustanawianie i prowadzenie rejestru form ochrony przyrody na terenie gminy oraz monitoring istniejących form ochrony przyrody zlokalizowanych poza terenami leśnymi należącymi do Skarbu Państwa oraz zlecanie i nadzorowanie prac pielęgnacyjnych i interwencyjnych w odniesieniu do pomników przyrody oraz obszarowych form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenach gminnych z uwzględnieniem wymogu zawartego w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody,
2) w zakresie realizacji projektów zieleni za:
a) realizację (zakładanie) terenów zieleni będących w obszarze działań wydziału,
b) odbiór prac związanych z nasadzeniami roślinnymi,
c) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień;
3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedźwiecka-Krause
Data wytworzenia informacji: 03.01.2021
Data udostępnienia informacji: 03.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2022 09:52 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 09:41 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 09:35 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 09:29 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
30.08.2022 13:05 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
29.08.2022 14:29 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
26.04.2021 13:07 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
03.01.2021 19:17 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
03.01.2021 19:16 Dodanie informacji Zofia Halikowska